Co je nov�ho

P�r slov �vodem

O Leskovci

Transport KL3

Odboj na Vala�sku

Olga Franti��kov�

Pod�kov�n�

Email

 

V�e o trag�dii:

Osoby spojen� s trag�di�

V�pov�di sv�dk�

Pov�le�n� �et�en�

Vzpom�nky z roku 1969

Rodinn� dokumenty

Fotogalerie

Fotografie z piet. akc�

�l�nky od jinud

F�my

Zaj�mavosti

Pietn� m�stnost

Literatura

Kronika

 

Padl� ob�an� Leskovce:

za 1 sv�tov� v�lky

za 2 sv�tov� v�lky

 

V�pov�� Ludv�ka Mayerhofera1)                    

 
Hodnov�rn� jsem v b�eznu 1945 obdr�el od m�ho Refer�tu Velitele krim. komisa�e Leischke 2) p��kaz, abych se hl�sil u III odd�len� u krim. komisa�e Kocha 3). Byl jsem poslu�n� toho p��kazu.
Od krim. komisa�e Kocha jsem dostal p��kaz, abych se pod�lel ve 21 hodin na slu�ebn�m rozhovoru v jedn� kancel��i III odd�len�.
Jak jsem se tam objevil bylo tam p��tomno u� cca 30 ��edn�k� slu�ebny.
Krim. Komisa�e Koch a krim. rada Romer 4) m�li Refer�t o jedn� akci proti partyz�n�m v rann�ch hodin�ch p��t�ho dne.
Na podrobnosti si u� dnes nevzpom�n�m.
��edn�ci byli rozd�leni do skupin a pro skupinu byl jeden velitel ur�en.
�kol t�chto skupin bylo obkl��eni jedn� budovy, tak �e �t�k z t�to budovy byl nemo�n�.
Jedna p��mo od Kocha vybr�na skupina asi 10 ��edn�ku pod jeho veden�m m�la p��mou akc� prov�st, to znamen� i zat�k�n�.
V t�to skupin� byli v�rohodn�: Novok 5), Schrott 6), Wiederrneth 7) a 7 dal��ch m� nezn�m�ch u�edn�k�.
Kdy� se nem�l�m, byli prakticky v�ichni ��edn�ci t�to skupiny bez v�jimky p��slu�n�ci partyz�nsk�ho Refer�tu.
Po vysv�tluj�c�m rozhovoru, u kter�ho byli v�t�inou velitel� jednotliv�ch skupin, rozd�lil krim.  Romer a Koch Zbran� jako karabiny, ru�n� gran�ty a dva lehk� kulomety.
Jak byly jednotliv� zbran� rozd�leny, dnes v�ce nev�m.
Ten krim. ��edn�k Schwarz 8) byl ur�en p�ed Romera jako kulometn� st�elec a j� jsem mu byl p�id�len jako nosi� munice (st�eliva).
Je�t� v noci jsme byli autobusem dopraveni do Zl�na.
Tam na tamn� str�nici statn� policie jsme m�li p�est�vku, b�hem kter� se asi konal dal�� rozhovor. Potom jak 10 ��edn�k� tamn� str�nice nastoupili do autobusu, pokra�ovali jsme v j�zd� nezn�m�m sm�rem. Po t� jak autobus na m� nezn�m�m m�st� zastavil, ud�lil Koch velitel�m skupin dal�� podrobnosti k nadch�zej�c� akci.
Po del�� ch�zi p�es m� nezn�m� lesy jsme dorazili na m�sto kde u� �ekalo v�rohodn� 20 ��edn�k� m� nezn�m�ho komanda (jednotky) st�tn� policie 9).
Po dal�� rozprav� byli ��edn�ci rozd�leni v �et�z a takto obkl��ili v bl�zkosti le��c� ml�n.
�kol t�chto ��edn�k� bylo zabr�nit n�siln�mu pokusu �niku z ml�na.
Zat�en� a vyhn�n� partyz�n� ze ml�na nale�elo Kochovi a jeho skupin� pod jeho veden�m.
Schwarz a j� jsme zaujmuli postaven� se kulometem v �et�zci na vyv��en�m m�st� asi 100 metru od ml�na vzd�len�m.
Schwarz byl ur�en jako odst�elova� v p��pad� pokusu partyz�n�  o n�siln� �nik.
N�sledovn� jsem mohl pozorovat, jak jeden mu� z �et�zce vy�el sm�rem k ml�nu.
Pak vy�ly ze ml�na civiln� osoby, na tyto osoby bylo n�co zavol�no �emu jsem nerozum�l kv�li velk� vzd�lenosti a tak� kv�li tomu, �e nerozum�m �esky, ale tyto osoby byly asi p�echodn� zajmuty.
Potom se za�ala bl�it Kochova skupina ke ml�nu.
R�zn�m hlasit�m v�zv�m, kter� se oz�valy jsem nerozum�l.
Tak� nev�m na co se ptal Koch a ostatn� ��edn�ci civiln�ch osob z ml�na.
Proto�e se asi partyz�ni ve ml�ne necht�li vzd�t, odp�lil Koch jednu nebo dv� panc��ov� p�sti na ml�n, kter� za�al ho�et.
Jak se z ml�na jen jednotliv� st�ely oz�valy, byl ml�n t�sn�ji obkl��en a Schwarz dostal rozkaz kulomet postavit vedle ml�na na jedn� vyv��enin� a vyst�elit n�kolik varovn�ch v�st�el�, aby bylo partyz�n�m jasn�, �e dal�� odpor nem� smysl a aby se vzdali.
Schwarz vyst�elil 4-6 v�st�el�, musel ale kv�li blokovan� zbrani p�estat se st�elbou.
Proto�e jsem nest�l p��mo u ml�na, nemohl jsem d�n� u ml�na bl�e pozorovat.
P�esto v�m, �e Novok byl post�elen p�i pokusu vstoupit do ml�na a jeden p��slu�n�k pohrani�n� policie byl zast�elen. Jak se po del�� dob� neoz�vala ��dna st�elba z ml�na, na��dil Romer ukon�en� akce.
Jak jsme se pr�v� p�ipravovali k odchodu, rozk�zal m� a jednomu dal��mu ��edn�kovi, dva mrtv� ve sklep� ml�na le��c� partyz�ny vyn�st k ��elu identifikace.
Tento rozkaz jsem kv�li ohni, kter� se ze sklepa dral nemohl splnit.
Po akci jsem se dozv�d�l, ze Koch 2 nebo 3 osoby v�rohodn� v boji zast�elil.
Co se s mrtv�ma stalo potom, nev�m.
Potom jak jsme odt�hli z�stalo zbV Komando (jednotka) je�t� na m�st�, a j� si mysl�m, �e tito odstranili mrtvoly.
 
 

1)

vrchn� krimin�ln� asistent Ludv�k Mayerhofer (21. 5. 1912 Knittelfeld - ?) Reicheltova 22, Brno - p�id�len gestapo Brno (1939-1945), bli��� informace zat�m nezji�t�ny. Snad po v�lce zajat na na�em �zem�.

2)

krimin�ln� komisa� Kurt Leischke (22. 11. 1905 Guthersee - popraven 9. 4. 1947 Brno) Dlouh� 10b Brno - od l�ta 1941 vedouc� refer�tu II BM/L (1941-1945) a pot� IV � 1b (�esk� pravicov� hnut� odporu) v Brn�.

3)

krimin�ln� komisa� Jan Koch (27. 2. 1914 Stuttgart - ?), Pis�rky 10, Brno � p�id�len na gestapo v Brn� (1944�1945). �dajn� m�l zap�lit stodolu i s autem pana Maliny z Leskovce �.p. 106 (ze� pana V�clava Franti�ka Schmiedkeho obchodn�ka ze d�evem a jeho man�elky Franti�ky �tefkov�, b�val� u�itelky ru�n�ch prac� v Leskovci. Bratr pana Schmiedkeho byl jeden z nejvy���ch p�edstavitel� slovensk�ho n�rodn�ho povst�n� Karol �midke <Schmiedke>). �dajn� m�l b�t po v�lce v�zn�n v Sov�tsk�m svazu.

4)

krimin�ln� rada Hugo R�mer (21. 9. 1897 �ern�, okr. Dortmund - ?), U botanick� zahrady 36, Brno � p�id�len gestapo Brno refer�t III L (1942�1945). Do Brna p�elo�en dne 11. dubna1942 z Dortmundu m�sto Wilhelma Herzbergera (odsouzen na 12 let k�znice za bran� �platk� a pa�ov�n� zbo�� ze Slovenska).

5)

krimin�ln� tajemn�k Jan Nowok (23. 1. 1903 Jan�w Polsko - popraven 12. 11. 1946 Uhersk� Hradi�t�) Leo�e Jan��ka 17b, Brno-Kr�lovo Pole - p�id�len gestapo Opava (1939), Moravsk� Ostrava (1940-1941), Brno (1942-1943), Zl�n (1944-1945), ran�n p�i akci.

6)

vrchn� krimin�ln� asistent Gerhard Schrott (24. 3. 1907 �ternberk - ?) Silni�n� 39a, Brno - p�id�len gestapo Moravsk� Ostrava (1942-1943), Brno (1943-1945) p�sobil proti partyz�n�m v oblasti severn� Moravy i na �eskomoravsk� vrchovin� a tak� se z��astnil akce proti desantu Komensk�. Krom� toho ��dil st�lou agenturn� s� v regionu. Byl to v�born� sportovec a vynikaj�c� st�elec z ru�n�ch zbran�. B�hem z�sah� proti odboj���m b�val v�dy vyzbrojen dv�ma pistolemi r�e 9 mm (mo�n� n�boj z jeho pistole nalezen nedaleko Ju���kova ml�na). Jeho pov�le�n� osud nen� zn�m.

7)

krimin�ln� asistent Karel Wiedermerth (5. 1. 1908 Brno - popraven 31. 3. 1947 Ostrava) - p�id�len gestapo Moravsk� Ostrava (1940-1944), Brno (1945).

8)

krimin�ln� zam�stnanec Franti�ek Schwarz (2. 7. 1914 Jihlava - popraven 10. 12. 1946) Bratislavsk� 61, Brno - p�id�len gestapo Brno refer�t II G (1939-1945). �dajn� zadr�en na na�em �zem� - bli��� informace zat�m nezji�t�ny.

9)

asi m� namysli jednotku zvl�tn�ho ur�en� zbV 31 z Ro�nova nebo Jagt-vedeni Reg. 21

Tato str�nka byla naposledy aktualizov�na dne 10. 03. 2018