Co je nov�ho

P�r slov �vodem

O Leskovci

Transport KL3

Odboj na Vala�sku

Olga Franti��kov�

Pod�kov�n�

Email

 

V�e o trag�dii:

Osoby spojen� s trag�di�

V�pov�di sv�dk�

Pov�le�n� �et�en�

Vzpom�nky z roku 1969

Rodinn� dokumenty

Fotogalerie

Fotografie z piet. akc�

�l�nky od jinud

F�my

Zaj�mavosti

Pietn� m�stnost

Literatura

Kronika

 

Padl� ob�an� Leskovce:

za 1 sv�tov� v�lky

za 2 sv�tov� v�lky

 

V�pov�� Jaroslava Paly, �st�

                  

 
Kdy� p�ich�zel rok 1944 a s n�m prvn� b�enci, Rusov� ze zajet� v N�mecku, b�vali pos�l�ni p�es Ju���kovu usedlost d�le, tam b�valy p�ipraveny mapy, j�dlo, ob�erstven� na dal�� cestu. U Ju���k� byla o�et�ovna a tak� �kola partyz�n�. Vp�edve�er onoho dne opustila v�t�� skupina partyz�n� Ju���k�v ml�n 1). U Ju���k� b�val �il� partyz�nsk� ruch. Byl tam partyz�ny z��zen bunkr. Byla to vlastn� partyz�nsk� nemocnice. O tom bunkru a jeho um�st�n� v�d�li jen ti, kdo v n�m byli 2). U Ju���k� byla vys�lac� stanice, rozmno�ovac� p��stroje na tiskopisy, dva psac� stroje a l��ebn�ch pot�eb v�c ne� kdekoli jinde. Odtud vych�zely rozkazy brig�dy Jana �i�ky z Trocnova, let�ky, v�hru�n� dopisy pro �esk� zr�dce. U Ju���k� byl �t�b majora Murzina po cel� t�i t�dny ve v�no�n� dob� 1944 � 45, pozd�ji �t�b Petra Bu�ka, z�stupce majora Murzina. U Ju���k� bylo pro partyz�ny j�dlo, obuv, od�v, u Ju���k� byla t� partyz�nsk� d�lna na opravu zbran�.
 
 
 

1)

cca 15 osob odvedl v pond�l� dne 2. dubna 1945 (o velikonoc�ch) Jan Martinec (Leskovec �.p. 91) do Lhoty u Vset�na.

2)

dle prostudovan�ch dokument� z Archivu bezpe�nostn�ch slo�ek v Praze (slo�ka 325) v�d�li o p�esn�m um�st�n� bunkru tito lid�:  rodina Jana Ju���ka (Leskovec 67), Franti�ek Bedn�� (Chrlice 384), Jan Ju�i�ka (Hrabov� 69, Ostrava), Josef Soused�k (Vset�n), Anton�n Folt�n (Hrabov� 69, Ostrava), Josef Ju���ek (Leskovec 102), Ji�ina Muchov� (Leskovec 62), Jan Martinec (Leskovec 91), Marin Vychope� (Leskovec 62), Rudolf Gureck� (Vset�n), Josef �ezn��ek (Seninka), Jaroslav Pala (�st�) a partyz�ni, kte�� byli v bunkru ubytov�ni a l��en�. O tom zda o bunkru v�d�li soused� a zn�m� Jana Ju���ka nejsou prozat�m ��dn� v�rohodn� dokumenty, ale lze p�edpokl�dat, �e to minim�ln� mezi sousedy bylo ve�ejn� tajemstv�.     

 

Tato str�nka byla naposledy aktualizov�na dne 10. 03. 2018