Co je nov�ho

P�r slov �vodem

O Leskovci

Transport KL3

Odboj na Vala�sku

Olga Franti��kov�

Pod�kov�n�

Email

 

V�e o trag�dii:

Osoby spojen� s trag�di�

V�pov�di sv�dk�

Pov�le�n� �et�en�

Vzpom�nky z roku 1969

Rodinn� dokumenty

Fotogalerie

Fotografie z piet. akc�

�l�nky od jinud

F�my

Zaj�mavosti

Pietn� m�stnost

Literatura

Kronika

 

Padl� ob�an� Leskovce:

za 1 sv�tov� v�lky

za 2 sv�tov� v�lky

 

Transporty v�z�� brn�nsk�ho gestapa v roce 1945

Prvn� transport roku 1945 z Brna:

V d�sledku ofenzivy rud� a rumunsk� arm�dy v�etn� spojenc�, kter� za�ala v polovin� ledna 1945, za�ala brn�nsk� ��d�c� ��adovna gestapa na konci ledna 1945 p�ev�et v�zn� do hlub��ho z�zem� v ��i. A tak bylo 893 politick�ch v�z�� odtransportov�no 23. ledna1945 bez j�dla i pit� do koncentra�n�ho t�bora Flossenb�rg p�es Svitavy, T�ebovou, Prahu a Plze�, kam dorazili za t�i dny. S nimi p�ijel i lidov� soudn� dv�r, kter� pak p��mo v t�bo�e pokra�oval ve sv�m smrtonosn�m d�le. Velitel bezpe�nostn� policie v Brn�, SS obersturmbannf�hrer vl�dn� a krimin�ln� rada Max Rausch, zjednodu�il po sv�m n�stupu praxi gestapa. Na porad� po��tkem �nora roku 1945 ozn�mil, �e ��dn� spisy ji� nebudou p�ed�v�ny soudu. V nutn�ch p��padech m�la b�t vy��d�na ochrann� vazba a v nejt잚�ch p��padech u velitele bezpe�nostn� policie v Praze poprava bez soudu, tj. Sonderbehandlung. Gestapo ji� ignorovalo spolupr�ci s n�meckou justic� a o osudech zat�en�ch rozhodovalo naprosto samostatn�. Gestapo zaslalo K. H. Frankovi d�lnopis s uveden�m nacion�le obvin�n�ho a popisem trestn� �innosti. Jak vypov�d�l SS obersturmbannf�hrer Max Rausch, odpov�� oby�ejn� zn�la: �SS obergrupenf�hrer a st�tn� ministr K. H. Frank na�izuje u XY proveden� Sonderbehandlungu�. Tento pokyn p�ich�zel zprost�edkov�n dr. E. Weinmannem rovn� d�lnopisem. Hovo�it za t�to situace o n�jak�m pr�vn�m stavu, t�eba i z hlediska p�edchoz�ch nacistick�ch zvyklost�, bylo by ji� absolutn� iluz�, �i v�dom�m sebeklamem. Nastalo obdob� naprost� zv�le a teroru ze strany bezpe�nostn� policie.

 Sonderbehandlung se stal z�kladn�m prost�edkem likvidace protinacistick�ch a protiokupa�n�ch bojovn�k�. Pro ��d�c� ��adovnu gestapa v Brn� zabezpe�oval prov�d�n� poprav bez soudu v�t�inou koncentra�n� t�bor Mauthausen. Av�ak od poloviny prosince roku 1944 obnovili brn�n�t� nacist� uskute��ov�n� poprav ve v�t��m rozsahu i v Kounicov�ch kolej�ch. Podle nacistick�ch �daj� o t�chto vra�d�ch bez soudu jich zde gestapo uskute�nilo:

v prosinci 1944........................   6  
   v lednu 1945............................ 41
   v �noru 1945........................... 34
   do 29. b�ezna 1945 ................ 28

 

Popravy tohoto druhu pokra�ovaly v�ak i pozd�ji. I p�es to, �e v�ce ne� 100 uv�zn�n�ch povra�dili p��mo v Kounicov�ch kolej�ch, st�le z�st�valo ve vazb� gestapa velk� mno�stv� osob. Proto brn�nsk� ��adovna gestapa jednala s velitelem koncentra�n�ho t�bor Mauthausen SS standartenf�hrerem Ziereisem, aby j� vypomohl a zabezpe�il hromadnou likvidaci v�z�� v souladu s pokynem RSHA (Hlavn� ��sk� bezpe�nostn� ��ad), �e uv�zn�n� nesm�j� padnout do rukou nep��tele �iv�. Nakonec dostalo brn�nsk� gestapo p��slib, �e koncentra�n� t�bor Mauthausen v�e zajist�.

Transport KL3 do Mauthausenu: (v�ce o KT Mauthausen zde  )

A tak po��tkem dubna roku 1945 sestavovaly jednotliv� refer�ty  seznamy nejnebezpe�n�j��ch v�z��, kte�� m�li b�t popraveni. Na jejich z�klad� byl sestaven transport KL 3 o celkov�m po�tu 209 osob, z toho 36 �en dopaden�ch partyz�n� a jejich pomocn�k� z Moravy a Slov�cka. Z Brna vyjel vlak 7. dubna  1945 a v Jihlav� bylo k n�mu p�id�no dal��ch osm v�z��, z toho jedna �ena (celkov� po�et tedy �inil 180 mu�� a 37 �en). Vedouc�m transportu byl krimin�ln� zam�stnanec brn�nsk�ho gestapa Jan Baar.
 
Podle zpr�vy Ministerstva vnitra �j. VII-F-3103/591-30/V-1947 ze dne 30. kv�tna 1947, kter� p��pad �et�ilo, byl jejich osud n�sleduj�c�:

�V noci z 6. na 7. dubna 1945 bylo ve velk�m s�le Kounicov�ch kolej� shrom�d�no na 200 v�z��. R�no p�ibyly t�i �eny. Druh�ho dne r�no byli p�evezeni autem na n�kladov� n�dra�� v Brn� a spolu s asi 30 �enami z v�znice na Cejlu navagonov�ni do dvou dobyt��ch �elezni�n�ch voz�. Cel� transport se skl�dal ze �ty� vagon�. Ve t�et�m osobn�m vag�nu byli doprov�zej�c� SS, t.j. Jan Baar jako velitel, vrchn� str�mistr Joksch a 12 zam�stnanc� ban�tsk� policie, ve �tvrt�m �eny esesman� s d�tmi a zavazadly. Transport jel jako samostatn� vlak p�es Jihlavu, kde p�ijal dal��ch osm v�z��, z toho jednu �enu, a byl p�ipojen k vojensk�mu transportu do �esk�ch Bud�jovic, kam dorazil mezi 16. a 17. hodinou. V noci z 8. na 9. dubna pokra�oval v j�zd� do KT Mauthausen, kam dorazil dev�t�ho dopoledne. Na n�dra�� byli postaveni v�zni do p�tistup� a do�li po hodinov� cest� p�ky, p�eru�en� leteck�m poplachem, do KT.�

P�i t�to p��le�itosti b�val� zam�stnanec cukrovaru v Enns Franz Paulmayer, t. �. bytem Mauthausen, Bahnhofstrasse 5, poznal mezi hnan�mi �enami v transportu Bo�enku �krab�lkovou, nebo� jej� otec p�sobil zde v letech 1930-a� 1943 jako spr�vce cukrovaru. Jak udal sv�dek Franz Arnold z V�dn� V, Bucherplatz 4, necht�l velitel t�bora transport p�evz�t, pon�vad� KT m�l b�t evakuov�n a p�ijal ho teprve na nal�h�n� Baara. Ten ve sv� v�pov�di z 13. listopadu 1946 u Oblastn� ��adovny st�tn� bezpe�nosti v Brn� udal, �e mu bylo pobo�n�kem �e�eno, �e mohou b�t p�ij�m�ny jen transporty ur�en� pro Sonderbehandlung. Schutzhaftlagerf�hrer SS standartenf�hrer Franz Ziereis rozhodl teprve po telefonick�m hovoru se z�stupcem velitele brn�nsk�ho gestapa SS sturmbannf�hrerem Krausem, �e transport bude p�evzat. Zat�m st�li v�zni cel� den p�ed politick�m odd�len�m bez j�dla a vody, vystaveni ur�k�m a surov�mu zach�zen� p��slu�n�ky SS.

�Pozd� ve�er byli odvedeni do koupelny, kde p�enocovali a 10. dubna 1945 byli vyvedeni na dvorek p�il�haj�c� ke krematoriu. �eny byly odvedeny, mu�i se museli vysvl�ci do naha. Na dotaz, zda jsou v transportu i N�mci, vystoupil jedin� Arnold. Ostatn� byli poklusem zahn�ni do bunkru.� Josef �uhel z Brna, Pellicova 3, kter� byl tenkr�te p�sa�em v �Aufnahmskommandu� p�i politick�m odd�len�, uvedl ve sv� v�pov�di 7. ledna 1947 u Oblastn� ��adovny st�tn� bezpe�nosti v Brn� toto: �Ten, kter� se hl�sil jako N�mec, byl odveden a ostatn� mu�i p�e�li pod z�minkou koupele do plynov� komory. Po zplynov�n� mu�� byly pozd�ji zplynov�ny i �eny. Kdy� vyn�eli mrtvoly z plynov� komory do nov�ho krematoria, m�l jsem mo�nost tyto shl�dnout a poznal jsem v nich mrtvoly osob transportu z Brna.� Podle jeho v�pov�di bylo v�z�� 215, z toho 35 �en.

V ��sle 61 a 62 �Slu�by repatriant� z 22. a 23. ��jna 1945 je uvedeno 194 jmen ob�t� tohoto besti�ln�ho �inu sp�chan�ho proto, �e �v t�bo�e nebylo pro n� m�sta�.

     

 

Rozd�len� transportu KL3 dle posledn�ho uveden�ho bydli�t�:

M�sto Po�et M�sto Po�et M�sto Po�et M�sto Po�et
Zl�n 25 Ostrava 3 Hole�ov 1 Nedakonice 1
Vala�sk� Mezi���� 17 Ostravice 3 Horn� Lomn� u Jabl�nkova 1 Nymburk 1
Byst�ice pod Host�nem 13 Velenov u Boskovic  3 Horn� Sloupnice 1 Orlov� 1
Ro�nov pod Radho�t�m  7 B�l� 2 Hul�n 1 Paskov 1
���rn� u Boskovic  7 Hut�-Star� Hamry 2 Jabl�nka n/Be�vou 1 Pivonice n/Per�t.  1
�jezd u �ern� Hory 7 Jedovnice 2 Jamn� u Ti�nova 1 Plze� 1
Tasovice  6 Kon�kov 2 Karvin� 1 Poli�n� u Vala�sk�ho Mezi���� 1
R���ka u Vset�na  5 Olomouc 2 Kate�inice 1 Prosenice 1
Star� Hamry 5 Rove�n�  2 Kostelec u Kyjova 1 Pr�no 1
Vset�n 5 �erkovice  u Ti�nova 2 Kr�sno n/Be�vou 1 Star� M�sto  1
Zub�� 5 Ti�nov 2 Krhov� u Val. Mezi����  1 Tasovice u Kun�t�tu 1
Brno 4 Uhersk� Brod 2 Krmel�n u Paskova  1 Tet�ice u Brna 1
Ji��kovice 4 V�r  2 Kun�i�ky 1 Tylovice  1
Oslavany 4 Zbraslavec u Kun�t�ttu 2 Kunratice u Byst�ice n/Per�t.  1 Vesel� u Val. Mezi����  1
Skali�ka  4 Bratru�ov u N�choda 1 La�any 1 V�de�  1
Tvrdonice  4 B�estek u Uhersk�ho Hradi�t� 1 Lipov�  1 Vysok� nad Kysucou 1
�elechovice  4 B�ezov� 1 L�skovec 1 Vysok� Pole 1
Br�ov u Vala�sk�ho Mezi���� 3 �ern� hora u Brna 1 Lomnice u Ti�nova 1 Vy�kov 1
Hranice na Morav� 3 Dr�kov� u Hole�ova 1 Lomni�ka u Ti�nova 1    
Kladky 3 Fry�ava 1 Lopen�k u Uhersk�ho Hradi�t� 1    
Lipn�k n/Be�vou 3 Hodon�n 1 Mokr� Hora u Brna  1    

Rozd�len� transportu KL3 dle odbojov�ch organizac� (n�kte�� odboj��i byli ve dvou a� t�ech odbojov�ch organizac�):

N�zev  Po�et N�zev  Po�et N�zev  Po�et
1. �s. part. brig�dy J. �i�ky v�. pomocn�k� 47 Partyz�nsk� odd�l gen. Svobody v�. pomocn�k� 4 Partyz�nsk� odd�l Hybe�, B5 v�. pomocn�k�  2
Pomocn�ci v�sadku Clay 40 Rada 3 3 Hnut� za svobodu 1
Partyz�nsk� odd�l Jermak v�. pomocn�k�  29 Bojov� p�tka Blesk 3 KSS 1
KS� 19 Obrana n�roda 3 Partyz�nsk� odd�l LU� v�. pomocn�k�  1
Mal�kova organizace Val. Mezi���� 19 Odbojov� organizace HK17 3 Pomocn�ci v�sadku Carbon 1
KS� - Na�e pravda 13 Partyz�nsk� odd�l Ivan Vjasov Kladky v�. pom. 3 Pomocn�ci v�sadku Silver B 1
Pomocn�ci v�sadku Mi��imenko-B�lovskij 12 Tom� Zl�n 3 PVVZ 1
Partyz�nsk� odd�l Miroslav Tyr� v�. pomocn�k�  7 3. �s. �dern� rota v�. pomocn�k� 2 Socialistick� pokrok 1
Soused�kova organizace 7 B�l� lvice - Jan �i�ka 2    
Partyz�nsk� odd�l Pro vlast v�. pomocn�k�  5 Odbojov� organizace Vela 2    

 

Pov�le�n� �et�en�:

Rakousk� ob�an Franz Arnold z V�dn� V., Bacherplatz 4, kter� si m�l nejd��ve odpykat deset let nucen�ch prac�, na dotaz rodi�� Marie Sedl��kov� �Manky� odpov�d�l: �Odvedli mne k v�slechu, kde jsem musel vysv�tlit, pro� jsem odsouzen k smrti. P�ed rozsudkem jsem si m�l je�t� odpykat deset let nucen�ch prac�. Ostatn� v�z�ov� ode�li. Kdy� jsem se od v�slechu vr�til, sed�ly na lev� stran� bunkru �eny z na�eho transportu a pov�daly si. P�i tom jsem zaslechl rozmluvu dvou voj�k�, kte�� si vypr�v�li, �e �eny maj� b�t tak� odstran�ny. Pokud jsem se dov�d�l od ostatn�ch v�z��, byli mu�i v plynov� komo�e jen p�iotr�veni, jeliko� plyn unikal. Proto musel b�t do komory vpu�t�n znovu, aby byli usmrceni. Po kremaci z�stala jen mal� hrom�dka popela, kterou v�zni zachr�nili. To je v�e, co o transportu v�m. �e by n�kdo unikl, nev�m, ale jsem stoprocentn� jist, �e v�ichni, kte�� t�mto transportem do Mauthausenu p�ijeli, tam tak�.zahynuli.� Brn�nsk� gestapo po��talo v ka�d�m p��pad� se smrt� ��astn�k� tohoto transportu. Proto byl z tohoto d�vodu ji� v Kounicov�ch kolej�ch v Brn� ozna�ov�n jako transport smrti, o �em� sv�d�� dv� sv�deck� v�pov�di v trestn� v�ci proti krimin�ln�mu zam�stnanci brn�nsk�ho gestapa Karlu Wochianovi a spol., kter� nakonec p�i hlavn�m p�el��en� dne 23. ledna1947 �j. LSo 43147 u Mimo��dn�ho lidov�ho soudu v Brn� byl odsouzen k trestu smrti. 

Ladislav Kenku�, narozen 29. 4. 1925 ve Fr�dku, ��edn�k V�tkovick�ch �elez�ren, bytem Mor. Ostrava, Uzen��sk� 8, p�i v�slechu dne 18. ��jna1945 u Krajsk�ho soudu v Mor. Ostrav� doslovn� uvedl: �Do Kounicov�ch kolej� jsem p�i�el 22. ledna 1945. Omylem jsem byl dosazen mezi pracuj�c� v�zn�, tak�e jsem m�l p��le�itost shl�dnout mnoho �trap, kter� v�zni na cel�ch trp�li. Koncem �nora 1945 byla do Kounicov�ch kolej� zavle�ena d�vka jm�nem Marie Sedl��kov�, kter� prvn� t�den byla ve dne v noci spout�na na rukou na nohou. Ji� od prv�ho okam�iku bylo z�ejm�, �e byla hnusn� zt�r�na a tak� b�hem doby 14 dn� p�i v�sle��ch bylo s n� nakl�d�no hrozn�. Z toho d�vodu jsem m�l p��le�itost ji n�kolikr�te odn�eti do cely a jen potajmu jsem se od n� dozv�d�l, co m�m vzk�zat jej�m spolu��astn�k�m na odboji, kte�� byli t� v Kounicov�ch kolej�ch zav�eni. Mezi nimi byl pan podplukovn�k Ka��k, Franti�ek Heroudek a je�t� jin�, jejich� jm�na si nepamatuji. Z t�to trojice v�ichni byli hnusn�m zp�sobem zt�r�ni, hlavn� p�i zat�en� a pak p�i v�slechu. Mimo jin� jsem Heroudkovi vzkazoval, �e Marie Sedl��kov� cht�la sp�chat sebevra�du pod�ez�n�m �il na ruce, av�ak byla zachr�n�na a mimo jin� nic neprozradila. Kdy� jsem se dov�d�l, �e m� z Kounicov�ch kolej� odjet transport pry�, ozn�mil jsem to Marii Sedl��kov� a zanedlouho pak 8. dubna 1945 transport odj�d�l. Bylo z�ejm�, �e tento transport, jako n�kolik jin�ch, byl transportem smrti. V�z��m bylo odeb�r�no pr�dlo, kter� m�li p�ebyte�n� a tak� �asn� zr�na byl tento transport vypraven op�t za hrozn�ho t�r�n� v�ech v�z�� ur�en�ch do transportu. Mimo jin� mohu podat tuto zpr�vu, �e p�i t�r�n� Marie Sedl��kov� a Franti�ka Heroudka byl z��astn�n t� spr�vce Kounicov�ch kolej� Duba. Heroudek, kter� nebyl schopen transportu, a� byl pro n�ho vybr�n, neodjel a t�m se zachr�nil.�

 

 

 

 

 

Pam�tn� deska v Byst�ici pod Host�nem

 

Pam�tn� deska v R��ce

 

Pam�tn� deska v Zbraslavci u Kun�t�tu

 

N�hrobek v Tvrdonic�ch

 

N�hrobek v Sloupnici

 

Foto rodiny Hejmalovi

Posledn� transporty roku 1945 z Brna:

V dubnu 1945 vypravilo brn�nsk� gestapo je�t� dva transporty v�z�� z Kounicov�ch kolej� na z�pad. Prvn�, d�ky vyhozen�m kolej�m partyz�nsk�m odd�lem Jermak, jel okliku p�es P�erov, �eskou T�ebovou, Pardubice, Prahu na Plze� (pravd�podobn� do KT Mauthausen). Tento transportn� vlak byl nedaleko Miro�ova napaden americk�m letadlem, kter� zni�ilo lokomotivu. P�i tomto n�letu bylo zabito a zran�no n�kolik v�z��, kter�m nebylo umo�n�no opustit uzam�en� vag�ny (viz vzpom�nky Flori�na Mina��ka z Ratibo�e a Ludv�ka �ablatury). Proto byl tento transport nasm�rov�n do �AEL� � pracovn� v�chovn�ho t�bora v Miro�ov�, okres Rokycany. Zde byl vypraven i druh�  transport. Podle zpracovan� statistiky byli evakuov�ni v�z�ov� n�sleduj�c�ch n�rodnost�: 581 �ech�, 43 Rus�, 39 Slov�k�, 36 Ukrajinc�, 20 N�mc�, 19 Pol�k�, 8 Ital�, 5 Angli�an�, 4 Jugosl�vci, 3 Rumuni, 2 Belgi�an�, 1 Ameri�an, 1 Bulhar, 1 Francouz, 1 Holan�an a 1 Ma�ar.

Zde najdete ne�pln� seznam transportu KL 3, kter� vyjel dne 7.4.1945 z Brna a dojel 9.4.1945 do Mauthausenu

Pokud v�te o n�kom dal��m, nebo v�te o n�jak� chyb�, �i m�te n�jak� dopln�n�, tak mi to pros�m za�lete na babica zavin�� leskovec.cz
P.�. P��jmen� Jm�no Titul Bydli�t� Datum narozen� Datum zat�en� Zat�eni Pozn�mka
1. Adamec* Franti�ek   Zub�� 262 22.7.1885 1) 9.3.1945 ZbV KDO 31 Mal�kova organizace Val. Mezi����, �enat�, povol�n�m hostinsk�,zat�en spole�n� se syny Jarom�rem a Otakarem
2. Adamec* Jarom�r   Zub�� 262 13.5.1916 7.3.1945 ZbV KDO 31 Mal�kova organizace Val. Mezi����, svobodn�, povol�n�m soustru�n�k, zat�en spole�n� s otcem Franti�kem a bratrem Otakarem
3. Adamec* Otakar   Zub�� 262 17.12.1923 2) 9.3.1945 ZbV KDO 31 Mal�kova organizace Val. Mezi����, svobodn�, u�e� automechanik, zat�en spole�n� s otcem Franti�kem a bratrem Jarom�rem
4. Adamkievi�ov� Emilie   Kun�i�ky,Kolonie 223 20.8.1924     Podpora partyz�n� v Hutisku, povol�n�m prodava�ka v �elez��stv�
5. Arnold Franz   V�de� V, Bacherplatz 4       Jedin� z p�e�iv��ch
6. Babula Jaroslav 3)   Uhersk� Brod 4.2.1906 28.2.1945   Clay Uhersk� Brod a Carbon, povol�n�m far�� C�rkve �eskoslovensk�, v�ce k jeho osob� zde
7. Bedn�� Franti�ek   Chrlice u Brna 384 4.10.1904 10.12.1944 gestapem Brno Zaps�n pod jm�nem Jan Posp�il, konfident B35 , �enat�, otec 5 d�t�, ��d�c� u�itel � u�il na Ostravsku, odboj PVVZ, Brno HK 17, v�ce k jeho osob� zde
8. Bechn�* Anton�n   Vesel� u Val. Mezi���� 45 13.6.1923 7.3.1945 ZbV KDO 31 Mal�kova organizace Val. Mezi����, svobodn�, povol�n�m elektromechanik
9. Bla�ek Bed�ich   Brno,Sirot�� 30 26.2.1923 23.2.1945 ZbV KDO 28 Partyz�n 3. �s. �dern� rota
10. Bohatcov� + 4) Antonie   Brno-�e�kovice, Sibi�sk� 17 10.5.1900 3.1.1945 gestapem Ostrava Silver B, pot�et� vdan�, tkadlena, dne 12.12.1944 se j� poda�ilo spolu s �et. Vladim�rem �kachou ut�ci z Brna do Ostravy-P��vozu ke sv� kamar�dce Jankov�. Zde je vyp�tralo ostravsk� gestapo p�i a zat�k�n�  �kacha pou�il pistoli ukrytou pod pol�t��em. Po �tvrt�m v�st�elu se zasekl n�boj, zmatku vyu�ila Bohatcov� vyt�hla z jeho kab�tu druhou pistoli a svou st�elbou t�ce zranila 3 gestap�ky.
11. Brada + Josef   Byst�ice pod Host�nem 28.6.01887 28.21945   Clay Byst�ice pod Host�nem, povol�n�m �editel m욝ansk� �koly
12. Buchta Josef   �jezd u �ern� Hory 30.8.1912 6.3.1945 ZbV KDO 28 Partyz�n 3. �s. �dern� rota a odd�lu gen. Svobody, povol�n�m oprav�� psac�ch stroj�
13. Cab�k* Karel   Br�ov,Jurikova 8 14.3.1920 5) 26.3.1945 gestapo Vset�n Podpora 1. �s. part. brig�dy J. �i�ky, povol�n�m zem�d�lsk� d�ln�k, ud�n Aloisem Ju���kem z Br�ova otcem partyz�ny popraven�ho Ladislava Ju���ka
14. Coural Miroslav   V�r 112 17.4.1907 13.3.1945   Miroslav Tyr�
15. Czepice Anton�n   Horn� Lomn� u Jabl�nkova        
16. �ajka Franti�ek   Hranice, Jurikova 4a 20.8.1890 30.1.1945 gestapo Brno Hnut� za svobodu, povol�n�m �editel m욝ansk� �koly a starosta Hranic
17. �apka Josef por. Paskov 322 27.1.1911 30.12.1944 Ma�arsk� hl�dka na most� v Brezn� nad Hronom V�konn� velitel 1. �s. part. brig�dy J. �i�ky (B�l� lvice - Jan �i�ka), p�ed v�lkou poru��k d�lost�electva, b�hem v�lky na moravskoostravsk�m magistr�tu v odd�len� z�sobov�n�,  ��astn�k SNP, zat�en p�i pokusu se prob�t k rud� arm�d�
18. �e�ek Ladislav   Dr�kov� u Hole�ova 47 24.6.1925 6) 7.3.1945 ZbV KDO 31 Partyz�n 1. �s. part. brig�dy J. �i�ky, post�elen a l��en u M. Mal�ka ve Vala�sk�m Mezi����, svobodn�, povol�n�m d�ln�k ve zbrojovce (��n�k)
19. Dedek     Plzn�       Povol�n�m ��n�k
20. Dedek* Miroslav   Vala�sk� Mezi����,Ji��nsk� 175 25.10.1920 7.3.1945   Mal�kova organizace Val. Mezi����, svobodn�, povol�n�m technick� ��edn�k , zat�ena t� jeho sestra Jit�enka Mach��ov� 
21. Do�k�lek* Ladislav   Vala�sk� Mezi����, Soudn� 1 22.5.1896 3.2.1945 gestapo Brno Clay Val.Mezi����, ileg�ln� ONV, �enat�, povol�n�m obchodn�k
22. Dol�k + Old�ich   Byst�ice pod Host�nem 14.1.1907 21.2.1945 ZbV KDO 28 Jermak, povol�n�m ��edn�k u fy Impregna Byst�ice p. Host
23. Dol�nek Josef   Lopen�k u Uhersk�ho Hradi�t�       Partyz�n
24. Dost�l Jan   Tasovice u Kun�t�tu 5.9.1905 21.2.1945 ZbV KDO 28 Jermak, povol�n�m stola� 
25. Dr�bek Josef   Ti�nov,C�hlovsk� 167 19.3.1915 23.21945   3. �s. �dern� rota, povol�n�m adjunkt okresn�ho ��adu, v jin�ch pramenech uv�d�no �e byl ubyt nebo zast�elen u� v Kounicov�ch kolej�ch 
26. Drbu�ek Franti�ek   Lomnice u Ti�nova 11.6.1921 21.2.1945 gestapo Brno 3. �s. �dern� rota, povol�n�m stavebn� technik
27. Drtil Albert   Zl�n,D�ly 2323 15.12.1907 16.2.1945 gestapo Zl�n KS�-Na�e pravda Zl�n, povol�n�m instalat�r
28. Dudek Jind�ich   Hut�-Star� Hamry 4.7.1900 2.3.1945   Sov. desant Ni��imenko-B�lovskij, povol�n�m povozn�k v lese, zat�en spole�n� s man�elkou Antonie
29. Dudkov� Antonie   Hut�-Star� Hamry 24.4.1899 2.3.1945   Sov. desant Ni��imenko-B�lovskij, KS�, v dom�cnosti, zat�ena spole�n� s man�elem Jind�ichem
30. Dvo��k* Ludv�k   Vala�sk� Mezi����,Velk� Lhota 920 7.8.1909 13.3.1945 ZbV KDO 31 Mal�kova organizace Val. Mezi����, 1. �s. part. brig�dy J. �i�ky, �enat�, povol�n�m ��n�k
31. Fejfu�a Ladislav   Jamn� u Ti�nova 25 25.111916 3.3.1945 ZbV KDO 28 3. �s. �dern� rota a Jermaku, povol�n�m hajn�
32. Fiala Ren�   Zl�n,Hlavn� n�m. 488 7.12.1919 8.2.1945 gestapo Zl�n Clay Zl�n, povol�n�m ��edn�k fy. Ba�a
33. Filip Jan   Byst�ice pod Host�nem 9.3.1897 9.2.1945 gestapo Zl�n Clay Byst�ice pod Host�nem, b�val� �etnick� vrchn� str�mistr  ve v�slu�b�, zat�en u Stib�rk� v Tvrdonic�ch
34. Frolek Miroslav   Zl�n �Pr�tn�,Z�humen� 53 13.12.1911 12.2.1945 gestapo Zl�n KS�-Na�e pravda Zl�n, Clay a Lu�, povol�n�m ��edn�k
35. Gajo� Karel   Hodon�n,D�lnick� 24 29.6.1894 8.2.1945 gestapo Zl�n KS�-Na�e pravda Zl�n, povol�n�m ��edn�k ONP, pod�lel se na v�d�v�n� ileg�ln�ch tiskovin Pravda, pozd�ji Na�e Pravda
36. Gajdo��k Petr   Zl�n,P��kr� 3834 31.5.1910 7) 2.3.1945 gestapo Zl�n KS�-Na�e pravda Zl�n, �enat�, 1 syn, povol�n�m ��edn�k, zat�en spole�n� s man�elkou Franti�kou
37. Gajdo��kov� Franti�ka   Zl�n,P��kr� 3834 16.9.1912 8) 2.3.1945 gestapo Zl�n KS�-Na�e pravda Zl�n, vdan�, 1 syn, v dom�cnosti, zat�ena spole�n� s man�elem Petrem
38. Gureck� Rudolf   Vset�n, Smetanova 1259 13.4.1896 28.3.1945 v Brn� Clay Vset�n a ON Soused�k, okresn� �etnick� velitel, v�ce k jeho osob� zde
39. Hanzl�k* Emil   Tylovice 251 11.4.1923 7.3.1945 ZbV KDO 31 Mal�kova organizace Val. Mezi����, svobodn�, povol�n�m elektromechanik, ��astnil se zast�elen� konfidenta gestapa 105 Franti�ka �m�da alias Velk�ho Franty
40. Hasil Jan   Tvdronice  461 4.1.1922 8.2.1945 gestapo Zl�n Clay Zl�n, povol�n�m d�ln�k
41. Hatlapatka* Bo�ivoj   Ro�nov p/R.,Mezi���sk� 525 20.2.1922 1.3.1945   Clay Val. Mezi����, 1. �s. part. brig�dy J. �i�ky, povol�n�m elektromechanik, zat�en spole�n� s otcem Josefem 
42. Hatlapatka* Josef   Ro�nov p/R.,Mezi���sk� 525 8.2.1898 1.3.1945   Clay Val. Mezi����, 1. �s. part. brig�dy J. �i�ky, povol�n�m ��etn�, zat�en spole�n� se synem Bo�ivojem
43. Hejmala Vladim�r   �erkovice 36 u Ti�nova 15.4.1904 26.2.1945 ZbV KDO 28 3. �s. �dern� rota, �enat�, povol�n�m hajn�, zat�en spole�n� s man�elkou Mari�, u jeho h�jenky byl smrteln� ran�n velitel partyz�nsk� skupiny "Jermak" Nikolaj Ivanovi� Dmitrijev zde
44. Hejmalov� Marie   �erkovice 36 u Ti�nova 22.4.1905 26.2.1945 ZbV KDO 28 3. �s. �dern� rota, vdan�, v dom�cnosti, zat�ena spole�n� s man�elem Vladim�rem
45. Hlou�ek Jaroslav   ���rn� u Boskovic, Na str�n� 186 10.7.01903 9.2.1945   Jermak, povol�n�m krej�� 
46. Hnili�ka Emanuel   �jezd u �ern� Hory 6 25.12.1887 23.2.1945   Jermak, �enat�, povol�n�m roln�k, zat�en spole�n� se synem Franti�kem a man�elkou Mari�
47. Hnili�ka Franti�ek   �jezd u �ern� Hory 6 15.12.1920 23.2.1945   Jermak, povol�n�m roln�k, zat�en spole�n� s  otcem Emanuelem a matkou Mari�
48. Hnili�kov� Marie   �jezd u �ern� Hory 6 22.2.1915 23.2.1945 ZbV KDO 28 Jermak, v dom�cnosti, zat�ena spole�n� s  man�elem Emanuelem a synem Franti�kem
49. Hor�k Jaroslav   Zl�n-Pr�tn�,Malenovick� 139 3.1.1928 12.2.1945 gestapo Zl�n 1. �s. part. brig�dy J. �i�ky
50. Hradil* Otakar   Ro�nov p/R 640 20.3.1902 12.3.1945 ZbV KDO 31 Mal�kova organizace Val. Mezi����, �enat�, 3 d�ti, povol�n�m automechanik
51. Hrdl��ka Emanuel     1887      
52. Hrub� Adolf   Zl�n 20.3.1912 8.2.1945   Clay Zl�n, 1. �s. part. brig�dy J. �i�ky, povol�n�m vedouc� Zl�nsk�ch jatek
53. Hudec Karel   Mokr� Hora u Brna 85 23.1.1889 12.6.1944   Silver B, povol�n�m �editel �koly
54. Jan��k Ji��   Rove�n� 8 4.3.1925 15.3.1945   Jermak, Miroslav Tyr�, povol�n�m roln�k, zat�en spole�n� s otcem Josefem a bratrem Josefem, v�ce k jeho osob� zde
55. Jan��k Josef   Rove�n� 8 3.8.1905 15.3.1945   Jermak, Miroslav Tyr�, povol�n�m roln�k, zat�en spole�n� se synem Ji��m a Josefem, v�ce k jeho osob� zde
56. Jane�ek Karel     20.1.1896      
57. Jecel�n* Eduard   Vala�sk� Mezi����,Ji��nsk� 156 13.2.1918 11.2.1945 gestapo Brno Clay Val.Mezi����, svobodn�, povol�n�m u�itel
58. Je��kov� Marie   B�l� 13.5.1925 5.3.1945   Sov. desant Ni��imenko-B�lovskij, roz. Karasov�, dcera Jana Karase z B�l�, sestra Anny Matejov�
59. Jure�ka Zden�k   Zl�n,Pod rozhlednou 1824 3.10.1913 10.2.1945 gestapo Zl�n KS�-Na�e pravda Zl�n, povol�n�m ��edn�k fy. Ba�a
60. Kabel�k Zden�k Ing. Zl�n, Kot�rova 1937 29.11.1900 17.2.1945 gestapo Zl�n KS�-Na�e pravda Zl�n (�apajev), povol�n�m technick� ��edn�k
61. Kadav� Cyril Ing. Zl�n Podvesn� 3082 4.11.1906 16.2.1945 gestapo Zl�n 1. �s. part. brig�dy J. �i�ky, povol�n�m ��edn�k
62. Kalivoda �t�p�n   Kostelec u Kyjova 2 20.11.1922   gestapo Zl�n KS�-Na�e pravda Zl�n, student
63. Karas Jan   B�l� 22.4.1893 5.3.1945   Sov. desant Ni��imenko-B�lovskij, povol�n�m d�ln�k
64. Ka��k* Jan pplk. Vy�kov, Leninova 13 17.3.1895 10.2.1945   VELA, pplk. 2. pluku �to�n� vozby
65. Ka��k* Miroslav   Krhov� u Val. Mezi���� 228 31.7.1922 7.3.1945  9) ZbV KDO 31 Mal�kova organizace Val. Mezi����, svobodn�, povol�n�m d�ln�k
66. Knesl + Josef MuDr. Vset�n 21.2.1899 5.1.1945 gestapo Vset�n Clay Vset�n a ON Soused�k
67. Koch Zden�k   Ti�nov 1920     Povol�n�m zubn� technik
68. Kolb Vil�m   Olomouc 1926      
69. Kone�n� + Josef   Kate�inice 154 27.2.1900 27.10.1944 gestapo Vset�n Clay Vset�n a ON Soused�k, povol�n�m ��d�c� u�itel
70. Koryt��* Vladislav   Vala�sk� Mezi����,Sokolsk� ul. 12.5.1918 7.3.1945 ZbV KDO 31 Mal�kova organizace Val. Mezi����, �enat�, 1 d�t�, povol�n�m elektromechanik, zat�en spole�n� s man�elkou Vlastou
71. Koryt��ov�* Vlasta   Vala�sk� Mezi����,Sokolsk� ul. 6.8.1922 7.3.1945 ZbV KDO 31 Mal�kova organizace Val. Mezi����, vdan�, 1 d�t�, povol�n�m modistka, zat�ena spole�n� s  man�elem Vladislavem
72. Kotek Vincenc   Vset�n, �t�p�nsk� 429 11.2.1911 3.2.1945 gestapo Vset�n KS� Vset�n, ON Soused�ka, �enat�, 2 d�ti, povol�n�m strojn�k elektr�rny
73. Kov�� Karel   Lipov� 31 10.3.1925 18.2.1945   Jermak, povol�n�m �ezn�k
74. Kr�l Franti�ek   Ji��kovice 9 26.12.1925 8.1.1945   Pomocn�k partyz�n�,povol�n�m roln�k, zat�en spole�n� s  otcem Janem a bratry Janem a Jaroslavem, nalo�en v Jihlav�
75. Kr�l Jan   Ji��kovice 9 23.12.1889 8.1.1945   Pomocn�k partyz�n�,  zat�en spole�n� s e syny Janem, Franti�kem a Jaroslavem , nalo�en v Jihlav�
76. Kr�l Jan   Ji��kovice 9 18.4.1922 8.1.1945   Pomocn�k partyz�n�,  zat�en spole�n� s  otcem Janem a bratry Jaroslavem a  Franti�kem, nalo�en v Jihlav�
77. Kr�l Jaroslav   Ji��kovice 9 4.6.1920 8.1.1945   Pomocn�k partyz�n�,  zat�en spole�n� s  otcem Janem a bratry Janem a Franti�kem, nalo�en v Jihlav�
78. Kr�l�k Old�ich   Oslavany,Sadov� 9/716 4.4.1926 24.2.1945   Bojov� p�tka Blesk, p��prava destrukc�, povol�n�m d�ln�k
79. Krasa Jan   Ostravice        
80. Kraus Leopold   V�r 35 15.12.1898 4.3.1945   Partyz�n, povol�n�m mlyn��
81. Krej��� Josef   Velenov u Boskovic 15 10.12.1910 18.2.1945 ZbV KDO 28 Jermak, �enat�, povol�n�m roln�k, zat�en spole�n� s man�elkou Mari�
82. Krej���ov� Marie   Velenov u Boskovic 15 26.11.1918 18.2.1945 ZbV KDO 28 Jermak, vdan�, v dom�cnosti, zat�ena spole�n� s man�elem Josefem
83. Krch��k Josef   Ro�nov p/R., 1.7.1911 8.3.1945 ZbV KDO 31 Mal�kova organizace Val. Mezi����, �enat�, 3 d�ti, povol�n�m peka�
84. K�enek Jaroslav   Kunratice u Byst�ice n/Per�t. 210 19.3.1922 6.1.1945   Miroslav Tyr� a gen Svato�, povol�n�m roln�k, nalo�en v Jihlav�
85. K��* Jan   Vala�sk� Mezi����,Na Vyhl�dce 11 24.4.1913 11.1.1945 gestapo Vset�n Clay Val. Mezi����, povol�n�m geometr, poprv� zat�en ji� 15. 12. 1944 a v�zn�n Vala�sk� Mezi����, propu�t�n 6. 1. 1945 a znovu zat�en 11.11.1945
86. Kub��ov�10) Bo�ena   Horn� Be�va 395 14.4.1911 5.11.1944   Pomocnice 1. �s. part. brig�dy J. �i�ky, povol�n�m pomocn� kucha�ka na Marti��ku, zat�ena spole�n� se sv�m bratrem Vladim�rem, sestrou And�lou provdanou Ladovskou a �vagrem Arno�t�m Ladovsk�m, v�ce k jeho osob� zde
87. Kub�ja* Franti�ek Ing. Poli�n� u Val. Mezi����,Vystrkov 67 5.4.1892 26.3.1945 ZbV KDO 31 Mal�kova organizace Val. Mezi����, �enat�, 2 d�ti, povol�n�m roln�k
88. Kubi� Eduard 11)   Ostrava-Z�b�eh, gen.Svobody 9 12.10.1905 27.12.1944   Clay, 1. �s. part. brig�dy J. �i�ky, povol�n�m ��edn�k vlakov� po�ty, zat�en spole�n� s bratrem Franti�kem
89. Kubi� Franti�ek   Byst�ice pod Host�nem � Tes�k  3.12.1903 27.12.1945 gestapo Ostrava Clay, povol�n� restaurat�r turistick� chaty na Tes�ku, zat�en spole�n� s bratrem Eduardem
90. Kulh�nek Franti�ek   Bratru�ov u N�choda 26 5.10.1915 15.1.1945   Sabot� stroj�rensk�ho pr�myslu, povol�n�m d�ln�k v textiln�ch z�vodech
91. Kuropata 12) Jan   Pr�no 13.11.1893 11.11.1944   Partyz�n 1. �s. part. brig�dy J. �i�ky, povol�n�m roln�k
92. Kurovec* Vladim�r   Krmel�n u Paskova 130 29.1.1918 13) 7.3.1945 ZbV KDO 31 Mal�kova organizace Val. Mezi����, 1. �s. part. brig�dy J. �i�ky, �enat�, 1 d�t�, povol�n�m d�ln�k
93. Kv�to�* Karel   Br�ov u Vala�sk�ho Mezi���� 7.1.1926 26.3.1945 gestapo Vset�n Partyz�n 1. �s. part. brig�dy J. �i�ky, svobodn�, povol�n�m d�ln�k, ud�n Aloisem Ju���kem z Br�ova otcem partyz�ny popraven�ho Ladislava Ju���ka
94. La�tovi�ka Franti�ek   Kon�kov 2 2.10.1896      
95. Mad�ra Ludv�k   Zl�n 9.6.1926 12.3.1945 gestapo Zl�n Tom� Zl�n, povol�n�m v�prav�� na dr�ze
96. Mach* Jan   Vala�sk� Mezi����,Struha��kova 787 8.8.1900 3.2.1945 gestapo Brno Velitel okresu Clay Val. Mezi����, �enat�, 2 d�ti, povol�n�m ��edn�k UP Byst�ice p. Host
97. Mach�� Ladislav 14)   Byst�ice pod Host�nem 19.6.1913 28.2.1945   Clay Byst�ice pod Host�nem, povol�n�m po�tovn� ��edn�k
98. Mach��ov�* Jit�enka   Vala�sk� Mezi���� 11.7.1911 15) 13.3.1945 ZbV KDO 31 Mal�kova organizace Val. Mezi����, vdan�, 1 d�t�, povol�n�m �vadlena, zat�ena spolu s bratrem Miroslavem Dedkem
99. Mal�k* Michal   Vala�sk� Mezi����,Sokolsk� 130 12.5.1905 16) 7.3.1945 ZbV KDO 31 Vedouc� Mal�kova organizace Val. Mezi���� , �enat�, 2 d�ti, povol�n�m krej��, zat�en spole�n� s man�elkou Annou
100. Mal�kov�* Anna   Vala�sk� Mezi����,Sokolsk� 130 27.2.1902 17) 7.3.1945 ZbV KDO 31 Mal�kova organizace Val. Mezi����, vdan�, 2 d�ti, povol�n�m �vadlena, zat�ena spole�n� s man�elem Michalem
101. Mare�ov� Jarmila   Pivonice n/Per�t. 36 1.12.1913 25.1.1945   Pomocnice partyz�n�, povol�n�m d�msk� krej�ov�
102. Marti� Theodor   Jabl�nka n/Be�vou 108 23.6.1923 7.3.1945 ZbV KDO 31 Mal�kova organizace Val. Mezi����, 1. �s. part. brig�dy J. �i�ky, svobodn�, povol�n�m krej��
103. Mat�ja Alfons   Nedakonice 13.10.1898     Povol�n�m v�prav�� na dr�ze
104. Matej 18) Flori�n   Vysok� nad Kysucou,osada Dibalka 12.7.1899 5.3.1945 gestapo Zl�n Sov. desant Ni��imenko-B�lovskij, povol�n�m horn�k
105. Matejov� 19) Anna   Vysok� nad Kysucou,osada Dibalka 1911 5.3.1945 gestapo Zl�n Sov. desant Ni��imenko-B�lovskij, v dom�cnosti, roz. Karasov�, dcera Jana Karase z B�l�, sestra Marie Je��kov�, spolu s man�elem vychov�vali 4 letou dceru , kterou po jejich smrti vychov�vala sestra pan� Matejov� se �vagrem (Duchlebn� z osady Skalka, Vysok� nad Kysucou) d�ky slibu, �e neprozrad� jeho odbojovou �innost
106. Mat�jovsk�* Vladim�r kpt. Vala�sk� Mezi���� 8.2.1905 12.2.1945 gestapo Brno Clay Val. Mezi����, �enat�, 2 d�ti
107. Matul�k Bronislav   Zl�n 25.9.1925 12.3.1945 gestapo Zl�n Tom� Zl�n, odb�r zbran� Ma�ar�m
108. Me�l Mat�j   Zl�n 10.12.1914 8.2.1945   Vedouci organizace Na�e pravda Zl�n
109. Melkus Miroslav 20)   Zl�n 15.6.1924 6.1.1945 gestapo Zl�n Partyz�n 1. �s. part. brig�dy J. �i�ky, chycen po p�trac� akci v O�echov� u Zl�na
110. Milkov�-Machov� Cec�lie   Star� Hamry 10.11.1920 5.3.1945   Sov. desant Ni��imenko-B�lovskij, vdan�, v dom�cnosti
111. Ml�nsk� Franti�ek   Oslavany 16.5.1925 24.2.1945   Bojov� p�tka Blesk ,destruk�n� akce, svobodn�, student
112. Moravec Josef MUDr. �ern� hora u Brna 23.4.1897 23.2.1945 ZbV KDO 28 Pomocnice partyz�n�, povol�n�m obvodn� l�ka�
113. Nov�k Franti�ek   Star� M�sto 684 18.9.1914 3.1.1945 gestapo Vset�n NP Zl�n, �len vedouc� �sedmy�, KS�-Na�e pravda Zl�n, povol�n�m konstrukt�r
114. Nov�k Josef   Byst�ice pod Host�nem 17.2.1911 28.2.1945   Vojensk� vedouc� Clay Byst�ice p/ Host, odborn� u�itel
115. Nov�kov� Ev�enie   Kladky 52 19.5.1929 22.12.1944   Ivan Vjasov Kladky, v dom�cnosti, zat�en� spole�n� s matkou Franti�kou, d��ve zat�ena sestra V�ra
116. Nov�kov� Franti�ka   Kladky 52 24.5.1901 22.12.1944   Ivan Vjasov Kladky, v dom�cnosti, zat�en� spole�n� s dcerou Ev�eni�, d��ve zat�ena dcera V�ra
117. Nov�kov� V�ra   Kladky 52 1.6.1914 29.10.1944   Ivan Vjasov Kladky, v dom�cnosti, pozd�ji zat�en� matka Franti�ka a sestra Ev�enie
118. Novotn�* Leopold   Vala�sk� Mezi����, Na st�elnici 187 2.6.1890 1.3.1945 gestapo Brno Clay Val. Mezi����, �enat�, 3 d�ti, povol�n�m karton�n�k
119. Obrou�ka* Franti�ek   Ro�nov p/R.,Tyr�ovo n�b�. 559 25.10.1904 1.3.1945   ON Ro�nov p/Rad., Clay Val. Mezi����, povol�n�m obchodn�k, v ilegalit� ji� od 24.2.1942
120. Olejn�k Franti�ek   Kon�kov 4 31.8.1893 8.2.1945   Miroslav Tyr�, povol�n�m roln�k
121. Opo�ensk� + Ji��   R���ka u Vset�na 213 17.2.1897 5.1.1945 gestapo Vset�n Clay Vset�n a ON Soused�k, povol�n�m ��d�c� u�itel
122. Orel Franti�ek   Zl�n-intern�t 12.9.1927 12.3.1945 gestapo Zl�n 1. �s. part. brig�dy J. �i�ky
123. Pa��zek Anton�n MUDr. Vala�sk� Mezi����   2.3.1945   Clay Val. Mezi����, revolu�n� n�rodn� v�bor
124. Pa��zkov� Zdena   Skali�ka 28.2.1905 24.2.1945 ZbV KDO 28 3. �s. �dern� rota 
125. Pavl�t* 21) Josef   Zub�� 500 31.1.1915 9.3.1945 ZbV KDO 31 Mal�kova organizace Val. Mezi����, pomocn�k partyz�n�, �enat�, povol�n�m �idi�-�ezn�k
126. Pazdera Old�ich   Zl�n,Barto�ova 42 2.3.1913 8.2.1945 gestapo Zl�n Clay Zl�n, revolu�n� n�rodn� v�bor, tov�rn�k
127. Pa�out Vlastimil   Nymburk   19.2.1945 v Brn� N�rodn� revolu�n� arm�da, popravil konfidenta Ot. Ve�e�u 10.12. 1944
128. Pelant Josef �kpt. Uhersk� Brod 25.5.1906 10.2.1945   Clay Uhersk� Brod, kapit�n d�lost�electva, v�ce k jeho osob� zde
129. Pet�valsk� Ot�lie   Ro�nov pod Radho�t�m 246 24.12.1912 22) 7.3.1945 ZbV KDO 31 Mal�kova organizace Val. Mezi����, pomocnice partyz�n�, svobodn�, povol�n�m pokojsk� hotelu Snoza ve Vala�sk� Mezi����
130. Pluncar Klement   Byst�ice pod Host�nem 630 21.7.1889 28.12.1944   Soused�k Vset�n, Clay Byst�ice p. Host., HK 17, povol�n�m obchodn� z�stupce, zat�en spole�n� s man�elkou And�lou
131. Pluncarov� And�la   Byst�ice pod Host�nem 630 31.5.1887 28.12.1944   Soused�k Vset�n, Clay Byst�ice p. Host., HK 17,  v dom�cnosti, zat�en� spole�n� s man�elem Klementem
132. Podan� Anton�n   �jezd u �ern� Hory 13.1.1903 6.3.1945   Jermak, povol�n�m �ezn�k. Zatknut nejsp�e m�sto bratra Metod�je, kter� byl zakl�daj�c�m �lenem 3. �s. �dern� roty gen. Lu�i
133. Pohl Franti�ek   Zl�n,Doln� 2305 6.9.1906 17.2.1945 gestapo Zl�n Vedouc� skupiny KS�-Na�e pravda Zl�n
134. Pol��ek 23) Josef   Tvrdonice 308   9.2.1945 gestapo Zl�n a Brno Clay, KS�, zat�en p�i obkl��en� velitele parav�sadku Clay Barto�e, kter� se prost��lel z obkl��en�.  
135. Pol��ek Franti�ek   Tvrdonice 308 7.4.1904 9.2.1945 gestapo Zl�n a Brno Clay, KS�, zat�en p�i obkl��en� velitele parav�sadku Clay Barto�e, kter� se prost��lel z obkl��en�.  
136. Pol��ek + Vojt�ch   Tvrdonice 308 13.5.1906 9.2.1945   Povol�n�m d�ln�k, zb�hl z nucen�ch prac�, zat�en p�i obkl��en� velitele parav�sadku Clay Barto�e, kter� se prost��lel z obkl��en�.  
137. Pol�vka Josef   ���rn� u Boskovic 28.9.1895 20.2.1945   Jermak, komit�t pro n�rodn� osvobozen�, povol�n�m krej��
138. Por� Anton�n   Zbraslavec u Kun�t�tu 15.9.1895 12.2.1945 ZbV KDO 28 Jermak, povol�n�m mlyn��, zat�en spole�n� s man�elkou And�lou
139. Por�ov� And�la   Zbraslavec u Kun�t�ttu 26.2.1904 14.2.1945 ZbV KDO 28 Jermak,v dom�cnosti, zat�ena spole�n� s man�elem Anton�nem
140. Posp�il Anton�n   Olomouc        
141. Praxl V�clav   �elechovice,Pod�evnick� 11 24.5.1904 2.3.1945 gestapo Zl�n Pro vlast, Jasenn�, KS�-Na�e pravda Zl�n, povol�n�m ��d�c� u�itel
142. Proch�zka Old�ich   Byst�ice pod Host�nem 14.6.1903 13.2.1945   Clay Byst�ice pod Host�nem, povol�n�m z�me�nick� mistr
143. Prokop Alois   Fry�ava 28.6.1914     P�edvoj, pomocn�k partyz�n�, povol�n�m peka�sk� d�ln�k, nalo�en v Jihlav�
144. Pstru�ina Jan   Slezsk� Ostrava,Mich�lkovick� 972 5.12.1909     Pomocn�k partyz�n�
145. Pukl Jarom�r   Hranice,Komensk�ho 11 27.10.1899 23.12.1944   Clay Hranice, ON velitel okresu, PVVZ, povol�n�m odborn� u�itel, v�ce informac� v knize K.  Zahradn�ka: "Nebylo jim p��no ��t. Gymn�zium Ladislava Jaro�e Hole�ov 2009"  zde
146. Rand�sek Ludv�k   Zl�n, Na strhanci 26.8.1926 6.1.1945 gestapo Zl�n Partyz�n 1. �s. part. brig�dy J. �i�ky, student, chycen po part akci v O�echov� u Zl�na
147. Redl* 24) Bruno   Br�ov 18 13.8.1923 19.3.1945 ZbV KDO 31 Mal�kova organizace Val. Mezi����, 1. �s. part. brig�dy J. �i�ky, svobodn�, povol�n�m elektromechanik
148. Rennert  + 25) V�clav prap. Hranice,N�dra�n� 13/15 14.12.1897 5.2.1945 gestapo Brno 1. �s. part. brig�dy J. �i�ky, povol�n�m ��edn�k
149. Re�narov� Marie   Moravsk� Ostrava, Jasensk�ho 5/1930 1.4.1903 8.1.1945   Partyz�nka
150. �eha Vil�m   Vset�n, Tr�vn�ky 1431 24.10.1916 16.1.1945   Partyz�nsk� skupina LU�, povol�n�m technick� ��edn�k, vynesl ze Zbrojovky ve Vset�n kopii pl�n� ��zen� st�ely
151. Saml�k Leopold   Oslavany 3.5.1923 24.2.1945   Hybe�, B5, povol�n�m z�me�n�k
152. Sedl��ek 26) Ladislav   Tet�ice u Brna       Povol�n�m hajn�
153. Sedl��ek Emil   Star� Hamry 31.8.1909 4.3.1945   Sov. desant Mi��imenko-B�lovskij, KS�, zat�en spole�n� s man�elkou Mari�
154. Sedl��kov� 27) Marie   Horn� Sloupnice 235 13.3.1923 10.3.1945   VELA a R3, povol�n�m laborantka, p�ezd�vka Manka, zat�ena na most� u Lul�e, kdy� smrteln� poranila konfidenta Dvo��ka, v�ce k jej� osob� .
155. Sedl��kov� Marie   Star� Hamry 22.1.1914 4.3.1945   Sov. desant Mi��imenko-B�lovskij, KS�, zat�ena spole�n� s man�elem Emilem
156. Sedl�kov� Marie   Jedovnice 23.12.1896 24.2.1945   3. �s. �dern� rota, Socialistick� pokrok, povol�n�m ��ednice Z� Brno
157. Siege 28) Emil   Ro�nov p/Radh., Tyr�ov� n�b�e�� 691 15.5.1914 1.3.1945   ON Val. Mezi����, Clay, 1. �s. part. brig�dy J. �i�ky, povol�n�m odborn� u�itel
158. Schindler Emil   Hul�n 159 9.3.1901     R3
159. Sika Anton�n   ���rn� u Boskovic, Na str�n� 197 18.1.1908 19.2.1945   Pomocn�k partyz�n�, povol�n�m cest��
160. S�tko Franti�ek   Zl�n 12.4.1914 8.2.1945 gestapo Zl�n Clay Zl�n, povol�n�m ��edn�k
161. Sk�cel Franti�ek   Zl�n,Podho�� 252 23.1.1904 7.2.1945 gestapo Zl�n KS�-Na�e pravda Zl�n, povol�n�m �idi�
162. Sluka Arno�t   Karvin� 15.7.1909 8.3.1945 gestapo Mor. Ostrava Clay Byst�ice pod Host�nem, povol�n�m po�tovn� ��edn�k
163. Sm�lek + Josef   Vala�sk� Mezi����, �erot�nova 813 2.8.1903 12.2.1945   Clay Val. Mezi����, �enat�, 3 d�ti, povol�n�m inspektor poji��ovny
164. Sm�ek Franti�ek   �jezd u �ern� Hory 41 18.4.1895 23.2.1945 ZbV KDO 28 Jermak, �enat�, povol�n�m klemp��, zat�en spole�n� s man�elkou Miloslavou
165. Sm�kov� Miloslava   �jezd u �ern� Hory 41 15.1.1919 23.2.1945 ZbV KDO 28 Jermak, vdan�, v dom�cnosti, zat�ena spole�n� s man�elem Franti�kem
166. Sou�ek 29) Miroslav MUDr. Zl�n 29.11.1904 17.2.1945 30) gestapo Zl�n Odboj ON, J�, KS� Zl�n, o�et�oval partyz�ny, povol�n�m d�tsk� l�ka�, v�ce informac� v knize K.  Zahradn�ka: "Nebylo jim p��no ��t. Gymn�zium Ladislava Jaro�e Hole�ov 2009"  zde
167. Soused�k Kv�toslav   Zl�n, Strhanec 2372 14.10.1925 31) 12.2.1945 gestapo Zl�n Partyz�n ( Ka�av� ) zbran�, student, zat�en tak� bratr Nikolaj
168. Soused�k Nikolaj   Zl�n, Strhanec 2372 16.5.1926 17.2.1945 32) gestapo Zl�n Partyz�n 1. �s. part. brig�dy J. �i�ky, student, zat�en tak� brat Kv�toslav
169. Stan�k Josef   ���rn� u Boskovic, Na str�n� 204 30.8.1908 19.12.1914   Pomocn�k partyz�n� odd�lu Jermak, povol�n�m d�ln�k, zat�en spole�n� s otcem Vincencem a Olgou
170. Stan�k Vincenc   ���rn� u Boskovic 132 12.6.1898 19.12.1944   Pomocn�k partyz�n� odd�lu Jermak, povol�n�m d�ln�k, zat�en spole�n� se synem Josefem a Olgou
171. Sta�kov� Olga   ���rn� u Boskovic 132 30.1.1912 19.12.1944   Pomocn�k partyz�n� odd�lu Jermak, povol�n�m �vadlena, zat�ena spole�n� s Vincencem a Josefem
172. Stib�rek Rudolf   Tvrdonice 147 8.9.1891 9.2.1945 gestapo Zl�n Clay, povol�n�m maloroln�k, ukr�val velitele parav�sadku Clay Barto�e
173. Strnadel Josef   Ostravice 1907     KS�
174. Strnadel Tom�   Star� Hamry 5.4.1920 4.3.1945   Sov. desant Mi��imenko-B�lovskij, KS�, povol�n�m lesn� d�ln�k
175. Str��ek* Zden�k   Vset�n, Podbo�� 210 25.8.1920 16.3.1945 ZbV KDO 31 Mal�kova organizace Val. Mezi����, svobodn�, povol�n�m ��edn�k
176. Sukup 33) Alois   Ostravice 3.4.1913 4.3.1945   Sov. desant Mi��imenko-B�lovskij, KS�, povol�n�m d�evorubec
177. Sv��ek Karel   Lipn�k n/Be�vou,Z�meck� 352 5.6.1902 13.3.1945 ZbV KDO 31 Mal�kova organizace Val. Mezi����, �enat�, povol�n�m �idi�, vyp�tral tajn� sklad pohonn�ch hmot a p�ipravoval jeho p�epaden� partyz�ny brig�dy Jan �i�ka
178. Sv�tl�k Josef   �elechovice 46 19.3.1919 12.3.1945 gestapo Zl�n Pro vlast Jasenn�, NP Zl�n, povol�n�m ��edn�k UP Zl�n, zat�en spole�n� s  bratrem Ladislavem
179. Sv�tl�k Ladislav   �elechovice 43 16.1.1924 12.3.1945 gestapo Zl�n Pro vlast Jasenn�, NP Zl�n, student, zat�en spole�n� s  bratrem Josefem
180. �ev��k Jarom�r   B�ezov� 212 27.9.1919 leden 1945   Pomocn�k partyz�n�, povol�n�m truhl�� a zem�d�lec, zat�en spole�n� s Franti�kem Bo�ou, kdy� byl nav�t�vit svoj� nemocnou matku
181. �ev��k + Josef   Velenov u Boskovic 11 11.6.1907 18.2.1945   Jermak, povol�n�m roln�k
182. �ev��kov� Marie   Byst�ice pod Host�nem 15.11.1895 8.3.1945   Clay Byst�ice pod Host�nem, povol�n�m odborn� u�itelka
183. �ikula Jaroslav   Byst�ice pod Host�nem 14.12.1910 3.2.1945   Pro vlast, podpora partyz�n�, povol�n�m d�lovedouc�
184. �indler* Bohuslav   Kr�sno n/Be�vou 16.8.1920 16.3.1945 ZbV KDO 31 Mal�kova organizace Val. Mezi����, pomocn�k partyz�n�, svobodn�, povol�n�m u�itel
185. �ipka Hynek   Star� Hamry 4.8.1895 4.3.1945   Sov. desant Mi��imenko-B�lovskij, KS�, povol�n�m lesn� d�ln�k
186. �krabal Bohuslav   Tasovice 13 16.8.1913 21.2.1945 ZbV KDO 28 Jermak, �enat�, povol�n�m roln�k, zat�en spole�n� s matkou Mari�, man�elkou Ji�inou, bratrem Josefem a sestrami Martou a Jitkou
187. �krabal Josef   Tasovice 13 28.6.1916 21.2.1945 ZbV KDO 28 Jermak, povol�n�m �ezn�k, zat�en spole�n� s matkou Mari�, �vagrovou Ji�inou, bratrem Bohuslavem a sestrami Martou a Jitkou
188. �krab�lkov� Bo�ena   Lomni�ka u Ti�nova 8 12.1.1923 23.2.1945   3. �s. �dern� rota, svobodn�, ��ednice na pracovn�m ��ad�, v�ce k jej� osob� zde .
189. �krabalov� Ji�ina   Tasovice 13 13.2.1921 21.2.1945 ZbV KDO 28 Jermak, povol�n�m rolnice, zat�en spole�n� s tch�n� Mari�, man�elem Bohuslavem, �vagrem Bohuslavem a �vagrovou Martou a Ji�inou
190. �krabalov� Jitka   Tasovice 13 17.10.1924 21.2.1945 ZbV KDO 28 Jermak, povol�n�m rolnice, zat�en spole�n� s matkou Mari�, �vagrovou Ji�inou, bratry Bohuslavem a Josefem a  sestrou Martou
191. �krabalov� Marie   Tasovice 13 2.11.1891 21.2.1945 ZbV KDO 28 Jermak, vdova, povol�n�m rolnice, zat�en spole�n� se snachou Ji�inou, syny Bohuslavem a Josefem a dcerami Martou a Jitkou
192. �krabalov� Marta   Tasovice 13 26.11.1929 21.2.1945 ZbV KDO 28 Jermak, studentka, zat�en spole�n� s matkou Mari�, �vagrovou Ji�inou, bratry Bohuslavem a Josefem a  sestrou Jitkou
193. �kabrahov� 34) R��ena   R���ka u Vset�na 106 17.10.1926 10.1.1945 35) �etn�ci z Doln�ch Domaslavic 1. �s. part. brig�dy J. �i�ky,  svobodn�, zatknuta spolu s Emilem Muron�m a Josefem Videck�m na T��nsku
194. �otola Josef   La�any 10.2.1918 6.3.1945   3. �s. �dern� rota, povol�n�m hajn�
195. ��astn� Franti�ek   Skali�ka 2.2.1903 24.2.1945   3. �s. �dern� rota, povol�n�m roln�k
196. �ul�� Miroslav   L�skovec       Povol�n�m d�ln�k
197. �ustrov� Franti�ka   Byst�ice pod Host�nem 6.3.1909 28.2.1945   R3, podpora partyz�n�, povol�n�m prodava�ka
198. T�borsk�* Josef   Lipn�k n/Be�vou, �echova 117 16.1.1912 13.3.1945 ZbV KDO 31 B�l� lvice - Jan �i�ka, �enat�, povol�n�m technick� ��edn�k
199. Tesa�* Dobroslav   Orlov�, N�dra�n� 6 14.3.1921 16.3.1945 ZbV KDO 31 Mal�kova organizace Val. Mezi����, 1. �s. part. brig�dy J. �i�ky, svobodn�, student
200. Toman* Jaroslav   Vala�sk� Mezi����,Jir�skova 468 21.9.1914 13.3.1945 ZbV KDO 31 Mal�kova organizace Val. Mezi����, �enat�, 1 d�t�, povol�n�m z�me�n�k
201. Tome�ek Josef   B�estek u Uhersk�ho Hradi�t� 24.2.1922     �V KSS Bratislava, povol�n�m prodava� v knihkupectv�
202. Treu Otakar   Oslavany,S R��ov� 33/52 13.10.1924 24.2.1945   Bojov� p�tka Blesk, povol�n�m d�ln�k
203. �lehla + Franti�ek   Byst�ice pod Host�nem 8.9.1885 28.2.1945   Clay Byst�ice pod Host�nem, b�val� okresn� �koln� inspektor
204. Vacul�k Franti�ek   �elechovice 263 4.2.1905 2.3.1945 gestapo Zl�n Pro vlast Jasenn�, KS�-Na�e pravda Zl�n, NP Zl�n, povol�n�m holi� a u�itel na odborn� �kole ve Zl�n�
205. Vacul�k36) Franti�ek   Prosenice 22.5.1925 26.1.1945   �len sokola
206. Va�ek* Ladislav MUC. Zub�� 15.1.1914 7.3.1945 ZbV KDO 31 Mal�kova organizace Val. Mezi����, �enat�, student medic�ny, o�et�oval zran�n�ho partyz�na L. �e�ka
207. Wolner + Orakar por. Hole�ov 1.12.1917 3.1.1945   Clay, por. �s. arm�dy
208. Z�lesk� Old�ich   Zl�n,intern�t 2433 17.4.1923 24.2.1945 gestapo Zl�n KS�-Na�e pravda Zl�n
209. Zavadil* Ladislav kpt. Vala�sk� Mezi����,Bezru�iva 725 21.7.1906 12.2.1945 gestapo Brno Clay Val. Mezi����, �enat�, 1 d�t�
210. Zdr�hal Franti�ek nadpr. Lipn�k nad Be�vou,Ml�nsk� 275 10.1.1906 37) 13.3.1945 gestapo Zl�n ON Lipn�k nad Be�vou, 1. �s. part. brig�dy J. �i�ky, svobodn�
211. Zelinka + Jan   Brno-Malom��ice,Hamry 8 24.4.1922 6.1.1945   Partyz�n Miroslav Tyr� a gen. Svato�, student, nalo�en v Jihlav�
212. Zel�nkov� Marie   Brno-Malom��ice,Hamry 8 23.1.1921 6.1.1945   Partyz�nka Miroslav Tyr� a gen Svato�, studentka, nalo�en v Jihlav�
213. Zlatn�k Jan     16.11.1897      
214. Zlatohl�vek Josef 38)   Zl�n,intern�t 1279 5.2.1926 39) 13.3.1945 gestapo Zl�n Tom� Zl�n
215. Zouharov� Al�b�ta 40)   Jedovnice 19.11.1897 24.2.1945   3. �s. �dern� rota, povol�n�m ��ednice
216. Zvonek 41) Franti�ek   Vysok� Pole 18.6.1928      
217. ���ek Franti�ek   ���rn� u Boskovic 171 24.8.1904 19.2.1945   Jermak, komit�t pro osvobozen�, povol�n�m tesa�sk� d�ln�k
218. �an�ovsk� Karel   Skali�ka 49 21.11900 24.2.1945   3. �s. �dern� rota, povol�n�m mlyn��
219. �an�ovsk� Vladislav   Skali�ka 14 27.5.1898 24.2.1945   3. �s. �dern� rota, povol�n�m �kolka�
                 
* Origin�l fotografie najdete v  Moravsk�m zemsk�m archivu v Brn� -  St�tn� okresn� archiv ve Vset�n�.
+ Fotografie p�evzaty z knihy Vlastislava Jan�ka "Mauthausen kone�n� stanice"
   
1) n�kdy je uv�d�no datum 30.3.1885
2) n�kdy je uv�d�no datum 17.12.1926
3) v knize "Mauthausen kone�n� stanice" je uveden jako Rudolf
4) nen� 100% jist�, �e byla v transportu. V knize Vlastislava Jan�ka "Mauthausen kone�n� stanice" je uvedena
5) n�kdy je uv�d�no datum 14.4.1920
6) n�kdy je uv�d�no datum 26.6.1925
7) n�kdy je uv�d�no datum 31.5.1919
8) n�kdy je uv�d�no datum 9.6.1912
9) n�kdy je uv�d�no datum 11.3.1945
10) nen� uvedena v ��dn�ch seznamech, ale dle pov�le�n�ho sv�dectv� Rakousk�ho v�zn� Kanduta, k�pa z krematoria, byla p�i prohl�dce �at� popraven�ch v�z�� z transportu "KL3" nalezena jej� legitimace 
11) n�kdy uv�d�n jako Bed�ich
12) n�kdy uv�d�n jako Koropata
13) n�kdy je uv�d�no datum 20.1.1918
14) ve v�t�in� dokument� uv�d�n jako Vladim�r, ale na pomn�ku m� uvedeno Ladislav
15) n�kdy je uv�d�no datum 11.7.1922
16) n�kdy je uv�d�no datum 12.9.1905
17) n�kdy je uv�d�no datum 27.7.1909
18) n�kdy uv�d�n jako Mat�jov
19) n�kdy uv�d�na jako Mat�jov�
20) n�kdy uv�d�n jako V�clav
21) n�kdy uv�d�n jako Pal�t
22) n�kdy je uv�d�no datum 24.12.1905
23) nen� 100% jist�, �e byl v transportu. V knize Vlastislava Jan�ka "Mauthausen kone�n� stanice" je uveden, na pomn�ku v Tvrdnic�ch je datum 8.4.1945
24) n�kdy uv�d�n jako Rendl
25) n�kdy uv�d�n jako Renert
26) n�kdy uv�d�n jako Sl�de�ek
27) n�kdy uv�d�na jako Sl�de�kov�
28) n�kdy uv�d�n jako Siege
29) n�kdy uv�d�n jako Sou�ek
30) n�kdy je uv�d�no datum 7.2.1945
31) n�kdy je uv�d�no datum 14.10.1928
32) n�kdy je uv�d�no datum 6.1.1945
33) n�kdy uv�d�n jako Soukup
34) nen� 100% jist�, �e byla v transportu. V knize Marie Hro�ov� "Na ka�d�m kroku boj" je uvedena. N�kdy chybn� uv�d�na jako �kabrachov�
35) n�kdy je uv�d�no datum zat�en� 1.2.1945 v R���ce d�ly zrad� partyz�na Emila Muron�
36) nen� 100% jist�, �e byl v transportu. Podle n�pisu na pam�tn� desce v Prost�jov� zem�el 8.5.1945 v KT ve Flossenburgu
37) n�kdy je uv�d�no datum 10.1.1908
38) n�kdy uv�d�n jako Franti�ek
39) n�kdy je uv�d�no datum 15.2.1926
40) n�kdy uv�d�na jako Eli�ka
41) nen� 100% jist�, �e byl v transportu. V knize Marie Hro�ov� "Na ka�d�m kroku boj" je uveden

Tato str�nka byla naposledy aktualizov�na dne 19. 09. 2021