Co je nov�ho

P�r slov �vodem

O Leskovci

Transport KL3

Odboj na Vala�sku

Olga Franti��kov�

Pod�kov�n�

Email

 

V�e o trag�dii:

Osoby spojen� s trag�di�

V�pov�di sv�dk�

Pov�le�n� �et�en�

Vzpom�nky z roku 1969

Rodinn� dokumenty

Fotogalerie

Fotografie z piet. akc�

�l�nky od jinud

F�my

Zaj�mavosti

Pietn� m�stnost

Literatura

Kronika

 

Padl� ob�an� Leskovce:

za 1 sv�tov� v�lky

za 2 sv�tov� v�lky

 

Dokumenty rodiny Ju���kovy

Povolen� vodn�ho kola - velk� kniha  1)

 

Povolen� vodn�ho kola - ��st A  1)

Povolen� vodn�ho kola - ��st B  1)

 

Projekt vodn�ho kola - mal�  1)

 

Projekt vodn�ho kola - velk� 1)

Projekt vodn�ho kola - velk�  1)

 

Projekt p��stavby a sklepa kde byl um�st�n bunkr

 

�ivnostensk� povolen� 1)

 

S��tac� arch z roku 1921 ��st 1  1)

 

S��tac� arch z roku 1921 ��st 2  1)

 

T��dn� v�kaz II t��da 1941-1942  1)

T��dn� v�kaz II t��da 1942-1943  1)

T��dn� v�kaz II t��da 1943-1944  1)

T��dn� v�kaz II t��da 1944-1945  1)

V�kaz o doch�zce a prosp�chu �atstva II t��da 1941-1942  1)

��ty za stavbu hrobky a poh�bu rodiny Ju���kovy

 

Soudn� spis Jana Ju���ka 2)

Soudn� spis Franti�ky Ju���kov� 2)

�mrtn� z�pis Jana Ju���ka 2)

 

�mrtn� z�pis Franti�ky Ju���kov� 2)

 

�mrtn� z�pis Franti�ky Ju���kov� ml. 2)

�mrtn� z�pis Jana Ju���ka ml. 2)

�mrtn� z�pis Marie Ju���kov� 2)

 

Odvol�n� Jana Ju���ka z finan�n� komise obecn� v Leskovci v roce 1931  1) 

Zvolen� finan�n� komise obecn� v Leskovci v roce 1932  1) 

Napomenut� Jana Ju���ka z finan�n� komise obecn� v Leskovci v roce 1934  1) 

   

 

 

 

 

 

1)

Origin�ly uveden�ch dokument� jsou ulo�eny v Moravsk�m zemsk�m archivu v Brn� - St�tn�m okresn�m archivu Vset�n a Okresn�m soud� ve Vset�n�.

2)

Za mo�nost nahl�dnut� do poz�stalostn�ch spis� rodiny Ju���kovy a svolen� k publikov�n� d�kujeme p�edsedovi Okresn�ho soudu ve Vset�n� panu Mgr. Miroslavu Neuerovi, za pomoc a vyhled�n� spis� d�kujeme pracovn�kovi soudu panu Bc. Zby�ku Adamcovi. 

Tato str�nka byla naposledy aktualizov�na dne 10. 03. 2018