Co je nov�ho

P�r slov �vodem

O Leskovci

Transport KL3

Odboj na Vala�sku

Olga Franti��kov�

Pod�kov�n�

Email

 

V�e o trag�dii:

Osoby spojen� s trag�di�

V�pov�di sv�dk�

Pov�le�n� �et�en�

Vzpom�nky z roku 1969

Rodinn� dokumenty

Fotogalerie

Fotografie z piet. akc�

�l�nky od jinud

F�my

Zaj�mavosti

Pietn� m�stnost

Literatura

Kronika

 

Padl� ob�an� Leskovce:

za 1 sv�tov� v�lky

za 2 sv�tov� v�lky

 

V�pov�� Josefa Ju���ka, Leskovec �.102

                      

V pond�l� velikono�n� roku 1945 �el jsem s bratrem Tondou pozd� sp�t. Bylo u� po p�lnoci. Jsa spolu��astn�k podzemn�ho hnut�, opustil jsem pr�ci ve zbrojovce 1) a �ekal jsem okam�ik, kdy jsem m�l dostat d�vno slibovanou zbra�. �ekl jsem si , na co budu tak �asn� r�no vst�vat, kdy� do pr�ce nep�jdu.
V �ter� 3.dubna r�no n�s probudily v�st�ely. Rychle jsme byli na nohou oba, zd�lali zatemn�n� z oken a vid�me jak str�n� � jedna se klon� svahem k jihu a druh� k severu a tak tvo�� �dol� t�hnouc� se k v�chodu � po obou stran�ch jsou pln� N�mc� v pln� poln� v�zbroji a psy m�li sebou.
Zpo��tku jsme nev�d�li o� vlastn� jde , zdali maj� cvi�en� anebo jde zk�za na paseky a tak jsme s bratrem st�li d�le od oken a pozorovali, co se to d�je. Vid�li jsme m�stn�ho starostu s radn�m jak �li k Mach�lkov�m.  Kr�tce po dev�t� hodin� rann� jeli od Mach�lk� dva N�mci s Mach�lkov�mi ko�mi zap�a�en�mi do mal�ho vozu s korbou. Ve spodku vozu vezli n�co, co bylo plachtami dob�e p�ikryt� a m�li na sp�ch. Pak jsme se dozv�d�li, �e to byli dva N�mci zast�elen� od partyz�n�. Kolem des�t� hodiny odpoledne za�al s Mach�lkov�ho staven� vystupovat d�m vysoko k obloze a tento okam�ik vzbudil ve mn� rozhodnut�, �e d�le nemohu na pasek�ch z�stat.
Rozhodl jsem se ut�ci a �t�k se mi zda�il. V Leskovci jsem byl u bratra zavra�d�n�ho Ju���ka v ��sle 82 a� do t�in�ci hodin t�iceti minut, stoje pobl� okna ve sv�tnici. Vyd�l jsem ty germ�nsk� kulturtr�gry jak pochodovali z paseky v Pr�vodu. V p�edu �la jedna �eta a za n� Vychope� Josef 2) z ��sla 52 s ko�sk�m povozem. Vezl f�ru vydrancovan�ho zbo�� a za f�rou t�hl v�z s ran�n�m Pavlem Muchou 3) z ��sla 97 a zase �la �eta eses a mezi sebou vedli dva civilisty. Jeden byl sv�zan� a p�es rameno m�l p�ehozenou pu�ku. Toho jsem znal. Byl to o�et�ovatel Bl�ha 4). Druh�ho jsem nepoznal  5).
Za chv�li p�ijeli autobusy s n�pisem : Autobusov� doprava Brno. A jeliko� jsem nev�d�l v jak�m rozsahu budou N�mci ni�it, zdali budou p�liti tak� v samotn�m Leskovci, ji� jsem se nezdr�oval a utekl jsem na Vizovicko a pobyl tam dev�t dn�. A� se trochu uklidnilo, vr�til jsem se zp�t, ale nabyl jsem jist� zdr�ovat se v Leskovci a tak jsem p�esp�val jednou tam a podruh� jinde a� do t� doby kdy p�ijely prvn� �eskoslovensk� jednotky.
 
 Josef Ju���ek
Leskovec ��slo 102
 
Origin�l v�pov�di je ulo�en u pana Anton�na Ju���ka mlad��ho, fotokopii najdete zde . V�pov�� byla seps�na hned po v�lce.
 
 

1)

Josef Ju���ek pracoval ve Zbrojovce Vset�n, ale po vstupu do odboje (cca za��tek roku 1944) u� nepracoval a� do konce v�lky - utekl z domu (nenahl�en). Bratr Anton�n Ju���ek pracoval ve Zbrojovce Vset�n do ledna 1945 (nahl�en� osoba) pro onemocn�n� sestry Roz�lie m�l povolen� j� doopatrovat, po jej�m �mrt� (konec 16.2 1945) u� nenastoupil do pr�ce. V chalup� �p. 102 p�ed v�lkou a b�hem n� �ily �ty�i brat�i a jedna sestra:

- nejstar�� Jan Ju���ek (7. 10. 1889 Leskovec - 31. 8. 1942 Osv�tim) umu�en v koncentra�n�m t�bo�e Osv�tim
- Josef Ju���ek (3. 10. 1902 Leskovec -  4. 2. 1980 Vset�n) od roku 1944 v aktivn�m odboji
- Anton�n Ju���ek  (18. 7. 1906 Leskovec - 6. 2. 1983 Vset�n) jedin� hl�en�, kter� �ivil na jedny potravinov� l�stky sv�ho bratra Josefa a partyz�na Kos�u
- Franti�ek Ju���ek (13. 11. 1913 Leskovec - 28. 4. 2005 Vset�n) kter� str�vil 48 m�s�c� v koncentra�n�m t�bo�e a vr�til sena ja�e roku 1945 slep�
- Roz�rie Ju���kov� (1910  Leskovec - 16. 2. 1945 Leskovec).

2)

Josef Vychope� st. (29. 4. 1903 Leskovec - 4. 10. 1966 Leskovec) Leskovec 52 - ��astn�k trag�die, kdy ze sv�m synem museli zap��hnout vozy s uloupen�mi v�cmi z Ju���kovy usedlosti v Leskovci 67. Tyto uloupen� v�ci odvezli p�ed hospodu u �tastn�ch a odtud je odvezl pan Mucha do bl�zk� vesnice Hov�z�, kde je N�mci prod�vaj� nebo vym��uj� za j�dlo.

3)

Pavel Mucha (19. 2. 1879 Seninka - ?) Leskovec 97. Radn� a cest��. Byl nucen se prokop�vat do bunkru a p�i t�to �innosti byl zran�n do ramene. Pravd�podobn� na n�sledky tohoto zran�n� v roce 1946 um�r�. Odkaz na narozen� z Lipt�lsk� matriky zde . Jeho syn Jaroslav padl na konci v�lky v Rymic�ch viz zde .

4)

o�et�ovatel bratr Agapitus, ob�. jm. Old�ich Bl�ha (27. 12. 1911 Lo�tice u Litovle � 22. 5. 1971 Zl�n) pochov�n v ��dov� hrobce ve Vizovic�ch) Zl�nsk� 467, Vizovice � od 50 let nejvy��� p�edstaven� (spr�vce) nemocnice milosrdn�ch brat�� ve Vizovic�ch.

5)

Rudolf Gureck� (13. 4. 1896 v Lubn� u Fr�dku - 10. 4. 1945, n�kdy uv�d�no 1.5.1945 KT Mauthausen) - okresn� �etnick� velitel kryc� jm�no David - odboj�� spojka Clay-Soused�k-Murzin zem�el pravd�podobn� v plynov� komo�e KT Mauthausen. Bli��� informace zde .

Tato str�nka byla naposledy aktualizov�na dne 20. 11. 2018