Co je nov�ho

P�r slov �vodem

O Leskovci

Transport KL3

Odboj na Vala�sku

Olga Franti��kov�

Pod�kov�n�

Email

 

V�e o trag�dii:

Osoby spojen� s trag�di�

V�pov�di sv�dk�

Pov�le�n� �et�en�

Vzpom�nky z roku 1969

Rodinn� dokumenty

Fotogalerie

Fotografie z piet. akc�

�l�nky od jinud

F�my

Zaj�mavosti

Pietn� m�stnost

Literatura

Kronika

 

Padl� ob�an� Leskovce:

za 1 sv�tov� v�lky

za 2 sv�tov� v�lky

 

Olga Chytilov� rozen� Franti��kov�

Datum narozen� : 18.3.1926 v obci Dedovo na Podkarpatsk� Rusi (dne�n� Ukrajina 55km jihov�chodn� od U�horodu)
Datum �mrt� : 28.10.1988 v Olomouck� nemocnici na rakovinu, pochov�na v �umperku

 

   
Otec: Franti�ek Franti��k, narozen roku 4.9.1895 v Lide�ku, zem�el roku 5.6.1946 ve Vizovic�ch na rakovinu �aludku. Za prvn� sv�tov� v�lky bojoval na Italsk� front� (narukoval 15.10.1915) kdy byl dne 19.8.1917 zajat u m�sta Selo (dnes Slovinsko). Dne 25.4.1918 vstupuje do Italsk�ch legi� k 32. poln�mu pluku. V legi�ch slou�� do 31.12.1919 (vy�azen z legi� je a� 25.5.1920) a vstupuje do slu�eb �etnictva na Podkarpadsk� Rusy. Zde slou�� a� do 15.3.1939, mus� Podkarpadskou  Rus opustit a ubytuj� se v Hostinci v obci Ublo. Pan Franti��k je jako b�val� legion�� propu�t�n od �etnictva jako nespolehliv�. Posl�ze se p�est�huje s celou rodinou do Vizovic a od konce roku 1944 do osvobozen� pob�v� s man�elkou a synem v ilegalit� na pasek�ch v okol� Vizovic. Po v�lce nastupuje jako �etn�k na stanici SNB ve Vizovic�ch a od 15.5.1946 je p�elo�en do �umperka a pov��en na vrchn�ho str�mistra.
   
Matka: Irena Franti��kov�, (roz. Gazdagov�), narozen� roku 1903, zem�ela roku 1973, pochov�na v �umperku

 

   
Man�el: Jaroslav Chytil, narozen roku 4.10.1920 v Polance, zem�el roku 1984
   
D�ti: syn Jaroslav Chytil  narozen 1949 (na fotce), syn Ren� Chytil rok narozen� 1952
   
Sestra:  Gizela Ji�ina Le�tinsk�, (roz. Franti��kov�), narozen� 10.1.1924 v obci Dedovo na Podkarpatsk� Rusi, zem�ela roku 2001 v Mohelnici
   
Bratr:  Ing. Franti�ek Franti��k narozen v roce 1933, po emigraci �ij�c� v Torontu, Kanada

�ivotn� osudy Olgy Franti��kov� nep�est�vaj� zaj�mat velk� mno�stv� badatel�, zab�vaj�c�ch se II. sv�tovou v�lkou. Bohu�el, mnohdy se jej� p��b�h ztr�c� pod n�nosy nepravd a l��.

Olga se narodila dne 18. b�ezna 1926 v obci Dedovo (Дийда), okres Berehovo (Берегове), na Podkarpatsk� Rusi (dne�n� Ukrajina, 55 km jihov�chodn� od U�horodu), jako druh� ze t�� d�t� �etnick�mu str�mistrovi a italsk�mu legion��i Franti�ku Franti��kovi z Lide�ka a jeho man�elce Iren�, roz. Gazdagov� z Dedova. Obecnou �kolu za�ala Olga nav�t�vovat v rodn�m Dedov�, ale z d�vodu vzniku Slovensk�ho �t�tu a p�evzet� �zem� Podkarpatsk� Rusi ma�arsk�mi vojsky musela dokon�it vzd�l�n� a� na Morav�. U� odjezd z rodn� obce byl dramatick�, kdy na jejich vlak bylo na slovensk�m �zem� st��leno. Nejd��ve p�eb�vaj� u p��buzn�ch v Lide�ku, n�sledn� se st�huj� do Z�dve�ic �p. 209 a a� v roce 1942 se st�huj� do podn�jmu v hostinci v Uble �p.3 1)

Po dokon�en� obecn� �koly z�stala v dom�cnosti, ob�as vypom�hala v hostinci. Na p��kaz pracovn�ho ��adu za�ala pracovat u firmy Ba�a, pozd�ji jako slu�ka ve Vizovic�ch. ��dn� z prac� se j� v�ak nezamlouvala a tak se rozhodla odjet za svou sestrou Gizelou do Prahy, kde pracovala v bufetu U Va���k�, pozd�ji Na Rybn��ku. Zde s nejv�t�� pravd�podobnost� pracovala na �erno, a proto�e se dozv�d�la, �e je hledan� ��adem pr�ce ve Zl�n�, opustila Prahu a vr�tila se do obce Ubla. A� na t�et� pokus se j� poda�ilo p�ekro�it protektor�tn� hranice na Slovensko a vydala se ke svoj� babi�ce do Dedova. Po n�jak�m �ase byla zadr�ena ma�arsk�mi �etn�ky a v kv�tnu 1944 p�ed�na gestapu do Zl�na, kde se musela co 14 dn� hl�sit. Po vypuknut� Slovensk�ho n�rodn�ho povst�n� odjela Olga k p��buzn�m do Lide�ka a znovu se cht�la pokusit p�ekro�it hranice protektor�tu, ty v�ak u� byly mnohem l�pe st�e�eny. Snad proto se sezn�mila s p��slu�n�kem gestapa Janem Jandou.  Mo�n� si myslela, �e d�ky milostn�mu pom�ru s Jandou se j� poda�� p�ekro�it st�e�en� hranice. Po �ase zjistila, �e j� Janda nepom��e a proto se domluvila s n�jemcem Hornolide�sk� n�dra�n� restaurace, kter� j� dohodl p�ejezd v zape�et�n�m vlaku se slovensk�mi financi.

U obce Rajec byla zadr�ena partyz�nskou hl�dkou, a p�edvedena p�ed velitele Janko U�iaka. Po �sp�n�m absolvov�n� v�slechu byla p�ijata do partyz�nsk�ho odd�lu. U� na �zem� protektor�tu, po p�est�elce u �ertova ml�na a zni�en� bunkru na Kn�hyni se Olga vydala spolu s budouc�m velitelem odd�lu Josefem Houfkem a Jugosl�vcem Matou na Vset�nsko do obce Seninka, kde se setkali s dal��mi partyz�ny: Ladislavem Vernerem, Lexou, Simeonem �ukovem, Prokopevem a Crhou. �pln� si nesedli a Lexa dokonce Houfkovi vyhro�oval, �e pokud se bude d�l velmi neurvale chovat, zast�el� ho. Nakonec ale vznikla 11-ti �lenn� skupina, kter� se v prosinci 1944 vydala p�es Lutoninu (zde obdr�ela rudou vlajku, kterou dostal na starosti �ukov), Z�dve�ice do B�ez�vky. Na cest� do Halenkovic, kde cht�li ukr�st autobus a vydat se na �eskomoravskou vrchovinu, narazili u Jalub� na n�meckou hl�dku a �leny gestapa. B�hem boje Crha a Mato ustoupili zp�t na obec Slavit�nky, zbytek sm�rem na �lutavy, ze kter�ch postupovali do Ch�ibsk�ch les�. Zde Josef Houfek, Olga, Ladislav Verner a Simeon �ukov dne 9. ledna 1945 v Nemochovic�ch zalo�ili partyz�nsk� odd�l Olga, jej�m� velitelem je ustanoven Josef Houfek a jeho z�stupkyn� je zvolena samotn� Olga. P�esn� trasa na map�ch z knihy V�clava Pe�i a Jind�icha Oc�ska "Ve dvojim ohni" .

O akc�ch odd�lu Olga, a� u� �sp�n�ch, nebo ne�sp�n�ch, bylo naps�no hodn�. Odd�l se postupn� roz���il a� na 3 roty (p�es 120 �len�). P��slu�n�ci odd�lu krom� �atstva, j�dla, zbran� po�adovali i ku�ivo a alkohol. Zde je t�eba vysv�tlit, �e nahl�sit takov�to z�sobovac� n�v�t�vy partyz�n� museli pochopiteln� i spolupracovn�ci odboje, u� jen proto, �e pak nebyli schopni splnit nucen� dod�vky. Spousta spolupracovn�k� partyz�n� se d�lila i o to m�lo, co je�t� m�li, ale vyskytly se i p��pady, kdy si partyz�ni a hlavn� "r�doby" partyz�ni opat�ovali potraviny i s pou�it�m n�sil�.

Nejv�t��mi �sp�chy partyz�nsk�ho odd�lu Olga bylo vypu�t�n� 24 vagon� s cca 512 tis�ci litry oleje, lihu a benzolu na n�dra�� v Morkovic�ch (t�to akce se sama ��astnila) a zajet� velitele n�meck� 16. tankov� divize gener�lmajora Dietricha von M�llera 2) a krom���sk�ho okresn�ho hejtmana Dr. Emila Adolfa Josefa Koblischka3) na z�mku Dubsk�ch v Ho�tic�ch (tuto akci provedla III. rota pod veden�m Josefa Matou�ka). Doprovod gener�lmajora M�llera byl ve sklep� post��len a p�e�il jen podd�stojn�k Hans Stocker, jen� byl n�sleduj�c�ho dne objeven p�ivolanou polici� zran�n pod hromadou mrtv�ch t�l ve sklep� z�mku. Hejtmana Dr. Koblischka pot� p�i cest� na p�ed�n� Rud� arm�d� zast�elili (n�kter� prameny miln� uv�d�j� ob�en�).

Dnes je odd�l sp�e zn�m pro chov�n� jej�ho velen�, hlavn� velitele Houfka, kter� v opilosti na��dil popravy n�kolika nevinn�ch lid� z �ad partyz�n� (Jind�icha Glozy, Franti�ka Chlap�ka, Vladislava Chochola�e, Anton�na Koupila, Aloise Novotn�ho, Bohumila Lozerta, Bohumila �ihanka, Eduarda Hude�ka) a sv�m chov�n�m ohro�oval i ostatn�, kte�� je podporovali. Za tyto �iny a za m�s��n� slu�bu ve wehrmachtu byl Houfek po v�lce odsouzen k 3 let�m t�k�ho �al��e, v roce 1948 dostal milost, pot� emigroval do Rakouska, kde byl naverbov�n CIC a znovu posl�n zp�t do �SR jako agent p�evad��. Byl chycen a odsouzen k 5 let�m t�k�ho �al��e, po propu�t�n� se v roce 1954 o�enil s b�valou �lenkou odd�lu Olga Ninou Tesa��kovou a p�ijal jej� p��jmen�. Po n�kolika letech sou�it� se Nina s Houfkem rozvedla a ten propadl alkoholizmu.

Po v�lce Olga nejd��ve bydlela v Brn�, pot�, co se jej� otec stal vrchn�m str�mistrem v �umperku, �ila v �umperku na ulici Mazalova 1. V Brn� vypov�dala proti sv�mu b�val�mu milenci a veliteli odd�lu Houfkovi ve v�ci na��zen�ch poprav, ten j� ze msty obvinil z prostituce, kr�de�e zlat�ho prstenu, pen�z a hlavn� ze spolupr�ce s gestapem. To se v�ak u Mimo��dn�ho lidov�ho soudu v Brn� neprok�zalo. Ve stejnou dobu prob�halo ve Vset�n� �et�en� pro podez�en� z p�estupku �proti n�rodn� cti�, kv�li zn�mosti s gestap�kem Jandou. Komise rozhodla v jej� neprosp�ch a Olga byla odsouzena k vyv�en� ozn�men� o p�estupku po dobu 14 dn� v m�st� jej�ho bydli�t�. N�kolikr�t se odvolala, ale nebylo ji to nic platn�.

V roce 1948 se provdala za Jaroslava Chytila, se kter�m se ne�sp�n� pokusila dne 17. �ervence 1948 u Chebu o p�ekro�en� hranic do NSR. Dal��mi ��astn�ky �t�ku byli Alois Chytil, Hynek Chytil a Bronislava Dr�bkov�. T�mto t�em se �t�k povedl. D�ky tomu, �e je�t� nebyl v platnosti �Z�kon na ochranu lidov� demokratick� republiky�, kter� platil a� od 24. ��jna 1948, byli man�el� po n�jak�m �ase z Pankr�ck� v�znice propu�t�ni.

Po propu�t�n� Olga pracovala jako po�tovn� doru�ovatelka. Dle vzpom�nek bratra Olgy v t� dob� man�el hodn� pil a Olgu t�lesn� t�ral. Na p�elomu roku 1948/49 se jim narodil prvn� syn Jaroslav, o t�i roky pozd�ji syn Ren�.

Za��tkem roku 1969 se je�t� Olga pokusila svolat sv� b�val� spolubojovn�ky na sraz do Velk�ch Karlovic, kde se cht�li poradit, jak se zbavit t�ch, co si jen na partyz�ny hr�li, ale po srpnov�ch ud�lostech roku 1968 a za��tku normalizace se uzav�ela do sebe. Od roku 1974 se spolu s man�elem starali o svoj� vnu�ku, kter� naopak ve sv�ch vzpom�nk�ch uv�d�, �e nikdy neza�ila, �e by byl d�da na babi�ku hrub�. V roce 1984 man�el Jaroslav zem�el a Olga se s vnu�kou p�est�hovala k synovi Jaroslavovi. V roce 1988 j� byla diagnostikov�na rakovina a dne 28. ��jna 1988 v olomouck� nemocnici zem�ela.     

U� v letech 1956-1957 vych�zel v N�mecku v �asopise M�nchner Illustrierte na pokra�ov�n� seri�l Partyz�nka o "kr�sn� �e�ce Olze Franti��kov�, o jej� d�monick� roli u partyz�n� a ...gestapu." 

 Agentku gestapa ud�lal z Olgy i spisovatel Rudolf Str�binger ml.4) ve sv� kn�ce �Rud� zrada�, kde d�ky informac�m od spolupracovn�k� sv�ho otce mimo jin� popisuje i zast�elen� agenta gestapa Franti�ka �m�da alias Velk�ho Franty p��slu�n�ky Mal�kovy organizace ve Vala�sk�m Mezi����.  

Otec spisovatele Rudolfa Str�bingera m�l pohnut� osud. P�sobil ve Vala�sk�m Mezi���� jako �prav� rukou vedouc�ho NSDAP�, dostal do spr�vy �idovsk� konfisk�t - firmu Arno�ta Kn�ppfelmachera, byl odsouzen jako u�itel za zneu�it� �koln�ch d�vek k 5 m�s�c�m odn�t� svobody. Po v�lce byl odsouzen na do�ivot� za pod�l na smrti n�kolika ob�an� Vala�sk�ho Mezi����. Tento trest mu byl sn�en amnesti� a posl�ze po roce 1962 na p��mluvu starosty m�sta G�rlitz (Zho�elec) propu�t�n do NDR, ke svoj� druh� man�elce Lidegard� (s prvn� man�elkou doposud nebyl rozveden�).

Syn Rudolf po srpnu 1968 emigroval a v�noval se literatu�e faktu, publikoval na r�zn� t�mata, bohu�el jeho pr�ce se nemohou �adit k t�m seriozn�j��m. A ��m oko�enit knihu vydanou v N�mecku v roce 1978, ne� postavou temn� �eny, kter� u� ve t�in�cti flirtuje s n�meck�mi voj�ky a je z�rove� p��slu�nic� odboje a agentkou gestapa.    

Olga nebyla ctnost sama, na n�kter� aspekty sv� minulosti sama nebyla hrd�. Je t�eba si uv�domit, �e ��st �ivota pro�ila ve zlomov� dob�, kdy ka�d� rozhodnut� a chyba mohla m�t fat�ln� n�sledky a mohla rozhodovat o �ivot� a smrti spousty lid�. Ne v�dy byla p�ij�man� rozhodnut� spr�vn�, ale i to bohu�el pat�� k �ivotu.

 

Zdroje:

-      PNC 226/46 �et�en�  �proti n�rodn� cti� ve Vset�n� s Olgou Franti��kovou

-      MZM 8811-25, 300-144 soud s Josefem Houfkem, obvin�n� Olgy Franti��kov� v Brn�

-      Z-10-8 spis mimo jin� o nepoveden�m �t�ku Olgy Franti��kov�

-      V-578 spis Durd�ka Jaroslava a spol

-      T160/50 soud s Rudolfem Str�bingerem ve Vala�sk�m Mezi����

-      Internetov� str�nky arch�vu bezpe�nostn�ch slo�ek, Josef Houfek, rodina Str�bingerova

-      Vzpom�nky rodinn�ch p��slu�n�k�

 

Vy�et�ov�n� Olgy Franti��kov�:

Od konce roku 1945 bylo po Olze Franti��kov� p�tr�no z d�vodu p�estupku z�kona o n�rodn� cti (dopis n�rodn�ho zemsk�ho hlavn�ho m�sta Brna zde , dopis n�rodn�ho zemsk�ho hlavn�ho m�sta Brna zde 5), ud�n� na sestry Franti��kovi zde , odpov�� okresn�ho n�rodn�ho v�boru v �umperku o nezji�t�n� spolupr�ce obou sester z gestapem  zde , protokol o �et�en� ve v�ci intimn�ho styku s gestap�kem Janem Jandou zde 6)). Tyto dokumenty jsou k naleznut� v Archivu bezpe�nostn�ch slo�ek v Praze ve svazku V-578 Durd�k Jaroslav a spol ��st1.
 
Ve svazku V-578 Durd�k Jaroslav a spol ��st2 jsou mimo jin� i ud�n� zaslan� na velitelskou stanici ve Vset�n� zde 5), protokol sepsan� v Brn� zde 5), z�pis v�pov�di Gizeli Franti��kov�   7), protokol s Josefem V�vrou-Sta��kem zde 8).
 
Po v�lce byli se spolupr�ce z gestapem obvin�n� mimo jin� Vladim�r Kraj��k - "Jerry" (velitel �dern� a diverzn� roty partyz�nsk� brig�dy Jana �i�ky, ��astn�k tragick� ud�losti na pile Flori�na Myna��ka v Ratibo�i), Franti�ek Foukal, Josef V�vra-sta��k (musel d�ky tomu opustit Zl�nskou radnici), Josef Houfek, sestry Franti��kovy  atd. V�ichni zmi�ovan� byli do konce roku 1947 z obvin�n� se spolupr�ce s gestapem osvobozeni, jen Josef Houfek byl za jin� trestn� �in potrest�n 3 roky t�k�ho �al��e. I samotn� Murzin byl po v�lce obvin�n ze spolupr�ce se z�padn�mi agenty a byl hl�d�n NKVD.
 
Ve svazku Z-10-8 pojedn�vaj�c� o ne�sp�n�m p�ekro�en� st�tn� hranice se sv�m man�elem Jaroslavem Chytilem dne 17.6.1948 v Chebu  5)
Po v�lce nebyla ani jedna ze sester Franti��kov�ch odsouzena za spolupr�ci s gestapem, kr�de�e �i prostituci. Jen Olga byla odsouzena za pokus o neleg�ln� p�ekro�en� hranic (z v�zen� j� a jej�mu man�elovi m�l pomoci �dajn� s�m b�val� velitel partyz�nsk� brig�dy Dajan Bajanovi� Murzin) a za p�estupek proti n�rodn� cti byla potrest�na ve�ejn�m pok�r�n�m, kdy toto pok�r�n� m�lo vyset 14 dn� na ve�ejn� tabuli v m�st� jej�ho bydli�t�.
 

Na z�klad� v�ech v��e uveden�ch skute�nost� lze doj�t k p�esv�d�en�, �e sestry Franti��kovy agentkami gestapa ani u n�s ani v Ma�arsku nebyly. K podobn�mu z�v�ru dosp�l ve sv� studii "Partyz�nsk� odd�l Olga. Krvav� cesta jedn� odbojov� skupiny" PhDr. Vladim�r �ern�, Ph.D., kter� vyu�uje na Filozofick� fakult� a Fakult� soci�ln�ch studi� Masarykovy univerzity v Brn�. Studie vy�la v �asopisu Soudob� d�jiny �. 1-2/2010   viz citace:

"Ve spisu se nach�z� nejpodrobn�j�� protokol Raschkovy v�pov�di p�ed vy�et�uj�c� komis� Okresn�ho n�rodn�ho v�boru ve Zl�n� z 25. �nora 1946 a jeho pokra�ov�n� ze 14. b�ezna t�ho� roku, kde o Franti��kov� nenalezneme ��dnou zm�nku. Tot� plat� tak� v p��pad� gestap�kovy vlastnoru�n� psan� obhajoby, kterou si p�ipravoval pro p�el��en� p�ed Mimo��dn�m lidov�m soudem v Uhersk�m Hradi�ti. Mezi sv�mi agenty nejmenoval Franti��kovou v pr�b�hu pov�le�n�ch v�slech� ani krimin�ln� rada brn�nsk�ho gestapa Otto Koslowski, kter� jinak vy�et�ovatel�m sd�lil informace o �ad� spolupracovn�k�. Na z�klad� v�ech v��e uveden�ch skute�nost� lze doj�t k z�v�ru, �e Olga Franti��kov� agentkou gestapa nikdy nebyla".

a nebo Stanislav Koko�ka z �stavu soudob�ch d�jin Akademie v�d v po�adu �esk� televize "Partyz�ni v �esk�ch luz�ch a h�j�ch viz citace:

"A co kmotra odd�lu, Olga Franti��kov�?
To je sp� ob� literatury faktu.Tvrd� se, �e byla od roku 1939 konfidentkou vojensk�ho gestapa. �dajn� to m�lo b�t z ne��astn� l�sky,proto�e jej� snoubenec padl v roce 1939 v Polsku. Je to samoz�ejm� nesmysl, v t� dob� j� bylo 13 let. Franti��kov� m�la velmi pohnut� osud. Poch�zela z rodiny �etn�ka z Podkarpatsk� Rusi. Byli odsunuti na Moravu, potom ileg�ln� �ila v Praze, proto�e se cht�la vyhnout nucen�mu nasazen�. Do odd�lu vstupovala z ur�it�ch romantick�ch pohnutek. Je to vid�t i z jej�ho vystupov�n�: nosila rus�nskou uniformu v�etn� t�ch "p�llitr�" a sou�asn� m�la blond vlasy".

 

Ji�ina Le�tinsk� roz. Franti��kov�, spojka 1. �eskoslovensk� partyz�nsk� brig�dy Jana �i�ky � U�iak

Gizela (pozd�ji si zm�nila jm�no na Ji�ina) se narodila dne 10. ledna 1924 v obci Dedovo okres Berohovo. Obecnou �kolu za�ala Gizela nav�t�vovat v rodn�m Dedov� a zde j� tak� vychodila. Po 15. b�eznu 1939 odj�d� spolu s rodinou do Lide�ka a posl�ze se p�est�huj� do Z�dve�ic. Koncem roku 1940 odj�d�, za zn�m�mi z Podkarpadsk� Rusy, do Prahy kde nejd��ve pracuje v automatu �Metro�, v automatu �u Kleinhampla�, a pozd�ji v restauraci �na Kope�ku� a v restauraci �u Va���k��, kde je zam�stn�na v�ce jak rok. Pot� byla pracovn�m ��adem p�em�st�na do firmy Scholz. V p�lce roku 1943 zam�stn�n� opustila, vr�tila se k rodi��m a na podzim roku 1943 utekla stejn� jako Olga ke sv� babi�ce do Dedova. V tom j� pomohl listono� z Bratislavy. Zde �ila asi 4 m�s�ce, ne� j� ma�ar�t� �etn�ci zadr�eli za neleg�ln� p�echod hranice a uv�znili na 2 m�s�ce. Na p��mluvu str�ce ��ndora byla propu�t�na a mohla d�le ��t u babi�ky.  

To se zm�nilo na konci roku 1944, kdy do kraje p�i�ly n�mci, kte�� ji znovu zatkli a poslali ji na ��adovnu gestapa v Brn�. Odtud byla propu�t�na ke sv�m rodi��m do Ubla. V lednu 1945 nav�t�vil rodinu Franti��k� partyz�n Josef Gajdo��k-Kopanick�, kter� po��dal Gizelu, zda by nedonesla zpr�vu K�rovcovi, bydl�c�ho v hotelu �Snoza� ve Vala�sk�m Mezi����. Koncem ledna se v Uble objevuje jej� sestra Olga s partyz�nem Rudou Kamenn�m a s nimi odch�z� do Nemochovic. Po 14 dnech se vrac� s �kolem nav�zat spojen� se �t�bem partyz�nsk� brig�dy. To se j� nakonec poda�ilo.  P�i zp�te�n� cest� byla zajata ma�arsk�mi voj�ky 9) a byla p�ed�na gestapu ve Zl�n�. Zde byla v�zn�na 3 t�ny a na p��mluvu n�mce Majera, kter� ji vezl z Dedova do Brna, byla propu�t�na s podm�nkou hl�en� se ka�d� druh� den na slu�ebn� a zji�t�n� pobytu velitele Murzina. Ihned po propu�t�n� koncem �nora 1945 ode�la dom�, sd�lila v�e rodi��m a ukryla se v bunkru u Kaj�u v Uble. Rodi�e s bratrem Franti�kem se takt� uch�lili do ilegality, kdy se p�em�stili k Ji��mu a Franti�ce Pol��kov�m 10) do Brat�ejova �p. 106, kde si vykopali ve stodole �kryt.

Nejbl�e odhalen� a chycen� byla rodina Franti��k� asi 19. dubna 1945, kdy byl z Pozd�chova proveden z�sah proti nedalek�m pasek��sk�m osad�m Ryliska a Plo�tina. Aby neohrozili rodinu Pol��kovu, opustili Franti��kovi �kryt a vydali se schovat do lesa nad Prlovem. Druh� den, jen cca 150 m od jejich �krytu bylo nalezeno t�lo Tom�e Va��ka z Prlova, kter� byl za dosud nezji�t�n�ch p���in u Pozd�chova  zast�elen (asi za to, �e z Vizovic nesl v�t�� mno�stv� l�k�). 

Podruh� byli v ohro�en� dne 23. dubna 1945, kdy byla vypalov�na ��st Prlova. I v tomto p��pad� se odebrali schovat do lesa nad Prlovem a vid�li ho�et domy v Prlov�. Na ve�er byl vysl�n 11-ti let� Franti�ek zjistit situaci k Pol��k�m a p�i cest� narazil na ob�en� ob�any Prlova na jabloni mezi Brat�ejovem a Pozd�chovem. I kdy� dorazil k Pol��k�m, kde bylo v�e v po��dku a dal sv�m rodi��m znamen� b�l�m prost�radlem, tito kv�li tm� ho nevid�li a museli p�enocovat v lese. Do sv�ho �krytu se vr�tili a� druh�ho dne r�no. J�dlo jim zde nosila i Rozina �opov�, kter� byla spolu se sv�m �vagrem popraveni 4. kv�tna 1945 n�meck�mi d�lost�elci na pomez� obc� Ho���lkov� a Ratibo�

Ale zp�tky ke Gizele. Na p��kaz velitele odd�lu Bu�ka je Gizela u Kaj�� hl�dan� Tom�em Pol��kem � ��eb�kem� a Lak�em, a v p��pad�, �e by se chovala n�jak neobvykle j� m�li zast�elit. Bu�ko m�l informaci, �e Gizela byla zav�en� na gestapu ve Zl�n� a proto m�l strach aby se nep�idala na stranu okupant�. To se nepotvrdilo a proto se Gizela stala plnohodnotnou �lenkou odd�lu.

V dubnu roku 1946 se j� narodila dcera, kter� dala jm�no po sv� sest�e Olga, za nedlouho pot� se provd�v� za pana Le�tinsk�ho a st�huje se do Mohelnice.  

Dopln�n�:
 

1)

Prvn� rozpor oproti knize "Rud� zrada", kde je napsan�, �e v dob� obsazen� zbytku okle�t�n�ho �eskoslovenska, tedy 15.3.1939 m�li podle Rudolfa Str�bingera bydlet v Uble, co� nen� pravda. Do Ubla se nast�hovali a� na za��tku roku 1942.  V Uble nebydleli ani 1.9.1939 kdy za�ala 2. sv�tov� v�lka a jej� �dajn� snoubenec m�l padnout v Polsku.

2)

Gener�lporu��k Dietrich von M�ller (16. 9. 1891 Malchow � 3. 1. 1961 Hamburk) velitel 16 tankov� divize, kter� m�la zaujmout obran� pozice na ji�n� morav�. Dr�itel Ryt��sk�ho k��e k �elezn�mu k��i s dubov�mi ratolestmi a me�i. V roce 1955 byl propu�t�n z rusk�ho zajet�.

3)

Okresn� hejtman Dr. Emil Adolf Josef Koblischek, n�kdy miln� historiky naz�v�n Karlem Koblischkem (24. 7. 1889 Mohelnice - 22. 4. 1945 les B�est�vka), byl prvn� a jedin� d�t� �editele Mohelnick�ho cukrovaru Emila Kobli�ka (1845) a jeho �eny Leopoldiny Roz�lie Elizabethy, roz. Wildov� (1858) z Prost�jova. Dne 13. 4. 1913 z�pisem �. 28197 po��dal o zm�nu sv�ho p��jmen� na Koblischek, dne 7. 10. 1943 vystoupil z katolick� c�rkve. Od roku 1916 p�sob� ve st�tn� slu�b� a to i v dob� prvn� republiky, kdy do roku 1938 p�sobil v Moravsk�ch Bud�jovic�ch. Od 1. 8. 1939 do 9. 7 . 1942 byl okresn�m hejtmanem v Jihlav� (Iglau), kde p�ech�z� ze zemsk�ho moravsk�ho ��adu v Brn�. Dne 19. 8. 1939 se z��astnil zah�jen� v�stavby nov�ho vzorov�ho s�dli�t� �Siedlung I.�, dnes v lokalit� zn�m� jako �Na slunci�. Od p�lky roku 1942 jmenov�n okresn�m hejtmanem v Krom���i. Dne 22. 4. 1945 zast�elen u statn� borovice v lese B�est�vka. Rod Kobli�k� poch�z� z Grulichu dnes Kr�l�ky.

K osob� Dr. Koblischka je v arch�vech stra�n� m�lo informac�, krom� p�r z�znam� o vyplacen� odm�n, n�vrhu na vyznamen�n� za 1. republiky a za pok�r�n� pro dobr� vztahy s �echy z roku 1941 se nic dal��ho nedochovalo. Z t�chto n�mi dostupn�ch informac� nen� patrn�, �e by byl n�jak aktivn�m nacistou, ale v�e se mohlo zm�nit jeho p��chodem do Krom���e.

4)

Rudolf Str�binger (5. 3. 1931 Mil��ovice - 1. 12. 2005 Hage) syn Rudolfa a Libu�e Str�bingerov�ch,  byl novin��em, publicistou a spisovatelem, kter� roku 1968 emigroval do NSR.  B�hem druh� sv�tov� v�lky �il spolu ze sv�m otcem, matkou a bratrem Josefem v �idovsk�m konfisk�tu z�silkov� firmy Arno�ta Kn�ppfelmachera, kde jeho otec d�lal, jako pr�v� ruka vedouc�ho NSDAP ve Vala�sk�m Mezi���� Karla Draksala, spr�vce tohoto majetku.

 N�kdy je myln� uv�d�no, �e Rudolf Str�binger st. byl �lenem NSDAP, ale dle dochovan�ch dokument� toto nen� pravda, proto�e z d�vodu zat�en� v �ervnu 1941 za zneu�it� �koln�ch d�vek (odsouzen 16.6.1941 v Ostrav� k 5 m�s�c�m odn�t� svobody, propu�t�n 20.12.1941) nebyla jeho ��dost z roku 1940 doporu�ena. Podruh� byl pan Str�binger st. odsouzen v dne 7.6.1950 ve Vala�sk�m Mezi���� (trestn� spis T160/50-79) k do�ivot� za pod�l na smrti n�kolika ob�an� Vala�sk�ho Mezi����. Tento trest mu byl sn�en amnesti� a posl�ze po roce 1962 na p��mluvu starosty G�rlitze pana Prenzla (komunistick� poslanec pob�vaj�c� za v�lky v Moskv�) propu�t�n do NDR, ke svoj� druh� man�elce Lidegard� rozen� Kokotov� (prvn� man�elstv� doposud nebylo rozvedeno). Rozsudek zde , dopis prezidentu republiky ze dne 27.1.1953 . V pov�le�n�ch v�pov�d�ch jsou i zm�nky, �e pan Str�binger st. bil svou man�elku i sv� dva syny. V arch�vu bezpe�nostn�ch slo�ek maj� oba brat�i z�znamy v registru tajn�ch spolupracovn�ku a to Rudolf pod kryc�m jm�nem Petr nebo Picaso a Josef pod kryc�m jm�nem Brod. Zdroj zde  . Z t�chto z�znam� ale nevypl�v�, �e by brat�i Str�bingerov� byli aktivn�mi agenty a p�in�eli na�� st�tn� bezpe�nosti n�jak� u�ite�n� informace. 

5)

Zde je uveden� p�esn� datum narozen�.

6)

Zde je i uvedeno obvin�n� o zpronev��e a o spolupr�ci s gestapem, kterou na Olgu Franti��kovou podal jej� b�val� milenec a velitel partyz�nsk�ho odd�lu Olga Josef Houfek. Toto ud�n� u�inil po v�pov�di Olgy Franti��kov� v �alob� na jeho osobu mimo jin� v souvislosti s na��zen�m poprav Jind�icha Glozy, Franti�ka Chlap�ka, Vladislava Chochola�e, Anton�na Koupila, Aloise Novotn�ho, Bohumila Lozerta, Bohumila �ihanka, Eduarda Hude�ka a za slu�bu ve wehrmachtu, za kter� dostal 3 roky t�k�ho �al��e.

7)

Gizela si sv� jm�no na Ji�inu zm�nila a� po v�lce, proto�e se j� nel�bilo, proto je ve v�le�n�ch i pov�le�n�ch vy�et�ovac�ch spisech uv�d�na jako Gizela.  

8)

Zde jsou sestry znovu obvin�ny jako agentky gestapa, ale tato v�pov�� m� n�kolik nedostatk�. Olga Franti��kov� nep�i�la na Slovensko z Budape�t�, jak uv�d� V�vra, ale jak je soudn� dolo�en� p�es Horn� Lide� pomoc� slovensk�ch financ�, kte�� ji p�evezli na Slovensko, dal��m nev�rohodn�m �dajem je jej� pr�ce na n�meck�m vojensk�m velitelstv� v Budape�ti (nen� o tom nikde z�znam), doch�zen� na gestapo ve Zl�n� po dobu cca 3 m�s�c� vysv�tluje ve sv� v�pov�di z roku 1946, o tom zda byli ve spojen� ze �t�bem a hl�sily se co t�den nem��e pan V�vra nic v�d�t, z d�vodu toho, �e se �t�bem s�m st�l� spojen� od p�echodu na Moravu nem�l a schov�val se v okol� sv�ho bydli�t�. Dle dochovan�ch dokument� se ale Houfek, Franti��kov� a V�vra-sta��k opravdu setkali a to koncem listopadu roku 1944 v Malenovic�ch. To �e by m�la b�t Franti��kov� spolu s Houfkem zat�eni na p��kaz Murzina nen� nikde dolo�eno, ale je pravda, �e se ve Zl�n� s NKVD se�la a to z d�vod� pr� pozdn�ho p�ed�n� velitele n�meck� 16. tankov� divize gener�lmajora Dietricha von M�llera. O v�slechu vedouc�ho refer�tu IV 1a Zl�nsk�ho gestapa vrchn�ho krimin�ln�ho tajemn�ka Karla Raschka ve svazku C143 arch�vu v Brn� nen� ani zm�nka a ani ve sv� obhajob� p�ed Okresn�m n�rodn�m v�borem ve Zl�n� ze dne 25.2.1946 a 14.3.1946 nezmi�uje jako sv� agentky setry Franti��kov� (p�i t�chto v�pov�d�ch prozradil docela dost sv�ch spolupracovn�k�). To sam� plat� i o Ottu Koslowsk�m.

9)

Jej� bratr Franti�ek j� vyd�l, jak j� voj�ci odv�d�j� z Lutoniny sm�r Vizovice. On s�m jel na kole ze zpr�vou za�itou v kab�t� z Ubla do Vizovic. Proto�e z Ubla  do Lutoniny je to z kopce a bylo nasn�eno, nesta�il u� zabrzdit a tak bez mrknut� projel kolem sestry. Pot� co se vr�til zp�t do Ubla, v�e nahl�sil rodi��m. Od t� doby p�estal vozit zpr�vy do Vizovic i na jin� m�sta v okol�.

10)

Ji�� Pol��k a Franti�ka roz. Bravencov� byli rodi�e Jana Pol��ka, kter� je spojen� s trag�di� na Va��kov�ch pasek�ch viz zde .

 
 
 
       

�lenov� odd�lu Olga, kv�ten 1945

Z leva A. Slabik,  O. Be��k, J. Posp�il ,  J. Houfek, O. Franti��kov� a N. V. Orlov

(arch�v Flori�na Myna��ka)

 

Tom�nkova h�jenka v Ch�ibech s nastoupen�m odd�lem Olga, �ipkou ozna�en Vincenc Vymazal, kv�ten 1945

(arch�v rodiny Krbe�kov�ch)

  Tom�nkova h�jenka v Ch�ibech s nastoupen�m odd�lem Olga, kv�ten 1945

(arch�v Flori�na Myna��ka)

  P��slu�n�ci partyz�nsk�ho odd�lu Olga, kde sama Olga z fotografie odstranila hv�zdu se srpem a kladivem na praporu

(arch�v rodiny)

  Olga Chytilov� roz. Franti��kov�
       
Olga Chytilov� roz. Franti��kov�  

Olga Chytilov� roz. Franti��kov�

 (arch�v rodiny )

 

Olga Chytilov� roz. Franti��kov�

 (arch�v rodiny )

  Olga na srazu partyz�n� v Praze roku 1946

 (arch�v rodiny )

  Olga s man�elem t�sn� p�ed nepoveden�m �t�kem

(arch�v rodiny)

       
Olga na lesn� brig�d�

(arch�v rodiny)

  Olga na lesn� brig�d�

(arch�v rodiny)

 

Olga s man�elem na t��e

(arch�v rodiny)

 

Olga s man�elem

(arch�v rodiny)

  Olga se synem Jaroslavem

(arch�v rodiny)

       
Olga s man�elem a se synem Jaroslavem

(arch�v rodiny)

   syn Jaroslav

(arch�v rodiny)

  Jaroslavov� Chytilov�

(arch�v rodiny)

   syn Jaroslav

(arch�v rodiny)

  synov� Jaroslav a Ren�

(arch�v rodiny)

       
synov� Jaroslav a Ren�

(arch�v rodiny)

  Svatba syna Ren�ho

(arch�v rodiny)

   rodina Franti��k�, Chytil� a Le�tinsk�ch v �umperku

(arch�v rodiny)

   rodina Franti��k�, Chytil� a Le�tinsk�ch v �umperku

(arch�v rodiny)

  rodina Chytil�

(arch�v rodiny)

       
Olga

(arch�v rodiny)

  Olga s rodinou

(arch�v rodiny)

  Olga se synem Jaroslavem

(arch�v rodiny)

  Olga se synem Jaroslavem

(arch�v rodiny)

  Olga

(arch�v rodiny)

       
Olga se synem Jaroslavem

(arch�v rodiny)

  Olga se synem Jaroslavem

(arch�v rodiny)

  rodina Chytil�

(arch�v rodiny)

  Olga s vnu�kou Irenou

(arch�v rodiny)

  Olga s vnu�kou Irenou

(arch�v rodiny)

       
Olga s vnu�kou Irenou

(arch�v rodiny)

   rodina Chytil�

(arch�v rodiny)

  Poh�eb Olgy Chytilov�

(arch�v rodiny)

  Parte Olgy Chytilov�

(arch�v rodiny)

  B�val� �len odd�lu Olga Anton�n Slab�k, druh� strana zde

(arch�v rodiny)

       
Irena Franti��kov� roz. Gazdagov� a Stanislav Nikolaj�ik

(arch�v rodiny)

  Irena Franti��kov� roz. Gazdagov� a Stanislav Nikolaj�ik

(arch�v rodiny)

   Ji�ina Le�tinsk�, Franti�ek Franti��k, Olga dcera Ji�iny

(arch�v rodiny)

  Ji�ina Le�tinsk�

(arch�v rodiny Kaj��)

   Ji�ina Le�tinsk�

(arch�v rodiny Kaj��)

       
 Ji�ina Le�tinsk�

(arch�v rodiny)

  Stodola, ve kter� se ukr�vala rodina Franti��kova   Stodola, ve kter� se ukr�vala rodina Franti��kova   Stodola, ve kter� se ukr�vala rodina Franti��kova   Stodola, ve kter� se ukr�vala rodina Franti��kova
     

     
Nov� kniha o odd�lu Olga    Jan Janda    Dr. Emil Adolf Josef Koblischek   Dietrich von M�ller    
 
Kresby od akademick�ho mal��e Jana Kobz�n�
Jan Kobz�� (9.7.1901 Lipt�l�10.10.1959 Velk� Karlovice) byl zapojen do odboje a namaloval prapor 1. �s. partyz�nsk� brig�dy Jana �i�ky, kter� uschov�val pod kobercem po kter�m chodili i Zl�n�t� gestap�ci a celn�ci, kdy� si chodily pro obrazy.

Irena Franti��kov� roz. Gazdagov� 

Franti�ek Franti��k

Olga Chytilov� roz. Franti��kov�

Ji�ina Le�tinsk� roz.  Gizela Franti��kov�

 
 
      Tato str�nka byla naposledy aktualizov�na dne 13. 04. 2020