×

Podpořte nás - text

Protokol sepsaný dne 7. května 1946 s Josefem Sklenářem

Sbor národní bezpečnosti.
Okresní velitelství ve Vsetíně
Protokol
sepsaný dne 7. května 1946 u okresního velitelství SNB ve Vsetíně s vrch. strážn. Josefem Sklenářem1) zástupcem velitele stanice SNB Hovězí, nar. 14. 6. 1901 v Praze, tamtéž přísl. , bytem Hovězí čp. 34, okres Vsetín, ženatý, české národnosti, řím. katol. , nemajetný.
Jmenovaný byl vybídnut, aby mluvil pravdu, udává:
V tomto případě se bude pravděpodobně jednati o případ ze dne 10. 2. 1945. Tento den dopoledne dostavil se na zdejší stanici mně neznámí muž, který mně předal uzavřený dopis, o němž udal, že jej obdržel od neznámého muže na nádraží ve Vsetíně. Jako adresát na obálce dopisu byl označen „Sklenář“ a pod tím, „Říha“. Dopis jsem otevřel na stanici. Doručitel dopisu ihned po předání odešel. V obálce byla jedna čtvrtka papíru, na které buď strojem, neb rozmnožovacím přístrojem byly napsány směrnice, týkající se uskladnění potravinových lístků v případě ústupu německé armády. Pod obsahem dopisu byla značka David2), rovněž strojem neb rozmnožovacím přístrojem. K tomu udávám: Měl jsem aktivní spojeni s por. četnictva Gureckým2) asi od října 1944. Por. Gurecký mne nikdy nepsal, a nikdy nebylo mezi námi užíváno spojek. Toto již nebylo možné z toho důvodu, že stanice byla střežena německým četnictvem a bylo to také osobní rozhodnuti por. Gureckého. Zprávy jsem předával por. Gureckému vždy osobně a jen na jeho žádost. Byly tedy spojky vyloučeny a proto také, když se dotavil onen mne neznámý muž s dopisem a pak vzhledem k ternu, že na obálce bylo napsáno jméno strážm. Říhy, který se s por. Gureckým ve věci odboje osobně nestýkal, byl jsem stoprocentně přesvědčen, že dopis je podvržený místním SD a byl jsem také podle již obdržených disposic por. Gureckého povinen případ hlásiti, což jsem také učinil a dopis předal místnímu SD. K tomu dodávám, že krátce po tomto případu, hlásil jsem případ por. Gureckému, který mně proto nečinil žádných výtek, sdělil mně však při té příležitosti, že má značku David. Na mou otázku, zda onen dopis psal on /por. Gurecký/, odpověděl mi por. Gurecký jen odpovědí, , ták?, , Já mém značku David, ale více mně neřekl. Podle mého mínění a podle shora uvedené výpovědi por. Gureckého seznal jsem, že někdo ze skupiny odboje jednal z vlastního popudu a bez vědomi por. Gureckého, což bylo samozřejmé proti pravidlům organisace, neb por. Gurecký při každé schůzce varoval a napomínal k opatrnosti a zásadně nepře zrazovat a nikoho ne jmenovat. Jednal zde někdo proti pravidlům organisace. K tomu ještě podotýkám, že jsem neměl žádnou vědomost o nějakém partyzánském lazaretu v Leskovci a že jsem nikdy žádnou spojku neb prostředníka mezi por. Gureckým a jinými členy organizace nedělal. Rovněž jsem nikdy neobdržel od nikoho žádnou zprávu nebo dopis pro por. Gureckého. Více nemám co udati.
Protokol byl vyslýchanému přečten, shledán správným, uzavřen a podepsán.
 Originál výpovědi je uložen u Archívu bezpečnostních složek, složka 2M 10581, fotokopii zde

 

1)

vrchní strážmistr Josef Sklenář (14. 6. 1901 Praha - ?), Hovězí 34, zástupce velitele četnické stanice Hovězí. Byl zapojen do odboje a ve spojení s Rudolfem Gureckým. Obdržel dopis od Gureckého, který obsahoval instrukce, týkající se nakládání s potravinovými lístky při ústupu němců. Sklenář se domníval, že je to podvrh gestapa, tak ten dopis odevzdal na gestapo. Pro tento čin ho později chtěl Konstantin Jefimovič Kalabalin zastřelit viz. výpověd Sklenáře zde.

2)

Rudolf Gurecký (13. 4. 1896 v Lubně u Frýdku - 10. 4. 1945 KT Mauthausen), syn domkaře Ignáce Gureckého z Lubně a jeho ženy Anny, roz. Foldýnové - okresní četnický velitel krycí jméno David - odbojář spojka Clay-Sousedík-Murzin. Začleněn do transporu KL3, který odvezl zatčené odbojáře z Brna a Jihlavy do KT Mauthausen. Záznam o svatbě v matrice Slezské Ostravy.

 

TOP