Co je nov�ho

P�r slov �vodem

O Leskovci

Transport KL3

Odboj na Vala�sku

Olga Franti��kov�

Pod�kov�n�

Email

 

V�e o trag�dii:

Osoby spojen� s trag�di�

V�pov�di sv�dk�

Pov�le�n� �et�en�

Vzpom�nky z roku 1969

Rodinn� dokumenty

Fotogalerie

Fotografie z piet. akc�

�l�nky od jinud

F�my

Zaj�mavosti

Pietn� m�stnost

Literatura

Kronika

 

Padl� ob�an� Leskovce:

za 1 sv�tov� v�lky

za 2 sv�tov� v�lky

 

Sv�dectv� Old�icha Bl�hy, Vizovice
 
S partyz�ny jsem spolupracoval ji� p�ed sv�m p��chodem do ml�na. Vol�vali mne ji� tehdy jako o�et�ovatele v nemocnici U Milosrdn�ch brat�� ve Vizovic�ch k o�et�en� ran�n�ch a nemocn�ch partyz�n� na liptalsk� paseky (u D�dk� a takt� u Da�k�), na Plo�tinu a do Prlova, kde mne p�ij�mal jako organizovan�ho partyz�na kapit�n Rud� arm�dy Petr Bu�ko 1) (u Tom��). Pak jsme p�es�dlili se skupinou asi p�ti partyz�n�, v n� byl i Old�ich Ka�ok z Fr�dku 2), do Seninky.
Asi kolem 20. b�ezna 1945 jsem dostal p��kaz p�esunout se do Ju���kova ml�na v Leskovci, o�et�it ran�n� z partyz�nsk�ho odd�lu Brig�dy Jana �i�ky � ve ml�n� byl pro tyto ��ely z��zen lazaret. Ru�t� partyz�ni trp�li st�evn�m onemocn�n�m a bylo nutno volat l�ka�e ze Vset�na. Pamatuji se, �e p�i odchodu mi l�ka� pod�val ruku, chyb�l mu na ni prst (�lo u MUDr. Du�ana Kalandru). Ve ml�n� jsem pak z�stal a� do jeho vyp�len� dne 3.dubna 1945.
Toho dne �asn� zr�na n�kdo zven�� siln� zabu�il na dve�e 3) a �ekl: �Les je pln� N�mc�, jste obkl��eni!� Po n�kolika minut�ch ticha zabu�ili na dve�e sami N�mci. Byli jsme v�ichni naho�e ve sv�tnici. Po zpr�v� nezn�m�ho varovatele jsem utekl s ostatn�mi partyz�ny do bunkru ve sklep�. Po zabu�en� N�mc� na dve�e vy�la �ena mlyn��e Franti�ka Ju���kov�. �Kde m�te ty partyz�ny?� ptali se N�mci �esky. �U n�s nejsou partyz�ni,� odpov�d�la mlyn��ka. Po n�kolika minut�ch ticha vhodili N�mci do oken ml�na panc��ovou p�st.
Sed�li jsme v bunkru � j�, Old�ich Ka�ok a �ty�i sov�t�t� partyz�ni � Sa�ka Kotljarov 4), Kos�a Kalabalin 5), Sergej 6) a Vasil Lavri��ev 7). N�mci za�ali odhazovat desky z hromady, j� bylo maskov�no okno bunkru � to jsme v�d�li, �e je zle. Pak spustili oknem desku, na jej�m� konci byly upevn�ny t�i gran�ty. Jejich v�buchem byl vyra�en vchod � d�ev�n� dv��ka maskovan� krm�tkem pro kozu. Kryt byl odhalen, musili jsme ven!
Prvn� vyb�hl 8) Kos�a Kalabalin a Vasil Lavri��ev chodbou kolem vep�ence a ov�ince a nepozorovan� p�eb�hli kr�tkou vzd�lenost k ml�nsk�mu kolu a vod� pod n�m. Po nich vyb�hl Sergej a s bojov�m k�ikem �Hur�!� st��lel po N�mc�ch kte�� se hrnuli i s ov��ky do ml�na. Kulomety ho v�ak srazili k zemi. Po n�m vyb�hl Sa�ka Kotljarov a rovn� st��lel, sra�en takt� kulomety a snad i roztrh�n psy.
Bunkr se mezit�m naplnil kou�em z dehtov�ho pap�ru a pe�in, kter� N�mci h�zeli dovnit�. Zvedl jsem je a cht�l jsem ven, N�mci se v�ak u� dostali do kon�rny a ranili mne st�elou do prav� ruky. Zalezl jsem pod ko�sk� �lab v kon�rn�, kde se rovn� ukryl Old�ich Ka�ok, pon�vad� v bunkru se ji� nedalo d�chat.
Mezit�m N�mci poslali mlyn��e, aby p�ivedl partyz�ny. Sly�eli jsme z n�spy jeho hlas: � Chlapci, jste-li n�kdo na�ivu, poj�te ven, je to marn�!� Vy�el jsem za n�m ven. Mlyn��e N�mci odt�hli do les�ka, mne sv�zali a odvlekli na druhou stranu, k hrobn�ku. Eses�k, kter� st�l vedle mne, mne mezit�m ��ouchal hlavn� do p�te�e, a kdy� mi hlava posko�ila, skl�n�l mi ji nov�m ��ouch�n�m do t�lu. Mezit�m se ustavi�n� st��lelo.Ml�n ho�el � co bylo d�l jsem nevid�l. Kdy� st�elba utichla, N�mci m� odv�zali a poslali do ml�na: �B� pro partyz�ny. Vb�hl jsem do chl�va, pln�ho �p�c�ho kou�e a narazil jsem na mrtvolu Old�icha Ka�ka. Byl bled�, pravd�podobn� se zast�elil � prohla�oval v�dy, �e se �iv� do rukou N�mc�m s�m nikdy nevyd�. Vyt�hl jsem ho ven i s Jan��kem, synem hospod��e, kter� m�l tv�� oteklou a po zachropt�n� skonal, z�ejm� zadu�en plyny, k mrtvol�m obou sov�tsk�ch partyz�n� Sa�ky a Sergeje. Na p��kaz N�mc� jsem musel ur�it jejich toto�nost. Mimo jin� se N�mci ptali i na majora Kurtina 9).
Pak mne znovu sv�zali a odvedli. N�me�t� voj�ci mezit�m odv�eli pe�iny, �atstvo  a cpali se velikono�n�mi kol��i. Mne uv�zali k vozu, za kter�m jsem pak musel sv�z�n kr��et a� do vesnice. Tam mne eses�ci vhodili na zem do autobusu a polo�ili si na mne nohy � proti mn� sed�l mezi esesmany poru��k Gureck�  10). Tak jsme p�ijeli do Zl�na. Tam mne nechali jeden den ve v�zen�, za dva dal�� dny p�evezli do Hradi�t�, na�e� jsem pobyl je�t� dv� noci v Kounicov�ch kolej�ch, ne� mne p�evezli transportem do Miro�ova.
V Miro�ov� n�s osvobodila americk� arm�da a p�edala n�s Rud� arm�d�. B�val� v�z�ov� zde utvo�ili partyz�nskou skupinu Jana �i�ky a �istili jsme brdsk� lesy od N�mc� � prchaj�c�m z Pra�sk�ho povst�n�. Jen K.H. Franka 11) jsme se u�, bohu�el, nedo�kali � byl chycen u Rokycan.
 

1)

kapit�n Petr Fjodorovi� Bu�ko (?) - letec-st�ha�, byl sest�elen roku 1943 na front�, ran�n a l��en byl v N�mecku, odkud po vyl��en� utekl ze zajet� a prch� na Slovensko. Posl�ze p�ech�z� s partyz�nsk�m odd�lem Jana �i�ky zp�t na Moravu a st�v� se jedn�m ze z�stupc� velitele. P�sobil hlavn� okolo Prlova a Ubla.

2)

Old�ich Ka�ok, n�kdy ps�no Kaniok (3. 1. 1927 Fr�dek-M�stek � 3. 4. 1945 Leskovec), T�anovsk�ho 1153 (334), Fr�dek-M�stek �odbojov� pracovn�k z Fr�dku-M�stku (spolupracoval se Soused�kovou organizac�). Ud�n Franti�kem �m�dem a Franti�kem Bedn��em. Po zat�en� podepsal spolupr�ci s gestapem a byl propu�t�n. Po zat�en� Franti�ka Bedn��e odch�z� do ilegality a za��tkem ledna se p�emis�uje do usedlosti Jana Ju���ka. Z n�mi z�skan�ch dokument� nen� z�ejm�, �e by n�koho zradil �i udal. Dokumenty z archivu SOkA ve Fr�dku-M�stku zde  .

3)

nejsp�e se jednalo o �elezni���e pana Randuse, kter� p�i�el varovat v�echny ve Snozov�m �dol� v�. svoji rodiny (rodina Randusova bydlela u Mach�lk� v su��rn� na ovoce cca 200 m nad Ju���kov�m ml�nem). Zde uv�d�m citaci z osobn�ho rozhovoru s jednou s dcer pana Randuse: "V pr�b�hu vypalov�n� usedlosti pana Jana Ju���ka v Leskovci 67  byli v na�em dom� p��tomni dva n�mci , z toho nejm�n� jeden um�l �esky. Tito n�s hl�dali. Maminka za��vala d�rav� �lapk��e a my se sestrou jsme sed�li na posteli. Jeden z n�mc� p�istoupil k mamince a �ekl j�, pro� ty �lapk��e za��v�, �e je jich dole dost (m�n�no u Ju���k�). Kdy� k ve�eru odch�zeli, tak n�m je�t� vyhro�ovali, �e p��jdou a vyp�l� i n�s." 

4)

partyz�n Alexandr Trofimovi� Kotljarov zvan� Sa�ka �ornyj (23. 4. 1918 � 3. 4. 1945 Leskovec) � prvn� velitel plo�tinsk�ho odd�lu. Ran�n� p�i p�est�elce v Lipin�, zajat dne 7. srpna 1941. Dokumenty z moskevsk�ho archivu zde . Kotlarov p�ich�z� do Leskovce v pr�b�hu b�ezna roku1945 od far��e Vladim�ra R��ky z �jezdu (byl p�evle�en za far��e), kde byl o�et�ov�n Annou Han�kovou a MUDr. Franti�kem Lape�em z Vizovic. 

5)

partyz�n Konstantin Jefimovi� Kalabalin zvan� Kos�a (18. 12. 1918 � asi 1946) � po v�lce do roku 1946 pob�val ve Vala�sk� Polance u m�stn� u�itelky. Pozd�ji odvezen do Ruska, kde byl s nejv�t�� pravd�podobnost� popraven NKVD. Zajat dne 10.7.1941 v Rize. Dokumenty z moskevsk�ho archivu zde .

6)

partyz�n komisa� Sergej Sorokin (1921 � 4. 3. 1945 Leskovec) � bli��� informace zat�m nezji�t�ny. Podle neov��en�ch informac� pl�noval spole�n� �ivot s Ane�kou Ondr�kovou z Prlova, kter� byla 23. dubna 1945 zabita a up�lena p�i prlovsk� trag�dii.

7)

partyz�n Vasilij Ivanovi� Lavri��ev (1920 � 3. 5. 1945 Vizovice) �velitel odd�lu Prlov. Zem�el p�i osvobozov�n� Vizovic, kdy na kopci Bar�k padl do l��ky vlasovc�m a spolu s dal��mi p�ti partyz�ny je poh�ben na h�bitov� ve Vizovic�ch. P�ed v�lkou pracoval v kolchozu Zarja Ochrannijevi� oblast Dn�tropetrovsk jako kombajnista.

8)

u jin�ch v�pov�d� je, �e vyb�hly a� u� ml�n ho�el a vyu�ily d�mu a spadl� st�echy

9)

velitel Dajan Bajanovi� Murzin N�mci naz�van� �ern� gener�l (12. 12. 1921 Star� Baltika, n�kdy chybn� uv�d�no 20. 1. 1921 - 9. 2. 2012 Ufa) - druh� velitel 1. �s. partyz�nsk� brig�dy Jana �i�ky. Nositel 86 ��d� a vyznamen�n�, �estn� ob�an 16 m�st v �ech�ch, na Morav� i na Slovensku.

10)

Rudolf Gureck� (13. 4. 1896 v Lubn� u Fr�dku - 10. 4. 1945, n�kdy uv�d�no 1.5.1945 KT Mauthausen) - okresn� �etnick� velitel kryc� jm�no David - odboj�� spojka Clay-Soused�k-Murzin zem�el pravd�podobn� v plynov� komo�e KT Mauthausen. Bli��� informace zde .

11)

Karl Hermann Frank (24. 1. 1898 Karlovy Vary � popraven 22. 5.1 946 Praha), od srpna 1943 N�meck� st�tn� ministr pro �echy a Moravu.

Tato str�nka byla naposledy aktualizov�na dne 10. 03. 2018