Co je nov�ho

P�r slov �vodem

O Leskovci

Transport KL3

Odboj na Vala�sku

Olga Franti��kov�

Pod�kov�n�

Email

 

V�e o trag�dii:

Osoby spojen� s trag�di�

V�pov�di sv�dk�

Pov�le�n� �et�en�

Vzpom�nky z roku 1969

Rodinn� dokumenty

Fotogalerie

Fotografie z piet. akc�

�l�nky od jinud

F�my

Zaj�mavosti

Pietn� m�stnost

Literatura

Kronika

 

Padl� ob�an� Leskovce:

za 1 sv�tov� v�lky

za 2 sv�tov� v�lky

 

Virtu�ln� prohl�dka pietn� m�stnosti

Pietn� m�stnost je um�st�na v torzu Ju���kovy usedlosti. V p��pad� z�jmu o prohl�dku v pracovn� dny dopoledne volejte na obecn� ��ad v Leskovci tel. 571 446 330, v odpoledn�ch hodin�ch a o v�kendech (aspo� den p�edem) volejte na tel. �. 603 793 726. Expozice byla vytvo�ena ve spolupr�ci  s Moravsk�m zemsk�m archivem v Brn� - St�tn�m okresn�m archivem Vset�n.

Virtu�ln� prohl�dka - video                                                                                       Ju���kova usedlost rekonstrukce v 3D nebo zde

 

   

       
    Historie Ju���kova ml�na        
             

 

 

 

Panel �.1 - Z historie Leskovce   Panel �.2 - Ob�ti 1. sv�t. v�lky, legion��i   Panel �.3 - P�ed dubnem 1945   Panel �.4 - Ob�ti 2. sv�t. v�lky
             

 

 

 

Panel �.5   Panel �.6 - V�pov�di sv�dku 1   Panel �.7 - V�pov�di sv�dku 2   Panel �.8 - Josef Soused�k, odboj
             

 

 

 

Panel �.9 - Vyp�len� usedlost   Panel �.10 - Nezapom�n�me   Vitr�na   Venkovn� panel
             

 

 

 

 

N�pis na pam�tn�ku   P�vodn�  n�pis na pam�tn�ku   N�pis na spole�n�m hrobu    

 

   

 

Tato str�nka byla naposledy aktualizov�na dne 19. 02. 2022