Co je nov�ho

P�r slov �vodem

O Leskovci

Transport KL3

Odboj na Vala�sku

Olga Franti��kov�

Pod�kov�n�

Email

 

V�e o trag�dii:

Osoby spojen� s trag�di�

V�pov�di sv�dk�

Pov�le�n� �et�en�

Vzpom�nky z roku 1969

Rodinn� dokumenty

Fotogalerie

Fotografie z piet. akc�

�l�nky od jinud

F�my

Zaj�mavosti

Pietn� m�stnost

Literatura

Kronika

 

Padl� ob�an� Leskovce:

za 1 sv�tov� v�lky

za 2 sv�tov� v�lky

 

V�pov�� starosty Leskovce Josefa Labaje, Leskovec �.135
 
V Leskovci dne 10.z��� 1945
 
Postup p�i vypalov�n� usedlosti Jana Ju���ka v Leskovci �.67 p.Vset�n.
Dne 4/4 1945 1) v 5hod. r�no p�ijelo autobusem a p�ky kolem 500 n�meck�ch voj�k� a obkl��ili �dol� do Snoz� paseky zvl�t� mimojin� chalupy, obkl��ili usedlost Jana Ju���ka �.67 kde m�li bydli�t� ve ml�n� ve sklep� partiz�ni.
Ke mn� jako tehdej��mu starostovi obce poslali kolem 8 hod. Martincovo d�v�e 14let� se vzkazem abych ihned poslal na paseky 10 d�ln�k� s lopaty a kromp��i. Jsem v�d�l �e ty d�ln�ky nese�enu, jsem je ani nesh�n�l, jsem zavolal radn�ho Muchu Pavla �.97 a �li na paseky ozn�mit �e d�ln�ci jsou v�ichni zam�stnan� a roln�ci t� jsou na poli, oraj� a sej� �e a� o poledni se vr�t� z pole teprve p�ijdou, to hl�s�m d�stojn�kovi a ten mn� �ekl, �e kdy� jsem neposlal d�ln�ky tak mus�m i s radn�m kopat s�m �e j� jako starosta jsem v tom brlohu dob�e v�d�l �e se zde zdr�uj� partiz�ni oni ji� o tom v�d� p�es p�l roku a j� v obci o tom nev�m �e jsem to m�l hl�sit ji� d�vno to m�lo b�t vyp�leno a rozbito a tak n�m dali kromp��e a museli jsme prob�jet ze� do sklepa 2) kde m�li skr�� partiz�ni a jak jsme ji ��ste�n� probili Mucha 3) byl p�i tom ran�n p�es kl��n� kost v rameni, proto�e za nama i p�ed nama st�li nap�a�en�ma opakovac�mi pistoli a j� p�i tom se vykradl a utekl jsem do domu.
P�edn� jak jsme tam p�i�li byli 3 partiz�ni mrtvi na dvo�e a 1 byl sv�z�n a vy�et�ovali jej, od krvi m�l celou tv�� a otekl�, chalupa sam� d�ra, st�echa rozbit� od panc��ov�ch p�st� na dvo�e st�l v�z nalo�en�ch pln� pe�in �ic� stroj kufr� pr�dla obuv mouka a jin� cenn� v�ci.
Jen jsem do�el do domu ji� p�i�el ke mn� tajn� policista abych okam�it� poslal p�r kon� a jel na paseky, j� jsem se vymlouval �e nejsou ��dn� doma �e oraj� v poli a tak abych se sebral a �el pro n�, jinak �e m� na m�st� odst�el� za neuposlechnut�. Tak jsem najal Josefa Vychopn� �.52 aby jely. Jak jsme tam p�ijeli kolem 11hod pr�v� podpalovali stodolu a chalupu a ty partiz�ny h�zeli do toho ohn�, rodinu Ju���kovu mu� �ena syn a 2 dcery jsem v�bec nevid�l a� po odej�ti jsme je na�li ve sv�m byt� up�leny v�ech p�t 4).
Forman 5) musel zap��hnout do toho nalo�en�ho vozu a v�sti to 7km do obce Hov�z� kde m�li hlavn� komando a na druh� v�z nalo�il jsem ran�n�ho Muchu o kter�ho se nikdo nestaral a dovest domu a pak zavolat telefonicky zachranou stanici na Vset�n� aby jej odvezla do nemocnice a doposud nen� vyl��en bude do smrti pr�ce neschopn�.
 
Josef Labaj
t.�. starosta
v Leskovci p. Vset�n
Origin�l v�pov�di je ulo�en u pana Anton�na Ju���ka mlad��ho, fotokopii najdete zde . V�pov�� byla seps�na hned po v�lce na ��dost Josefa Ju���ka z Leskovce 102.
 

1)

ud�lost se stala v �ter� 3. dubna 1945 den po velikonoc�ch.

2)

viz. obr�zek kudy se cht�li prokopat. 

3)

Pavel Mucha (19. 2. 1879 Seninka - ?) Leskovec 97. Radn� a cest��. Byl nucen se prokop�vat do bunkru a p�i t�to �innosti byl zran�n do ramene. Pravd�podobn� na n�sledky tohoto zran�n� v roce 1946 um�r�. Odkaz na narozen� z Lipt�lsk� matriky zde . Jeho syn Jaroslav padl na konci v�lky v Rymic�ch viz zde .

4)

dle jin�ch v�pov�d� byla rodina Ju���kova up�lena ve stodole.  podle posledn�ho zji�t�n� byla rodina up�lena ve vlastn�m dom� a partyz�ni ve stodole napravo od mlatu sm�rem k stola�sk� d�ln� a kov�rn�. Nalevo od mlatu bylo schov�no osobn� auto pana Maliny z Leskovce 106 (ze� pana V�clava Franti�ka Schmiedkeho obchodn�ka ze d�evem a jeho man�elky Franti�ky �tefkov�, b�val� u�itelky ru�n�ch prac� v Leskovci. Bratr pana Schmiedkeho byl jeden z nejvy���ch p�edstavitel� slovensk�ho n�rodn�ho povst�n� Karol �midke <Schmiedke>).

5)

Josef Vychope� st. (29. 4. 1903 Leskovec - 4. 10. 1966 Leskovec) Leskovec 52 - ��astn�k trag�die, kdy ze sv�m synem museli zap��hnout vozy s uloupen�mi v�cmi z Ju���kovy usedlosti v Leskovci 67. Tyto uloupen� v�ci odvezli p�ed hospodu u �tastn�ch a odtud je odvezl pan Mucha do bl�zk� vesnice Hov�z�, kde je N�mci prod�vaj� nebo vym��uj� za j�dlo.

Tato str�nka byla naposledy aktualizov�na dne 10. 03. 2018