Co je nov�ho

P�r slov �vodem

O Leskovci

Transport KL3

Odboj na Vala�sku

Olga Franti��kov�

Pod�kov�n�

Email

 

V�e o trag�dii:

Osoby spojen� s trag�di�

V�pov�di sv�dk�

Pov�le�n� �et�en�

Vzpom�nky z roku 1969

Rodinn� dokumenty

Fotogalerie

Fotografie z piet. akc�

�l�nky od jinud

F�my

Zaj�mavosti

Pietn� m�stnost

Literatura

Kronika

 

Padl� ob�an� Leskovce:

za 1 sv�tov� v�lky

za 2 sv�tov� v�lky

 

V�pov�� Franti�ka Schwarze1)

                     

SP 1852/46 Franti�ek (Franz) Schwarz   
 
Akce v Leskovci, Okres Vset�n
 
Koncem �nora a za��tkem b�ezna 1945, p�esn� datum mi nen� zn�mo, nevzpom�n�m si p�esn�, m�l jsem slu�bu, byl jsem delegov�n k t�denn� slu�b�. T�denn� slu�ba za�ala o 13.00 hodin� a trva1a ce1ou noc a� do 8 hodin r�na. Jak jm�no ��k� trvala tato slu�ba cel� t�den, od soboty do soboty p��t�ho t�dne. Tato slu�ba byla prov�d�na v civiln�m oble�en�. V ten mo�n� den jsem byl v kancel��i do 17.30 norm�ln� ��edn� doba. Po p�l �est� ve�er jsme museli vedouc�mu t�denn� slu�by "die Klappe"-nev�m co to m� b�t; sd�lit, aby v p��pad� pot�eby n�s zastihnul.
J� si vzpom�n�m, �e jsem ve�e�el v kasinu slu�ebn�ho m�sta a tam jsem se dozv�d�l, �e tento ve�er se m� konat akce proti partyz�n�m.
N�co bli���ho nebylo se mnou prohovo�eno, tak� si v�ce nevzpom�n�m.
Po ve�e�i jsem �el zp�tky na slu�bu, a proto�e jsem byl unaven, p�ede�lou noc jsem musel byt celou noc vzh�ru, cht�l jsem trochu sp�t.
Tak asi do 21 hodin jsem spal, potom m� probudil jeden kolega (nepamatuji si jeho jm�no).
Ten mi sd�lil, �e se mus�m pod�let na jedn� akci proti partyz�n�m.
A mus�m j�t dom� a se p�evl�knout do uniformy a si n�co vz�t k j�dlu najeden den.
Proto�e jsem nebyl pevn� za�azen, cht�l jsem se br�nit proti tomu, ale bylo mi sd�leno, �e mus�m za jednoho kolegu zasko�it.
Tak jsem �el nejprve dom� a asi o 22 hodin� jsem byl zp�tky na slu�ebn�m m�st�.
Jak jsem vkro�il na slu�ebn� m�sto uvid�l jsem p�ipraveny brn�nsk� autobus s n�kolika p��slu�n�ky st�tn� policie. V hale slu�ebn�ho m�sta jsem uvid�l kolegy Wiedermetha 2) , Pense 3)  a mysl�m si, �e i Unterstunnf�hrera Kren 4) Maxe st�t.
O Peuseovi v�m, �e on vyb�ral ��astn�ky na takov� akce a asi vybral i m�. Ale nev�m p�esn� pro� pr�v� m� vybral, asi proto �e se dozv�d�l, �e j� jako MG-St�elec jsem u t�to akce za�azen a �e m�m na slu�bu kulomet (rychlopaln� st�eln� zbra�).
Pak jsem �el na stal� slu�ebn� m�sto a tam jsem dostal kulomet se dv�ma z�sobn�ky a pr�zdnou n�bojnicovou ta�kou. Pak jsem �el k autobusu a cht�l jsem se zeptat ke kter� skupin� pat��m a kdo je velitel t� skupiny.
V autobuse jsem uvid�l, �e u� r�zn� p��slu�n�ci st�tn� policie sed�li v autobuse. J� jsem se posadil vedle Walzbergera 5) , Kropa�ka 6)  a Wiedermetha. Mezi nimi jsem poznal i krim. asistenta Citovsk�ho 7) . Krom� toho byli v autobuse mi nezn�m� agenti brn�nsk� st�tn� policie, tito mi byly nezn�m� proto�e teprve kr�tkou dobu byli na slu�b�. Chci k tomu ��ci, �e mnoz� z t�chto p��slu�n�k� st�tn� policie na �stupu z rusk� fronty se dostali do Brna a byli nov� za�azeni.
Proto mi jm�na nenapadaj�, proto�e jsem ty osoby poprv� vid�l.
V autobuse m�li byt i Vlasovci, o kter�ch stoj� �e� v Refer�tu IV 2a.
Vzpom�n�m si, �e mezi nimi byl ur�it� Hildebrandt 8) , kter� byl od�n na rozd�l od n�s v civilu v jezdeck�ch kalhot�ch, holink�ch a kr�tk�m ko�en�m hn�d�m saku.
P��slu�n�ka Refer�tu IV 2a, kter� vedl spisy o boji proti partyz�n�m, oslovil pravd�podobn� jeden kolega jm�nem Wittmann 9) .
Jak byl autobus obsazen, sly�el jsem n�kde venku hlas krim. komisa�e Kocha 10) , jak n�komu poru�il nalo�it jednu krabici.
J� si na to proto tak dob�e pamatuji, proto�e ta krabice byla velk� a zabrala hodn� m�sta a pasa���i, kte�� sed�li ve p�edu m�li m�lo m�sta a sed�li nepohodln�.
Jak jsem se pozd�ji dozv�d�l, byly v t� krabici gran�ty.
Nakr�tce potom se objevil krim. komisa� Koch a polo�il ke dve��m dovnit� panc��ovou p�st.
Na to si dob�e vzpom�n�m, proto�e krim. poru��k Schrott 11) ji p�evzal.
V���m, �e se krim. komisa� Koch potom posadil vedle �idi�e.
Potom se autobus rozjel, jeli p�es Brno sm�rem do Zl�na.
Nevzpom�n�m si, �e by jsem se dozv�d�l ke kter� skupin� pat��m a kdo m� ur�il jako st�elce ��slo dv�.
Proto�e jsem nebyl u ��dn�ho rozhovoru, cht�l jsem se u kolegy informovat o� vlastn� jde.
Pravd�podobn� jsem se b�hem j�zdy bavil s krim. asistentem Walzbergem.
Walzberg byl odborn�k u Refer�tu IV 2a a ten mi vysv�tlil, �e m� m��e informovat, ale teprve po ukon�en� akce. �ekl mi, �e u Refer�tu II Bm/s se dozv�d�li, kde se skr�vaj� partyz�ni.
V�slechy k tomu m�l krim. ��edn�k Kerner 12)  Franz prov�st.
Nyn� je to tajn�, proto�e ta z�le�itost byla zpracov�na jako st�tn� tajemstv�.
Proto jsem i d�le nevypt�val.
Mezit�m jsme dojeli do Zl�na na tamn� st�tn� policejn� stanici.
Tam jsme m�li kr�tkou p�est�vku, ve kter� jsme sm�li autobus opustit.
Vzpom�n�m si, �e p�ed na�im autobusem st�lo n�kladn� auto s p�ehozenou plachtou.
Potom jsme nastoupili do autobusu a do n�kla��ku spolu s dal��mi p��slu�n�ky st�tn� policie a hrani�n� policie, nen� mi zn�mo ke kter� jednotce pat�ili.
Autobus se zase rozjel a j� si nevzpom�n�m jestli za n�mi n�sledovalo n�kladn� auto.
Sm�r a m�sto ur�en� mi nebyly zn�my, v���m, �e i ostatn� to nev�d�li.
V bl�zkosti jednoho lesa z�stal autobus na cest� st�t a my jsme vystoupili.
Vzpom�n�m si, �e jsme byli rozd�leni na t�i skupiny a sly�eli jsme jak jednotliv� vedouc� skupin svol�vali lidi dohromady.
Moje jm�no bylo vyvol�no jedn�m Sturmcharf�hrer, kter� se jak jsem se pozd�ji dozv�d�l, jmenoval Linaus nebo Limenaus 13) .
Jak dalece si vzpom�n�m, byl krom� m� v Limenausov� skupin� Walzberger, Kropa�ek a Wiedemeth. D�le bylo k n�m p�id�leno 6 p��slu�n�k� hrani�n� policie.
Moment�ln� si nevzpom�n�m jestli u� tehdy s n�mi byl i Koch a Mayerhofer Ludwig 14) , m�j nosi� munice na m�st� ur�en�. (St�elec 2).
Pro�li jsme p�es les a dorazili na stran (svah), kde jsme sly�eli z �dol� �t�kot psa.
Na�e skupina byla jako reservn� skupina posledn�.
Limenaus v��il pravd�podobn�, �e jsme dorazili na m�sto ur�en� a nechal n�s na m�st� �ekat a �el s�m d�le dop�edu, aby se informoval.
Kr�tce na to p�i�el zp�t a �ekl, �e m�me jit d�le, proto�e pr� prvn� skupina zabloudila.
Jeden z policist� hrani�n� policie byl od n�ho posl�n dop�edu, aby udr�oval kontakt s p�edn� skupinou. V���m, �e jsme asi jednu hodinu �li lesem, jak p�i�el ze p�edu rozkaz, �e se m�me chovat ti�e.
Pr�v� jsme dorazili na m�sto ur�en�.
P�ed n�mi byl les.
Na prav� stran� na kraji lesa za k�ovin m� Limenaus postavil a vysv�tlil mi, �e povel ke st�elb� p��jde z leva.
�ekl mi, �e kdy� usly��m st�elbu zleva m�m tak� st��let.
Kdy� jsem mu �ekl, �e p�ede mnou je cca 100 metru pr�zdna str��, vysv�tlil mi, �e st�elba bude m�t jen zastra�ovac� funkci.
St�elba m� partyz�n�m uk�zat, �e jsou obkl��eni.
Limenaus ode�el a j� jsem si prohl�dl bl�e okol�.
Vpravo ode m� nebyl nikdo, j� jsem byl na kraji prav�ho k��dla.
V���m, �e si vzpom�n�m, �e vlevo ode mn� byl krim. sekret�� Kriegisch 15) .
S jistotou to ale nem��u ��ci.
Kdo byl d�le vlevo mi nen� zn�mo, proto�e tyto osoby le�ely skryty za stromy v lese.
Jak jsem ur�itou dobu na tomto m�st� le�el, sly�el jsem v�buchy, a jak jsem se pozd�ji dozv�d�l vyst�elil komisa�.
Koch panc��ovou p�st na ml�n. Hned po tomto v�st�elu jsem usly�el prask�n� nalevo ode mn� a tak� t�sn� vedle m� se st��lelo a proto jsem za�al tak� se st�elbou. Vyst�elil jsem asi 3 st�ely (do vzduchu), jak se n�hle zablokovala moje zbra�, nemohl jsem l�dovat. . Zkou�el jsem odblokovat, ale ne�lo to, n�co nebylo v po��dku s n�bojnic� a tak� s vodi�em patrony. Ka�d� n�boj, kter� jsem v�jmul byl vp�edu zma�knut�.
Hl�sil jsem to Limenausovi, kter� byl pr�v� v bl�zkosti.
P�i t�to p��le�itosti si vzpom�n�m, �e jsem p�edal Mayerhoferovi k opatrovan� a nesen� pln� magaz�ny, kter� vedle m� le�ely.
Limenaus m� odvedl spolu s Mayerhoferem z m�ho m�sta pry� na louku, kde jsme byli vzd�leni cca 50-70 metru od ml�na..
Tam cht�l Limenaus s�m odblokovat zbra�.
Proto�e se mu to tak� nepovedlo, �el s Mayerhoferem zp�t do lesa. P�ed t�m mi dal rozkaz, aby jsem �el k reserv�, kter� se nach�zela mezi ml�nem a za ml�nem le��c� usedlosti, proto�e zde nejsem k pot�eb�. Na moji cest� k reservn� jednotce jsem vid�l na louce krim. soudce Romera, komisa�e Kocha, krim. asistenta Schrotta  a vlasovce Hildenbrandta spolu s Dr. Marquotem st�t.
S ohledem na to, �e u nich stali dv� �eny a jeden mu�, kte�� s kom. Kochem a Schrottem mluvili, mysl�m si, �e se jednalo o v�slech.
P�i�el jsem se zbran� k p�ejezdu nebo k mostu a tam jsem se spojil se skupinou st�tn� a pohrani�n� policie, v���m, �e byli ze Vset�na,  proto�e jsem je neznal.
Chci poznamenat, �e se zde mohlo jednat i o p��slu�n�ky zl�nsk� jednotky.
Necht�l jsem jenom tak ne�inn� sed�t, a zab�val jsem se ze svou zbran�.
P�i t�to �innosti jsem sly�el za m�mi zady sm�rem ke ml�nu st�elbu.
N�jakou dobu pozd�ji jsem usly�el je�t� jednu detonaci, jak jsem se pozd�ji dozv�d�l, m�la to byt druh� panc��ov�  p�st.
Proto�e jsem tam nikoho zn�m�ho nepotkal, cht�l jsem j�t do vesnice si n�co k j�dlu p�in�st.
Na cest� jsem potkal jednoho sedl�ka 16) , kter� hnal 2 kon� sm�rem k ml�nu.
Kr�tce na to vezl tento sedl�k v�z sm�rem od ml�na pod doprovodem pohrani�n� policie.
Z rozhovoru s jedn�m z pohrani�n�k� jsem vyrozum�l, �e na voze le�� mrtvy pohrani�n�k, kter� byl zast�elen v boji s partyz�ny.
Za mostem nebo za p�ejezdem jsem si sednul k odpo�inku.
Tam jsem �ekal a� do konce akce. - Na toto m�sto p�i�li i lid� p��mo z akce dohromady s pohrani�n�ky.
Proto�e jednotliv� skupiny ne�ly celistv� ale roztrou�en� sm�rem k vesnici, vydal jsem se tak� na cestu t�mto  sm�rem, a� na m�sto, kde st�l autobus.
Proto�e jsem celou noc nespal, sedl jsem si do autobusu a zaspal jsem.
Na zp�te�n� cest� jsem sly�el kolegu Wiedermetha vypr�v�t, �e mezi partyz�ny a st�tn� policii do�lo k p�est�elce p�i n�m� byl Radif  17) zran�n.
Schlott zachr�nil pr� Radifa t�m, �e za�al d��ve na partyz�ny st��let.
D�le se vypr�v�lo, �e po druh�m v�st�elu s panc��ovou p�st� jeden p��slu�n�k zbV komanda zap�lil n�lo� ve sklep� ml�na, kde se pr� nach�zeli partyz�ni.
Tak� Wiederrneth vypr�v�l, �e Koch usedlost (ml�n) zap�lil a �e to byla �koda proto�e p�i tom sho�elo i auto.
P�i t�chto rozhovorech za j�zdy do Brna vy�lo i najevo, �e p�i t�to akci byl krim. sekret�� Novok 18) post�elen do ruky. Nem��u si vzpomenout, kdo to ��kal, ale dozv�d�l jsem se, �e zbV komando provedlo n�kolik zatknut� a �e na sp�leni�ti u ml�na se nach�zely patrony, kter� nejsou civiln�mu obyvatelstvu p��stupn� (povolen�).
 

1)

krimin�ln� zam�stnanec Franti�ek Schwarz (2. 7. 1914 Jihlava - popraven 10. 12. 1946) Bratislavsk� 61, Brno - p�id�len gestapo Brno refer�t II G (1939-1945). �dajn� zadr�en na na�em �zem� - bli��� informace zat�m nezji�t�ny.

2)

krimin�ln� asistent Karel Wiedermerth (5. 1. 1908 Brno - popraven 31. 3. 1947 Ostrava) - p�id�len gestapo Moravsk� Ostrava (1940-1944), Brno (1945).

3)

krimin�ln� tajemn�k Augustin Peuse (18. 7. 1908 Belkoro - ?) Mar�ova 4, Brno - p�id�len gestapo Moravsk� Ostrava (1939-1940), Brno (1945), bli��� informace zat�m nezji�t�ny.

4)

krimin�ln� tajemn�k Maxmili�n Kren (21. 8. 1903 Seeboden K�rnten - ?) Falkenstensrova 38, Brno � p�id�len na gestapo v Brn�, refer�t III B (1939-1945). �dajn� zadr�en na na�em �zem� � bli��� informace zat�m nezji�t�ny.

5)

vrchn� krimin�ln� asistent Leopold Walzberger (?) - p�id�len gestapo Brno refer�t II MB/So (1939-1945), vedl vy�et�ov�n� ileg�ln� sokolsk� organizace.

6)

krimin�ln� asistent Otto Kropatschek (Krop��ek) (?) - p�id�len gestapo Brno refer�t II BM/So (1939-1945) - bli��� informace zat�m nezji�t�ny.

7)

krimin�ln� asistent Alois Citovsk� (?) - p�ekladatel gestapa Brno refer�t II BM/So - bli��� informace zat�m nezji�t�ny.

8)

smluvn� pomocn� zam�stnanec a p�ekladatel Herman Hildebrand (13. 1. 1914 Kronsfelder-Soporoti - ?) Cejl 6, Brno - p�id�len gestapo Brno, bli��� informace zat�m nezji�t�ny.

9)

krimin�ln� zam�stnanec Alfred Wittmann (14. 3. 1906 Brno - popraven 3. 4. 1947 Brno) Na rybn��ku 4, Brno - p�id�len gestapo Hodon�n, Brno refer�t I SD (1939-1945).

10)

krimin�ln� komisa� Jan Koch (27. 2. 1914 Stuttgart - ?), Pis�rky 10, Brno � p�id�len na gestapo v Brn� (1944�1945). �dajn� m�l zap�lit stodolu i s autem pana Maliny z Leskovce �.p. 106 (ze� pana V�clava Franti�ka Schmiedkeho obchodn�ka ze d�evem a jeho man�elky Franti�ky �tefkov�, b�val� u�itelky ru�n�ch prac� v Leskovci. Bratr pana Schmiedkeho byl jeden z nejvy���ch p�edstavitel� slovensk�ho n�rodn�ho povst�n� Karol �midke <Schmiedke>). �dajn� m�l b�t po v�lce v�zn�n v Sov�tsk�m svazu.

11)

vrchn� krimin�ln� asistent Gerhard Schrott (24. 3. 1907 �ternberk - ?) Silni�n� 39a, Brno - p�id�len gestapo Moravsk� Ostrava (1942-1943), Brno (1943-1945) p�sobil proti partyz�n�m v oblasti severn� Moravy i na �eskomoravsk� vrchovin� a tak� se z��astnil akce proti desantu Komensk�. Krom� toho ��dil st�lou agenturn� s� v regionu. Byl to v�born� sportovec a vynikaj�c� st�elec z ru�n�ch zbran�. B�hem z�sah� proti odboj���m b�val v�dy vyzbrojen dv�ma pistolemi r�e 9 mm (mo�n� n�boj z jeho pistole nalezen nedaleko Ju���kova ml�na). Jeho pov�le�n� osud nen� zn�m.

12)

krimin�ln� zam�stnanec Franz Kerner (27. 8. 1903 - ?) - p�id�len gestapo Brno II BM/So (1940-1945), p�vodem �ech vlastn�m jm�nem Franti�ek Kop�iva, druh� mo�n� vrah Josefa Soused�ka.

13)

k t�to osob� nic v�ce nezji�t�no.

14)

vrchn� krimin�ln� asistent Ludv�k Mayerhofer (21. 5. 1912 Knittelfeld - ?) Reicheltova 22, Brno - p�id�len gestapo Brno (1939-1945), bli��� informace zat�m nezji�t�ny. Snad po v�lce zajat na na�em �zem�.

15)

krimin�ln� tajemn�k Otto Kriegiesch (15. 6. 1907 Kurten - popraven 15. 1. 1947 Brno) Akademick� 22, Brno - p�id�len gestapo Brno refer�t II G (1939-1945).

16)

Josef Vychope� st. (29. 4. 1903 Leskovec - 4. 10. 1966 Leskovec) Leskovec 52 - ��astn�k trag�die, kdy ze sv�m synem museli zap��hnout vozy s uloupen�mi v�cmi z Ju���kovy usedlosti v Leskovci 67. Tyto uloupen� v�ci odvezli p�ed hospodu u �tastn�ch a odtud je odvezl pan Mucha do bl�zk� vesnice Hov�z�, kde je N�mci prod�vaj� nebo vym��uj� za j�dlo.

17)

krimin�ln� tajemn�k Franz Radif (28. 9. 1908 Klagenfurt - popraven 8. 1. 1947 Brno) Akademick� 22, Brno - p�id�len gestapo Brno (1939-1945). Nen� n�m zn�mo, �e by byl zran�n. Dle ostatn�ch v�pov�d� byl v �ad�ch gestapa zran�n jen Jan Nowok.

18)

krimin�ln� tajemn�k Jan Nowok (23. 1. 1903 Jan�w Polsko - popraven 12. 11. 1946 Uhersk� Hradi�t�) Leo�e Jan��ka 17b, Brno-Kr�lovo Pole - p�id�len gestapo Opava (1939), Moravsk� Ostrava (1940-1941), Brno (1942-1943), Zl�n (1944-1945), ran�n p�i akci.

Tato str�nka byla naposledy aktualizov�na dne 10. 03. 2018