Co je nov�ho

P�r slov �vodem

O Leskovci

Transport KL3

Odboj na Vala�sku

Olga Franti��kov�

Pod�kov�n�

Email

 

V�e o trag�dii:

Osoby spojen� s trag�di�

V�pov�di sv�dk�

Pov�le�n� �et�en�

Vzpom�nky z roku 1969

Rodinn� dokumenty

Fotogalerie

Fotografie z piet. akc�

�l�nky od jinud

F�my

Zaj�mavosti

Pietn� m�stnost

Literatura

Kronika

 

Padl� ob�an� Leskovce:

za 1 sv�tov� v�lky

za 2 sv�tov� v�lky

 

FOTOGALERIE

 

Osoby spojen� s trag�di�

 

 

 

 

Jan Ju���ek

origin�l SOkA Vset�n

 

Jan Ju���ek

origin�l SOkA Vset�n

 

Franti�ka Ju���kov

origin�l SOkA Vset�n

 

Franti�ka Ju���kov

origin�l SOkA Vset�n

 

 

Jan Ju���ek ml.

origin�l SOkA Vset�n

 

Franti�ka Ju���kov� ml.

origin�l SOkA Vset�n

 

Marie Ju���kov

origin�l SOkA Vset�n

 

 

 

Rodina Ju���kova p�ed stodolou

 

D�ti Ju���kovi p�ed stodolou

 

D�ti Ju���kovi p�ed stodolou

 

D�ti Ju���kovi p�ed stodolou

origin�l M�stsk� Muzeum Val. Klobouky

 

 

 

 

 

Rodina Ju���kova p�ed rodn�m domem

 

Tablo o trag�dii

origin�l SOkA Vset�n

 

Odboj�� Old�ich Ka�ok

origin�l SOkA Vset�n

 

Partyz�n komisa� Sergej Sorokin

 

Partyz�n komisa� Sergej Sorokin

 

Partyz�n Vasilij Ivanivi� Lavri��ev

 

 

 

 

Partyz�n Konstantin Jefimovi� Kalabalin

origin�l SOkA Vset�n

 

O�et�ovatel p�evor fr�ter Agapitus Old�ich Bl�ha

 origin�l SOkA Vset�n

 

O�et�ovatel p�evor fr�ter Agapitus Old�ich Bl�ha

 

O�et�ovatel p�evor fr�ter Agapitus Old�ich Bl�ha

 

O�et�ovatel p�evor fr�ter Agapitus Old�ich Bl�ha  (�pln� na levo s p�skou)

 

 

 

 

Velitel 1. partyz�nsk� brig�dy Jana �i�ky D. B. Murzin

 

Z�stupce velitele 1. partyz�nsk� brig�dy Jana �i�ky Petr Bu�ko

 

Z�stupce velitele 1. partyz�nsk� brig�dy Jana �i�ky Petr Bu�ko �dajn� s Konstantinem Jefimovi�em Kalabalinem

 

Opravdov� podoba Konstantina Jefimovi�e Kalabalina 

 

Pavel Mucha z Leskovce 97

 

 

 

Okresn �etnick� velitel Rudolf Gureck� (byl donucen dov�st gestap�ky do Leskovce)

 

Okresn �etnick� velitel Rudolf Gureck� (byl donucen dov�st gestap�ky do Leskovce)

  Okresn �etnick� velitel Rudolf Gureck� s man�elkou Herm�nou   Okresn �etnick� velitel Rudolf Gureck� s man�elkou Herm�nou v roce 1929 na Podkarpadsk� Rusy

 

 

 

 

Nejv��e postaven� odbojov� pracovn�k v okrese Vset�n Josef Soused�k

 

Josef Soused�k s rodinou
 

 

Jan Ju���ek Leskovec 102

 

Josef Ju���ek Leskovec 102

 

Anton�n Ju���ek Leskovec 102

 

 

 

 

Franti�ek Ju���ek Leskovec 102

 

Zleva Josef Ju���ek (leskovec 102), Franti�ek Martinec (Leskovec 91) a Jan Martinec (Leskovec 91  

origin�l SOkA Vset�n

 

Jan Martinec Leskovec 91

origin�l SOkA Vset�n

 

Anna Ju�i�kov� z Leskovce 88

 

Partyz�nsk� spojka Jan Hronek

   

 

 

   
   

Partyz�ni z Vala�sk� Polanky (vlevo dole pan Jan Hronek)

origin�l SOkA Vset�n

 

Partyz�ni z Vala�sk� Polanky (�pln� vlevo pan Jan Hronek)

origin�l SOkA Vset�n

 

Partyz�nsk� spojka Jan Hronek

   

 

 

 

 

Jan Mach�lek Leskovec 53

 

Alois Mach�lek Leskovec 53

 

Josef Mach�lek Leskovec 53

 

Ladislav Mach�lek Leskovec 53

 

Rozarie Mach�lkov� Leskovec 53

 

 

 

   

Franti�ka Mach�lkov� Leskovec 53

 

Roz�rie Mach�lkov� p�e domem v Leskovci 53

 

rodina Mach�lkov� z Leskovce 53

 

Franti�ka Mach�lkov� s maminkou Rozari� z Leskovce 53

   

 

 

 

 

 

Starosta Josef Labaj Leskovec 135

 

Obchodn�k Ferdinand Babmbuch z Lu�n

 

Jan Ja�ek z Hov�z�

 

Ane�ka Ondr�kov� z Prlova

 

Josef Vychope� ml. Leskovec 52

 

Josef Vychope� ml. Leskovec 52

 

 

 

 

Josef Vychope� st. Leskovec 52

 

Josef Vychope� st. Leskovec 52

 

Josef Vychope� st. Leskovec 52

 

Josef Vychope� st. Leskovec 52

 

Josef Vychope� st. Leskovec 52

 

 

Josef Vychope� st. s man�elkou Leskovec 52

 

Josef Vychope� ml. Leskovec 52

 

�kola v Leskovci asi roku 1940 s u�itelem Rudou. 7 z leva mo�n� Jan Ju���ek ml.

 

 

 

 

 

Krimin�ln� rada Hugo R�mer

 

Krimin�ln� komisa� Jan Koch

 

krimin�ln� tajemn�k Maxmili�n Kren 

 

vrchn� krimin�ln� asistent Jind�ich Adam

 

pomocn� zam�stnanec Anton�n Dorazil

 

 

 

 

krimin�ln� zam�stnanec Adolf Grigar

 

vl�dn� rada G�nter Hermann 

 

krimin�ln� zam�stnanec Franz Kerner

 

Klimov (Ivan Klimenko, Pavel Grigorijevi� Kala�nikov)

 

Krimin�ln� tajemn�k Adolf Knippelberg

 

 

 

 

krimin�ln� tajemn�k Otto Kriegiesch

 

Krimin�ln� komisa� Kurt Leischke

 

Standartenf�hrer MUDr Walter Marquort 

 

vrchn� krimin�ln� asistent Ludv�k Mayerhofer 

 

krimin�ln� tajemn�k Vincenc Mayerhofer

 

 

 

 

Krimin�ln� tajemn�k Jan Nowok

 

krimin�ln� tajemn�k Augustin Peuse

 

krimin�ln� tajemn�k Franz Radif 

 

krimin�ln� tajemn�k Karel Schieferm�ller

 

vrchn� krimin�ln� asistent Gerhard Schrott  

 

 

 

 

krimin�ln� zam�stnanec Franti�ek Schwarz

 

krimin�ln� tajemn�k Hanz Trittner

 

vrchn� krimin�ln� asistent Leopold Walzberger

 

krimin�ln� asistent Karel Wiedermerth

 

krimin�ln� zam�stnanec Alfred Wittmann 

 

 

 

 

Krimin�ln� sekret�� Erich Zacharias

 

Krimin�ln� rada Hanu� Ziegler

 

Krimin�ln� rada Otto Koslowski

 

Krimin�ln� asistent Emil Seitz

 

 

 

 

Usedlost Jana Ju���ka (Leskovec �.p. 67)

 

 

Usedlost po vyp�len�

origin�l SOkA Vset�n

 

Usedlost po vyp�len�

 origin�l SOkA Vset�n

 

Usedlost po vyp�len�

origin�l SOkA Vset�n

 

 

 

 

Usedlost po vyp�len� rok 1945

 

Usedlost po vyp�len� rok 1945

 

Usedlost po vyp�len�

origin�l SOkA Vset�n

 

Usedlost po vyp�len� rok 1945

 

Usedlost po vyp�len� rok 1945

origin�l Muzeum regionu Vala�sko, p.o.

 

 

 

Usedlost po vyp�len� rok 1945

 

Usedlost po vyp�len� rok 1945

origin�l SOkA Vset�n

 

Usedlost po vyp�len� rok 1945

origin�l SOkA Vset�n

 

Usedlost po vyp�len� rok 1945

origin�l SOkA Vset�n

 

 

 

 

Usedlost po vyp�len� rok 1945

 

Usedlost po vyp�len� rok 1945

 

Usedlost po vyp�len� rok 1945

 

Usedlost po vyp�len� rok 1945

origin�l SOkA Vset�n

 

 

 

 

Usedlost po vyp�len� rok 1945

 

Usedlost po vyp�len� rok 1945

 

Usedlost po vyp�len� rok 1945

 

Usedlost po vyp�len� rok 1945

 

Usedlost po vyp�len� rok 1945

 

 

 

Usedlost po vyp�len� rok 1945

origin�l Muzeum regionu Vala�sko, p.o.

 

Usedlost po vyp�len� rok 1945

origin�l SOkA Vset�n

 

Usedlost po vyp�len� rok 1945

origin�l Muzeum regionu Vala�sko, p.o.

 

Usedlost po vyp�len� rok 1945

origin�l SOkA Vset�n

 

 

 

Usedlost po vyp�len� rok 1945

origin�l M�stsk� Muzeum Val. Klobouky

 

Usedlost po vyp�len� rok 1945

origin�l M�stsk� Muzeum Val. Klobouky

 

Usedlost po vyp�len� rok 1945

origin�l M�stsk� Muzeum Val. Klobouky

 

Usedlost po vyp�len� rok 1945

origin�l M�stsk� Muzeum Val. Klobouky

 

 

 

Usedlost po vyp�len� rok 1945

origin�l M�stsk� Muzeum Val. Klobouky

 

Usedlost po vyp�len� rok 1945

origin�l M�stsk� Muzeum Val. Klobouky

 

Usedlost po vyp�len� rok 1945

origin�l M�stsk� Muzeum Val. Klobouky

 

Usedlost po vyp�len� rok 1945

origin�l M�stsk� Muzeum Val. Klobouky

 

 

 

Usedlost po vyp�len� rok 1945

origin�l M�stsk� Muzeum Val. Klobouky

 

Usedlost po vyp�len� rok 1945

origin�l M�stsk� Muzeum Val. Klobouky

 

Usedlost po vyp�len� rok 1945

origin�l M�stsk� Muzeum Val. Klobouky

 

Usedlost po vyp�len� rok 1945

origin�l M�stsk� Muzeum Val. Klobouky

 

 

 

Usedlost po vyp�len� rok 1945

origin�l ABS Praha

 

Usedlost po vyp�len� rok 1945

origin�l ABS Praha

 

Usedlost po vyp�len� rok 1945

origin�l ABS Praha

 

Usedlost po vyp�len� rok 1945

origin�l ABS Praha

 

 

Usedlost po vyp�len� rok 1945

origin�l SOkA Vset�n

 

Usedlost po vyp�len� rok 1945

origin�l Muzeum regionu Vala�sko, p.o.

 

Sp�leni�t� usedlosti u Ju���k�

origin�l SOkA Vset�n

 

 

 

Usedlost po vyp�len� rok 1945

  Torzo Usedlosta ( cca rok 1985)  

origin�l Muzeum regionu Vala�sko, p.o.

  Torzo Ju���kovy usedlosti

origin�l Muzeum regionu Vala�sko, p.o.

 

Torzo Usedlosta ( cca rok 1963)   

origin�l SOkA Vset�n

 

 

 

Torzo Ju���kovy usedlosti

 

�dajn� Ju���kova usedlost na kresb� z roku 1934

 

Mo�n� vzhled Ju���kovy usedlosti

 

Mo�n� vzhled Ju���kovy usedlosti

 

 

 

 

 

 

 

Pohled na zbytky usedlosti rok 2004

 

Pohled na zbytky usedlosti rok 2004 � vchod do bunkru

 

Pohled na zbytky usedlosti rok 2004 � pietn� m�stnost v bunkru

 

Pohled na zbytky usedlosti rok 2004 � pietn� m�stnost v bunkru

 

 

 

Pohled na zbytky usedlosti rok 2004 � pietn� m�stnost v bunkru

 

Pohled na zbytky usedlosti rok 2004 - chl�vy

 

Pohled na zbytky usedlosti rok 2015

 

Pohled na zbytky usedlosti rok 2015

 

 

Pohled na zbytky usedlosti rok 2015

 

Pohled na zbytky usedlosti rok 2015

 

Pohled na zbytky usedlosti rok 2015

 

Pomn�k ob�tem trag�die

 

 

 

 

Poz�statky Old�icha Ka�oka

origin�l SOkA Vset�n

 

Exhumace na m�st� trag�die

origin�l SOkA Vset�n

 

Exhumace na m�st� trag�die

origin�l SOkA Vset�n

 

Exhumace na m�st� trag�die

origin�l SOkA Vset�n

 

 

 

Do�asn� hrob v roce 1945

origin�l SOkA Vset�n

  Poh�eb ob�t� 1945 - zleva Alois Havl�k, Timofej Alexanrovi� Makejev Konstantin Jefimovi� Kalabalin

origin�l SOkA Vset�n

 

Poh�eb ob�t� 1945

origin�l SOkA Vset�n

 

Poh�eb ob�t� 1945

origin�l SOkA Vset�n

 

 

 

Poh�eb ob�t� 1945

 

Poh�eb ob�t� 1945

 

Poh�eb ob�t� 1945

origin�l SOkA Vset�

 

Poh�eb ob�t� 1945

origin�l SOkA Vset�

 

 

 

Poh�eb ob�t� 1945

origin�l SOkA Vset�

  Poh�eb ob�t� 1945  

Poh�eb ob�t� 1945

origin�l Muzeum regionu Vala�sko, p.o.

 

Poh�eb ob�t� 1945

 

 

 

Poh�eb ob�t� 1945

 

Hrob rodiny Ju���k� a Old�icha Ka�oka na h�ibov� v Leskovci

 

Hrob rodiny Ju���k� a Old�icha Ka�oka na h�ibov� v Leskovci

 

Hrob rodiny Ju���k� a Old�icha Ka�oka na h�ibov� v Leskovci

 

 

 

Hrob rodiny Ju���k� a Old�icha Ka�oka na h�ibov� v Leskovci

 

Hrob rodiny Ju���k� a Old�icha Ka�oka na h�ibov� v Leskovci

  Hrob rodiny Ju���k� a Old�icha Ka�oka na h�ibov� v Leskovci  

Hrob rodiny Ju���k� a Old�icha Ka�oka na h�ibov� v Leskovci

 

 

 

Hrob Vasila Lavri��eva ve Vizovic�ch   Hrob padl�ch p�i osvobozov�n� Vizovic ve Vizovic�ch   Hrob P�evora Fr�tera Agapituse Old�icha Bl�hy   Pam�tn� deska umu�en�ch ��dov�ch brat�� ve Vizovic�ch

 

 

 

 

Hrob Jana Ju�i�ky   Pomn�k z roku 1961  

Pomn�k z roku 1961

 

Pomn�k z roku 1961

 

Pomn�k z roku 1961

 

 

 

 

Pomn�k z roku 1955

 

Pomn�k z roku 1955

origin�l Muzeum regionu Vala�sko, p.o.

 

Pomn�k z roku 1955

origin�l Muzeum regionu Vala�sko, p.o.

 

Pomn�k z roku 1965

origin�l Muzeum regionu Vala�sko, p.o.

 

Pomn�k z roku 1965

origin�l Muzeum regionu Vala�sko, p.o.

 

 

 

Pomn�k z roku 1965

 

Pomn�k z roku 2015

 

Pomn�k z roku asi z roku 1988

  Pomn�k z roku asi z roku 1988

 

 

 

Pietn� akt

  Pietn� akt   Pietn� akt   Pietn� akt

 

 

 

Pietn� akt   Pietn� akt   Slavnostn� odhalen� Pomn�ku v roce 1975   Pomn�k z roku 1975

 

 

 

Slavnostn� odhalen� Pomn�ku v roce 1975   Pietn� akce v roce 1977   N�v�t�va 1979   N�v�t�va 1979

 

 

 

N�v�t�va po roce 1979

origin�l Muzeum regionu Vala�sko, p.o.

  Pomn�k z roku 1965   Pietn� akt

origin�l Muzeum regionu Vala�sko, p.o.

  Pietn� akt

origin�l Muzeum regionu Vala�sko, p.o.

 

 

 

Pietn� akt

origin�l Muzeum regionu Vala�sko, p.o.

  Pietn� akt

origin�l Muzeum regionu Vala�sko, p.o.

  Pietn� akt

origin�l Muzeum regionu Vala�sko, p.o.

  Pietn� akt

origin�l Muzeum regionu Vala�sko, p.o.

 

 

 

Pietn� akt

origin�l Muzeum regionu Vala�sko, p.o.

  Pietn� akt

origin�l Muzeum regionu Vala�sko, p.o.

  Pietn� akt

origin�l Muzeum regionu Vala�sko, p.o.

  Pietn� akt

origin�l Muzeum regionu Vala�sko, p.o.

 

 

 

Pietn� akt

origin�l Muzeum regionu Vala�sko, p.o.

  Slavnostn� odhalen� Pomn�ku v roce 1985  

Pomn�k z roku 1985

  Slavnostn� odhalen� Pomn�ku v roce 1985

 

 

 

Pietn� akce v roce 1985

origin�l Muzeum regionu Vala�sko, p.o.

  Pietn� akce v roce 1985

origin�l Muzeum regionu Vala�sko, p.o.

  Pietn� akce v roce 1985

origin�l Muzeum regionu Vala�sko, p.o.

  Pietn� akce v roce 1985

origin�l Muzeum regionu Vala�sko, p.o.

 

 

 

Pietn� akce v roce 1985

origin�l Muzeum regionu Vala�sko, p.o.

  Pietn� akce v roce 1985

origin�l Muzeum regionu Vala�sko, p.o.

  Pomn�k v roce 1985

origin�l Muzeum regionu Vala�sko, p.o.

  Deska na obecn�m ��ad�

origin�l Muzeum regionu Vala�sko, p.o.

 

 

 

Pietn� m�stnost asi v roce 1985

origin�l Muzeum regionu Vala�sko, p.o.

  Pietn� m�stnost asi v roce 1985

origin�l Muzeum regionu Vala�sko, p.o.

  Pietn� akce v roce 1985

origin�l Muzeum regionu Vala�sko, p.o.

  Pietn� akce v roce 1985

origin�l Muzeum regionu Vala�sko, p.o

 

 

 

Pomn�k z roku 1985   N�v�t�va  �len� �SBS z Brna, Ti�nova, Ivan�ic a Ku�imi v roce 2017   N�v�t�va  �len� �SBS z Brna, Ti�nova, Ivan�ic a Ku�imi v roce 2017   N�v�t�va  �len� �SBS z Brna, Ti�nova, Ivan�ic a Ku�imi v roce 2017

 

 

N�v�t�va  �len� �SBS z Brna, Ti�nova, Ivan�ic a Ku�imi v roce 2017   N�v�t�va  �len� �SBS z Brna, Ti�nova, Ivan�ic a Ku�imi v roce 2017   N�v�t�va  �len� �SBS z Brna, Ti�nova, Ivan�ic a Ku�imi v roce 2017

 

 

 

Pam�tn� deska v pam�tn� m�stnosti   Pam�tn� deska u vchodu do bunkru (tudy se prokop�vali)  

Pomn�k z roku 1975

  Pomn�k p�em�st�n� roku 2000

 

3D model Ju���kova ml�ny

 

 

 

 

Celkov� pohled

 

Celkov� pohled

 

Celkov� pohled

  Celkov� pohled
   

 

 

Celkov� pohled    

Celkov� pohled

 

Celkov� pohled

 

Pohle do stodoly se schovan�m autem pana Maliny z Leskovce 106

 

 

 

Pohle do stol�rny a kov�rny  

�ern� kuchyn�

 

Kuchyn�

 

Spi��rna a schody do chl�va

     

M�stnost, do kter� Ju���kovi nikoho nepou�t�li   Lo�nice   M�stnost nad �ro��kem  

Celkov� pohled na 1.NP

 

   

Chl�v se schody do 1.NP

 

Prase�� a koz� chl�vek

  Bunkr   Sklep s p�epa�en�m bunkru

 

 

   

Strojovna �ro��ku

 

Celkov� pohled na 1.PP

 

Pokus o 3D video

   

 

Dobov� dokumenty, vyznamen�n�, prapory

 

�mrtn� list s Osv�timi   P�ikazovac� v�m�r   Osv�d�en� dle �8 zakl. ��s. 255/1946 Sb.   Potvrdenie �eskoslovensk�m partiz�nom   Potvrdenie �eskoslovensk�m partiz�nom   Odznak �eskoslovensk�ho partyz�na
�mrtn� list s Osv�timi   P�ikazovac� v�m�r   Osv�d�en� dle �8 zakl. ��s. 255/1946 Sb.   Potvrdenie �eskoslovensk�m partiz�nom   Potvrdenie �eskoslovensk�m partiz�nom   Odznak �eskoslovensk�ho partyz�na
Osv�d�en� od Bu�ka a Nast�nka   Potvrzen� o �innosti brat�� Ju���k�   Potvrzen� o �innosti brat�� Ju���k�   Rodn� a k�estn� list   Potvrzen� Karla La�i   Ov��en� potvrzen� Karla La�i
Osv�d�en� od Bu�ka a Nast�nka   Potvrzen� o �innosti brat�� Ju���k�   Potvrzen� o �innosti brat�� Ju���k�   Rodn� a k�estn� list   Potvrzen� Karla La�i   Potvrzen� Karla La�i v ru�tin�
Potvrzen� Karla La�i v ru�tin�   Ov��en� potvrzen� Karla La�i v ru�tin�   Potvrzen� sdru�en� �esk�ch partyz�n�   Osv�d�en� dle �8 zakl. ��s. 255/1946 Sb.  
Ov��en� potvrzen� Karla La�i   Potvrzen� Jana Kratiny   Potvrzen� sdru�en� �esk�ch partyz�n�   Osv�d�en� dle �8 zakl. ��s. 255/1946 Sb.   Potravinov� l�stek z roku 1942

 

 

��ty za stavbu hrobky a poh�bu rodiny Ju���kovy   Legitimace ��astn�ka 1 sjezdu �es. partyz�n�  

Legitimace ��astn�ka 1 sjezdu �es. partyz�n�

 

 

 

Pr�kaz Waffenwerke � Wsetin  

��ty za stavbu hrobky a poh�bu rodiny Ju���kovy

  Sjezd �es. partyz�n�   Vyznamen�n� 1. �s partyz�nsk� brig�dy Jana �i�ky

 

 

Z�stava 1. �s partyz�nsk� brig�dy Jana �i�ky od Jana Kobz�n�   Z�stava 1. �s partyz�nsk� brig�dy Jana �i�ky od Jana Kobz�n�  

Let�k o poprav� Martina Hrt�n�

 

 

Ostatn�

       
Pomn�k ob�tem 1. sv�tov� v�lky   Pomn�k ob�tem 1. sv�tov� v�lky   Pomn�k ob�tem 1. sv�tov� v�lky   Nau�n� stezka - cedule u obecn�ho ��adu   Nau�n� stezka - cedule u obecn�ho ��adu
     
Nau�n� stezka - cedule u torza  usedlosti - je zde p�r nep�esnost�   Nau�n� stezka - cedule u torza  usedlosti   Nau�n� stezka - posezen� u torza  usedlosti   Chalupa rodiny Ju���kovy Leskovec 102
   
P�vodn� zazd�n� st�na, kudy se cht�li n�mci za pomoc� m�stn�ch dostat do bunkru   Dnes upraven� vchod, kudy se cht�li n�mci za pomoc� m�stn�ch dostat do bunkru   Major D.B. Murzin v roce 2005 v Prlov�

 

Tato str�nka byla naposledy aktualizov�na dne 19. 02. 2022