Co je nov�ho

P�r slov �vodem

O Leskovci

Transport KL3

Odboj na Vala�sku

Olga Franti��kov�

Pod�kov�n�

Email

 

V�e o trag�dii:

Osoby spojen� s trag�di�

V�pov�di sv�dk�

Pov�le�n� �et�en�

Vzpom�nky z roku 1969

Rodinn� dokumenty

Fotogalerie

Fotografie z piet. akc�

�l�nky od jinud

F�my

Zaj�mavosti

Pietn� m�stnost

Literatura

Kronika

 

Padl� ob�an� Leskovce:

za 1 sv�tov� v�lky

za 2 sv�tov� v�lky

 

 

Alexandr Trofimovi� Kotljarov zvan� "Sa�ka �ornyj" (23.4.1918-3.4.1945) - prvn� velitel Plo�tinsk�ho odd�lu, ran�n� p�i p�est�elce v Lipin� (odkaz zde ), zajat dne 7.8.1941 pod ��slem 106.202. !!! Pozor v archivu se nach�z� i dal�� Alexandr Kotljarov, kter� padl 2.5.1945 a je poh�ben v Bratislav�. !!!

Foto - pravd�podobn� podoba Alexandra Trofimovi�e Kotjarova, po��zen� pomoc� policejn�ho software. Zdroj:  spolek Vize 70 plus, z.s.

Podle popisu pam�tn�k� pan� Bo�eny H���ov� (prvn� foto) a man�el� Bo�eny a Franti�ka Sochorov�ch (druh� foto)  identikit sestavil pomoc� programu FACES kriminalistick� technik por. Mgr, Jaroslav Hor�k, komisa� odboru obecn� kriminality Krajsk�ho �editelstv� policie Zl�nsk�ho kraje. Projekt se uskute�nil d�ky pochopen� a podpo�e  vrchn�ho  komisa�e kpt. PhDr. Pavla B. Str�nsk�ho.

Dokument z Moskevsk�ho archivu

Dokument z Moskevsk�ho archivu

Dokument z Moskevsk�ho archivu

Dokument z Moskevsk�ho archivu

Dokument z Moskevsk�ho archivu

Dokument z Moskevsk�ho archivu

Dokument z Moskevsk�ho archivu

Dokument z Moskevsk�ho archivu

 

 

 

Tato str�nka byla naposledy aktualizov�na dne 02. 07. 2019