Co je nov�ho

P�r slov �vodem

O Leskovci

Transport KL3

Odboj na Vala�sku

Olga Franti��kov�

Pod�kov�n�

Email

 

V�e o trag�dii:

Osoby spojen� s trag�di�

V�pov�di sv�dk�

Pov�le�n� �et�en�

Vzpom�nky z roku 1969

Rodinn� dokumenty

Fotogalerie

Fotografie z piet. akc�

�l�nky od jinud

F�my

Zaj�mavosti

Pietn� m�stnost

Literatura

Kronika

 

Padl� ob�an� Leskovce:

za 1 sv�tov� v�lky

za 2 sv�tov� v�lky

 

V�pov�� Josefa Vychopn�, Leskovec �.52

Bylo to osudn�ho dne,kdy jsem r�no asi v 8 hodin vyjel s ko�mi zaset oves. Pole moje se nach�zelo na prav� stran� obce sm�rem k Vala�sk� Polance na kopci. Kdy� jsem dojel na m�sto, po�al jsem rozs�vat semeno. Tu p�isel za mnou �vagr Mucha Josef �.130, kter� pracova1 na bl�zk�m poli a ptal se mne, co je to v d�din� �e se tam tak hem�� t�mi n�meck�mi voj�ky. J� jsem mu ��kal, �e ve vesnici ��kaj�, �e asi maj� cvi�en�. Sedli jsme si na mez a pozorovali z ��sti jejich po��n�n� a shodli jsme se na tom, �e to asi nen� nic dobr�ho, �e n�co za t�m v�z�, obzvl�t� kdy� to bylo na pasek�ch kde se na�i chlapci zdr�ovali.
Oba jsme c�tili, jako by ve vzduchu n�co viselo - takov� t�se� - co� se mi potvrdilo, kdy� jsem po�al znovu  rozs�vat. Volal na mne n�kdo z vesnice,  z mostu, abych ihned jel dom� s ko�mi. M�l jsem za to,�e n�kdo p�ijel s klisnou k h�ebc�m a m�l jsem r�no h�ebce odpou�t�n�, necht�l jsem jet, a� kdy� na most� byl u� hlou�ek lid� a v�ichni na mne volali, abych ihned jel. Poznal jsem starostu 1) a tak jsem zap��hl a jel jsem dom�. Kdy� jsem sjel do vesnice, u� na mne �ekal pan starosta s velitelem od krimin�ln� policie v civilu a jeden voj�k. M�l jsem lehk� v�z  /raku��k/ a pan starosta se ptal  toho velitele, zda je ten v�z dobr� a on ��kal, ze posta�� a tak nasedli i s t�m voj�kem bez starosty a ihned na mne zostra, abych rychle jel sm�rem na paseky.
Kdy� jsme odbo�ili z vesnice, ��kal mn� ten velitel, �e uvid�m, co dovedou partyz�ni. J� na to ne�ekl nic, ale bylo mi jako v �et�zech. Po chvilce j�zdy mi zase pov�d�, �e u� �est t�dn� se tam ty partyz�ni skr�vaj� a j� zase nic. Kdy� jsme dojeli na paseky naproti Josefu Martincovi, spustila se palba a on ��kal a co je�t�  nejsou hotovi. P�i t�ch slovech k�zal mi zastavit. Abych po�kal na m�st� a� dostanu rozkaz a s�m i s t�m voj�kem �el na m�sto hr�zy. St�l jsem asi 150 a� 200m od m�sta �inu, a co jsem spat�il nem��e mi do m� smrti vymizet z pam�ti. D�m Ju���kov�ch obklopen byl t�mi vrahy dokola st��lelo se se v�ech stran do n�j, jako by tam byla cel� arm�da n�jak�ch vrah� a za t�m tam bylo p�r bezbrann�ch  poctiv�ch lid�, kte�� necht�li nic jin�ho ne� svoje pr�vo na �ivot. Kdy� jsem tuto besti�lnost pozoroval a myslel p�i tom na na�eho mil�ho ob�ana Jana Ju���ka 2), co se nad�el i s rodinou, ne� si v�echno po��dil a oni tak ze sm�chem a ��len�m sm�chem, kter� se podobal drav� �elm� v pralese, kde nem��e zad�ven�mu zv��eti nikdo pomoci z dr�p� �elmy a tak i tady jsme museli p�ihl�et na na�e ob�any, ani� jsme tu chv�li mohli p�ilo�it ruku k obran�. V�e ni�ili a vra�dili. Asi po hodin� st�n�, vyvedli ze dvora jednoho civila, kter� nesl otep lnu asi k zap�len� stodoly, ale se jim zprotivil a otep hodil na zem, p�i �em� mu pak zav�zali ruce vzadu a pak po�ali h�zet do stodoly panc��ov� p�st� za ��m� se stodola vz�ala a ve chvilce byla cel� v plamenech. Na prav� stran� sm�rem na paseky sed�li v�ichni soused�  Ju���kov�ch 3) pod str�� voj�k� a jak jsem pozd�ji zjistil, v�ichni vypadali jako mrtvoly. Naproti na druh� stran� byli voj�ci, kte�� kradli, co se jim hodilo. Vid�l jsem na vlastn� o�i, jak �krtili husy, kury a kozlata a cpali do ba�oh� a po kusy pl�tna, zkr�tka co se jim hodilo.
Bylo asi ke dvan�ct� hodin�, kdy� mi u� necht�li kon� st�t a p�i�el za mnou m�j syn 4). Nechal jsem ho u kon� a �el jsem za doty�n�m velitelem, kter� se mnou jel, abych se ho zeptal co m�m d�lat, zda mohu jet dom�. Na prav� stran� doty�n�ho velitele, asi 50 m od n�j st�l druh� velitel SS, kter� na mne k�iknul, bych �el za n�m, co� jsem musel poslechnout.
Tam mne na��dil se zbran� v ruce a nam��en�m na mne, abych �el si sednout na horu, kde sed�li ti ne��astn� soused� Ju���kov�ch. Kdy� jsem se vymlouval, �e m�m tam kon� a �e nemohu odej�t, cht�l mne odst�elit. Do�el jsem na m�sto a ten voj�k, kter� dr�el str� nad nimi, mne poslal ke kon�m. Tak jsem st�l je�t� chvilku a p�i�el rozkaz, abych jel nahoru. Tak jsem jel.
Co jsem vid�l na m�st� �inu se naprosto nepodob� lidsk�mu rozumu. Na m�stku p�es potok le�eli na�i chlapci, partyz�ni t�i 5). Jeden na znak, druh� sto�en� v klub��ku a t�et� na boku, podivn� sto�en. Jak� mne pojala hr�za, to si ��dn� nedovede p�edstavit a nesm�l �lov�k uk�zat ani �petku soucitu, jinak byl odst�elen jak pes.V�e bylo tak st�e�en�, �e �lov�k se nesm�l ani  po��dn� ohl�dnout. Tak jsem dojel na dv�r souseda Ju���kov�ho, kde st�l �eb�inov� v�z nalo�en� r�zn�mi druhy zbo��, do kter�ho jsem musel p�ep��hnout a p�es to, �e jsem m�l velmi dobr� a pevn� kon�, z�stal jsem v potoku viset, kde jsme zl�mali n�co na voze, co� mi  pan starosta pomohl spravit a tak se jelo d�le. Ale kdy� jsme p�ijeli k m�stku, kde le�eli.1 mrtv� partyz�ni,u� jich tam nebylo. Dle o�it�ch sv�dk� je hodili na mlat sp�len� stodoly a nah�zeli na n� r�zn� odpadky a tak je up�lili. Z dom�c�ch jsem nevid�l nikoho, jeliko� byli zni�en� ne� jsem tam p�ijel. P�i j�zd� dol� pasekama jsme ztr�celi r�zn� zbo��, jako textil, mouku, zrno, st�elivo, pap�r podobizny, dopisy a zkr�tka v�e mo�n�. Kdy� jsme p�ijeli do vesnice, cht�l jsem vyp��hnout a v�zt kon� dom�, ale bylo mi p��sn� na��zeno, �e dokud nese�enu n�hradn� kon�, �e odjet nesm�m a tak jsem musel je�t� sehnat druh� kon� a pak jsem jel teprv dom�..Kolik dn� jsem se z toho v�eho nemohl vzpamatovat a nikdy na tu hr�zu nezapomenu. Kdo tohle vid�l a zkusil, ten nikdy t�m besti�ln�m zv�rstv�m neodpust� a na ka�d�m m�st� se bude do�adovat p��sn�ho odsouzen�.
 
Josef Vychope� �.52
Origin�l v�pov�di je ulo�en u pana Anton�na Ju���ka mlad��ho, fotokopii najdete zde . V�pov�� byla seps�na hned po v�lce na ��dost Josefa Ju���ka z Leskovce 102.

 

1)

Josef Labaj (1. 4. 1888 Leskovec - ) Leskovec 138 - v t� dob� starosta obce, p��m� ��astn�k Leskovsk� trag�die. Z�znam o narozen� v matrice Doln�ho sboru ve Vset�n� . Z�znam o svatb� v Leskovsk� matrice . 

2)

Jan Ju���ek (10. 2. 1895 Leskovec � 3. 4. 1945 Leskovec), Leskovec �.p. 67 � majitel usedlosti. Syn Martina Ju���ka gruntovn�ka z Leskovce 67 a jeho �eny Mariny Ju���kov� (rozen� Mach�lkov�), vnuk Josefa Ju���ka gruntovn�ka z Leskovce �.p. 61 a jeho �eny Terezy Ju���kov� rozen� Muchov�, Jana Mach�lka v�mink��e z Leskovce 67 a jeho �eny Roziny Mach�lkov� (rozen� Martincov�). Z�znam o narozen� v Leskovsk� matrice . 

3)

z�ejm� rodina Mach�lkova a Martincova.

4)

Josef Vychope� ml. (13. 12. 1928 Leskovec) - ��astn�k trag�die, kdy ze sv�m otcem museli zap��hnout vozy s uloupen�mi v�cmi z Ju���kovy usedlosti v Leskovci 67.  Tyto uloupen� v�ci odvezli p�ed hospodu u �tastn�ch a odtud je odvezl pan Mucha do bl�zk� vesnice Hov�z�, kde je n�mci prod�vaj� nebo vym��uj� za j�dlo.

5)

Old�ich Ka�ok, n�kdy ps�no Kaniok (3. 1. 1927 Fr�dek-M�stek � 3. 4. 1945 Leskovec), T�anovsk�ho 1153 (334), Fr�dek-M�stek �odbojov� pracovn�k z Fr�dku-M�stku (spolupracoval se Soused�kovou organizac�). Ud�n Franti�kem �m�dem a Franti�kem Bedn��em. Po zat�en� podepsal spolupr�ci s gestapem a byl propu�t�n. Po zat�en� Franti�ka Bedn��e odch�z� do ilegality a za��tkem ledna se p�emis�uje do usedlosti Jana Ju���ka. Z n�mi z�skan�ch dokument� nen� z�ejm�, �e by n�koho zradil �i udal. Dokumenty z archivu SOkA ve Fr�dku-M�stku zde  .

d�le partyz�n Alexandr Trofimovi� Kotljarov zvan� Sa�ka �ornyj (23. 4. 1918 � 3. 4. 1945 Leskovec) � prvn� velitel plo�tinsk�ho odd�lu. Ran�n� p�i p�est�elce v Lipin�, zajat dne 7. srpna 1941. Dokumenty z moskevsk�ho archivu zde . Kotlarov p�ich�z� do Leskovce v pr�b�hu b�ezna roku1945 od far��e Vladim�ra R��ky z �jezdu (byl p�evle�en za far��e), kde byl o�et�ov�n Annou Han�kovou a MUDr. Franti�kem Lape�em z Vizovic.  

d�le partyz�n komisa� Sergej Sorokin (1921 � 4. 3. 1945 Leskovec) � bli��� informace zat�m nezji�t�ny. Podle neov��en�ch informac� pl�noval spole�n� �ivot s Ane�kou Ondr�kovou z Prlova, kter� byla 23. dubna 1945 zabita a up�lena p�i prlovsk� trag�dii.

Tato str�nka byla naposledy aktualizov�na dne 10. 03. 2018