Co je nov�ho

P�r slov �vodem

O Leskovci

Transport KL3

Odboj na Vala�sku

Olga Franti��kov�

Pod�kov�n�

Email

 

V�e o trag�dii:

Osoby spojen� s trag�di�

V�pov�di sv�dk�

Pov�le�n� �et�en�

Vzpom�nky z roku 1969

Rodinn� dokumenty

Fotogalerie

Fotografie z piet. akc�

�l�nky od jinud

F�my

Zaj�mavosti

Pietn� m�stnost

Literatura

Kronika

 

Padl� ob�an� Leskovce:

za 1 sv�tov� v�lky

za 2 sv�tov� v�lky

 

V�pov�� Jana Luk�ka, Leskovec �. 91
 
Toho dne jsem byl napaden dv�ma voj�ky esesmany, brzy r�no po probuzen� byl jsem na �erstv�m vzduchu a jda zp�t do sv�ho bydli�t�, p�epadli m� oni dva mu�i. P�edev��m se m� ptali zdali jsem partyz�n, ale nejd��ve na m� zavolali "h�nde hoch" toti� ruce vzh�ru, p�itom m�li oba zbran� proti mne nam��eny a jeden m� ohmatal a ten druh� m� dr�el v �achu. Pak m� sebrali sebou do lesa nejd��v na jednu stranu a pak z druh� strany m� vol�l d�stojn�k 1) kter� mluvil ke mn� plynule �esky, b�te do toho mlejna a zbud'te toho mlyn��e 2) at' p�ijde hned sem, toti� do toho lesa, �ekn�te mu �e m� hned p�ij�t, �e jak nep�ijde �e to bude ho�et. Tak j� jsem musel poslechnout a �el jsem tam, p��jdu tam tlu�u na dv��e a nap�ed mi ��dn� neotv�ral, posl�ze vstala hospody� 3), pt�m se j� kde�e sp� jej� mu� , ona mi �ekla �e v zadn� sednici. Tak ji ��k�m honem jej zbud' nebo je tady mnoho vojska, on hned nevst�val a j� jsem b�el nap�ed k tomu d�stojn�ku a �ekl jsem �e p�ijde. Ten m� ale poslal zp�t a ��k�l mi abych se hned vr�ti1 a abych se pod�v�l do sklepa kolik pr� je tam partyz�n�, ale j� jsem nem�l �asu nazbyt se do sklepa d�vat proto�e ne�li jsme do lesa s mlyn��em p�i�li za�li na tou budovu ze strojn�ch pu�ek st��let, nu a pak ji� vedli mlyn��e a za�li jej tlouci kolik pr� tam m� partyz�n�, a mezi tou dobou co jej tloukli p�i�la jeho rodina. Syn spoutan� a �ena jeho i s d�v�aty, �ensk� nebyly tak mnoho st�h�n�, jen to nejmlad�� d�v�e za�lo plakat a dobytek aby se vypustil ven, jeden voj�k j� �ekl, ze se jim to vypust�, ale p�itom co to vypou�t�li ji� to v�echno bylo v plamenech. Pak si p��sli pro hospod��e, spoutan�ho vedli dom�, ale ji� se do  lesa nevr�t�l, hned na to p�i�li pro syna 4) a pak po del�� chv�li i pro ty �ensk� 5) a pak se ��dn� nevr�til. A potom se m� t�zal ten d�stojn�k zdali i to vedlej�� staven� je mlyn��ovo, j� jsem �ekl �e ne, �e je tam vdova s d�tma 6). On se m� t�zal kolik t�ch d�t� m�, j� jsem �ekl �e �ty�i chlapci a d�v�e, nu on pak �ekl �e to u� nebude ho�et, a pak k ve�eru jsem byl p�inucen h�jiti to ved1ej�� staven�, jsme to i s t�ma chlapci polivali vodou aby se to nechytlo, p�i tom v�em jsem byl dr��n v �achu beze stravy cely den celou noc. A pak je�t� p�l dne to jsem se nesm�l na krok vzd�lit, a� potom v poledne p�isel za mnou jeden kter� op�t mluvil �esky a t�z�l se mn� co jsem za�. J� jsem �ekl, �e jsem zem�d�lsk� d�ln�k, �e jsem 35 let slou��l u roln�k� jako �eled�n, nu a ted' �e jsem ve sv� rodn� obci, jeliko� ve vesnici pro m� nem�li bytu tak m� odk�zali na paseky do su��rny, �e bydl�m v su��rni �e tam m�m legitimaci a jin� v�ci. Nu tak �e nesm�m d��ve odej�t a� cel� rota �la v to poledne se mnou, a� m� prozkoumali v�echny v�ci t�zali se m� op�t zdali jsem m�l jak� styky s t�m mlyn��em. J� jsem �ekl nikoliv, �e jsem p�isel o v�noc�ch ze slu�by, a �e jsem tam v�bec je�t� nebyl a �e za tak mnoh� l�ta t� omladina je zcela jin� �e m� dojista t� ��dn� nezn�, a pak se m� je�t� naposled t�zali zdali jsem ty partyz�ny vid�l, kolik pr� jich tam bylo a odkud p�i�li. Nu a j� jsem �ekl �e se o jin� v�ci nestar�m, �e jsem nedlouho p�isel �e jsem ��dn�ho nevid�l v�bec za tou dobu co zde bydl�m, a odkud p�i�li a kdy to j� nev�m, ostatek se v�c ji� nevypt�vali, na to pak ode�li.
            Jan Luk�ek nar. 16/5 1888 v Leskovci
Origin�l v�pov�di je ulo�en u pana Anton�na Ju���ka mlad��ho, fotokopii najdete zde . V�pov�� byla seps�na hned po v�lce na ��dost Josefa Ju���ka z Leskovce 102.
 

1)

nejsp�e krimin�ln� asistent Alois Citovsk�, p�ekladatel gestapa Brno refer�t II BM/So, ale �esky um�lo v�ce N�mc�. 

2)

Jan Ju���ek (10. 2. 1895 Leskovec � 3. 4. 1945 Leskovec), Leskovec �.p. 67 � majitel usedlosti. Syn Martina Ju���ka gruntovn�ka z Leskovce 67 a jeho �eny Mariny Ju���kov� (rozen� Mach�lkov�), vnuk Josefa Ju���ka gruntovn�ka z Leskovce �.p. 61 a jeho �eny Terezy Ju���kov� rozen� Muchov�, Jana Mach�lka v�mink��e z Leskovce 67 a jeho �eny Roziny Mach�lkov� (rozen� Martincov�). Z�znam o narozen� v Leskovsk� matrice .   

3)

Franti�ka Ju���kov�, rozen� Masa�ov� (16. 7. 1902 Leskovec � 3. 4. 1945 Leskovec), Leskovec 67 � man�elka majitele usedlosti. Dcera Pavla Masa�e roln�ka z Leskovce 1 a jeho �eny Franti�ky Masa�ov� (rozen� Kotrlov�) ze St�eln�. Z�znam o odd�n� v Leskovsk� matrice .

4)

Jan Ju���ek ml. (5. 11.1926 Leskovec � 3. 4. 1945 Leskovec), Leskovec 67 � syn majitele usedlosti a jeho �eny.

5)

Franti�ka Ju���kov� ml. (13. 3. 1929 Leskovec � 3. 4. 1945 Leskovec), Leskovec 67  � star�� dcera majitele usedlosti a jeho �eny.

Marie Ju���kov� (10. 5. 1931 Leskovec � 3. 4. 1945 Leskovec), Leskovec 67 � mlad�� dcera majitele usedlosti a jeho �eny.

6)

z�ejm� rodina Mach�lkova.

 

Tato str�nka byla naposledy aktualizov�na dne 10. 03. 2018