Co je nov�ho

P�r slov �vodem

O Leskovci

Transport KL3

Odboj na Vala�sku

Olga Franti��kov�

Pod�kov�n�

Email

 

V�e o trag�dii:

Osoby spojen� s trag�di�

V�pov�di sv�dk�

Pov�le�n� �et�en�

Vzpom�nky z roku 1969

Rodinn� dokumenty

Fotogalerie

Fotografie z piet. akc�

�l�nky od jinud

F�my

Zaj�mavosti

Pietn� m�stnost

Literatura

Kronika

 

Padl� ob�an� Leskovce:

za 1 sv�tov� v�lky

za 2 sv�tov� v�lky

 

Konstantin Jefimovi� Kalabalin zvan� "Kos�a" (18.12.1918-asi 1946) - po v�lce do roku 1946 pob�val  ve Vala�sk� Polance u m�stn� u�itelky, pozd�ji odvezen do Ruska kde byl s nejv�t�� pravd�podobnost�  popraven NKVD, zajat dne 10.7.1941 v Rize. pod ��slem 4.240.

Kresba od Jana Kobz�n�

Kresba od Jana Kobz�n�

Poh�eb ob�t� 1945 - Kos�a druh� z leva

Poh�eb ob�t� 1945 - zleva Alois Havl�k, Timofej Alexanrovi� MakejevKonstantin Jefimovi� Kalabalin

Dokument z Moskevsk�ho archivu

Dokument z Moskevsk�ho archivu

Dokument z Moskevsk�ho archivu

Dokument z Moskevsk�ho archivu

 

 
Dokument z Moskevsk�ho archivu

Dokument z Moskevsk�ho archivu

Dokument z Moskevsk�ho archivu

Dokument z Moskevsk�ho archivu

Dokument z Moskevsk�ho archivu

Dokument z Moskevsk�ho archivu

 

Tato str�nka byla naposledy aktualizov�na dne 23. 11. 2017