Co je nov�ho

P�r slov �vodem

O Leskovci

Transport KL3

Odboj na Vala�sku

Olga Franti��kov�

Pod�kov�n�

Email

 

V�e o trag�dii:

Osoby spojen� s trag�di�

V�pov�di sv�dk�

Pov�le�n� �et�en�

Vzpom�nky z roku 1969

Rodinn� dokumenty

Fotogalerie

Fotografie z piet. akc�

�l�nky od jinud

F�my

Zaj�mavosti

Pietn� m�stnost

Literatura

Kronika

 

Padl� ob�an� Leskovce:

za 1 sv�tov� v�lky

za 2 sv�tov� v�lky

 

Kronika Ju���kova ml�na

kronika je vedena rodinou Ju���k� z �.p. 102 od roku 1973. P�i n�v�t�v� u pam�tn�ku  ob�t� u torza Ju���kovi usedlosti je mo�no po dohod� se zapsat do t�to kroniky na adrese Leskovec �.p. 85 (d�m naproti obchodu Jednota)

Na t�to adrese je ulo�ena i dal�� kronika viz zde , dv� bro�ury jedna dokonce s podpisem Murzina a ��dost na zaps�n� "Ju���kova ml�na" do �st�edn�ho seznamu kulturn�ch pam�tek MK �R

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                        

Tato str�nka byla naposledy aktualizov�na dne 10. 03. 2018