Co je nov�ho

P�r slov �vodem

O Leskovci

Transport KL3

Odboj na Vala�sku

Olga Franti��kov�

Pod�kov�n�

Email

 

V�e o trag�dii:

Osoby spojen� s trag�di�

V�pov�di sv�dk�

Pov�le�n� �et�en�

Vzpom�nky z roku 1969

Rodinn� dokumenty

Fotogalerie

Fotografie z piet. akc�

�l�nky od jinud

F�my

Zaj�mavosti

Pietn� m�stnost

Literatura

Kronika

 

Padl� ob�an� Leskovce:

za 1 sv�tov� v�lky

za 2 sv�tov� v�lky

 

V�pov�� Pavla Muchy, Leskovec �.97                     

 
 
 
Asi o p�l dev�t� p�i�el vzkaz, aby starosta Josef Labaj �. 135 1) poslal deset mu�� s krump��i a lopatami. Jeliko� lid� byli na poli, nemohl nikoho sehnat a p�i�el k n�m. Starosta m� na�el na poli a volal na mne, �e N�mci maj� cvi�en� a �e budeme n�co kopat. Po p��chodu k Ju���kovu ml�nu n�s voj�ci prohl�dli, jestli nem�me zbran�, a vedli n�s p�es dv�r, kde jsme vid�li t�i mrtv� partyz�ny 2) u stodoly. Zavedli n�s do sklepa, kde byla p�ep�ka z cihel 3). Tu jsme museli rozkopat, ud�lat otvor, aby se tam mohlo vl�zt. Uvnit� byly p���ky a p�ikr�vky, co� jsme vyh�zeli. Voj�k poru�il, abych tam vlezl. Kdy� jsem se zdr�hal, pohrozil mi, �e dostanu kulku. Tak jsem vlezl dovnit� a podle rozkazu vyh�zel v�e ven. Bylo tam na hromad� n�kolik pln�ch
pytl�. Co bylo v nich, nev�m. Nejd��ve jsem vzal t�kou aktovku, pak druhou v�c. Vtom jsem byl zasa�en st�elou do ramene. N�mci m� vyt�hli a dovedli na dv�r. Polo�ili m� vedle mrtv�ch partyz�n�. I kdy� jsem velice krv�cel, neo�et�ili m� 4). Pak mn� donesli n�jak� pe�iny a polo�ili mne na n�. P�es mne st��leli slepice a husy, h�zeli do pytl� a do domu h�zeli panc��ov�
p�sti. Pak mne odt�hli na pole  5), partyz�ny nah�zeli do stodoly a stodolu zap�lili.
 
Pavel Mucha, Leskovec 97
 
 

1)

Josef Labaj (1. 4. 1888 Leskovec - ) Leskovec 138 - v t� dob� starosta obce, p��m� ��astn�k Leskovsk� trag�die. Z�znam o narozen� v matrice Doln�ho sboru ve Vset�n� . Z�znam o svatb� v Leskovsk� matrice .

2)

Old�ich Ka�ok, n�kdy ps�no Kaniok (3. 1. 1927 Fr�dek-M�stek � 3. 4. 1945 Leskovec), T�anovsk�ho 1153 (334), Fr�dek-M�stek �odbojov� pracovn�k z Fr�dku-M�stku (spolupracoval se Soused�kovou organizac�). Ud�n Franti�kem �m�dem a Franti�kem Bedn��em. Po zat�en� podepsal spolupr�ci s gestapem a byl propu�t�n. Po zat�en� Franti�ka Bedn��e odch�z� do ilegality a za��tkem ledna se p�emis�uje do usedlosti Jana Ju���ka. Z n�mi z�skan�ch dokument� nen� z�ejm�, �e by n�koho zradil �i udal. Dokumenty z archivu SOkA ve Fr�dku-M�stku zde  

d�le partyz�n Alexandr Trofimovi� Kotljarov zvan� Sa�ka �ornyj (23. 4. 1918 � 3. 4. 1945 Leskovec) � prvn� velitel plo�tinsk�ho odd�lu. Ran�n� p�i p�est�elce v Lipin�, zajat dne 7. srpna 1941. Dokumenty z moskevsk�ho archivu zde . Kotlarov p�ich�z� do Leskovce v pr�b�hu b�ezna roku1945 od far��e Vladim�ra R��ky z �jezdu (byl p�evle�en za far��e), kde byl o�et�ov�n Annou Han�kovou a MUDr. Franti�kem Lape�em z Vizovic

d�le partyz�n komisa� Sergej Sorokin (1921 � 4. 3. 1945 Leskovec) � bli��� informace zat�m nezji�t�ny. Podle neov��en�ch informac� pl�noval spole�n� �ivot s Ane�kou Ondr�kovou z Prlova, kter� byla 23. dubna 1945 zabita a up�lena p�i prlovsk� trag�dii.

3)

viz. obr�zek kudy se cht�li prokopat. 

4)

dle v�pov�di SS-Standartenf�hrer MUDr Walter Marwuort  byl j�m o�et�en.

5)

dle v�pov�di starosty Leskovece Josefa Labaje byl nalo�en na v�z Josefa Vychopn� a pak vysazen doma, kde mu byla  p�ivol�na z�chranka ze  Vset�na.

Tato str�nka byla naposledy aktualizov�na dne 10. 03. 2018