×

Podpořte nás - text

Genrikh Vasilyevich Alekseev

Ге́нрих Васи́льевич Алексе́ев (род. 19.01.1939) — российский учёный, доктор географических наук (1992), профессор (1997), зав. Genrikh Vasilyevich Alekseev (nar. 19. ledna 1939) je ruský vědec, doktor geografických věd (1992), profesor (1997), vedoucí oddělení. отделом взаимодействия океана и атмосферы (с 1986 г.) ФГБУ « Арктический и антарктический научно-исследовательский институт » [1] . Oddělení interakcí oceánu a atmosféry (od roku 1986) FGBU " Arctic and Antarctic Research Institute " [1] . Занимается проблемами полярного климата и полярной океанологии. Zabývá se problémy polárního klimatu a polární oceánologie. Награждён орденом «Знак Почёта» (1995), лауреат премии Росгидромета им. Byl oceněn řádem čestného odznaku (1995), laureátem ceny Roshydrometu. Ю. М. Шокальского (1986) за цикл работ по исследованию взаимодействия океана и атмосферы и премии РАН им. Yu M. Shokalsky (1986) pro řadu studií o interakci oceánu a atmosféry a RAS. О. Ю. Шмидта [2] (2004) за работы 2000—2003 гг., посвящённые исследованию изменений в климатической системе Арктики [3] , имеет звание «Почётный работник Гидрометеослужбы России» (2009) и «Заслуженный деятель науки РФ» (2011) [4] . O. Yu. Schmidt [2] (2004) za práci v letech 2000-2003, věnovaný studiu změn v arktickém klimatickém systému [3] , má titul "Čestný pracovník hydrometeorologické služby Ruska" (2009) a "Ctěný pracovník vědy Ruské federace" ) [4] . В 2009 году стал членом-корреспондентом РАЕН [5] . V roce 2009 se stal členem ruské akademie přírodních věd [5] .

Содержание Obsah

Биография [ править | Životopis

После окончания ЛВИМУ им. Po promoci je LVIMU. адмирала Макарова (1961 год, квалификация: инженер-океанолог) работал в Арктической научно-исследовательской обсерватории в п. Тикси ( Якутия ) c 1961 по 1965 годы, занимался прогнозами колебаний уровня моря. Admirál Makarov (1961, kvalifikace: inženýr-oceánolog) pracoval v observatoři Arctic Research Observatory v Tiksi ( Yakutia ) od roku 1961 do roku 1965 a zabýval se prognózami kolísání hladiny moře. В 1969 году защитил диссертацию «Физико-статистическое исследование колебаний уровня арктических морей» на соискание ученой степени кандидата физ.-мат. V roce 1969 obhájil diplomovou práci "Fyzikální a statistické studium kolísání úrovně arktických moří" pro stupeň kandidáta věd ve fyzice a matematice. наук. vědy. В 1969 - 1973 гг. V letech 1969 - 1973. младший научный сотрудник, в 1970-71 гг. junior výzkumný pracovník, v letech 1970-1971. год работал океанологом и гидрохимиком на дрейфующей станции СП-16, в 1973-1981 старший научный сотрудник, в 1972—1989 гг. rok pracoval jako oceánograf a hydrochemist na unášené stanici SP-16, v letech 1973-1981 vedoucím výzkumným pracovníkem v letech 1972-1989. участвовал в 7 и руководил 4 морскими экспедициями по программам ПОЛЭКС и «Разрезы», в 1982-1986 руководитель лаборатории и с 1986 года – руководитель отдела взаимодействия океана и атмосферы. zúčastnil se 7 a kontroloval 4 námořní expedice v programech POLEX a "Sections", v letech 1982-1986 vedoucí laboratoře a od roku 1986 - vedoucí oddělení interakce oceánu a atmosféry. В 1982-1993 гг. V letech 1982-1993. руководил научными и экспедиционными исследованиями в Северо-Европейском бассейне, благодаря полученным данным им предложен метод мониторинга крупномасштабных океанологических полей, представленный в монографии «Натурные исследования крупномасштабной изменчивости в океане», и на основе полученных результатов в 1992 г. защитил диссертацию «Крупномасштабная изменчивость океана и колебания климата высоких широт» на соискание ученой степени доктора географических наук. sledoval vědecký a expediční výzkum v severoevropské oblasti a díky svým poznatkům navrhl metodu sledování rozsáhlých oceánologických polí prezentovanou v monografii "Přírodní studie rozsáhlé variability v oceánu" a na základě výsledků získaných v roce 1992 obhajovala svou práci "Velkoplošná variabilita oceánů a kolísání klimatu vysokých zeměpisných šířky "pro stupeň doktora geografických věd. В 1997 году получил звание профессора по специальности «океанология» [5] . V roce 1997 obdržel titul profesora v oboru oceánologie [5] .

В 1993—2000 гг. V letech 1993-2000. входил в состав научно-координационной группы международной программы «Исследования Арктической Климатической Системы» (ACSYS), в 2002—2004 гг. byl členem vědecké koordinační skupiny mezinárodního programu "Studie arktického klimatického systému" (ACSYS) v letech 2002-2004. в число авторов обзора «Оценка климатических воздействий в Арктике» (АСИА). autorům přehledu "Hodnocení klimatických dopadů v Arktidě" (ASIA). С 2007 г. входит в состав экспертов по климату международной программы «Мониторинг и оценка Арктики» (AMAP). Od roku 2007 je součástí klimatických odborníků mezinárodního programu "Arctic Monitoring and Assessment" (AMAP). В 2005—2010 гг. V letech 2005-2010. участвовал в подготовке и реализации программы Международного полярного года (МПГ), главный редактор тома «Метеорологические и геофизические исследования» трудов по итогам МПГ (2011), член редколлегии журнала «Проблемы Арктики и Антарктики». se podílel na přípravě a realizaci programu Mezinárodního polárního roku (IPY), šéfredaktora sborníku Meteorologická a geofyzikální studia práce na výsledcích IPY (2011), člen redakční rady časopisu Problems in the Arctic and Antarctica. В 2005—2008 гг. V letech 2005-2008, в рамках международных научных школ им прочитаны курсы лекций по проблемам полярной океанографии и изменений климата Арктики для студентов и аспирантов РГГМУ, в 2008 году представлены 12 докладов на российских и международных конференциях и симпозиумах. V rámci mezinárodních vědeckých škol přednášel studentům a postgraduálním studentům RSHU přednášky o problematice polární oceánografie a klimatických změn v Arktidě. V roce 2008 bylo prezentováno 12 zpráv na ruských a mezinárodních konferencích a sympoziích.

Научные труды и публикации [ править | Vědecké práce a publikace

Г.В Алексеев автор около 150 научных работ (включая 11 монографий) по проблемам взаимодействия океана и атмосферы и динамики климата высоких широт Земли. GV Aleksejev autor asi 150 vědeckých prací (včetně 11 monografií) o problematice vzájemného působení oceánu a atmosféry a dynamice klimatu vysokých zeměpisných šířek Země. Научные достижения связаны с приложениями статистических методов и моделей к анализу изменчивости климата, исследованиями структуры и динамики водных масс полярных океанов, изучением изменчивости климата под воздействием динамики в системе «океан-атмосфера-суша», исследованиями изменений в арктической климатической системе. Vědecké výsledky souvisejí s aplikací statistických metod a modelů na analýzu variability klimatu, studie struktury a dynamiky vodních hmot polárních oceánů, studium variability klimatu pod vlivem dynamiky oceánsko-atmosférického půdního systému a studií změn v arktickém klimatickém systému.

Статьи [ править | Články

Список основных научных трудов Г. В. Алексеева за 1990—2012 гг. Seznam hlavních vědeckých prací GV Aleksejeva pro období 1990-2012. [6] (для просмотра нажмите на надпись [показать] справа) [6] (klikněte na nápis [show] vpravo pro zobrazení) [показать]

Монографии [ править | Monografie

Монографии (для просмотра нажмите на надпись [показать] справа) Monografie (pro prohlížení klikněte na nápis [show] vpravo) [показать]

Примечания [ править | Poznámky

1.      Перейти ↑ АЛЕКСЕЕВ Генрих Васильевич Перейти ↑ ALEKSEEV Henrik Vasilievič

2.      Перейти ↑ Премия имени О. Ю. Шмидта Перейти ↑ O. Yu Schmidtova cena

3.      Перейти ↑ Отдел взаимодействия океана и атмосферы - Заведующий отделом Взаимодействия океана и атмосферы профессор д.г.н. Перейти ↑ Divize interakce oceánu a atmosféry - vedoucí oddělení interakce oceánu a atmosféry Prof. Dr.Sc. Алексеев Генрих Васильевич (рус.) . Alexeev Heinrich Vasilievich (rusky) . Оф. Z. сайт ФГБУ «Арктический и антарктический научно-исследовательский институт». místo arktického a antarktického výzkumného ústavu. Проверено 26 сентября 2014. Ověřeno 26. září 2014.

4.      Перейти ↑ Указ Президента РФ от 12.07.2010 N 900 «О награждении государственными наградами Российской Федерации работников государственного учреждения „Арктический и антарктический научно-исследовательский институт“, город Санкт-Петербург» Перейти ↑ Vyhláška prezidenta Ruské federace z 12.07.2010 N 900 "o udělení státních vyznamenání Ruské federace zaměstnancům státní instituce" Arktický a antarktický výzkumný ústav ", Petrohrad»

5.      Перейти к: 1 2 Алексеев Генрих ВасильевичПерейти к: 1 2 Alexeev Heinrich Vasilievich

6.      Перейти ↑ Алексеев Генрих Васильевич (недоступная ссылка — история ) . Перейти ↑ Alexeev Heinrich Vasilievich (nedostupný odkaz - historie ) . Проверено 26 сентября 2014. Архивировано 4 марта 2016 года. Ověřeno 26. září 2014. Archivováno 4. března 2016.

Ссылки [ править | Odkazy

 

 

 

TOP