Co je nov�ho

P�r slov �vodem

O Leskovci

Transport KL3

Odboj na Vala�sku

Olga Franti��kov�

Pod�kov�n�

Email

 

V�e o trag�dii:

Osoby spojen� s trag�di�

V�pov�di sv�dk�

Pov�le�n� �et�en�

Vzpom�nky z roku 1969

Rodinn� dokumenty

Fotogalerie

Fotografie z piet. akc�

�l�nky od jinud

F�my

Zaj�mavosti

Pietn� m�stnost

Literatura

Kronika

 

Padl� ob�an� Leskovce:

za 1 sv�tov� v�lky

za 2 sv�tov� v�lky

 

V�pov�� Jan Martinec, Leskovec �.91     

                 

Popis osudn� velikono�n� noci.
 
Pon�vad� jsem d�lal okresn�mu veliteli Vset�nsk�ho podzemn�ho hnut� �Davidovi� 1) spojku, bylo moj� svatou povinnost�, abych tuto pr�ci zast�val poctiv� a opatrn�, nebo� �David� byl pron�sledov�n jak Gestapem, tajnou polici� tak i �etnictvem. Posledn� dobou musel jsem mu v�echno vy�izovati, nebo�, byl prozrazen, tak�e nesm�l p�es den choditi mezi lidi. Ale jednoho dne, kdy� musel zajeti do Brna, kde m�l nutn� vy�izov�n�, byla na n�j u�in�na zrada, tak�e se ji� v�ce nevr�til. Proto pr�v� musel jsem se m�ti je�t� v�ce na pozoru, pon�vad� jsem nev�d�l jestli mne �David� neprozradil, proto�e v�d�li, �e m�l spojku. Proto jsem z domu ode�el a bydlel jednak u rodiny Ju���kov� ��s.64, u rodiny La�ov� ��s.114 a nejv�ce jsem se zdr�oval u u�itele �ernocha v Leskovci. Ale v pr�ci jsem nikdy neustal a tak jsem d�lal spojku partyz�n�m, kte�� bydleli u rodiny Ju���kov� ��s.67, u Martina Vychopme ��s.62, u Josefa Ju���ka ��s.102 a u pan� Hlav�nkov� ��s.66. Tady se musela d�lat spojka je�t� poctiv�ji, pon�vad� jsme nev�d�li, co je s �Davidem�. Tuto pr�ci jsem d�lal a� do velikono�n�ch sv�tk�. Je�t� v ned�li velikono�n� jsem vev�d�l 15 partyz�n� od rodiny Ju���kov� ��s.67 do Lhoty p�es hory a p�edal jsem je dal�� spojce, kter� je vedla op�t d�le. Vr�til jsem se a p�enocoval u rodiny �ernochov�, ale �asn� r�no jsem musel j�ti k rodin� Ju���kov�, jeliko� jsme tam m�li men�� velikono�n� slavnost.
Oslavovali jsme velk� postup Rud� arm�dy na v�chod�, pak jsme zpytovali celou na�i pr�ci a� do toho dne a tak� jsme se radili o tom, co budeme je�t� podnikati a co ud�l�me a� se p�ibl�� je�t� bl�e Rud� arm�da. Radost jsme m�li z toho, co jsme vykonali a pl�ny do budoucna jsme m�li velmi kr�sn�. Zdr�el jsem se tam � do odpoledne, kdy jsem byl posl�n do Seninky na paseky s depe�� k partyz�n�m. Vr�til jsem se dosti pozd� a tak jsem z�stal na noc op�t u rodiny �ernochov�. Byl jsem velmi unaven, tak�e jsem po ve�e�i okam�it� usnul a spal jsem, ani� bych v�d�l, co se kolem d�je. R�no mne probudil u�itel �ernoch se slovy: � Jendo, okam�it� vst�vejte, je zle, na pasek�ch u Ju���k� se st��l�, jsou tam v�ichni prozrazeni a p�epadeni N�mci.� To bylo nejkrut�j�� probuzen� a nejhor�� r�na, jen� na mne ��inkovala. Nemohl jsem si to v  hlav� srovnat, �e by to mohlo b�ti pravda, ale kdy� jsem vy�el opatrn� ven a sly�el jsem r�ny z panc��ov�ch p�st�, st�elbu kulomet� a automat�, seznal jsem, �e je to p�ece pravda.
Nikdy v �ivot� jsem neza�il n�co tak hrozn�ho a stra�n�ho, jako tenkr�t, kdy� jsem v�d�l co se d�je. Nev�d�l jsem z prvu, co m�m d�lati, zda m�m ut�ci, nebo z�stati na m�st�, nebo� jsem z toho v�eho byl tak zni�en, �e ka�d� r�na, kterou jsem sly�el vyst�eliti na mne tak dol�hala, jako kdyby no�em bodal. Snad nic by na mne hrozn�ji nep�sobilo, jako tato v�c. Kdy� jsem tak rozva�oval, co m�m d�lati, tu jsem vid�l, po d�din� chod� n�me�t� voj�ci a sh�n�j� ob�any, aby �li vyp�liti ten cel� statek. A tak jsem se sebral a ut�kal jsem do lesa. Jak jsem se v�ak p�ibli�oval k lesu, tu jsem spat�il, �e v�echno je obsazeno n�meck�mi voj�ky i se psy. Okam�it� jsem se vr�til a ut�kal jsem cestou a� do Lutoniny u Vizovic, kde jsem se ukr�val po cel� t�den u bratrance Labaje. Za t�den jsem se dozv�d�l od partyz�n�, kte�� tam bydleli, �e nehroz� ��dn� nebezpe�� a tak jsem se op�t vr�til nazp�t. Byl to velmi smutn� n�vrat dom�, kdy� jsem se dov�d�l, �e cel� rodina Ju���kova jest up�lena a mezi nimi i na�i kamar�di partyz�ni. Nemohl jsem to v�bec pochopiti, jak jen m��e �lov�k ud�lat takov� hanebn� a besti�ln� zlo�in, tak�e jsem je�t� v�ce zanev�el na n�meck� vrahy.
Nebo� nikdo n�m ji� nem��e nahraditi rodinu Ju���kovu a �lov�k, kter� tuto rodinu poznal, nikdy na ni nem��e zapomenouti. A proto vzd�v�m �est cel� rodin� Ju���kov� i slavn�m partyz�n�m, kte�� byli up�leni za svobodu �eskoslovenska.
 
                                                Martinec Jan,
                                                Leskovec �.91
 
Origin�l v�pov�di je ulo�en u pana Anton�na Ju���ka mlad��ho, fotokopii najdete zde . V�pov�� byla seps�na hned po v�lce na ��dost Josefa Ju���ka z Leskovce 102.
 

1)

Rudolf Gureck� (13. 4. 1896 v Lubn� u Fr�dku - 10. 4. 1945, n�kdy uv�d�no 1.5.1945 KT Mauthausen) - okresn� �etnick� velitel kryc� jm�no David - odboj�� spojka Clay-Soused�k-Murzin zem�el pravd�podobn� v plynov� komo�e KT Mauthausen. Bli��� informace zde .

 

Tato str�nka byla naposledy aktualizov�na dne 10. 03. 2018