Co je nov�ho

P�r slov �vodem

O Leskovci

Transport KL3

Odboj na Vala�sku

Olga Franti��kov�

Pod�kov�n�

Email

 

V�e o trag�dii:

Osoby spojen� s trag�di�

V�pov�di sv�dk�

Pov�le�n� �et�en�

Vzpom�nky z roku 1969

Rodinn� dokumenty

Fotogalerie

Fotografie z piet. akc�

�l�nky od jinud

F�my

Zaj�mavosti

Pietn� m�stnost

Literatura

Kronika

 

Padl� ob�an� Leskovce:

za 1 sv�tov� v�lky

za 2 sv�tov� v�lky

 

Vyps�n� partyz�nsk� �innosti Jardy  7.

 

Partyz�nsk� �innost Jardy 7 byla t�sn�  spojena  s �innost� odbojovou v Leskovci, kter� se soust�e�ovala  v rolnick�  usedlosti  Jana Ju���ka �. 67 1), kterou SS mani vyp�lili a vyvra�dili. Ve jmenovan� usedlosti jsem ponejprv poznal na�eho Jardu 2) ji� v   roku  1939 po t� kdy� n�s zabrali N�mci. J� jsem  osobn�  znal  Jana  Ju���ka jako star�ho nejlep��ho p��tele a Jarda za n�mi chod�val a� �ty�ikr�t v t�dnu z m�sta Vset�na. M�li jsme se vespolek r�di, byli jsme  jednomyslni  v n�zorech na sv�tovou situaci za okupace. Jeliko�  jsme nem�li tenkr�t tak v�rn�ch p��tel s kter�mi  bychom si sd�leli  sv� sm��len�, z�stali jsme osamoceni na n�jak� �as. Jarda se stal prvn�m na�im p��telem, nejv�rn�j��m po celou dobu okupace. To ale nesta�ilo. Bylo zapot�eb� hledat dal�� v�rn� a oddan� spojence pro my�lenku odboje a Jarda se stal v tomto sm�ru aktivn�m pracovn�kem. P�esto, �e  nastalo v�zan� hospod��stv�, dod�val n�m Jarda cenn� p�edm�ty i materi�ly na vybudov�n� dom�c� elektr�rny, kter� bylo zapot�eb� pro tajn� poslech z Moskvy i Lond�na, kter� pak slou�ila cel�mu odbojov�mu hnut� i part . �t�bu I.�eskoslovensk� partyz�nsk� brig�dy Jana �i�ky,  vel. maj. Murzin 3) a kap. Petr Bu�ko 4). Dod�val tak� r�zn� n�stroje a p��stroje nutn� k za��zen�  z�m. d�lny na opravu zbran�. Ve v�em sv�m jedn�n� si po��nal Jarda velmi oparn�. Svoji v�rnost� a neohro�enost� z�skal si Jarda velik� sympatie u  velitel�  I.�eskoslovensk�  brig�dy Jana �i�ky, tak�e se po zat�en� okr. velitele pana Gureck�ho 5) byl Jarda jmenov�n na  �t�bu  jmenovan� brig�dy na m�sto pana Gureck�ho. Dokumenty o tomto jmenov�n� m�l Jarda v bunkru usedlosti ji� d��ve jmenovan�, kde je ulo�il na velikono�n� pond�l�   1945, kde n�sleduj�c�ho dne bu� byli od N�mc� zabr�ny a nebo sho�ely. V onen den, kdy SS mani vra�dili rodinu Ju�i�kovu,  �ena  p. Mrliny z Leskovce zpravila o tom Jardu, na�e� se rychle rozlou�il s rodinou a ode�el do les� se zbran� v ruce, aby po boku bratr� Rus� nes krutou odplatu za na�e umu�en�.

Pravdivost podepsan� �innosti Jardy 7 potvrzuj� p��se�n� m�stop�edseda N�rodn�ho v�boru v Leskovce Ju���ek Josef �. 102 a Jan Martinec, p�edseda Svazu �esk� ml�de�e v Leskovci, ��astn�ci odboje.

 

V Leskovci dne 9. dubna  1946

 

                                                                              Podepsani:

 

Martinec Jan 6)                                                                                                                                                Ju���ek Josef 7)

Martinec Jan  m.p.                                                                                                                                        Ju���ek Josef  m.p.

 

                                                               Raz�tko N�rodn�ho v�boru

                                                                              V Leskovci

 
 
 
 
 
 
Fotokopii v�pov�di najdete zde . V�pov�� byla seps�na hned po v�lce.
 

1)

Jan Ju���ek (10. 2. 1895 Leskovec � 3. 4. 1945 Leskovec), Leskovec �.p. 67 � majitel usedlosti. Syn Martina Ju���ka gruntovn�ka z Leskovce 67 a jeho �eny Mariny Ju���kov� (rozen� Mach�lkov�), vnuk Josefa Ju���ka gruntovn�ka z Leskovce �.p. 61 a jeho �eny Terezy Ju���kov� rozen� Muchov�, Jana Mach�lka v�mink��e z Leskovce 67 a jeho �eny Roziny Mach�lkov� (rozen� Martincov�). Z�znam o narozen� v Leskovsk� matrice .

2)

Jaroslav Pala z �st� (?) - bli��� informace zat�m nezji�t�ny.

3)

velitel Dajan Bajanovi� Murzin N�mci naz�van� �ern� gener�l (12. 12. 1921 Star� Baltika, n�kdy chybn� uv�d�no 20. 1. 1921 - 9. 2. 2012 Ufa) - druh� velitel 1. �s. partyz�nsk� brig�dy Jana �i�ky. Nositel 86 ��d� a vyznamen�n�, �estn� ob�an 16 m�st v �ech�ch, na Morav� i na Slovensku.

4)

kapit�n Petr Fjodorovi� Bu�ko (?) - letec-st�ha�, byl sest�elen roku 1943 na front�, ran�n a l��en byl v N�mecku, odkud po vyl��en� utekl ze zajet� a prch� na Slovensko. Posl�ze p�ech�z� s partyz�nsk�m odd�lem Jana �i�ky zp�t na Moravu a st�v� se jedn�m ze z�stupc� velitele. P�sobil hlavn� okolo Prlova a Ubla.

5)

Rudolf Gureck� (13. 4. 1896 v Lubn� u Fr�dku - 10. 4. 1945, n�kdy uv�d�no 1.5.1945 KT Mauthausen) - okresn� �etnick� velitel kryc� jm�no David - odboj�� spojka Clay-Soused�k-Murzin zem�el pravd�podobn� v plynov� komo�e KT Mauthausen. Bli��� informace zde .

6)

Jan Martinec (?) Leskovec 91 - partyz�nsk� spojka, d�ky kter�mu nebyla trag�die v Leskovci je�t� v�t��. Kdov� co by se stalo, kdyby neodvedl 15 partyz�n� dvan�ct hodin p�ed akc� do Lhoty.

7)

Josef Ju���ek (3. 10. 1902 Leskovec - 4. 2. 1980 Vset�n) Leskovec 102 - do odboje se zapojil ji� v roce 1939, tiskli spolu s bratry Anton�nem a Franti�kem let�ky. Od z��� 1944 do ledna 1945 ukr�val spolu se sv�m bratrem Anton�nem ve sv� chalup� v Leskovci �.p. 102 rusk�ho partyz�na poru��ka Konstantina Jefimovi�e Kalabalina z Charkova. Na podzim roku 1944 odch�z� do ilegality a st�v� se �lenem 1 �s. partyz�nsk� brig�dy Jana �i�ky. Po odeps�n� z evidence obyvatelstva ho za�alo hledat gestapo. Bli��� informace zde .

Tato str�nka byla naposledy aktualizov�na dne 10. 03. 2018