Co je nov�ho

P�r slov �vodem

O Leskovci

Transport KL3

Odboj na Vala�sku

Olga Franti��kov�

Pod�kov�n�

Email

 

V�e o trag�dii:

Osoby spojen� s trag�di�

V�pov�di sv�dk�

Pov�le�n� �et�en�

Vzpom�nky z roku 1969

Rodinn� dokumenty

Fotogalerie

Fotografie z piet. akc�

�l�nky od jinud

F�my

Zaj�mavosti

Pietn� m�stnost

Literatura

Kronika

 

Padl� ob�an� Leskovce:

za 1 sv�tov� v�lky

za 2 sv�tov� v�lky

 

Dopis Anton�na Myn��e

 

Pan Karel Schmitke, po�t. z��zenec,

 P � l k o v i c e   u  M � s t  k u.

 

     V�en� pane,

�etl jsem Va�i v�zvu v Nov�m  slov� ze dne 24. �ervna 1945, j� p�tr�te po panu Gureck�m, �etnick�m poru��ku na Vset�n�. S panem Gureck�m jsem byl v dob� od 28. b�ezna do 6. dubna 1945 v�zn�n v cele �. 43 Kounick�ch kolej� v Brn�. Mohu proto V�m ozn�miti, co mi s�m b�hem t�to doby �ekl a tak� osv�tliti pozad� jeho zat�en�.    

V Kounick�ch kolej�ch jsem byl od 27. �nora 1945. Dne 28. b�ezna 1945 asi po 10. Hod. ve�er, snad bylo i v�ce, p�ivedli do na�� sv�tnice �. 43 pana Gureck�ho. Byl ji� bez �etnick� uniformy a m�l jenom n�hradn� oblek, kter� mu dali v kolej�ch, Tenkr�te byli krom� mne v cele �. 43 je�t�: pan �itn�, obchodn�k s origin�ly obraz� z Mor. Ostravy, (prodejnu m�l v n�kter� kav�rn� v Mor. Ostrav�, jej� jm�no mi ji� vypadlo z pam�ti), pan Morgenstern, tenkr�te d�ln�k tov�rny na m���c� p��stroje, bytem v B�lovic�ch u Brna, Pol�k Adam��k z Var�avy, n�jak� Ukrajinec a pan Melich, n�pov�da Zemsk�ho divadla v Brn�, bytem tu��m v Starobrn�nsk� ulici.

O panu Gureck�m mohu ��ci toto:

Do Brna byl �mysln� a z�m�rn� vyl�k�n zemsk�m velitelstv�m �etnick�m v Brn� k l�ka�sk� prohl�dce, pon�vad� v budov� tohoto  velitelstv� byl ji� ��edn�ky Gestapa o�ek�v�n a hned zat�en. Bylo mu pr� �e�eno, �e Gestapo m� na tom z�jem, aby na Vset�n� nikdo nev�d�l, �e byl zat�en, aby t�m pr� nebyli upozorn�ni dal�� lid�, kter� cht�li lapiti. P��tel Gureck� byl ve spojen� x partyz�ny skupiny majora Murzina / tak ho alespo� jmenoval ) a m�l pr� pov��en� z Moskvy pro p�evzet� oblasti Vset�na. Gureck� byl tajn� Gestapem pozorov�n ji� od ledna 1945, tak alespo� seznal p�i v�slechu.Gestapo se o n�m dozv�d�lo z v�pov�di tzv. Mal�ho Franty- to bylo ov�em kryc� jm�no. P��pad Gireck�ho byl t�k� a beznad�jn�, toho si byl on tak� dob�e v�dom a po��tal s nejhor��m. O jeho �innosti m�lo Gestapo tak  p�esn� a ji� ov��en� zpr�vy, �e se nedalo ji� nic zakr�vati a nijak uh�bati. Podle jeho slov, musel jen prost� potvrditi, to co ji� Gestapo samo m�lo zji�t�no. Musel b�t p��tomen exekuci rodiny Ju���kovy v Leskovci, kde pr� byl vybudov�n �kryt pro partyz�ny a kde se s nimi   tak� st�kal. O existenci tohoto �krytu m�lo Gestapo ji� od ledna zpr�vu a tak� od t�to doby byl bunkr  u Ju���k� ( p��zvisko u Mach�lk� tu��m ) tak� pozorov�n. Tato exekuce se prov�d�la 3.dubna 1945, Gureck� byl k n� odvezen ji� ve�er dne 2. dubna.  Cel� tento p��pad ho velmi tr�pil, pon�vad� utracen� rodina byla pr� velmi hodn�, poctiv� a vlastenecky uv�dom�l�. Na jej�m prozrazen� nem�l ��dn�ho vlivu, pon�vad� Gestapo vlastn� ji� v�echno v�d�lo. Gureck�ho ��ast na exekuci rodiny Ju���kovy byla podle zn�m�ho sadistick�ho receptu Gestapa sou��st jeho trestu. Gureck� si byl v�dom, �e mus� o�ek�vat trest nejhor�� a t�il se spolu s n�mi jen na jedinou mo�nost z�chrany: urychlen� konec a p��chod rusk� arm�dy. Nemohu ani dob�e vypsati, jak jsme podle jenom velmi kus�ch zpr�v o ud�lostech na front�ch hore�n� cel� ve�ery a i noci kombinovali, kdy by mohlo k tomuto tou�en�mu konci doj�t. Dne 6. Dubna 1945 asi v 9. Hod ve�er byl p��tel Gureck� z na�� cely n�hle odvol�n se zn�mou gestapa�kou v�zvou: Alles mit. Spolu s n�m byli z cel odvol�ni je�t� mnoz� jin� v�zni ( podle nyn�j��ch novinov�ch zpr�v se potvrzuje, �e jich tenkr�te odvezli 150 ). Kam byli odvezeni nen� mi zn�mo. O tomto transportu se nyn� usilovn� p�tr�, pon�vad� ��dn� z t�chto v�zn� se doposud nevr�til. Pokud v�m, byli s n�m sou�asn� odvezeni: z Byst�ice p.Host.; �ed.m욝.�k. Josef Brada, inspektor �k. �lehla, odb. u�itel� �ev��kov� a Nov�k, ��edn�k Filip z Hranice;  �ed.m욝.�k. Fr. �ajka, odb.u�. Jarom�r Peukl, ��edn�k Renner; d�le bylo tam v�ce v�z�� ze Zl�na, Val. Mezi����, jejich jm�na v�ak nezn�m.

 Gureck� t�ce nesl, �e mu byl znemo�n�n jak�koliv styk s rodinou, nesm�l ps�ti dom� a jinak tak kr�tk� dob� nemohl  podati o sob� ��dnou zpr�vu. M�l  velk� starosti o rodinu, aby ona nebyla perzekuov�na a vzpom�nal obzvl�t�  na svoji nejmen�� dcerku, d�v��tko chod�c� do obecn� �koly. P�i v�slechu t�r�n nebyl, pon�vad� u n�ho nebylo mo�no nic zap�rati, v�e bylo ji� zn�mo a nem�lo smyslu kli�kovat  p�i tak p�esn� a prok�zan� v�ci, V ostatn�m jsme Gureck�ho ve v�em vypomohli, pokud jsme sami mohli ( myc� pot�eby, j�dlo atd. ) . I p�i hrozn� b�dn�m stravov�n� v kolej�ch hlad netrp�l.

To je v�e, co mohu k Va�� v�zv� V�m ozn�miti. J� s�m jsem byl z Kouni�ek odvezen hned na to v ned�li  dne 8. Dubna 1945 do trestaneck�ho t�bora do Miro�ova u Plzn�. Po n�s odjely pak je�t� transporty dal��, jeden op�t do Miro�ova.

Gureck� byl state�n� �lov�k  a j� doposud neztr�c�m nad�je, �e cel� zmizel� transport se je�t� najde. Pr�v� minulou ned�li jsem se dozv�d�l, �e se zvl�t� v Rakousku st�le je�t� nach�zej� doposud nezn�m� t�bory politick�ch v�z��. To� po��d je�t� nen� vylou�eno, �e tak� transport ze 6. Dubna 1945 se je�t� objev�. M�m na tom s�m z�jem a sleduji to, pon�vad� shora jmenovan� z Byst�ice a Hranic byli ��astn�ci a spolupracovn�ci v m�m politick�m p��padu. Nemohu se opravdu doposud pln� t�iti z toho, �e jsem je�t� s n�kolika ��astn�j��mi vyv�zl s hol�m �ivotem, kdy� st�le vzpom�n�m na ostatn�, kte�� doposud nejsou doma.

Pozdravuji V�s srde�n� a pros�m o zpr�vu, kdyby se V�m poda�ilo zjistiti n�co ur�it�j��ho o p��teli Gureck�m. S�m u�in�m podobn�, kdy� se dov�m n�co o n�kter�ch ��astn�c�ch tohoto ne��astn�ho transportu z 6.dubna 1945. Znamen�m se V�m v pln� �ct� oddan�

 

                                                                                                                                             Anton�n MYN��                                                                                                                                                                                                                                                                        okresn� �koln� inspektor

Hole�ov, N�m. 11                                  

Fotokopii v�pov�di najdete zde .  Origin�l dopisu u rodiny �ernock�.

Tato str�nka byla naposledy aktualizov�na dne 23. 11. 2017