Co je nov�ho

P�r slov �vodem

O Leskovci

Transport KL3

Odboj na Vala�sku

Olga Franti��kov�

Pod�kov�n�

Email

 

V�e o trag�dii:

Osoby spojen� s trag�di�

V�pov�di sv�dk�

Pov�le�n� �et�en�

Vzpom�nky z roku 1969

Rodinn� dokumenty

Fotogalerie

Fotografie z piet. akc�

�l�nky od jinud

F�my

Zaj�mavosti

Pietn� m�stnost

Literatura

Kronika

 

Padl� ob�an� Leskovce:

za 1 sv�tov� v�lky

za 2 sv�tov� v�lky

 

Padl� :

 

 

 

 

Jan Ju���ek 1)

 

Franti�ka Ju���kov2)

 

Jan Ju���ek ml. 3)

 

Franti�ka Ju���kov� ml. 4)

 

Marie Ju���kov5)

 

 

Odboj�� Old�ich Ka�ok 6)

 

Partyz�n Alexandr Trofimovi� Kotljarov 7)

 

Partyz�n komisa� Sergej Sorokin 8)

Pozn:  1),2),3),4),5),6)  Origin�l fotografie najdete v  Moravsk�m zemsk�m archivu v Brn� -  St�tn� okresn� archiv ve Vset�n�.

Pozn:  7)  pravd�podobn� podoba Alexandra Trofimovi�e Kotjarova, po��zen� pomoc� policejn�ho software. Zdroj:  spolek Vize 70 plus, z.s.

Podle popisu pam�tn�k� pan� Bo�eny H���ov� (prvn� foto) a man�el� Bo�eny a Franti�ka Sochorov�ch (druh� foto)  identikit sestavil pomoc� programu FACES kriminalistick� technik por. Mgr, Jaroslav Hor�k, komisa� odboru obecn� kriminality Krajsk�ho �editelstv� policie Zl�nsk�ho kraje. Projekt se uskute�nil d�ky pochopen� a podpo�e  vrchn�ho  komisa�e kpt. PhDr. Pavla B. Str�nsk�ho.

.

P�e�iv��:

 

 

 

Partyz�n Vasil Fjodorovi� Sapelnik 9)

 

Partyz�n Vasilij Ivanivi� Lavri��ev 10)

 

Partyz�n Konstantin Jefimovi� Kalabalin 11)

 

O�et�ovatel p�evor fr�ter Agapitus Old�ich Bl�ha 12)

 

V betonov�m potrub� odv�d�j�c� vodu od  ml�nsk�ho kola se zachr�nili dva ru�t� partyz�ni:
a) Konstantin Jefimovi� Kalabalin zvan� "Kos�a" (Charkov Cholodnaja 168)
b) Vasil Sapelnik (dle pam�tn� desky a almanachu z roku 1985) nebo Vasil Lavri��ev (dle pam�tn� listiny um�st�n� v pam�tn�ch m�stnosti a vizovick�ho zpravodaje z roku 1985), up�esn�n� na str�nce "Zaj�mavosti ohledn� trag�die

 

 Mo�n� vin�ci:

 

Agent B105 Franti�ek �m�d 13)

 

Agent B35 Franti�ek Bedn�� zakladatel bunkru, po zat�en� zhotovil n�kres bunkru 14)

 

�lenov� zasahuj�c�ch jednotek: 

 

 

 

 

 

Krimin�ln� rada Hugo R�mer 15)

 

Krimin�ln� komisa� Jan Koch 16)

 

krimin�ln� tajemn�k Maxmili�n Kren 18)

 

vrchn� krimin�ln� asistent Jind�ich Adam19)

 

pomocn� zam�stnanec Anton�n Dorazil22)

 

 

 

 

krimin�ln� zam�stnanec Adolf Grigar25)

 

vl�dn� rada G�nter Hermann 28)

 

krimin�ln� zam�stnanec Franz Kerner 30)

 

Klimov (Ivan Klimenko, Pavel Grigorijevi� Kala�nikov) 31)

 

Krimin�ln� tajemn�k Adolf Knippelberg 33)

 

 

 

 

krimin�ln� tajemn�k Otto Kriegiesch 34)

 

Krimin�ln� komisa� Kurt Leischke 36)

 

Standartenf�hrer MUDr Walter Marquort 38)

 

vrchn� krimin�ln� asistent Ludv�k Mayerhofer 39)

 

krimin�ln� tajemn�k Vincenc Mayerhofer40)

 

 

 

 

Krimin�ln� tajemn�k Jan Nowok 41)

 

krimin�ln� tajemn�k Augustin Peuse 42)

 

krimin�ln� tajemn�k Franz Radif 43)

 

krimin�ln� tajemn�k Karel Schieferm�ller 44)

 

vrchn� krimin�ln� asistent Gerhard Schrott  45)

 

 

 

 

krimin�ln� zam�stnanec Franti�ek Schwarz 46)

 

krimin�ln� tajemn�k Hanz Trittner 48)

 

vrchn� krimin�ln� asistent Leopold Walzberger49)

 

krimin�ln� asistent Karel Wiedermerth 50)

 

krimin�ln� zam�stnanec Alfred Wittmann 51)

 

Krimin�ln� sekret�� Erich Zacharias 52)

 

Krimin�ln� rada Hanu� Ziegler 53)

 

 

Velitel akce rada Hugo R�mer 15)

Velitel prvn� (ji�n�) skupiny krimin�ln� komisa� Hans Koch 16) p�ich�zej�c� od Vala�sk� Polanky. S touto skupinou jde i zajat� Rudolf Gureck� a velitel cel� operace Hugo R�mer. Pravd�podobn� trasa zde . Tato skupina se m�la skl�dat z p��slu�n�k� brn�nsk�ho gestapa, pohrani�n� policie ze Zl�na (mo�n� z Hole�ova), Policejn�ho pluku SS 21 a jednotky slo�en� z b�val�ch ob�an� sov�tsk�ho svazu (b�val� zajatci rud� arm�dy nebo n�me�t� ob�an� �ij�c� p�ed 2. sv�tovou v�lkou na �zem� sov�tsk�ho svazu). Tito voj�ci se myln� ozna�uj� jako vlasovci (hlavn� po v�lce) i kdy� s arm�dou gener�la Vlasova nem�li nic spole�n�ho. Tato skupina byla mnohem po�etn�j�� ne� druh� (severn� skupina) a ��tala cca 100 osob.

Velitel druh� (severn�) skupiny krimin�ln� komisa� Hans Schrader 17) p�ich�zej�c� od Vset�na. Pravd�podobn� trasa zde . Tato skupina se skl�dala ze �ty� �len� brn�nsk�ho gestapa, �len� zl�nsk�ho a vset�nsk�ho gestapa, jednotky ZbV 31 z Ro�nova (cca 30 osob) a odd�lu psovod� ze Slezska, celkem cca 50-60 osob.

Velitel mo�n� t�et� skupiny nen� zn�m (mo�n� krimin�ln� komisa� Max Krem18) ). Tato skupina p�ich�z� od Hov�z� (podle n�kter�ch pov�le�n�ch v�pov�d� zadr�en�ch gestap�k� mo�n� tato skupina vy�la stejn� jako druh� veden� krimin�ln�m komisa�em Hansem Schraderem ze Vset�na a v lese mezi �st�m a Leskovcem zabloudili a do�li a� k panu Ja�kovi do Hov�z�). Pravd�podobn� trasa z Hov�z� zde , nebo ze Vset�na zde . Tato skupina se m�la skl�dat z p��slu�n�k� ZbV31 z Hov�z� a psovod� ze Slu�ovic. O t�to skupin� je bohu�el jenom jedna drobn� zm�nka, �e v n� m�lo b�t okolo dvaceti osob, ale nev� se, jestli nejsou n�hodou zapo�teni u� v druh� (severn�) skupin�.

Dal�� voj�ci Wehrmachtu byli rozm�st�ni pod�l �eleznice. Tito voj�ci byli ji� od konce roku 1944 ubytov�ni v m�stn� �kole.

 
Kompletn� mapa s pravd�podobn�mi trasami i s popisky zde .
 
Akce se d�le z��astnili: Jind�ich Adam 19), Armbrecht 20), Alois Citovski 21), Anton�n Dorazil 22)(�idi�), Jan Elsesser 23), Erich Engler 24), Adolf Grigar 25), Alfr�d Hanke 26), Karel Hauser 27), G�nter Herrmann 28), Herman Hildebrant 29), Franti�ek Kerner 30), Klimov (Ivan Klimenko, Pavel Grigorijevi� Kala�nikov) 31), Alois Klement 32), Adolf Knippelberger 33), Otto Kriegiesch 34), Otto Krop��ek 35), Kurt Leischke 36), Liemenaus 37), MUDr Walter Marwuort 38), Ludv�k Mayerhofer 39), Vincenc Mayerhofer 40), Jan Nowok 41), Augustin Peuse 42), Franz Radif 43), Karel Schiefermuller 44), Gerhard Schrott 45), Franti�ek Schwarze 46), Hans Supparitsch 47), Hanz Trittner 48), Leopold Walzberger 49), Karel Wiedermerth 50), Alfred Wittmann 51), Erich Zacharias 52), Hans Ziegler 53), Alois Zitowski 54), Georg Frankenhausera 85), Max Tsch�ptd.86), Fedor Plachov 87), Lazarenko 88), Kalukovi� 89), Kalugin 90)
 
 
 
Dal�� osoby spojen� s trag�di� v Leskovci: 
 

 

 

 

 

Okresn �etnick� velitel Rudolf Gureck� (byl donucen dov�st gestap�ky do Leskovce) 55)

 

Nejv��e postaven� odbojov� pracovn�k v okrese Vset�n Josef Soused�k 56)

 

Velitel 1. partyz�nsk� brig�dy Jana �i�ky D. B. Murzin 57)

 

Z�stupce velitele 1. partyz�nsk� brig�dy Jana �i�ky Petr Bu�ko 58)

  Z�stupce velitele 1. partyz�nsk� brig�dy Jana �i�ky Ivan Petrovi� St�panov 59)

 

 

 

 

Jan Ju���ek Leskovec 102 60)

 

Josef Ju���ek Leskovec 102 61)

 

Anton�n Ju���ek Leskovec 102 62)

 

Franti�ek Ju���ek Leskovec 102 63)

 

Josef Vychope� ml. Leskovec 52 64)

 

 

 

 

Josef Vychope� st. Leskovec 52 65)

 

Starosta Josef Labaj Leskovec 135 66)

 

Partyz�nsk� spojka Jan Hronek 67)

 

Obchodn�k Ferdinand Babmbuch z Lu�n68)

 

Jan Ja�ek z Hov�z� 69)

 

 

 

 

Pavel Mucha z Leskovce 97 70)

 

Franti�ka Mach�lkov� Leskovec 53 71)

 

Jan Mach�lek Leskovec 53 72)

 

Alois Mach�lek Leskovec 53 73)

 

Josef Mach�lek Leskovec 53 74)

 

 

 

 

Ladislav Mach�lek Leskovec 53 75)

 

Roz�rie Mach�lkov� Leskovec 53 76)

 

Jan Martinec Leskovec 91 77)

 

Josef Martinec Leskovec 91 78)

 

Anna Ju�i�kov� z Leskovce 88 79)

   

 

 

   
   

Ane�ka Ondr�kov� z Prlova 80)

Jan Martinec Leskovec 91 77)

 

Alois �ifta� z Vysok�ho Pole 81)

 

vrchn� str�mistr Jaroslav Surovec  82)

   

 

 

 

Krimin�ln� rada Otto Koslowski 83)

 

Krimin�ln� asistent Emil Seitz 84)

 

1)

Jan Ju���ek (10. 2. 1895 Leskovec � 3. 4. 1945 Leskovec), Leskovec �.p. 67 � majitel usedlosti. Syn Martina Ju���ka gruntovn�ka z Leskovce 67 a jeho �eny Mariny Ju���kov� (rozen� Mach�lkov�), vnuk Josefa Ju���ka gruntovn�ka z Leskovce �.p. 61 a jeho �eny Terezy Ju���kov� rozen� Muchov�, Jana Mach�lka v�mink��e z Leskovce 67 a jeho �eny Roziny Mach�lkov� (rozen� Martincov�). Z�znam o narozen� v Leskovsk� matrice .

2)

Franti�ka Ju���kov�, rozen� Masa�ov� (16. 7. 1902 Leskovec � 3. 4. 1945 Leskovec), Leskovec 67 � man�elka majitele usedlosti. Dcera Pavla Masa�e roln�ka z Leskovce 1 a jeho �eny Franti�ky Masa�ov� (rozen� Kotrlov�) ze St�eln�. Z�znam o odd�n� v Leskovsk� matrice .

3)

Jan Ju���ek ml. (5. 11. 1926 Leskovec � 3. 4. 1945 Leskovec), Leskovec 67 � syn majitele usedlosti a jeho �eny.

4)

Franti�ka Ju���kov� ml. (13. 3. 1929 Leskovec � 3. 4. 1945 Leskovec), Leskovec 67  � star�� dcera majitele usedlosti a jeho �eny.

5)

Marie Ju���kov� (10. 5. 1931 Leskovec � 3. 4. 1945 Leskovec), Leskovec 67 � mlad�� dcera majitele usedlosti a jeho �eny.

6)

Old�ich Ka�ok, n�kdy ps�no Kaniok (3. 1. 1927 Fr�dek-M�stek � 3. 4. 1945 Leskovec), T�anovsk�ho 1153 (334), Fr�dek-M�stek �odbojov� pracovn�k z Fr�dku-M�stku (spolupracoval se Soused�kovou organizac�). Ud�n Franti�kem �m�dem a Franti�kem Bedn��em. Po zat�en� podepsal spolupr�ci s gestapem a byl propu�t�n. Po zat�en� Franti�ka Bedn��e odch�z� do ilegality a za��tkem ledna se p�emis�uje do usedlosti Jana Ju���ka. Z n�mi z�skan�ch dokument� nen� z�ejm�, �e by n�koho zradil �i udal. Dokumenty z archivu SOkA ve Fr�dku-M�stku zde  .

7)

partyz�n Alexandr Trofimovi� Kotljarov zvan� Sa�ka �ornyj (23. 4. 1918 Temi�bekskaja /Темижбе́кская/ � 3. 4. 1945 Leskovec) � prvn� velitel plo�tinsk�ho odd�lu. Ran�n� p�i p�est�elce v Lipin�, zajat dne 7. srpna 1941. Dokumenty z moskevsk�ho archivu zde . Kotljarov p�ich�z� do Leskovce v pr�b�hu b�ezna roku1945 od far��e Vladim�ra R��ky z �jezdu (byl p�evle�en za far��e), kde byl o�et�ov�n Annou Han�kovou a MUDr. Franti�kem Lap�em z Vizovic.

8)

partyz�n komisa� Sergej Sorokin (1921 � 4. 3. 1945 Leskovec) � bli��� informace zat�m nezji�t�ny. Podle neov��en�ch informac� pl�noval spole�n� �ivot s Ane�kou Ondr�kovou z Prlova, kter� byla 23. dubna 1945 zabita a up�lena p�i prlovsk� trag�dii.

9)

partyz�n Vasilij Fjodorovi� Sapelnik (1917 � ?) � bli��� informace zat�m nezji�t�ny.

10)

partyz�n Vasilij Ivanovi� Lavri��ev (1920 � 3. 5. 1945 Vizovice) �velitel odd�lu Prlov. Zem�el p�i osvobozov�n� Vizovic, kdy na kopci Bar�k padl do l��ky vlasovc�m a spolu s dal��mi p�ti partyz�ny je poh�ben na h�bitov� ve Vizovic�ch. P�ed v�lkou pracoval v kolchozu Zarja Ochrannijevi� oblast Dn�tropetrovsk jako kombajnista.

11)

partyz�n Konstantin Jefimovi� Kalabalin zvan� Kos�a (18. 12. 1918 � asi 1946) � po v�lce do roku 1946 pob�val ve Vala�sk� Polance u m�stn� u�itelky. Pozd�ji odvezen do Ruska, kde byl s nejv�t�� pravd�podobnost� popraven NKVD. Zajat dne 10.7.1941 v Rize. Dokumenty z moskevsk�ho archivu zde .

12)

o�et�ovatel bratr Agapitus, ob�. jm. Old�ich Bl�ha (27. 12. 1911 Lo�tice u Litovle � 22. 5. 1971 Zl�n) pochov�n v ��dov� hrobce ve Vizovic�ch) Zl�nsk� 467, Vizovice � od 50 let nejvy��� p�edstaven� (spr�vce) nemocnice milosrdn�ch brat�� ve Vizovic�ch.

13)

agent B105 Franti�ek �m�d, kryc� jm�no Velk� Franta, Ing. Franti�ek Nov�k (5. 10. 1913 Rosenberg, dnes Brno-Chrlice � 7. 2. 1945 zast�elen ve Vala�sk�m Mezi����) Brno 105. Zam�stnanec brn�nsk� Zbrojovky, �len KS�. Po Mnichovu za�al p�sobit v odboji a to v ileg�ln�m ml�de�nick�m sdru�en� mlad�ch komunist� a byl napojen i na Obranu n�roda. Po ud�n� Anny ���kov� byl 31.��jna 1939 zat�en gestapem a po podpisu spolupr�ce fingovan� propu�t�n. Nepoda�ilo se mu ov�em z�skat d�v�ru odboj���, a tak byl znovu zat�en a p�evezen na dvan�ct let do k�znice ve Waldheimu v N�mecku. V lednu 1943 znovu propu�t�n (na ��dost Otty Koslowsk�ho) a stal se z n�j jeden z nejv�t��ch agent� gestapa. Zlikvidov�n v �noru roku 1945 Mal�kovou skupinou ve Vala�sk�m Mezi����. Vice o t�to osob� zde  .

14)

agent B35 Franti�ek Bedn��, kryc� jm�no Mal� Franta, Va�ek, Posp�il, Karpentsk� (4. 10. 1904 Brno-Chrlice � 10. 4. 1945 KT Mauthausen) Chrlice 384 � zakladatel bunkru. Jako u�itel p�sobil v Albrechtic�ch a v Karpentn� ve Slezsku. Zde v roce zakl�d� tzv. skupinu Slezk�ho odboje nam��enou v t� dob� proti polsk�mu nacionalizmu a rozp�navosti. Po Mnichovu a z�boru T��nska polskou arm�dou na podzim roku 1938 se vr�til na Brn�nsko (do rodn�ch Chrlic). Do odboje se znovu zapojil za��tkem kv�tna roku 1939 a to v Obran� n�roda a v organizaci Peti�n� v�bor V�rni z�staneme. Organizoval a pod�lel se na p�ev�d�n� osob do zahrani�� na trase p�es Uhersk� Hradi�t�, Vset�n (spolupracoval s Josefem Soused�kem), na T��nsko, kdy byly vyu��v�ny slu�by jeho sestry Marie. V �noru roku 1940 se dostal do pozornosti konfidenta brn�nsk�ho gestapa Viktora Ry��nka (25. 12. 1902 � popraven 7. 10. 1946 v Brn� � d�stojn�k �s. arm�dy. Po okupaci za�al pracovat jako agent gestapa pod kryc�m jm�nem Pavel V�voda A13). Od dubna roku 1940 �il v ilegalit�. Zat�en 15. listopadu 1942 a v�zn�n do 8. prosince 1943. Pot� se stal konfidentem brn�nsk�ho gestapa. V prosinci 1944, na ud�n� konfidenta Franti�ka �m�da, �e pracuje pro ob� strany, byl znovu zat�en a 7. 4. 1945 odesl�n s transportem KL3 (stejn�m transportem byl odesl�n i okresn� �etnick� velitel Rudolf Gureck�) z brn�nsk�ch Kounicov�ch kolej� do plynov�ch komor v Mauthausenu. Franti�ek Bedn�� byl odd�n s Evou Bedn��ovou, se kterou m�l p�t d�t�. Z�znam o narozen� v matrice kostela Zv�stov�n� Panny Marie v Brn�-Tu�anech .  Vice o t�to osob� zde .

15)

krimin�ln� rada Hugo R�mer (21. 9. 1897 �ern�, okr. Dortmund - ?), U botanick� zahrady 36, Brno � p�id�len gestapo Brno refer�t III L (1942�1945). Do Brna p�elo�en dne 11. dubna1942 z Dortmundu m�sto Wilhelma Herzbergera (odsouzen na 12 let k�znice za bran� �platk� a pa�ov�n� zbo�� ze Slovenska).

16)

krimin�ln� komisa� Jan Koch (27. 2. 1914 Stuttgart - ?), Pis�rky 10, Brno � p�id�len na gestapo v Brn� (1944�1945). �dajn� m�l zap�lit stodolu i s autem pana Maliny z Leskovce �.p. 106 (ze� pana V�clava Franti�ka Schmiedkeho obchodn�ka ze d�evem a jeho man�elky Franti�ky �tefkov�, b�val� u�itelky ru�n�ch prac� v Leskovci. Bratr pana Schmiedkeho byl jeden z nejvy���ch p�edstavitel� slovensk�ho n�rodn�ho povst�n� Karol �midke <Schmiedke>). �dajn� m�l b�t po v�lce v�zn�n v Sov�tsk�m svazu.

17)

SS Hauptsturmf�hrer krimin�ln� komisa� Hans Schrader (8. 10. 1919 - ?) � velitel ZbV Kommando 31 v Ro�nov� pod Radho�t�m, 4. 5. 1945 zadr�en Rudou arm�dou u Havl��kova Brodu.

18)

krimin�ln� tajemn�k Maxmili�n Kren (21. 8. 1903 Seeboden K�rnten - ?) Falkenstensrova 38, Brno � p�id�len na gestapo v Brn�, refer�t III B (1939-1945). �dajn� zadr�en na na�em �zem� � bli��� informace zat�m nezji�t�ny.

19)

vrchn� krimin�ln� asistent Jind�ich Adam (?) - p�id�len gestapo Brno refer�t II BM 1 - bli��� informace zat�m nezji�t�ny.

20)

asi krimin�ln� komisa� Ruppert Albrecht (28. 7. 1912 Mariazell - ?) Pra�sk� 9, Brno - bli��� informace zat�m nezji�t�ny.

21)

krimin�ln� asistent Alois Citovsk� (?) - p�ekladatel gestapa Brno refer�t II BM/So - bli��� informace zat�m nezji�t�ny.

22)

pomocn� zam�stnanec Anton�n Dorazil (10. 3. 1896 Brno - popraven 12. 10.  1946 Brno) - �idi� gestapa Brno refer�t I G 2.

23)

pomocn� zam�stnanec Jan Els�sser (?) - p�id�len gestapo Brno, bli��� informace zat�m nezji�t�ny.

24)

krimin�ln� asistent Erich Engler (5. 8. 1914 D�seeldorf - 12. 11. 1945 Brno) Kounicova 29, Brno - p�id�len gestapo Brno, zem�el ve v�znici.

25)

krimin�ln� zam�stnanec Adolf Grigar (?) - p�id�len gestapo Brno II BM 1 (1940-1945), bli��� informace zat�m nezji�t�ny.

26)

krimin�ln� asistent Alfr�d Hanke (?) - p�id�len gestapo Brno II BM 2 (1939-1945), bli��� informace zat�m nezji�t�ny.

27)

policejn� tajemn�k Karel Hauser (?) - p�id�len gestapo Brno I E 1 (1940-1945), bli��� informace zat�m nezji�t�ny.

28)

vl�dn� rada G�nter Hermann (15. 9. 1908 M�nden - ?) - p�id�len gestapo Brno, bli��� informace zat�m nezji�t�ny.

29)

smluvn� pomocn� zam�stnanec a p�ekladatel Herman Hildebrand (13. 1. 1914 Kronsfelder-Soporoti - ?) Cejl 6, Brno - p�id�len gestapo Brno, bli��� informace zat�m nezji�t�ny.

30)

krimin�ln� zam�stnanec Franz Kerner (27. 8. 1903 - ?) - p�id�len gestapo Brno II BM/So (1940-1945), p�vodem �ech vlastn�m jm�nem Franti�ek Kop�iva, druh� mo�n� vrah Josefa Soused�ka.

31)

Klimov nebo Ivan Klimenko, vlastn�m jm�nem Ivan Grigorijevi� Kala�nikov * (asi 3. 3. 1916 Smolensko - ?)  - b�val� voj�k rud� arm�dy, p�id�len gestapo Brno, refer�t IV 2a. Po v�lce �il v NSR pod jm�nem Klimov, pot� se p�em�stil do Braz�lie kde �il pod jm�nem Ivan Klimenko. Byl nasazov�n jako provokat�r do partyz�nsk�ch a odbojov�ch skupin. Mimo jin� se z��astnil akce na zat�en� Aloise Matu�ky v Doubravic�ch.

32)

krimin�ln� tajemn�k Alois Klement (?) - p�id�len gestapo Brno (1939-1945) - bli��� informace zat�m nezji�t�ny.

33)

krimin�ln� tajemn�k Adolf Knippelberg (19. 7. 1907 V�de� - ?) Dlouh� 44, Brno - p�id�len gestapo Jihlava (1939-1942), Brno refer�t III A (1943-1945), 29.3.1944 m�l v Ostrav� Hrab�vce nedaleko kostela zast�elit dva piloty RAF a to Godena A. Kiddera a Thomase G. Kirby�Greena (utekli ze zajateck�ho t�bora Stalag III Sagan v dne�n�m jihoz�padn�m Polsku), koncem v�lky zadr�en Rudou arm�dou v Rakousku a v roce 1945 p�ed�n do �eskoslovensk�ho v�zen� odkud utekl. Dal�� informace zat�m nezji�t�ny.

34)

krimin�ln� tajemn�k Otto Kriegiesch (15. 6. 1907 Kurten - popraven 15. 1. 1947 Brno) Akademick� 22, Brno - p�id�len gestapo Brno refer�t II G (1939-1945).

35)

krimin�ln� asistent Otto Kropatschek (Krop��ek) (?) - p�id�len gestapo Brno refer�t II BM/So (1939-1945) - bli��� informace zat�m nezji�t�ny.

36)

krimin�ln� komisa� Kurt Leischke (22. 11. 1905 Guthersee - popraven 9. 4. 1947 Brno) Dlouh� 10b Brno - od l�ta 1941 vedouc� refer�tu II BM/L (1941-1945) a pot� IV � 1b (�esk� pravicov� hnut� odporu) v Brn�.

37)

k t�to osob� nic v�ce nezji�t�no.

38)

standartenf�hrer MUDr Walter Marquort (23. 4. 1905 Dortmund - popraven 11. 12. 1946 Brno) - vedouc� l�ka� intern�ho odd�len� Zemsk� nemocnice v Brn�, od dubna 1940 nav�zal s Gestapem �zk� styky, kdy� se stal jeho smluvn�m l�ka�em. Na ja�e roku 1944 byl pov��en na vedouc�ho l�ka�e o�et�ovny na Kounicov�ch kolej�ch. Spadal pod refer�t II A.

39)

vrchn� krimin�ln� asistent Ludv�k Mayerhofer (21. 5. 1912 Knittelfeld - ?) Reicheltova 22, Brno - p�id�len gestapo Brno (1939-1945), bli��� informace zat�m nezji�t�ny. Snad po v�lce zajat na na�em �zem�.

40)

krimin�ln� tajemn�k Vincenc Mayerhofer (26. 2. 1897 V�de� - ?) Stojanova 8, Brno - p�id�len gestapo Brno refer�t III C (1939-1945), v roce 1946 m�l b�t ji� po smrti, bli��� informace zat�m nezji�t�ny.

41)

krimin�ln� tajemn�k Jan Nowok (23. 1. 1903 Jan�w Polsko - popraven 12. 11. 1946 Uhersk� Hradi�t�) Leo�e Jan��ka 17b, Brno-Kr�lovo Pole - p�id�len gestapo Opava (1939), Moravsk� Ostrava (1940-1941), Brno (1942-1943), Zl�n (1944-1945), ran�n p�i akci.

42)

krimin�ln� tajemn�k Augustin Peuse (18. 7. 1908 Belkoro - ?) Mar�ova 4, Brno - p�id�len gestapo Moravsk� Ostrava (1939-1940), Brno (1945), bli��� informace zat�m nezji�t�ny.

43)

krimin�ln� tajemn�k Franz Radif (28. 9. 1908 Klagenfurt - popraven 8. 1. 1947 Brno) Akademick� 22, Brno - p�id�len gestapo Brno (1939-1945).

44)

krimin�ln� tajemn�k Karel Schieferm�ller (26. 10. 1907 Sankt Ulrich, Rakousko - popraven 24. 4. 1947 Nov� Ji��n) Falkensteinerova 38, Brno - v roce 1939 p�id�len do Malacek pozd�ji gestapo Vset�n, Moravsk� Ostrava (1942-1943), Brno (1943-1945). Jeden z mo�n�ch vrah� Josefa Soused�ka. Dle pov�le�n�ch sv�dectv� m�l v kancel��i ��adovny vset�nsk�ho Gestapa podrobit Soused�ka nelidsk�mu v�slechu, p�i n�m� jej Soused�k po jednom z fyzick�ch �tok� kopnul tak, a� Schieferm�ller spadl na zem. Tuto verzi po v�lce potvrdil tak� n�meck� �editel Zbrojovky ve Vset�n� Gritzbeck.

45)

vrchn� krimin�ln� asistent Gerhard Schrott (24. 3. 1907 �ternberk - ?) Silni�n� 39a, Brno - p�id�len gestapo Moravsk� Ostrava (1942-1943), Brno (1943-1945) p�sobil proti partyz�n�m v oblasti severn� Moravy i na �eskomoravsk� vrchovin� a tak� se z��astnil akce proti desantu Komensk�. Krom� toho ��dil st�lou agenturn� s� v regionu. Byl to v�born� sportovec a vynikaj�c� st�elec z ru�n�ch zbran�. B�hem z�sah� proti odboj���m b�val v�dy vyzbrojen dv�ma pistolemi r�e 9 mm (mo�n� n�boj z jeho pistole nalezen nedaleko Ju���kova ml�na). V roce 1957 vstupuje do n�meck� v�zv�dn� slu�by BND (V-22198) a dne 31.10.1963 z BND odch�z�.

46)

krimin�ln� zam�stnanec Franti�ek Schwarz (2. 7. 1914 Jihlava - popraven 10. 12. 1946) Bratislavsk� 61, Brno - p�id�len gestapo Brno refer�t II G (1939-1945). �dajn� zadr�en na na�em �zem� - bli��� informace zat�m nezji�t�ny.

47)

krimin�ln� sekret�� Hans Supparitsch (1. 5. 1905 V�de� - ?) Kv�tkova 3345, Zl�n - p�id�len gestapo Vset�n (1939-1941), Zl�n (1941-1945), z�stupce vedouc�ho III. odd�len� ve Zl�n�.

48)

krimin�ln� tajemn�k Hanz Trittner (8. 2. 1899 V�de� - popraven 25. 3. 1947 Brno) Merhautova 5, Brno - p�id�len gestapo Brno (1939-1945), jeho man�elka Anna Tritnerov� roz. Protiv�nsk�-pomocn� s�la na gestapu v Brn� refer�t II F (1939-1945).

49)

vrchn� krimin�ln� asistent Leopold Walzberger (?) - p�id�len gestapo Brno refer�t II MB/So (1939-1945), vedl vy�et�ov�n� ileg�ln� sokolsk� organizace.

50)

krimin�ln� asistent Karel Wiedermerth (5. 1. 1908 Brno - popraven 31. 3. 1947 Ostrava) - p�id�len gestapo Moravsk� Ostrava (1940-1944), Brno (1945).

51)

krimin�ln� zam�stnanec Alfred Wittmann (14. 3. 1906 Brno - popraven 3. 4. 1947 Brno) Na rybn��ku 4, Brno - p�id�len gestapo Hodon�n, Brno refer�t I SD (1939-1945).

52)

Oberscharff�hrer Erich Hermann August Zacharias (16. 12. 1911 - popraven 26. 2. 1948 Hameln) - p�id�len gestapo Zl�n, �len III. odd�len� ve Zl�n�. V roce 1947 st�l p�ed britsk�m vojensk�m soudem v Hamburku a odsouzen za pod�l na smrti zajat�ch d�stojn�k� RAF. M�l �eskou man�elku a milenku, kterou rozk�zal zab�t. Po konci v�lky se ukr�val ve Wesermundu v severn�m N�mecku jako ��edn�ch v chlad�rn�.

53)

krimin�ln� rada Hanu� Ziegler (16. 2. 1899 Obelshausen - sp�chal sebevra�du 3. 2. 1948) - p�id�len gestapo Zl�n, Uhersk� Hradi�t�, Moravsk� Ostrava. Od ledna 1940 do 2.5.1945 velitel Zl�nsk�ho gestapa.

54)

krimin�ln� asistent Alois Zitowski (?) - bli��� informace zat�m nezji�t�ny.

55)

Rudolf Gureck� (13. 4. 1896 v Lubn� u Fr�dku - 10. 4. 1945, n�kdy uv�d�no 1.5.1945 KT Mauthausen) - okresn� �etnick� velitel kryc� jm�no David - odboj�� spojka Clay-Soused�k-Murzin zem�el pravd�podobn� v plynov� komo�e KT Mauthausen. Bli��� informace zde .

56)

Josef Soused�k (18. 12. 1894 Vset�n - zast�elen p�i v�slechu 15. 12. 1944) - podnikatel, odboj��, starosta Vset�na, vyn�lezce - n�kter�mi naz�v�n vala�sk� Edison. V usedlosti Jana Ju���ka m�l m�t uschovan� kufr s vyn�lezy, kter� cht�l patentovat a� po v�lce. D�le m�la b�t v kufru jeho uniforma z 1. sv�tov� v�lky. Dle pov�le�n� v�pov�di n�meck�ho �editele Zbrojovky ve Vset�n� Gritzbeck byl Soused�k pozv�n na ��adovnu k pod�n� vysv�tlen� ohledn� l�stk� na benz�n. P�i tomto je zatknut a v kancel��i gestapa vystaven nelidsk�mu v�slechu, p�i n�m� Soused�k gestap�ka Schieferm�llera kopnul tak, a� spadl na zem. Ten ho pak zast�el� t�emi ranami z pistole. Soused�kovy t�lesn� poz�statky byly 2. ledna 1945 zpopeln�ny a ulo�eny pod jm�nem V�clav Teli�ka do urny s p��slu�n�m ��slem 6954. Ta byla 12. ledna p�ed�na do rukou tajn� st�tn� policie a odvezena do Brna, odkud m�la b�t d�le p�evezena do Terez�na. Co se s n� stalo potom, nen� zn�mo. Po roce 1989 byl dev�t kr�t navr�en na vyznamen�n�, ani jeden z polistopadov�ch prezident� mu vyznamen�n� neud�lil. Kdy� si vezmeme n�kter�, kte�� toto vyznamen�n� dostali, je s podivem, �e tak v�znamn� osobnost odboje na Vala�ku toto vyznamen�n� nedostala. Z�znam o narozen� v matrice katolick�ho kostela ve Vset�n� . Z�znam o svatb� v matrice katolick�ho kostela ve Vset�n� .

57)

velitel Dajan Bajanovi� Murzin N�mci naz�van� �ern� gener�l (12. 12. 1921 Star� Baltika, n�kdy chybn� uv�d�no 20. 1. 1921 - 9. 2. 2012 Ufa) - druh� velitel 1. �s. partyz�nsk� brig�dy Jana �i�ky. Nositel 86 ��d� a vyznamen�n�, �estn� ob�an 16 m�st v �ech�ch, na Morav� i na Slovensku.

58)

kapit�n Petr Fjodorovi� Bu�ko (?) - letec-st�ha�, byl sest�elen roku 1943 na front�, ran�n a l��en byl v N�mecku, odkud po vyl��en� utekl ze zajet� a prch� na Slovensko. Posl�ze p�ech�z� s partyz�nsk�m odd�lem Jana �i�ky zp�t na Moravu a st�v� se jedn�m ze z�stupc� velitele. P�sobil hlavn� okolo Prlova a Ubla.

59)

Ivan Petrovi� St�panov (v rusk�m vojensk�m archivu uveden jako Ivan St�panov, zdroj TsAMO, fond 58, i.�. 927429 ) (asi 7. 2. 1920 - 10. 4.  1945 �er�ava) - komisa� a z�stupce velitele 1. partyz�nsk� brig�dy Jana �i�ky, velitel odd�lu - mezi partyz�ny i pomocn�ky byl jeden z nejobl�ben�j��ch. Podle n�kter�ch se m�l koncem b�ezna 1945 spolu s velitelem brig�dy Dajanem Bajanovi�em Murzinem p�esunout z Foukalovi vily do Leskovce k Ju���k�m, ale tato informace se n�m nepoda�ila potvrdit. Dokumenty z moskevsk�ho archivu zde .

60)

Jan Ju���ek (7. 10. 1889 Leskovec - 31. 8. 1942 Osv�tim) Leskovec 102 - do odboje se zapojil ji� v roce 1939 (asi Obrana n�roda), byl zat�en a v�zn�n v Praze. Dne 14.8.1942 byl p�evezen z Prahy do Osv�timi kde 31.8.1942 um�r� (dle l�ka�sk� zpr�vy na infarkt). Z�znam o narozen� v matrice Horn�ho sboru ve Vset�n� . Bli��� informace zde .

61)

Josef Ju���ek (3. 10. 1902 Leskovec - 4. 2. 1980 Vset�n) Leskovec 102 - do odboje se zapojil ji� v roce 1939, tiskli spolu s bratry Anton�nem a Franti�kem let�ky. Od z��� 1944 do ledna 1945 ukr�val spolu se sv�m bratrem Anton�nem ve sv� chalup� v Leskovci �.p. 102 rusk�ho partyz�na poru��ka Konstantina Jefimovi�e Kalabalina z Charkova. Na podzim roku 1944 odch�z� do ilegality a st�v� se �lenem 1 �s. partyz�nsk� brig�dy Jana �i�ky. Po odeps�n� z evidence obyvatelstva ho za�alo hledat gestapo. Bli��� informace zde .

62)

Anton�n Ju���ek (18. 7. 1906 Leskovec - 6. 2. 1983 Vset�n) Leskovec 102 - do odboje se zapojil ji� v roce 1939, tiskli spolu s bratry Josefem a Franti�kem let�ky. Od z��� 1944 do ledna 1945 ukr�val spolu se sv�m bratrem Josefem ve sv� chalup� v Leskovci �.p. 102 rusk�ho partyz�na poru��ka Konstantina Jefimovi�e Kalabalina z Charkova. Jako jedin� z bratr� z�st�v� policejn� p�ihl�en� a pracuje d�le v Zbrojovce Vset�n a� do �nora 1945, kdy se za��n� starat o svoji nemocnou setru Roz�rku. Po �mrt� Roz�rky ji� nenastupuje do pr�ce, ale tov�rn� pr�kazku Waffenwerke Br�nn a.g. Werk III. - Wsetin si ponech�v�. Tato pr�kazka mu pozd�ji p�i Leskovsk� trag�dii asi zachr�nila �ivot, proto�e v osudn� den 3. dubna 1945 byl u sv� chalupy legitimov�n gestap�ky. Bli��� informace zde .

63)

Franti�ek Ju���ek (13. 11. 1913 Leskovec - 28. 4. 2005 Vset�n) Leskovec 102 - do odboje se zapojil ji� v roce 1939 (tiskli spolu s bratry Josefem a Anton�nem let�ky), p�i rozv�en� novin byl v Rokytnici shozen z kola n�meckou hl�dkou. Za ���en� protin�meck�ch let�k� str�vil 48 m�s�c� po v�znic�ch a koncentra�n�ch t�borech. Na ja�e 1945 byl propu�t�n z koncentra�n�ho t�bora Breslau, ze kter�ho se vr�til slep�. Po v�lce vedl trafiku v Leskovci bl�zko Obecn�ho ��adu (u zast�vky autobusu). Bli��� informace zde.

64)

Josef Vychope� ml. (13. 12. 1928 Leskovec) Leskovec 52 - ��astn�k trag�die.

65)

Josef Vychope� st. (29. 4. 1903 Leskovec - 4. 10. 1966 Leskovec) Leskovec 52 - ��astn�k trag�die, kdy ze sv�m synem museli zap��hnout vozy s uloupen�mi v�cmi z Ju���kovy usedlosti v Leskovci 67. Tyto uloupen� v�ci odvezli p�ed hospodu u �tastn�ch a odtud je odvezl pan Mucha do bl�zk� vesnice Hov�z�, kde je N�mci prod�vaj� nebo vym��uj� za j�dlo.

66)

Josef Labaj (1. 4. 1888 Leskovec - ) Leskovec 138 - v t� dob� starosta obce, p��m� ��astn�k Leskovsk� trag�die. Z�znam o narozen� v matrice Doln�ho sboru ve Vset�n� . Z�znam o svatb� v Leskovsk� matrice .

67)

partyz�nsk� spojka Jan Hronek (7. 6. 1931 Uhersk� Hradi�t�) - p�sobil v prostoru Vset�n - Leskovec - Vala�sk� Polanka - Prlov. �asto jezdil na Vset�n pro l�ka�e Du�ana Kalandru, kter� o�et�oval partyz�ny (dle jeho osobn�ho vypr�v�n� jel i pro Dr. Kalandru i v p��pad� Kosti Kalabalina, kter� trp�l st�evn�mi probl�my a o�et�ovatel partyz�n� bratr Agapitus si s t�m u� nev�d�l rady). Spolu se sv�m otcem (��d�c�m ve Vala�sk� Polance) ukradly ustupuj�c�m Hlinkovc�m, kte�� se us�dlili ve �kole ve Vala�sk� Polance zbran�, kter� pak p�edali partyz�n�m. Za svoji odbojovou �innost byl na Vset�n� 5. kv�tna 1945 vyznamen�n gener�lem Klap�lkem medail� za chrabrost .

68)

Ferdinand Babmbuch (2. 6. 1909 Vset�n - 14. 8. 1973 Lu�n�) Lu�n� 107 - obchodn�k, kter� zaji��oval potraviny pro partyz�ny.

69)

Jan Ja�ek (20. 1. 1902 Hov�z� - 5. 1. 1974 Hov�z�) Hov�z� 135 - pasek��, kter� byl donucen pod hrozbou zast�elen�m dov�st skupinu vedenou asi krimin�ln�m komisa�em Maxe Kremem (Hov�zsk�) k usedlosti u Ju���k� (Leskovec 67). S�m se m�lem stal ob�t�, ale nakonec na p��mluvu n�meck�ho velitele, kter� byl na vojn� jeho nad��zen�m a poznal ho, nebyl zast�elen za spolupr�ci s partyz�ny. Z�znam o narozen� v Hov�zsk� matrice .

70)

Pavel Mucha (19. 2. 1879 Seninka - ?) Leskovec 97. Radn� a cest��. Byl nucen se prokop�vat do bunkru a p�i t�to �innosti byl zran�n do ramene. Pravd�podobn� na n�sledky tohoto zran�n� v roce 1946 um�r�. Odkaz na narozen� z Lipt�lsk� matriky zde . Jeho syn Jaroslav padl na konci v�lky v Rymic�ch viz zde .

71)

Franti�ka Holubcov� rozen� Mach�lkov� (2. 2. 1920 - ?) Leskovec 53 - ��astnice trag�die. Bydlela spolu s maminou Roz�ri� a bratry Janem, Josefem, Aloisem a Ladislavem ve vedlej�� usedlosti, nejbli��� soused� rodiny Ju���kov�ch (babi�ka pan� Holubcov� a matka Jana Ju���ka st. byly sestry).

72)

Jan Mach�lek (7. 4. 1924  Leskovec - ?) Leskovec 53 - ��astn�k trag�die. Bydlel spolu s maminou Roz�ri�, sestrou Franti�kou a bratry Josefem, Aloisem a Ladislavem ve vedlej�� usedlosti, nejbli��� soused� rodiny Ju���kov�ch (babi�ka pana Mach�lka a matka Jana Ju���ka st. byly sestry).

73)

Alois Mach�lek (?) Leskovec 53 - ��astn�k trag�die. Bydlel spolu s maminou Roz�ri�, sestrou Franti�kou a bratry Janem, Josefem a Ladislavem ve vedlej�� usedlosti, nejbli��� soused� rodiny Ju���kov�ch (babi�ka pana Mach�lka a matka Jana Ju���ka st. byly sestry).

74)

Josef Mach�lek (?) Leskovec 53 - ��astn�k trag�die. Bydlel spolu s maminou Roz�ri�, sestrou Franti�kou a bratry Janem, Aloisem a Ladislavem ve vedlej�� usedlosti, nejbli��� soused� rodiny Ju���kov�ch (babi�ka pana Mach�lka a matka Jana Ju���ka st. byly sestry).

75)

Ladislav Mach�lek (?) Leskovec 53 - ��astn�k trag�die. Bydlel spolu s maminou Roz�ri�, sestrou Franti�kou a bratry Janem, Josefem a Aloisem ve vedlej�� usedlosti, nejbli��� soused� rodiny Ju���kov�ch (babi�ka pana Mach�lka a matka Jana Ju���ka st. byly sestry).

76)

Rozarie Mach�lkov� (?) Leskovec 53 - ��astn�k trag�die. Bydlela spolu se sv�mi d�tmi Franti�kou, Janem, Josefem, Aloisem a Ladislavem ve vedlej�� usedlosti, nejbli��� soused� rodiny Ju���kov�ch (tch�n� pan� Mach�lkov� a matka Jana Ju���ka st. byly sestry).

77)

Jan Martinec (?) Leskovec 91 - partyz�nsk� spojka, d�ky kter�mu nebyla trag�die v Leskovci je�t� v�t��. Kdov� co by se stalo, kdyby neodvedl 15 partyz�n� dvan�ct hodin p�ed akc� do Lhoty.

78)

Josef Martinec (12. 12. 1906 - ?) Leskovec 91 - k jeho domu (takt� ml�n) s nejv�t�� pravd�podobnost� dovedl skupinu Hanse Kocha zat�en� okresn� �etnick� velitel Rudolf Gureck�.

79)

Anna Ju�i�kov� (10. 7. 1874 Seninka - ?) Leskovec 1 - v horn� ��sti obce, vedle �ezn��kova ml�na (tento d�m u� nestoj� a na jeho m�st� stoj� d�m �. 89). Matka Jana Ju�i�ky, zakladatele bunkru v Ju���kov� usedlosti. B�hem v�lky ukr�vala ve sv�m dom� �idovskou d�vku Alici Tomoszkovou rozenou Vl�kovou. Po v�lce u n� bydlela po odpyk�n� trestu do �ervence 1954 i Ji�ina Muchov�.

80)

Ane�ka Ondr�kov� (6. 3. 1928 Prlov - 23. 4. 1945 Prlov) Prlov 77 - �dajn� snoubenka komisa�e Sergeje Sorokina, kter� byl zast�elen a up�len v usedlosti u Ju���k� (Leskovec 67). Ona sama ozna�ena O�kerou jako partyz�nka a p�i prlovsk� trag�dii dne 23. dubna 1945 zast�elena a up�lena v dom� rodi��.

81)

Alois �ifta� (17. 6. 1912 Vysok� Pole - ?) Vysok� Pole 79 - hostinsk� a pomocn�k partyz�n�. V jeho sklep� se po Leskovsk� trag�dii a o�et�en� u Kaj�� v Uble ukr�val Vasilij Fjodorovi� Sapelnik. Ten byl ve sklepen� hostince i v dob� kdy N�mci t�hli na Plo�tinu. Po v�lce Sapelnik odj�d� do Malacek, kde jeho stopa kon��. Pan �ifta� byl pak v pades�t�ch letech souzen za spolupr�ci ze skupinou Sv�tlana (III odboj).

82)

vrchn� str�mistr Jaroslav Surovec (?) - slou�il na �etnick� stanici ve Vala�sk� Polance, spolupracoval s 1 �s. partyz�nskou brig�dou Jana �i�ky a odbojovou organizac� Pro vlast. Ru�il sv�m �ivotem za bezpe�nost velitele Murzina, kdy� se l��il v Leskovci a v Senince. Po v�lce ode�el na stanici SNB do Uhersk�ho Brodu.

83)

krimin�ln� komisa� Otto Koslowski (17. 4. 1900 Reisenburg - popraven 3. 5. 1947 Brno) - p�id�len gestapo Brno (1939-1945), vedouc�ho refer�tu II A (komunismus, marxismus, levicov� odboj, ru�t� navr�tilci a emigranti z Ukrajiny) , II G/C (zbran�, t�askaviny, p�e�iny proti z�konu o tzv. z�ludn�ch �toc�ch na st�t, reakce, opozice, poslech zak�zan�ch radiov�ch stanic), II S (mravn� z�le�itosti, homosexu�lov� � nem�l jedin�ho zam�stnance a pozd�ji byl tento refer�t zcela zru�en) a II H (Erkennungsdienst � poru�en� z�kona N�mci) v Brn�. Po zat�en� se pokusil dvakr�t sp�chat sebevra�du a to v Plzni (20. 1. 1947 pod�ez�n� �il �iletkou) a pak v Brn� (3.4.1947 pistol� � dva pr�st�ely prsou).

84)

krimin�ln� asistent Emil Seitz (Zaj�c) (26. 2. 1915 Doln� Kounice - popraven 21. 12. 1946 Brno) Pod�bradova 1, Brno - p�id�len gestapo Brno, refer�t II A (komunismus, marxismus, levicov� odboj, ru�t� navr�tilci a emigranti z Ukrajiny), kde osobn� ��dil �innost n�kter�ch konfident�. Byl osobn� p�i v�slechu Franti�ka Bedn��e (tlumo�il Koslowsk�mu), kdy� prozradil p�esn� um�st�n� bunkru u Ju���k� v Leskovci. Pro� �ekalo Brn�nsk� gestapo s akc� a� na zat�en� Gureck�ho se m��eme dnes u� jen dohadovat.

85)

krimin�ln� asistent Georg Frankenhauser (7. 7. 1911 Ober Wachingen-Ehningen - ?) Kv�tkova 3345, Zl�n - do roku 1943 vedouc� osobn�ho odd�len� na hrani�n�m komisari�t� (Grenzkomisariat) ve Zl�n�, pozd�ji p�id�len na gestapo Zl�n.

86)

Max Tsch�p (17. 8. 1908 Neu Reissenberg - ?) - p�id�len gestapo Zl�n.

87)

Fedor Plachow* (14. 2. 1918 Rostow - ?)  statek �eb�t�n u Brna - b�val� voj�k rud� arm�dy, v roce 1944 p�id�len gestapo Brno, refer�t IV 2a. Byl nasazov�n jako provokat�r do partyz�nsk�ch a odbojov�ch skupin. Mimo jin� se z��astnil akce na zat�en� Aloise Matu�ky v Doubravic�ch.

88)

Lazarenko*  - b�val� voj�k rud� arm�dy, p�id�len gestapo Brno, refer�t IV 2a. Byl nasazov�n jako provokat�r do partyz�nsk�ch a odbojov�ch skupin. Mimo jin� se z��astnil akce na zat�en� Aloise Matu�ky v Doubravic�ch.

89)

Kalukovi� nebo Kalukevi�  - b�val� voj�k rud� arm�dy, p�id�len gestapo Brno, refer�t IV 2a. Byl nasazov�n jako provokat�r do partyz�nsk�ch a odbojov�ch skupin. Mimo jin� se z��astnil akce na zat�en� Aloise Matu�ky v Doubravic�ch.

90)

Kalugin - b�val� voj�k rud� arm�dy, p�id�len gestapo Brno, refer�t IV 2a. Byl nasazov�n jako provokat�r do partyz�nsk�ch a odbojov�ch skupin. Mimo jin� se z��astnil akce na zat�en� Aloise Matu�ky v Doubravic�ch.

   

*

Po v�lce byli ozna�ov�ni jako vlasovci, i kdy� s Vlasovovou arm�dou (ROA) nem�li nic spole�n�ho.

 

Tato str�nka byla naposledy aktualizov�na dne 18. 02. 2022