Co je nov�ho

P�r slov �vodem

O Leskovci

Transport KL3

Odboj na Vala�sku

Olga Franti��kov�

Pod�kov�n�

Email

 

V�e o trag�dii:

Osoby spojen� s trag�di�

V�pov�di sv�dk�

Pov�le�n� �et�en�

Vzpom�nky z roku 1969

Rodinn� dokumenty

Fotogalerie

Fotografie z piet. akc�

�l�nky od jinud

F�my

Zaj�mavosti

Pietn� m�stnost

Literatura

Kronika

 

Padl� ob�an� Leskovce:

za 1 sv�tov� v�lky

za 2 sv�tov� v�lky

 

Sv�dectv� Jana Cedidly, Seninka �. 50

                      

Jan Cedidla, Seninka �. 50                                                                         
Vala�sk� Polanka ,
29.�ervna 1969
169 � 2                             8
 
� i v o t o p i s    a      p r o t i n � m e c k �    � i n n o s t.
 
     J� Jan Cedidla narodil jsem se 29. z��� 1902 v Senince jako nejmlad�� se sv�ch 8 sourozenc�. M�j otec se jmenoval Martin Cedidla , zem�el na ch�ipku v ��jnu 1918 ve v�ku 65 let. Matka se jmenovala Terezie Cedidlov�, rozen� Sta�kov�, zem�ela v dubnu 1921 ve v�ku 61 let.
     Moje vzd�l�n�:  vy�el jsem 1 t��dn� obecnou �kolu v Senince a absolvoval 2 ro�n�ky zemsk� zimn� hospod. �koly na Vset�n� a to ro�n�k 1919-1920 a 1920-1921.
     Po smrti m� matky v r. 1921, ujal jsem se veden� hospod��stv� jako jedin� �ij�c� syn. Bylo to m�j v�k (19 let) dosti t�k�, ale pustil jsem se a s nad�en�m do pr�ce a �lo to.
     Co se t�k� kulturn�ho a spole�ensk� �ivota v na�� obci, byl jsem tak� jedn�m s t�ch n�kolika mlad�ch lid�, kte�� jsme dali podn�t k zalo�en� T�locvi�n� Jednoty Sokol v Senince v r. 1923, pon�vad� jsme postr�dali n�jakou u�lechtilej�� z�bavu. A mohu ��ct, �e v Sokole jsme ji skute�n� na�li.
     Byl jsem cvi��c�m �lenem a funkcion��em ( ve v�boru ) sokolsk�m od zalo�en� Sokola v r. 1923 a� do n�meck� okupace, kdy byla sokolsk� �innost �pln� zastavena.
     M�j rodinn� �ivot: O�enil jsem se v roce 1935 s Annou Holb�kovou, dcerou Jana Holb�ka roln�ka v Senince �. 25 tak� �lenkou Sokola. Piln� cvi�ila v Sokole i na ve�ejn�ch sokolsk�ch cvi�en�ch. Nyn� m�me 5 d�t� ( 3 syny a 2 dcery ) ve st��� od 1 � 8 let.
     Co se t�k� vlasteneck� �innosti za druh� sv�tov� v�lky a za n�meck� okupace. �inn� ( se zbran� jsem se nijak nez��atnil, pon�vad� jsem voj�kem nebyl, tak dalece se zbran� zach�zeti neum�m, ale jakmile se partyz�nsk� hnut� v na�em kraji za�alo projevovati, tak  jsem hned od podzimu r. 1944 partyz�ny potravinami dle mo�nost� podporoval a s�m osobn� jim je do ur�it�ch m�st don�el.
     Asi v polovin� ledna 1945 nav�t�vil mn� p. Rudolf Gureck� poru��k �etnictva okresn� �etnick� velitel na Vset�n� a po��dal m�, jestli bych p�ijal na p�echodnou dobu jeho 5 �lennou rodinu do bytu. P�isl�bil jsem mu a tak� se koncem ledna i s nejnutn�j��m n�bytkem p�ist�hovali.
     Pan poru��k m�l zdravotn� dovolenou, kterou tr�vil v�t�inou ve styku s partyz�ny�k n�m ku sv� rodin� ob�as p�ich�zel. Ku konci b�ezna 1945 dostal obs�lku dostaviti se do Brna na zemsk� �etn. velitelstv� k revisi, kde 28. b�ezna jel, ale hned na n�dra�� byl gestapem zat�en a uv�zn�n v Mauthasenu, kde byl v plynov�ch komor�ch usmrcen. Jeho rodina se odst�hovala ode mne v �ervenci 1945.
 
 
V Senince, dne 4. Z��� 1945                                                                                       . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
Origin�l v�pov�di je ulo�en u pan� Blanky And�lov�, fotokopii najdete zde . V�pov�� byla seps�na hned po v�lce.

 

Tato str�nka byla naposledy aktualizov�na dne 23. 11. 2017