Co je nov�ho

P�r slov �vodem

O Leskovci

Transport KL3

Odboj na Vala�sku

Olga Franti��kov�

Pod�kov�n�

Email

 

V�e o trag�dii:

Osoby spojen� s trag�di�

V�pov�di sv�dk�

Pov�le�n� �et�en�

Vzpom�nky z roku 1969

Rodinn� dokumenty

Fotogalerie

Fotografie z piet. akc�

�l�nky od jinud

F�my

Zaj�mavosti

Pietn� m�stnost

Literatura

Kronika

 

Padl� ob�an� Leskovce:

za 1 sv�tov� v�lky

za 2 sv�tov� v�lky

 

Odboj na Vala�sku

                                  

 

                        1) Ne�pln� seznam ob�t� 2. sv�tov� v�lky v Okrese Vset�n

                        2) Historie Ju���ka ml�na v Leskovci �p. 67 v�. popisu tragick� ud�losti

                        3) Trag�die Va��kov�ch pasek    

                        4) Ud�losti v obci Mal� Byst�ice - Santov    

                        5) Vset�nsk� povst�n� kv�ten 1945    

                       

                       

                

 

 

 

     

Tato str�nka byla naposledy aktualizov�na dne 09. 08. 2020