Co je nov�ho

P�r slov �vodem

O Leskovci

Transport KL3

Odboj na Vala�sku

Olga Franti��kov�

Pod�kov�n�

Email

 

V�e o trag�dii:

Osoby spojen� s trag�di�

V�pov�di sv�dk�

Pov�le�n� �et�en�

Vzpom�nky z roku 1969

Rodinn� dokumenty

Fotogalerie

Fotografie z piet. akc�

�l�nky od jinud

F�my

Zaj�mavosti

Pietn� m�stnost

Literatura

Kronika

 

Padl� ob�an� Leskovce:

za 1 sv�tov� v�lky

za 2 sv�tov� v�lky

 

Protokol s Karlem Wiedermerthem

                     

O P I S

 Oblastn� ��adovna Stb.

V Brn�, Mozartova 3                                                                                                  v  Brn�, dne 16. 10. 1946

 K �. j. 36603ad/46-III.

 

 V � p i s             z  protokolu b�v. krim as. Gestapa  Karla   W i e d e r m e r t h a o 1) zn�m�ch mu �lenech brn�nsk�ho  gestapa.              

 

 . . . . . . . . . . Krim. zam�stnanec   K e r n e r 2)  z�skal od vysl�chan�ho konfidenta   B e d n � � e 3) zpr�vu, �e v jednom ml�n� v Leskovci u Vset�na je vybudov�n p��mo ve ml�n� bunkr, v n�m� se maj� skr�vati partyz�ni. Koncem m�s�ce b�ezna 1945 dotali jsme s W a l z b e r g e r e m 4) od p�ednosty odd. krim.  kom.  L e i s c h k e h o 5) p��kaz, abychom obstarali na odpoledne slu�ebn� v�z, s n�m� odjedeme do Vset�na. P�i tom n�m bylo �e�eno, �e podrobnosti a instrukce o t�to slu�ebn� cest� dostaneme a� na m�st�. Po p��jezdu do Vset�na m�l n� p�ednosta odd.  L e i s c h k e  porady na slu�ebn� gestapa s vedouc�m t�to slu�ebny a n�kolika d�stojn�ky Schupa. K ve�eru sj�d�li se ke slu�ebn� Gestapa do Vset�na 6) �lenov� Schutzpolicie v po�tu asi 30-50 osob. V t�to skupibn� osob byla krom� �len� Schutzpolicie p��tomna tak� ��st �len� Gestapa a brn�nsk� slu�ebny s vedouc�m krim. radou  R � m e r e m, jeho z�stupce krim. kom.  K o c h  7) a vedouc� ZbV komanda SS- Hauptsturmf�hrer   S c h r a d e r a 8). K tomu bylo tak� p�ibr�no n�kolik �len� se slu�ebn�mi psy. P�ed p�lnoc� byla vedena cel� tato skupina  S c h r a d e r e m   ze Vset�na a� do �st� po hlavn� silnici, a pak odbo�ila do leva do les�. K r�nu do�la cel� skupina do �dol�, kde se nach�zel  B e d n � � e m  ozna�en� ml�n. Podle rozkazu byl utvo�en z �len� t�to skupiny �et�z okolo cel�ho ml�na. Skupina �len� brn�nsk�ho gestapa, mezi nimi� jsem byl i j�, obsadila m�sto na protilehl�m svahu tohoto ml�na. Po m� prav� stran� nach�zel se ve vzd�lenosti 6-8 m krim. vrch. as.  W a l z  b e r g e r  , po lev� stran� v  t�e vzd�lenosti byl �len Schupa.  Ze sv��en�ho �seku jsem pozoroval, �e z prot�j��ho svahu, z m�sta , kde byl vedouc� akce   R o m e r 9), vy�la civiln� osoba sm�rem ke ml�nu 10). Za nedlouho potom vy�la tato osoba je�t� s jedn�m mu�em, pravd�podobn� majitelem ml�na 11) zp�t na m�sto, kde byl  R � m e r . Po kr�tk� dob� vr�til se majitel ml�na zp�t do budovy, odkud vyv�d�l pravd�podobn� svoji �enu a 2 d�ti 12), s nimi� ode�el pak zp�t do prot�j��ho svahu. Kr�tce nato vid�l jsem skupinu osob v civiln�ch �atech, kter� pod veden�m krim. kom.  K o c h a  a  postupovala sm�rem ke ml�nu. Hned na to bylo sly�eti v�st�ely je� vych�zely z budovy ml�na. Z prot�j��ho svahu, t�sn� za skupinou K o c h o v o u �el  R � m e r  s krim. as.  S c h r o t t e m 13)  , kter� ve vzd�lenosti asi 15 m vyp�lil sm�rem k budov� panc��ovou p�st, kter� zas�hla roh budovy, kde vybuchla. V t� dob� strhla se p�est�elka a podle zvuk� v�st�el� vych�zej�c�ch z ml�na jsem zjistil, �e partyz�ni se pravd�podobn� seskupili do bunkru, kde se zabarik�dovali. Kdy� na chv�li palba utichla se�el jsem ze sv�ho m�sta k budov� ml�na, kde jsem vid�l, �e bytov� za��zen� jako pe�iny, �atstvo a jin� drobn� v�ci se nakl�daj� na vozy. Tuto pr�ci vykon�vali �lenov� Schutzpolicie. Od jednoho z nich jsem p�evzal vkladn� kn�ku na obnos 8-10 000 K, kter� byla majetkem mlyn��e. Tuto vkladn� kn�ku jsem po skon�en� akce odevzdal  L e i s c h k e m u.

     V dob�, kdy� se toto bytov� za��zen� odv�elo, byl �pln� klid a j� jsem byl v dom�n�, �e je akce skon�ena. V tom v�ak p�i�el majitel ml�na a hl�sil, �e  partyz�ni jsou dosud v bunkru. P�i rom  R � m e r o vi hl�sili, �e ve chl�v�, kter�m se proch�zelo do bunkru le�� zran�n� �len Schupa. Od  R � m e r a jsem dostqal p��kaz, abych spole�n� s W a l z b e r g r e m a n�kolika �leny Schupa t�ce ran�n�ho �lena Schupa z chl�va vyt�hl. Tento �len Schupa , jak jsme na m�st� zjistili, byl st�elen do hlavy a byl ji� mrtv�. Kdy� jsme tohoto mrtv�ho �lena Schupa nakl�dali na v�z, bylo sly�eti v�st�el a hned na to n��ek. Obr�til jsem se a vid�l jsem vrch. as.  N o w o k a 14), kter� si dr�el p�edlokt� ruky, do n� byl ve chl�v� hned po na�em odchodu partyz�ny st�elbou z bunkru zasa�en.  N o w o k byl na m�st� o�et�en p��tomn�m v�ze�sk�m l�ka�em Dr.  W a r q u a r t e m 15). V t� dob� sly�el jsem prudkou detonaci a z m�sta na dvo�e, kde jsem st�l, vid�l jsem krim. as.  S c h r o t t a h�zeti oknem vedouc� do bunkru, ru�n� gran�ty. V jeho bl�zkosti byl tehdy tak� krom� jin�ch krim. vrch. as.   N  o w o k . Zda-li tento h�zel ru�n� gran�ty do bunkru, nemohu p�esn� uv�st. Po n�jak� dob� ode�el jsem s ml�na na prot�j�� svah, odkud jsem pozoroval, jak  R � m e r  je�t� s jedn�m �lenem Schupa vyp�lili panc��ovou p�st do budovy, v m�st�, kde se nach�zel bunkr. Po v�buchu t�to panc��ov� p�sti nastalo �pln� ticho a bylo z�ejm�, �e odpor partyz�n�, ukryt�ch v bunkru byl zlomen. Podot�k�m, �e kr�tkou dobu p�ed t�m byla zap�lena stodola, kter� se nach�zela v bl�zkosti ml�na a kter� do z�klad� vyho�ela. Prohla�uji, �e j� jsem p�i t�to akci, jak st�eln� tak jin� zbran� nepou�il a krom� p��padu  S c h r o t t a , R � m e r a  a  K o c h a  nen�  m� zn�mo , �e by byl tak� n�kdo jin� z �len� na�� slu�ebny a nebo z osob mn�  zn�m�ch se �inn� pot�r�n� partyz�n� z��astnil. P�ed polednem toho dne, kdy se ji� akce kon�ila, p�i�el za mnou �idi� vozidla Dorazil 16), kter� p�ijel vozidlem ze Vset�na. �el jsem proto k vedouc�mu odd.  L e i s c h k e m u a hl�sil jsem mu,�e  Dorazil p�ijel se slu�ebn�m vozidlem.  L e i s c h k e nato se s ostatn�mi zn�m�mi �leny rozlou�il a kr�tce potom jsme pak odjeli p�es Olomouc do Brna. Teprve po n�jak� dob� po t�to akci jsem se od krim. as.  S c h r o t t a  dov�d�l, �e po na�em odjezdu byla rodina Leskoveck�ho mlyn��e, tj. �ena a 2 d�ti i s mlyn��e, krim. kom.  K o c h e m zast�eleni. Kolik partyz�n� se tehdy v bunkru ukr�valo nev�m, ale pokud jsem se od ostatn�ch koleg� dov�d�l, m�lo jich tam b�ti  4-5 osob. Jednoho jsem z nich v�ak p�i nakl�d�n� mrtv�ho �lena Schutzpolicie na v�z vid�l na dvo�e le�eti mrtv�ho. Jednalo se o partyz�na, kter� se pokusil z bunkru ut�ci, byl v�ak p�i tom n�k�m bu� z �len� Gestapa nebo Schutzpolicie zast�elen. Kdo toho partyz�na , p�esn� nev�m, zast�elil, domn�v�m se v�ak, �e tak mohl u�initi krim. kom.  K o ch , nebo krim. as.  S c h r o t t , kte�� oba se sv�mi skupinami byli pov��eni p��mou akc� p�i pot�r�n� partyz�n�. Jinak k tomuto p��padu nemohu nic v�ce udati �..

 

Cm. Fintes  v. v.                                                                                                             Vysl�chan�: Wiedermerth Karel v.r.

 

Za spr�vnost opisu:   F i n t e s v.r.

Za spr�vnost opisu:

 

Z�vod�� S N B                                                                                                                                                                                                            

Origin�l v�pov�di je ulo�en v Moravsk�m Zemsk�m muzeu v Brn�, fotokopii najdete zde .
 

1)

krimin�ln� asistent Karel Wiedermerth (5. 1. 1908 Brno - popraven 31. 3. 1947 Ostrava) - p�id�len gestapo Moravsk� Ostrava (1940-1944), Brno (1945).

2)

krimin�ln� zam�stnanec Franz Kerner (27. 8. 1903 - ?) - p�id�len gestapo Brno II BM/So (1940-1945), p�vodem �ech vlastn�m jm�nem Franti�ek Kop�iva, druh� mo�n� vrah Josefa Soused�ka.

3)

agent B35 Franti�ek Bedn��, kryc� jm�no Mal� Franta, Va�ek, Posp�il, Karpentsk� (4. 10. 1904 Brno-Chrlice � 10. 4. 1945 KT Mauthausen) Chrlice 384 � zakladatel bunkru. Jako u�itel p�sobil v Albrechtic�ch a v Karpentn� ve Slezsku. Zde v roce zakl�d� tzv. skupinu Slezk�ho odboje nam��enou v t� dob� proti polsk�mu nacionalizmu a rozp�navosti. Po Mnichovu a z�boru T��nska polskou arm�dou na podzim roku 1938 se vr�til na Brn�nsko (do rodn�ch Chrlic). Do odboje se znovu zapojil za��tkem kv�tna roku 1939 a to v Obran� n�roda a v organizaci Peti�n� v�bor V�rni z�staneme. Organizoval a pod�lel se na p�ev�d�n� osob do zahrani�� na trase p�es Uhersk� Hradi�t�, Vset�n (spolupracoval s Josefem Soused�kem), na T��nsko, kdy byly vyu��v�ny slu�by jeho sestry Marie. V �noru roku 1940 se dostal do pozornosti konfidenta brn�nsk�ho gestapa Viktora Ry��nka (25. 12. 1902 � popraven 7. 10. 1946 v Brn� � d�stojn�k �s. arm�dy. Po okupaci za�al pracovat jako agent gestapa pod kryc�m jm�nem Pavel V�voda A13). Od dubna roku 1940 �il v ilegalit�. Zat�en 15. listopadu 1942 a v�zn�n do 8. prosince 1943. Pot� se stal konfidentem brn�nsk�ho gestapa. V prosinci 1944, na ud�n� konfidenta Franti�ka �m�da, �e pracuje pro ob� strany, byl znovu zat�en a 7. 4. 1945 odesl�n s transportem KL3 (stejn�m transportem byl odesl�n i okresn� �etnick� velitel Rudolf Gureck�) z brn�nsk�ch Kounicov�ch kolej� do plynov�ch komor v Mauthausenu. Franti�ek Bedn�� byl odd�n s Evou Bedn��ovou, se kterou m�l p�t d�t�. Z�znam o narozen� v matrice kostela Zv�stov�n� Panny Marie v Brn�-Tu�anech .  Vice o t�to osob� zde .

4)

vrchn� krimin�ln� asistent Leopold Walzberger (?),  p�id�len gestapo Brno refer�t II MB/So (1939-1945), vedl vy�et�ov�n� ileg�ln� sokolsk� organizace.

5)

krimin�ln� komisa� Kurt Leischke (22. 11. 1905 Guthersee - popraven 9. 4. 1947 Brno) Dlouh� 10b Brno - od l�ta 1941 vedouc� refer�tu II BM/L (1941-1945) a pot� IV � 1b (�esk� pravicov� hnut� odporu) v Brn�.

6)

s�dlo gestapa na Vset�n� bylo um�st�no v prvn�m pat�e nov� radnice na Horn�m n�m�st� naproti Vset�nsk�mu z�mku.

7)

krimin�ln� komisa� Jan Koch (27. 2. 1914 Stuttgart - ?), Pis�rky 10, Brno � p�id�len na gestapo v Brn� (1944�1945). �dajn� m�l zap�lit stodolu i s autem pana Maliny z Leskovce �.p. 106 (ze� pana V�clava Franti�ka Schmiedkeho obchodn�ka ze d�evem a jeho man�elky Franti�ky �tefkov�, b�val� u�itelky ru�n�ch prac� v Leskovci. Bratr pana Schmiedkeho byl jeden z nejvy���ch p�edstavitel� slovensk�ho n�rodn�ho povst�n� Karol �midke <Schmiedke>). �dajn� m�l b�t po v�lce v�zn�n v Sov�tsk�m svazu.

8)

SS Hauptsturmf�hrer krimin�ln� komisa� Hans Schrader (8. 10. 1919 - ?) � velitel ZbV Kommando 31 v Ro�nov� pod Radho�t�m, 4. 5. 1945 zadr�en Rudou arm�dou u Havl��kova Brodu.

9)

krimin�ln� rada Hugo R�mer (21. 9. 1897 �ern�, okr. Dortmund - ?), U botanick� zahrady 36, Brno � p�id�len gestapo Brno refer�t III L (1942�1945). Do Brna p�elo�en dne 11. dubna1942 z Dortmundu m�sto Wilhelma Herzbergera (odsouzen na 12 let k�znice za bran� �platk� a pa�ov�n� zbo�� ze Slovenska).

10)

asi Jan Luk�ek (16. 5. 1988 - ?) - Leskovec 91, zem�d�lsk� d�ln�k, �eled�n.

11)

Jan Ju���ek (10. 2. 1895 Leskovec � 3. 4. 1945 Leskovec), Leskovec �.p. 67 � majitel usedlosti. Syn Martina Ju���ka gruntovn�ka z Leskovce 67 a jeho �eny Mariny Ju���kov� (rozen� Mach�lkov�), vnuk Josefa Ju���ka gruntovn�ka z Leskovce �.p. 61 a jeho �eny Terezy Ju���kov� rozen� Muchov�, Jana Mach�lka v�mink��e z Leskovce 67 a jeho �eny Roziny Mach�lkov� (rozen� Martincov�). Z�znam o narozen� v Leskovsk� matrice . 

12)

Franti�ka Ju���kov�, rozen� Masa�ov� (16. 7. 1902 Leskovec � 3. 4. 1945 Leskovec), Leskovec 67 � man�elka majitele usedlosti. Dcera Pavla Masa�e roln�ka z Leskovce 1 a jeho �eny Franti�ky Masa�ov� (rozen� Kotrlov�) ze St�eln�. Z�znam o odd�n� v Leskovsk� matrice . 

Jan Ju���ek ml. (5. 11.1926 Leskovec � 3. 4. 1945 Leskovec), Leskovec 67 � syn majitele usedlosti a jeho �eny.

Franti�ka Ju���kov� ml. (13. 3. 1929 Leskovec � 3. 4. 1945 Leskovec), Leskovec 67  � star�� dcera majitele usedlosti a jeho �eny.

Marie Ju���kov� (10. 5. 1931 Leskovec � 3. 4. 1945 Leskovec), Leskovec 67 � mlad�� dcera majitele usedlosti a jeho �eny.

13)

vrchn� krimin�ln� asistent Gerhard Schrott (24. 3. 1907 �ternberk - ?) Silni�n� 39a, Brno - p�id�len gestapo Moravsk� Ostrava (1942-1943), Brno (1943-1945) p�sobil proti partyz�n�m v oblasti severn� Moravy i na �eskomoravsk� vrchovin� a tak� se z��astnil akce proti desantu Komensk�. Krom� toho ��dil st�lou agenturn� s� v regionu. Byl to v�born� sportovec a vynikaj�c� st�elec z ru�n�ch zbran�. B�hem z�sah� proti odboj���m b�val v�dy vyzbrojen dv�ma pistolemi r�e 9 mm (mo�n� n�boj z jeho pistole nalezen nedaleko Ju���kova ml�na). Jeho pov�le�n� osud nen� zn�m.

14)

krimin�ln� tajemn�k Jan Nowok (23. 1. 1903 Jan�w Polsko - popraven 12. 11. 1946 Uhersk� Hradi�t�) Leo�e Jan��ka 17b, Brno-Kr�lovo Pole - p�id�len gestapo Opava (1939), Moravsk� Ostrava (1940-1941), Brno (1942-1943), Zl�n (1944-1945), ran�n p�i akci.

15)

standartenf�hrer MUDr Walter Marquort (23. 4. 1905 Dortmund - popraven 11. 12. 1946 Brno) - vedouc� l�ka� intern�ho odd�len� Zemsk� nemocnice v Brn�, od dubna 1940 nav�zal s Gestapem �zk� styky, kdy� se stal jeho smluvn�m l�ka�em. Na ja�e roku 1944 byl pov��en na vedouc�ho l�ka�e o�et�ovny na Kounicov�ch kolej�ch. Spadal pod refer�t II A.

16)

pomocn� zam�stnanec Anton�n Dorazil (10. 3. 1896 Brno - popraven 12. 10.  1946 Brno) - �idi� gestapa Brno refer�t I G 2.

Tato str�nka byla naposledy aktualizov�na dne 10. 03. 2018