Co je nov�ho

P�r slov �vodem

O Leskovci

Transport KL3

Odboj na Vala�sku

Olga Franti��kov�

Pod�kov�n�

Email

 

V�e o trag�dii:

Osoby spojen� s trag�di�

V�pov�di sv�dk�

Pov�le�n� �et�en�

Vzpom�nky z roku 1969

Rodinn� dokumenty

Fotogalerie

Fotografie z piet. akc�

�l�nky od jinud

F�my

Zaj�mavosti

Pietn� m�stnost

Literatura

Kronika

 

Padl� ob�an� Leskovce:

za 1 sv�tov� v�lky

za 2 sv�tov� v�lky

   

po��tadlo.abz.cz

 

     

P�r slov �vodem 

Tyto internetov� str�nky jsou v�nov�ny historii Leskovce. P�edev��m tragick� ud�losti, kter� se ud�la t�sn� p�ed koncem druh� sv�tov� v�lky v obci Leskovec cca 6 km ji�n� od Vset�na (GPS sou�adnice 49.2833128N, 18.0106925E, na map�ch zde ) v jednom malebn�m �dol� m�stn�mi lidmi naz�van�m �Snozov��. Mezi lidmi je tato trag�die zn�m� jako vyp�len� Ju���kova ml�na v Leskovci, ale tento n�zev se ujal a� po v�lce viz zaj�mavosti ohledn� trag�die zde . I ve v�pov�d�ch m�stn�ch hned po v�lce je �ast�ji uv�d�n n�zev usedlost u Ju���k� a sem tam se objev� Ju���k�v ml�n viz V�pov�di m�stn�ch sv�dk� zde . Jen ve v�pov�d�ch samotn�ch N�mc� je �asto zmi�ov�no spojen� �M�ller Juricek�, co� bylo asi d�ky v�pov�di Franti�ka Bedn��e, kter� znal roln�ka Jana Ju���ka jako mlyn��e. V�pov�di p��slu�n�k� gestapa a jednotek SS zde . Mapy pravd�podobn�ch tras obkl��en� a �nikov�ch cest najdete zde . P�esnou historii vyp�len� Ju���kovy usedlosti najdete zde .

 V dob�, kdy u� Rud� arm�da st�la p�ed Berl�nem a den p�ed osvobozen�m Bratislavy (cca 150 km vzdu�nou �arou od Leskovce a fronta se nach�zela mezi �iarem nad Hronom a Handlovou, co� bylo pouh�ch 85 km vzdu�nou �arou), byla vyvra�d�na cel� rodina roln�ka Jana Ju���ka a v nerovn�m boji zahynuli i t�i z �esti partyz�n� nach�zej�c�ch se v t� dob� v bunkru pod sv�tnic� vedle chl�va. Byli to Alexandr Trofimovi� Kotljarov zvan� Sa�ka �ornyj, Sergej Sorokin (n�kter� prameny uv�d�j� Sorotkin) a Old�ich Ka�ok (n�kter� prameny uv�d�j� Kaniok) z Fr�dku. Kdy� bylo staven� pln� d�mu z ohn�, vypl�ili se dva p�e�iv�� partyz�ni Konstantin Jefimovi� Kalabalin zvan� Kos�a, Vasil Fjodorovi� Sapelnik nebo dle vzpom�nek bratra Agapituse Vasilij Ivanivi� Lavri��e (dle na�eho p�tr�n� s nejv�t�� pravd�podobnost� Sapelnik) a skryli v betonov�m potrub� odv�d�j�c�m vodu z ml�nsk�ho kola. Zde, z�stali potopeni ve studen� vod� (informace o po�as� ze dne trag�die najdete zde ) a jen sem tam se vyno�ili k nadechnut�.

Po odchodu N�mc� (cca 12 hodin po trag�dii) se oba p�em�stili na bl�zk� paseky (asi k Zrn�k�m do Seninky, nebo k �op�m do Prlova). Druh� den Vasil odnesl Kos�u na sv�ch z�dech ke Kaj��m do Ubla �. p. 36 (byli ulo�eni v podkrov�), kde je l��il ze z�palu plic MUDr. Vil�m Br�zdil z Vizovic. Vasil m�l i ochrnutou pravou ruku (pr�st�el lokte p�i p�est�elce v Lipin� u Vala�sk�ch Klobouk), kterou mu MUDr. Vil�m Br�zdil tak� o�et�il. Po zotaven� se oba zapojili do z�v�re�n�ch boj� a p�isp�li k osvobozen� na�� vlasti (vzpom�nky pana Kaj�i z Ubla zde ). 

Posledn� z p�e�iv��ch byl o�et�ovatel bratr Agapitus (ob�ansk�m jm�nem Old�ich Bl�ha), kter� se vzdal a po ukon�en� akce byl p�evezen nejprve na gestapo do Zl�na, pak do Uhersk�ho Hradi�t�, Kounicov�ch kolej� a odtud transportov�n do koncentra�n�ho t�bora v Miro�ov�.  Dne 10. kv�tna 1945 byl osvobozen americkou arm�dou v �ele s plukovn�kem Brookingem (str�e opustili koncentra�n� t�bor ji� v noci ze 6. na7. kv�tna 1945). Zdr�en�, kdy byl vysl�ch�n ve Zl�n� a v Uhersk�m Hradi�ti, mu s nejv�t�� pravd�podobnost� zachr�nilo �ivot, proto�e by byl s nejsp� za�azen do transportu KL3 (jako nap��klad okresn� �etnick� velitel Rudolf Gureck� nebo agent brn�nsk�ho gestapa B35 u�itel Franti�ek Bedn��),kter� byl vypraven dne 8. dubna 1945 z Brna do Mauthausenu. Seznam v�z�� odeslan�ch a dal�� informace k transportu KL3 naleznete zde .

I po tolika letech od skon�en� druh� sv�tov� v�lky bychom nem�li zapom�nat na trag�die, kter� potkaly n� kraj koncem v�lky (Leskovec, Plo�tina, Prlov, B�ezina, Va��kovy paseky, Vizovick� paseky, �jezd atd.).

D�le se budeme sna�it na t�chto str�nk�ch uv�d�t osudy dal��ch vlastenc� a odboj��� z Leskovce, a� u� to byli �lenov� Legi� , Obrany n�roda, p��slu�n�ci Soused�kovy organizace nebo pr�v� partyz�ni a jejich pomocn�ci. Pat�ili k nim brat�i Ju���kovi (Leskovec �. p. 102) viz zde , Anna Ju�i�kov� (Leskovec �. p. 89), Jaroslav Mucha (Leskovec �. p. 97) , Jan Martinec (Leskovec �. p. 91), rodina Ju���kov� (Leskovec �. p. 64), rodina La�ov� (Leskovec �. p. 114), rodina u�itele Anton�na �ernocha (Leskovec �. p. 135) , Martin Vychope� (Leskovec �. p. 62), pan� Hlav�nkov� (Leskovec �. p. 66), atd.

 

Pros�m v�echny n�v�t�vn�ky tohoto webu, kte�� maj� n�jak� fotografie, doklady nebo jin� dokumenty t�kaj�c� se Ju���kova ml�na (t�eba i z pozd�j��ch pietn�ch akc�) nebo odboje v Leskovci, aby byli tak laskavi a spojili se p��mo se mnou (babica zavin�� leskovec.cz) nebo nechali kontakt nebo dokumenty na Obecn�m ��ad� v Leskovci. Za v�e p�edem d�kuji.

V p��pad� z�jmu o prohl�dku pietn� m�stnosti um�st�n� v torzu Ju���kovy usedlosti v pracovn� dny dopoledne volejte na Obecn� ��ad v Leskovci tel.: 571 446 330. V odpoledn�ch hodin�ch a o v�kendech (aspo� den p�edem) volejte tel.: 603 793 726.

 

Webov� str�nky slou�� k badatelsk�m a studijn�m ��el�m. Pros�m proto v�echny, kdo pou��vaj� fotografie, texty a dal�� �daje z tohoto webu, aby uv�d�li zdroj informac�. D�kuji.

Tato str�nka byla naposledy aktualizov�na dne  dne 12. 04. 2021