×

Podpořte nás - text

Protokol sepsaný dne 3. května 1946 s Aloisem Skřivánkem

PROTOKOL
sepsaný dne 3. 5. 1946 a poručíkem výk. Aloisem Skřivánkem1), zařáděným u štábu SNB- Zemská velitelství v Brně, na dožádání zemské ústředny státní bezpečnosti v Čechách čj. 51/1946 taj. , ze dne 2. 4. 1946.
Vyslýchaný obeznámen s předmětem výslechu a vyzván k udání pravdy ve věci udává :
Por. výk. Rudolfa Gureckého2) znám od jara 1935, kdy byl mým velitelem stanice v Šumperku. Sloužil jsem pod jeho velením až do září 1938, kdy jsem byl přemístěn k býv. ČPO v Šumperku.
Po evakuaci v říjnu 1938 přisel jsem s ČPO do Boskovic a v září 1939 jsem byl přemístěn ke štábu ZČV v Brně. Por. Gurecký, tedy ještě vrchní strážmistr, byl přemístěn na stanici Bystřice n/Pernštýnem.
S por. výk. Gureckým jsem udržoval písemný styk a jemu v různých věcech byl nápomocen, pokud to bylo v mě moci. Por. Gurecký byl totiž v první době vlády Langhammerovy3) jako zemského velitele tohoto neoblíben. Důvod toho však neznám.
V roce 1942 absolvoval Gurecký školu pro výcvik výk. důstojníků V Praze4). Po návratu z Prahy mne prosil písemně i ústně, abych mu byl nápomocen k přemístění do Vsetína. Byl jsem tehdy zařazen v osobním oddělení, kamž náleželo taká přemisťování četníků, a tak se mi tehdy skutečně podařilo vrch. strážní. Gureckému k přemístění do Vsetína dopomoci. K tomuto přemístění došlo koncem roku 1942.
K tomu podotýkám: „V osobním oddělení jsem byl zařaděn s vrch. strážmistrem Václavem Dvořákem5), kde jsme společně pomáhali -pokud jsme mohli- všem příslušníkům četnictva, kteří nekonvenovali býv. plk. Langhammerovi. Langhammer měl totiž přímo sadistickou radost, mohl-li četníkovi uškodit / přemístěním, odvelením a pod/. A tak jame se stali neoficiálními, tajnými ochránci takto pronásledovaných četníků.
U Langhammera byli jen takoví četníci oblíbeni, kteří dovedli pracovat pro něho jako Němce, příp. ho zásobovali a pod.
Ve Vsetíně začal Gurecký pracovat v podzemním osvobozeneckém hnutí, o čemž mi vyprávěl sám později, příležitostně jeho služebních cest do Brna.
Kolem konce roku 1944 a začátku roku 1945 byl por. Gurecký častěji nemocen /jak jsem později zjistil, nemoc pouze předstíral, aby mohl intensivněji pracovat v odboji a skrývat se před slídivými zraky Gestapa/, a proto byl volán k lék, prohlídce u lék. býv. ZČV6) v Brně,
Na podkladě této lékařské prohlídky byla poručíku Gureckému povolena 4 týdenní domácí léčba, asi do prvních dnů měsíce dubna 1945.
V druhé polovině měsíce března 1945 obdržel jsem od por. Gureckého soukromý dopis, v němž mi sděloval, že jest předvolán na den 28. 3. 1945, tedy před uplynutím lhůty, na kterou mu byla domácí léčba povolena, k lékaři ZČV za účelem zjištění jeho zdravotního stavu, a tázal se rané, není-li mi známo, proč tato lék, prohlídka byla nařízena.
Poněvadž povolání k lék. prohlídkám prováděla jiná kancelář, nebyl mi důvod předvolání znám. Pokoušel jsem se proto zjistit důvod tohoto rozkazu. Bohužel, zjistil jsem jen holý rozkaz. Domníval jsem se proto, že v daném případě jde zase o jeden z výstřelků Langhammerových, které u něho byly na denním pořádku.
 Přesto jsem však por. výk. Gureckému ihned odepsal aby k lékařské prohlídce k ZČV do Brna nejezdil, nýbrž aby hlásil, že se již uzdravil a nastoupil službu, čímž by se vydaný rozkaz o předrolání k lek. prohlídce stal bezpředmětný. Tento případ byl totiž námi v několika případech použit a osvědčil se.
Por. výk. Gurecký však přes tuto radu k lékařské prohlídce k lek. do Brna přijel.
 Když přišel ke mně do kanceláře, tázal jsem se ho přímo, co zde hledá. Por. Gurecký mi tehdy odvětil, že mu na tom nezaleží i kdyby ho dají do pense, že válka se stejně již musí skončiti a tak že mu nezáleží na tom, zda těch několik dní bude sloužiti či nikoliv.
Při tom mi vyprávěl o jeho odbojné činnosti. Byl v přímém spojení s velitelem partyzáni na Valašsku, majorem RA Mursinym7). Nabádal ho k opatrnosti, poněvadž měl asi 4 děti. Odvětil mi, že vsetínské Gestapo mu sice nevěří, ale že proti němu dosud nic nepodnikli.
Por. Gurecký se tehdy u mne zdržel asi 15 - 20 minut, načež odešel k lékaři ZČV.
Asi 5 minut po jeho odchodu ode mne, potkal jsem na chodbě šstr. Antonína Víta8) z pobočnické kanceláře tehdejšího ZČV, který mi sdělil, že por. výk. Gureckého odvedlo Gestapo. Byl jsem nad tou zprávou rozrušen a to již také také z toho důvodu, zda por. Gurecký nemá u sebe můj dopis, v němž jsem mu radil, aby se hlásil zdráv a do Brna nejezdil. Dal jsem proto svoje soukromé věci ihned do pořádku pro každý případ, ale Gestapo v tomto směru nic nepodnikalo. Patrně por. Gurecký můj dopis u sebe neměl.
Zprávu o zatčení por. Gureckého jsem ihned sdělil vrch. Stráž. Dvořákovi. Pak jsem šel zjištovat, jak k jeho zatčení došlo.
Na můj důvěrný dotaz u strážm. Klementa Houdka9), který byl t. č. jako kancelářský pomocník u lékaře ZČV, mi tento sdělil, že jakmile por. Gurecký přišel k lékaři do kanceláře, telefonoval Langhammer zda por. Gurecký jest již přítomen. Když obdržel kladnou odpověď přišli na to ihned příslušníci Gestapa a por. Gureckého zatkli.
Z toho jsem usoudil, že býv. plk. Langhammer, po předchozí domluvě s Gestapem, por. vyk. Rudolfa Gureckého vylákal pod záminkou lékařské prohlídky do Brna k ZČV, kde ho dal Gestapu, které u nás čekalo v kanceláři, k disposici, když pak obdržel od lékaře ZČV na svůj dotaz o přítomnosti por. Gureckého kladnou odpověď, toto sdělil přítomným gestapákům, která pak ihned šli por. Gureckého k lékaři ZČV zatknouti.
Tento případ jest znám také vrch. strážní. Václavu Dvořákovi ze štábu ZV SNB v Brně, poněvadž jsem ho tehdy jednak informoval a jednak byl přítomen, když por. Gurecký mne dne 28. 3. 1945 v kanceláři navštívil.
Od té doby jsem por. vyk. Gureckého více nespatřil.
-Po osvobození Brna mne navštívila manželka por. Gureckého, Hermína Gurecká10), a prosila mne, abych jí byl nápomocen při pátrání po jejím manželu. Dotazoval jsem se proto na osud por. Gureckého mezi ným také u Červeného kříže v Brně, kde mi bylo sděleno nějakým úředníkem, že por. Gurecký byl patrně v transportu českých politických vězńů odvezen dne 6. 4. 1945 z Kaunicových kolejí v Brně do Mauthausenu, kde všichni byli nahnáni přímo do plynových komor, a že z celého transportu se zachránil pouze jeden Vídeňák.
Tento výsledek jsem však Hermíně Gurecké již nesděloval, poněvadž v této době zaslal její otec Hubert Šmitke11) na Červený kříž do Brna fotografii por. výk. Gureckého k účelu zjištění jeho osudu. Výsledku byl Šmitke zpraven přímo Červeným křížem.
Více nemám k případu co podotknouti.
Po přečtení dobře.
Originál výpovědi je uložen u Archívu bezpečnostních složek, složka 2M 10581, fotokopii zde

 

1)

poručík Alois Skřivánek (?), pracoval od roku pod Rudolfem Gureckým v Šumperku, po zabrání pohraničí v říjnu 1938 přechází na stanici do Boskovic a za rok je přeřazen na Zemské četnické velitelství (ZČV) do Brna na osobní oddělení. Skřivánek zůstává v kontaktu z Gureckému a pomáhá mu v roce 1942 k přeřazení na stanici Vsetín. Gurecký zasílá Skřivánkovi dopis, s prosbou o radu, zda na lékařskou kontrolu má do Brna přijeti. On ho od této návštěvy zrazuje. 

2)

Rudolf Gurecký (13. 4. 1896 v Lubně u Frýdku - 10. 4. 1945 KT Mauthausen), syn domkaře Ignáce Gureckého z Lubně a jeho ženy Anny, roz. Foldýnové - okresní četnický velitel krycí jméno David - odbojář spojka Clay-Sousedík-Murzin. Začleněn do transporu KL3, který odvezl zatčené odbojáře z Brna a Jihlavy do KT Mauthausen. Záznam o svatbě v matrice Slezské Ostravy.

3)

zemský velitel četnictva na Moravě plk. Wilhelm Langhammer (4. 8. 1892 - ?) - zemským velitelem byl v období od 18. 3. 1942 do 9. 5. 1945.

4)

dle vzpomínek pamětníků se zde setkal s Josefem Sousedíkem.

5)

vrchní strážmistr Václav Dvořák (?) - od roku 1932 pracoval na Zemském četnickém velitelství v Brně, od 1. 1. 1946 přidělen k oddělení V – sklad.

6)

Zemské četnická velitelství v Brně

7)

velitel Dajan Bajanovič Murzin (20. 1. 1921 Stará Baltika, někdy chybně uváděno 20. 12. 1921 - 9. 2. 2012 Ufa), syn Fatkelbajana Galljamutdinoviče Murina a jeho ženy Fatimou Chasanovnou, roz. Enike - druhý velitel 1. československé partyzánské brigády Jana Žižky. Nositel 86 řádů a vyznamenání, býval čestným občanem 16 měst v Čechách, na Moravě i na Slovensku.

8)

štábní strážmistr Antonín Vít (24. 12. 1898 - ?) - kancelářský pobočník na Zemském četnickém velitelství v Brně.

9)

štábní strážmistr Klement Houdek (31. 8. 1897 - ?) - přišel na Zemské četnické velitelství v Brně od motorové roty v Brně asi v roce 1944, po válce byl v očistném řízení a byl zproštěn služby.

10)

Hermína Gurecká roz. Šmitková (19. 10. 1905 Slezská Ostrava - ?), dcera policejního strážmistra Huberta Šmitkeho a jeho ženy Marie, roz. Cyroňové - manželka Rudolfa Gureckého. Záznam o narození v matrice Slezské Ostravy. Záznam o oddání v matrice Slezské Ostravy.

11)

Hubert Šmitke (10. 12. 1877 Kyjovice- ?), syn Vincenta Šmitkeho a jeho ženy Anny, roz. Knorrové - četnický strážmistr, tchán Rudolfa Gureckého. Záznam o narození v matrice Pusté Polomy. Záznam o oddání v matrice Slezské Ostravy.

TOP