Co je nov�ho

P�r slov �vodem

O Leskovci

Transport KL3

Odboj na Vala�sku

Olga Franti��kov�

Pod�kov�n�

Email

 

V�e o trag�dii:

Osoby spojen� s trag�di�

V�pov�di sv�dk�

Pov�le�n� �et�en�

Vzpom�nky z roku 1969

Rodinn� dokumenty

Fotogalerie

Fotografie z piet. akc�

�l�nky od jinud

F�my

Zaj�mavosti

Pietn� m�stnost

Literatura

Kronika

 

Padl� ob�an� Leskovce:

za 1 sv�tov� v�lky

za 2 sv�tov� v�lky

 

V�pov�� Jaroslava Paly, �st�

                  

 
Jana Ju���ka 1) jsem znal u� jako mal� chlapec. Byla to skute�n� nejlep�� rodina z Leskovce. V dob� prvn� republiky, a� na zdej�� pom�ry dosti velk� sedl�k, nep�ipojil se k agr�rn� stran� a odsuzoval jej� rozd�v�n� dar� men��m sedl�k�m a jej� protilidovou politiku a dob�e v�d�l, �e tato agr�rn� klika spolupracuje s N�mci. Hned na za��tku okupa�n� doby, kdy jsem se vr�til z Hole�ova na Vset�n, po v�ce jak dvoulet� nep��tomnosti, uv�tala m� tato rodina s otev�enou n�ru��. Z po��tku jsem k nim chod�val jen jednou t�dn�, v�dy kolem �tvrtku. Poslouchali jsme zahrani�n� rozhlas a j� jsem u nich sb�ral ve�ker� zpr�vy ze zahrani�� za cel� t�den.
     Jan Ju���ek vych�zel velmi m�lo ze sv�ho vlastn�m p�i�in�n�m postaven�ho ml�na. Po��dali jsme u nich ve sv�tnici tane�n� z�bavy, p�i nich� s�m Jan Ju���ek hr�val na housle. Kdy� p�ich�zel rok 1944 a s n�m prvn� b�enci, Rusov� ze zajet� z N�mecka, b�vali pos�l�ni p�es Ju���kovu usedlost d�le, tam byly p�ipraveny mapy, j�dlo a ob�erstven� i na dal�� cestu. Prvn� ot�zky uprchl�ch zajatc� byly, jak daleko je fronta. Byli jsme informov�ni Moskvou i Lond�nem, proto jsme jim pod�vali ochotn� zpr�vy o v�em, pokud jsme se s nimi mohli domluvit. A byli to v�t�inou ru�t� d�stojn�ci, se kter�mi jsme se domluvili v�dy dosti snadno.
     V srpnu 1944 jsem p�i�el k Ju���k�m. Pan� Ju���kov� 2), �ena velmi jemn�ho a pevn�ho charakteru, byla tehdy velmi ztr�pena a na m�j dotaz mi odpov�d�la : "Ani bych v�m to, kmot���ku, nem�la ��kat, ale zn�m V�s a proto se v�m sv���m. M�me u n�s nemocn�ho partyz�na." Byl jsem s�m zv�dav, kter� to bude a zn�m li jej. Byl to Kos�a Kalabalin 3). Podle jeho vypr�v�n� zachr�nil z t�k� p�est�elky jen sv�j vlastn� �ivot. A tehdy jsem se dov�d�l v�echno. U Ju���k� byla o�et�ovna a tak� �kola partyz�n�. V p�edve�er onoho dne opustila v�t�� skupina partyz�n� Ju���k�v ml�n. Jinak by byli zahynuli 4).
     U Ju���k� b�val �iv� partyz�nsk� ruch. Byl tam pro partyz�ny z��zen bunkr. Byla to vlastn� t� partyz�nsk� nemocnice.
O tomto bunkru a jeho um�st�n� v�d�li jen ti, kdo� v n�m byli. U Ju���k� byla vys�lac� stanice, rozmno�ovac� p��stroje na tiskopisy, dva psac� stroje a l��ebn�ch pot�eb v�ce ne� kdekoliv jinde. Odtud vych�zely rozkazy brig�dy Jana �i�ky, let�ky, v�hru�n� dopisy pro �esk� zr�dce. U Ju���k� byl �t�b majora Murzina 5) po cel� t�i t�dny ve v�no�n�. dob� 1944-45, pozd�ji �t�b kapit�na Petra Bu�ka 6), z�stupce majora Murzina, kter� ve�er p�ed vyp�len�m opustil s partyz�ny Ju���k�v ml�n. U Ju���k� bylo pro partyz�ny j�dlo, obuv, od�v, u Ju���k� byla t� partyz�nsk� d�lna na opravu zbran�.
     Ju���kova rodina splnila sv� n�rodn� posl�n� a zaplatila do posledn�ho vlastn� krv� sv�j vlasteneck� postoj, kter� nebyl nikdy jin�, ne� jak n�s tomu nau�ili ru�t� komisa�i z partyz�nsk� brig�dy Jana �i�ky. �lenov� rodiny Ju���kovy zem�eli state�n� a stali se n�rodn�mi mu�edn�ky.
     Um�rali, aby n�rod mohl ��t v p��svitu m�ru a um�rali state�n�.

 

1)

Jan Ju���ek (10. 2. 1895 Leskovec � 3. 4. 1945 Leskovec), Leskovec �.p. 67 � majitel usedlosti. Syn Martina Ju���ka gruntovn�ka z Leskovce 67 a jeho �eny Mariny Ju���kov� (rozen� Mach�lkov�), vnuk Josefa Ju���ka gruntovn�ka z Leskovce �.p. 61 a jeho �eny Terezy Ju���kov� rozen� Muchov�, Jana Mach�lka v�mink��e z Leskovce 67 a jeho �eny Roziny Mach�lkov� (rozen� Martincov�). Z�znam o narozen� v Leskovsk� matrice .

2)

Franti�ka Ju���kov�, rozen� Masa�ov� (16. 7. 1902 Leskovec � 3. 4. 1945 Leskovec), Leskovec 67 � man�elka majitele usedlosti. Dcera Pavla Masa�e roln�ka z Leskovce 1 a jeho �eny Franti�ky Masa�ov� (rozen� Kotrlov�) ze St�eln�. Z�znam o odd�n� v Leskovsk� matrice .

3)

partyz�n Konstantin Jefimovi� Kalabalin zvan� Kos�a (18. 12. 1918 � asi 1946) � po v�lce do roku 1946 pob�val ve Vala�sk� Polance u m�stn� u�itelky. Pozd�ji odvezen do Ruska, kde byl s nejv�t�� pravd�podobnost� popraven NKVD. Zajat dne 10.7.1941 v Rize. Dokumenty z moskevsk�ho archivu zde .

4)

cca 15 osob odvedl v pond�l� dne 2. dubna 1945 (o velikonoc�ch) Jan Martinec (Leskovec 91) do Lhoty u Vset�na.

5)

velitel Dajan Bajanovi� Murzin N�mci naz�van� �ern� gener�l (12. 12. 1921 Star� Baltika, n�kdy chybn� uv�d�no 20. 1. 1921 - 9. 2. 2012 Ufa) - druh� velitel 1. �s. partyz�nsk� brig�dy Jana �i�ky. Nositel 86 ��d� a vyznamen�n�, �estn� ob�an 16 m�st v �ech�ch, na Morav� i na Slovensku.

6)

kapit�n Petr Fjodorovi� Bu�ko (?) - letec-st�ha�, byl sest�elen roku 1943 na front�, ran�n a l��en byl v N�mecku, odkud po vyl��en� utekl ze zajet� a prch� na Slovensko. Posl�ze p�ech�z� s partyz�nsk�m odd�lem Jana �i�ky zp�t na Moravu a st�v� se jedn�m ze z�stupc� velitele. P�sobil hlavn� okolo Prlova a Ubla.   

 

Tato str�nka byla naposledy aktualizov�na dne 10. 03. 2018