Co je nov�ho

P�r slov �vodem

O Leskovci

Transport KL3

Odboj na Vala�sku

Olga Franti��kov�

Pod�kov�n�

Email

 

V�e o trag�dii:

Osoby spojen� s trag�di�

V�pov�di sv�dk�

Pov�le�n� �et�en�

Vzpom�nky z roku 1969

Rodinn� dokumenty

Fotogalerie

Fotografie z piet. akc�

�l�nky od jinud

F�my

Zaj�mavosti

Pietn� m�stnost

Literatura

Kronika

 

Padl� ob�an� Leskovce:

za 1 sv�tov� v�lky

za 2 sv�tov� v�lky

 

V�pov�� Franti�ky Mach�lkov�, Leskovec �. 53  

               

3. dubna p�ed 6h. rann� byli jsme vyburcov�ni ze span� P. Janem Luk�kem 1), kter�ho poslali d�stojn�ci, abychom na minutu opustili obydl� a �li do lesa. Ne� jsme si uv�domili situaci, vyhnaly n�s prv� v�st�ely, bez tepl�ho oble�en� a bez j�dla k lesu, kde n�s obmotali a vodili jako psy z m�sta na m�sto. Kone�n� asi 50m od domu n�s posadili na chladnou zem k lesu, a vysl�chali. Potom n�s p�inutili se d�vat na jejich po��n�n�, a st�e�ili n�s esmani ze v�ech stran, zdali jev�me strach a d�vali pozor na na�i �e�. Obstoupili pouze n�s a Ju���ky. Jak Ju���kovi vy�li do lesa, tak se vrhli jak �elmy na obydl� a rabovali. Nejd��ve stodoly a k�lny pak ze chl�va vypustili dr�be�, co se dalo chytili a zab�jeli. Sed�li jsme v lese  v levo, odkud jsem vid�la do dvora na�eho i Ju���kov�ho, jak se dob�vali v�ude n�sil�m. U Ju���k� nejd��ve dob�vali ok�nko do sklepa, kter� bylo zah�zen� hromadou desek a jin�ch v�c�.
Pak hodili do ok�nka panc��ovou p�st. Pak n�s p�evedli na jin� m�sto, zase vysl�chali, �e co pasek��,  bandita a partyz�n. St�le se ptali, kolik m�me bandit� u n�s a kolik u Ju�i�k�. Zap�eli jsme v�echno, nic nem�me a o ni�em nev�me, p�esto, �e hrozili smrt�. Potom jsme byli zase p�ehn�ni p�es potok na pravo za Ju���ky, le� pana Ju���ka 2) ani Janka 3) tam u� nebylo. Jen co jsme si sedli, p�i�el voj�k pro pan� Ju��ckovou 4) a d�v�ata 5). Po tuto dobu nep�estaly palby v�st�el� a v�buch�. Pak na chv�li klid na dvo�e, a� padl v�st�el pak k�ik a dva v�st�ely.
To platilo pan� Ju���kov� a d�v�at�m. Pak vyn�eli od Ju���k� v�ci na dv�r a �ivobyt� vozili v m�ch�ch . V nejv�t�� hr�zi si pustili gramofon s nejv�t��m �l�grem a chrchtot esman� nebral konce. K tomu j�t� asi za ¼ h. po odveden� pan� Ju���kov� p�i�li pro mne. Vedl mne za ruku na n� dv�r, tam sed�lo gestapo, nev�m u� kolik, u zahr�dky m�li uv�zan�ho psa, ten po m� sko�il tak, �e jsem odsko�ila. �ekli mn�, �e p�chnu banditama, abych �la bl� k tomu psovi ten pr� to potvrd�. Vysl�ch�n� nebralo konce, st�le se ptali, kdo k n�m chodil a kdo k Ju���kom, kter�mi dve�mi p�ij�mali zdali se nav�t�vujeme vespolek. P�es v�echny hrozby zap�rala jsem v�echno le� ani mn� nev��ili, �ekli, �e mn� k tomu p�inut�.
Pak m� vedl za ruku na Ju���k� dv�r, pod�vat se na mrtv� partyz�ny 6), zdali je zn�m. To snad byla nejkrut�j�� chv�le pro m�, pon�vad� tam le�eli v krvi sam� zn�m� partyz�ni, se kter�ma jsem mluvila p�edt�m ten ve�er 2./4. v 10.h ve�er. Poklesla jsem trochu a oni mn� vedli jej�m noh�m, abych si prohl�dla obli�ej, �ekli mn� jak se k nim nep�izn�m, �e mne polo�� k nim. P�ipraven� na smrt, �ekla jsem, �e je nezn�m, jenom dva, to byli Ju���kovi, star� p�n s Jankem. Nev�m u�, jak jsem se ocitla zp�tky na na�em dvo�e, v�m jen, �e mne hltali o�ima ze v�ech stran. Pak jsem byla p�ivedena zase k gestap�k�m, kde mne p�ekvapili ot�zkou; Zdali jsem hl�en� v Leskovci. Byli informov�ni spr�vn� na Ju���ky a mn� �ekli, �e jim bylo ozn�meno, pr� v na�em ��sle bydl� vdova se �ty�mi syny. Ptali se, zase kdo jsem. S velikou prosbou mne zat�hli do sv�tnice, kde byla hrozn� spou��. Uk�zala jsem legitimaci a ostatn� dokumenty. �ekli, �e jeden pasek�� jim �ekl, jenom o matce a 4 synech 7). To se sam�mi hrozbami mn� propustili. Potom vyrabovan� v�ci nalo�ili na n� v�z, dovezli n�s k n�m na dv�r a za�ali to nejhrozn�j�� divadlo, zapalovat. Pon�vad� se b�li vl�st do Ju���kov� stodoly pro sl�mu, odnesli n� len a t�m zapalovali. Dovedli mne zp�tky za maminkou a zase p�ipomn�li d�vat se na tu hr�zu. Bylo stra�n� d�vat se, jak �erven� jazyky pohlcovaly stodolu a pak se chytl obytn� d�m. Zas byl odveden bratr Jan, by kopal ve sklep� ze� 8). Pon�vad� padl v�st�el ze sklepa, v�ichni se rozutekli ven. Pon�vad� ho�ela st�echa domu p�ivedli zase bratra se dv�ma sousedy 9), by zap�lily v oknech z�clony. S nejv�t��m strachem cht�l bratr prosit, by n�m aspo� dovolili n�jak� v�ci zachr�nit, naliskali mu esmani a� se odml�el.
Kone�n� se esmani se�adili na 4. skupiny a odt�hli. Z�stalo u n�s asi 40 oby�ejn�ch voj�k�, kte�� n�m dovolili hasit sv�j domek, za st�l�ho hl�d�n�.
Okna byly vyt�epan�, �ivobyt�, maso, s�dlo, skr�tka v�echno bylo pry�, �aty 2 vych�zkov�, 1 p�ru bot vych�zkov�ch, 5m b�l�ho pl�tna, 4m zef�ru, d�msk� pracovn� boty, de�tn�k, kufr, pono�ky b�l�, pun�ochy. 2 p�nsk� obleky vych�zkov�, boty vych�zkov�, ko�ile, 2 spodky, gumov� pl᚝. 4 hrnce ml�ka vypili, pak hrnce rozbili, smetanu, co se l�bilo v�echno brali. Dve�e rozt�pli a je�t� se sm�li.
Kr�snou m�su porcel�novou rozbili, na kter� jsem m�la ulo�eno 35 vajec pro partyz�ny na �tvrtek 5./4. kdy si m�li pro n� p�ij�t. D�le dva litry ko�aku vypili t� pro partyz�ny, �eho� je sv�dek zajat� partyz�n 10). Dr�be�, kr�l�ky vaj��ka na kurn�ku posb�rali a j�t� ptali. Je�t� jsme musili Ju���kovu dr�be� pochytat, s nejv�t�� �kodolibost� je h�zeli do m�cha. Kone�n� nade�el ve�er, cel� den bez stravy a st�l�ho st�e�en� jsme usnout nemohli. Po cel� dni n�s obstoupili kulometama za st�l�ho st��d�n�, bez dovolen� jsme ani krok do vesnice neud�lali.
Ze v�eck� hr�zy, a p�echlazen� jsme onemocn�li zvl᚝ maminka na dlouhou dobu v o�ek�v�n�, co n�m p�inesou p��t� dny.
3. duben vryl mi v pam�ti obraz kter� nikdy nevymiz�
 
Franti�ka Mach�lkov�  11) .
Origin�l v�pov�di je ulo�en u pana Anton�na Ju���ka mlad��ho, fotokopii najdete zde . V�pov�� byla seps�na hned po v�lce na ��dost Josefa Ju���ka z Leskovce 102.
 

1)

Jan Luk�ek (16.5.1988-) - Leskovec 91, zem�d�lsk� d�ln�k, �eled�n.

2)

Jan Ju���ek (10. 2. 1895 Leskovec � 3. 4. 1945 Leskovec), Leskovec �.p. 67 � majitel usedlosti. Syn Martina Ju���ka gruntovn�ka z Leskovce 67 a jeho �eny Mariny Ju���kov� (rozen� Mach�lkov�), vnuk Josefa Ju���ka gruntovn�ka z Leskovce �.p. 61 a jeho �eny Terezy Ju���kov� rozen� Muchov�, Jana Mach�lka v�mink��e z Leskovce 67 a jeho �eny Roziny Mach�lkov� (rozen� Martincov�). Z�znam o narozen� v Leskovsk� matrice . 

3)

Jan Ju���ek ml. (5. 11.1926 Leskovec � 3. 4. 1945 Leskovec), Leskovec 67 � syn majitele usedlosti a jeho �eny.

4)

Franti�ka Ju���kov�, rozen� Masa�ov� (16. 7. 1902 Leskovec � 3. 4. 1945 Leskovec), Leskovec 67 � man�elka majitele usedlosti. Dcera Pavla Masa�e roln�ka z Leskovce 1 a jeho �eny Franti�ky Masa�ov� (rozen� Kotrlov�) ze St�eln�. Z�znam o odd�n� v Leskovsk� matrice .

5)

Franti�ka Ju���kov� ml. (13. 3. 1929 Leskovec � 3. 4. 1945 Leskovec), Leskovec 67  � star�� dcera majitele usedlosti a jeho �eny.

Marie Ju���kov� (10. 5. 1931 Leskovec � 3. 4. 1945 Leskovec), Leskovec 67 � mlad�� dcera majitele usedlosti a jeho �eny.

6)

Old�ich Ka�ok, n�kdy ps�no Kaniok (3. 1. 1927 Fr�dek-M�stek � 3. 4. 1945 Leskovec), T�anovsk�ho 1153 (334), Fr�dek-M�stek �odbojov� pracovn�k z Fr�dku-M�stku (spolupracoval se Soused�kovou organizac�). Ud�n Franti�kem �m�dem a Franti�kem Bedn��em. Po zat�en� podepsal spolupr�ci s gestapem a byl propu�t�n. Po zat�en� Franti�ka Bedn��e odch�z� do ilegality a za��tkem ledna se p�emis�uje do usedlosti Jana Ju���ka. Z n�mi z�skan�ch dokument� nen� z�ejm�, �e by n�koho zradil �i udal. Dokumenty z archivu SOkA ve Fr�dku-M�stku zde  .

7)

v dom� �.p. 53 v t� dob� bydlela vdova Roz�ra Machalcov� ze �ty�mi syny Josefem, Janem, Aloisem, Ladislavem a jednou dcerou Franti�kou.

8)

viz. obr�zek kudy se cht�li prokopat. 

9)

asi Jan Luk�ek (16. 5. 1988 - ?) - Leskovec 91, zem�d�lsk� d�ln�k, �eled�n

a  Josef Martinec (12. 12. 1906 - ?) Leskovec 91 - k jeho domu (takt� ml�n) s nejv�t�� pravd�podobnost� dovedl skupinu Hanse Kocha zat�en� okresn� �etnick� velitel Rudolf Gureck�.

10)

o�et�ovatel bratr Agapitus, ob�. jm. Old�ich Bl�ha (27. 12. 1911 Lo�tice u Litovle � 22. 5. 1971 Zl�n) pochov�n v ��dov� hrobce ve Vizovic�ch) Zl�nsk� 467, Vizovice � od 50 let nejvy��� p�edstaven� (spr�vce) nemocnice milosrdn�ch brat�� ve Vizovic�ch.

11)

Franti�ka Holubcov� rozen� Mach�lkov� (2. 2. 1920 - ?) Leskovec 53 - ��astnice trag�die. Bydlela spolu s maminou Roz�ri� a bratry Janem, Josefem, Aloisem a Ladislavem ve vedlej�� usedlosti, nejbli��� soused� rodiny Ju���kov�ch (babi�ka pan� Holubcov� a matka Jana Ju���ka st. byly sestry).

Tato str�nka byla naposledy aktualizov�na dne 10. 03. 2018