Co je nov�ho

P�r slov �vodem

O Leskovci

Transport KL3

Odboj na Vala�sku

Olga Franti��kov�

Pod�kov�n�

Email

 

V�e o trag�dii:

Osoby spojen� s trag�di�

V�pov�di sv�dk�

Pov�le�n� �et�en�

Vzpom�nky z roku 1969

Rodinn� dokumenty

Fotogalerie

Fotografie z piet. akc�

�l�nky od jinud

F�my

Zaj�mavosti

Pietn� m�stnost

Literatura

Kronika

 

Padl� ob�an� Leskovce:

za 1 sv�tov� v�lky

za 2 sv�tov� v�lky

Sv�dectv� Josefa Martince:
 
� Bylo to 3.dubna v �ter� r�no po p�t� hodin�, kdy� jsem se p�i obsluze dobytka ve chl�v� zam��lel nad v�znamem velikonoc, kter� symbolizuj� hr�zu doby i tu nevinnou �eskou krev�Najednou mne z tohoto rozj�m�n� vyru�ila r�na. Vych�z�m na dv�r, abych se p�esv�d�il, odkud a pro� ta st�elba. Vid�m, jak n�me�t� voj�ci, ozbrojen� r�zn�mi zbran�mi, obkli�uj� n� d�m. Hned se mne tak� ptali, jsou-li u n�s partyz�ni. Odpov�d�l jsem, �e nejsou. D�le se ptali, v�m-li o nich nebo zda se o nich v okol� vypravuje. Odpov�d�m, �e m� to velmi p�ekvapuje a �e o ni�em nev�m v�bec o ni�em�Legitimovali mne, prohl�dli celou usedlost, nic nena�li, ale vzali mne a m�ho patn�ctilet�ho syna s sebou.
A potom u� to za��n�.
P�ed n�mi p�iv�d�j� do les�ka Jana Ju���ka 1), majitele ml�na a hospod��sk� usedlosti ��slo 67 a okam�ik za n�m jeho man�elku 2) se dv�ma dcerami 3) a syna 4) s rukama sepjat�ma za krkem, vrhaj� se zu�iv� na pades�tilet�ho, upracovan�ho a mnoh�mi starostmi ztr�pen�ho hospod��e.
Bij� ho pa�bami sv�ch zbran�. Kles� pod p�dn�mi ranami na zem, u� skoro v bezv�dom�. Voj�ci ho n�sil�m zvedaj� a svazuj� mu ruce vzad, aby ho p�iv�zali ke stromu. Mezit�m jin� zase dob�vaj� obytn� m�stnosti a bunkr, kter� byl tak d�mysln� sestrojen, �e by jej nikdo nena�el. Ale N�mci v�d�li p�esn� o v�em. Jeden z esesman� st�elil ze vzd�lenosti dvaceti metr� z panc��ov� p�sti p��mo do okna bunkru, kter� bylo zazd�no a zamaskov�no bukov�mi fo�nami. Tato r�na zp�sobila v bunkru takovou detonaci, �e v�t�� ��st krytiny se sesypala. Ostatn� st��leli do v�ech oken a dve�� a do ka�d�ho otvoru v cel�m domu. Po st�elb� nikdo nevych�z�. Dobytek chr�nila ze�. Jen ro�n� h��b�, kter� st�lo proti dve��m, bylo zast�eleno.
Na tuto spou�� hr�zy a zk�zy Ju���kova rodina p�ihl�ela z prot�j�� str�n� a �ekala na rozhodnut� o vlastn�m �ivot�. Na kolenou kle��c� �trn�ctilet� Ma�enka a �estn�ctilet� Franti�ka se sepjat�ma rukama pl��ou a pros� tak �alostn�, �e by se muselo pohnout lidsk� srdce, i kdyby bylo tvrd� jako k�men. Zachra�te n�s, zachra�te n�m rodi�e, zachra�te n�m dobytek, nezni�te n�m v�echno! Matka obj�m� sv� d�ti, ti�� je a ut�uje: �Nebojte se, zase bude v�echno dobr�.�
Devaten�ctilet� syn Jan, to dobr�ck� a up��mn� srdce, stoj� u stromu a chv�li hled� na sv� mlad�� sestry, jako by jim cht�l pomoci a pot�it je v tom �alu, chvilku pohl�� na svou matku a pak okam�ik up�n� sv� o�i na spoutan�ho otce, se kter�m v�echno tak p�kn� a r�di vykon�vali. A nyn� otcovo d�lo je odsouzeno k z�niku. Zraky syna a otce se setk�vaj�, jako by se lou�ili. Otec stoj� sv�zan� uprost�ed sv� rodiny, sleduje beze slova krut� �al sv�ch d�t� a sv� man�elky, stoj� zde se vzty�enou hlavou jako v�t�z. Nezaslz�, nezapl��e, v�, �e trp� za pravdu sv�ho n�roda, aby ti, kte�� z�stanou, mohli ��t v klidu a bez utrpen�.
Najednou p�ich�z� rozkaz: �A� je hned p�iveden majitel usedlosti.�
Voj�k ho odvazuje od stromu a vede ho se sv�zan�ma rukama vzadu a na prov�zku jako psa s pob�dkou: � Schnell, schnell!� Kdy� p�i�el na dv�r, hned ho obstoupili a rozk�zali mu vyn�st v�echen dobytek ze chl�va. Kdy� vyvedl dobytek, dostal nov� rozkaz: �Tak a te� vyvedete ty va�e partyz�ny, ale rychle, nebo v�m k tomu pom��eme!�
Odch�z� tedy do chl�va a odtud do bunkru, aby odtud vyvedl partyz�ny. Za n�kolik m�lo minut vych�z� ze slovy: �U� id�.� V�echno je v pohotovosti p�ipraveno k palb�, nedo�kav� �ekaj� na svou ko�ist. Za mal� okam�ik vyb�hl o�et�ovatel mnich Old�ich Agapitus Bl�ha 5) se vzty�en�ma rukama, proto�e uznal, �e odpor je marn�. Voj�ci ho hned obkli�uj�, zaj�maj� a svazuj� a tak siln�, �e mu ruce �ernaly. Kdy� za t�mto prvn�m partyz�nem nikdo u� nevych�zel, pos�laj� op�t hospod��e, aby p�ivedl ostatn�. Hospod�� odch�z� podruh�. Po del�� chv�li se vrac� a za n�m vyb�h� Sergej � Rus 6), zmu�il� a state�n� postava, odv�n� a v�bojn� povaha, kter� se zbran� v ruce nezn� b�zn�. St��l� do des�tek sv�ch nep��tel, kte�� ut�kaj�, aby se p�ed n�m skryli. Jeden pad� k zemi s prost�elenou loketn� kost� 7). Av�ak zbran� z jin� strany byly obr�ceny na n�ho. V b�hu n�kolika krok� ��t� se mrtev k zemi.
A N�mci zb�sile vyh�n�j� star�ho Ju���ka pro zbytky partyz�n� a netrp�liv� �ekaj� s nam��en�mi zbran�mi proti dve��m. A jako d��ve � nejd��ve vych�z� hospod�� a za chv�li za n�m Sa�ka Kotljarov 8), zase Rus. Je ran�n, ale vrh� se odhodlan� proti nep��tel�m s automatem v ruce� �Ano, zahynu, ale nikoli s�m.� I ten pad� mrtev k zemi. N�mci znovu �enou Jana Ju���ka do bunkru, aby bez me�k�n� p�ivedl v�echny, jinak ho zast�el�. On v�ak odpov�d�, �e u� tam nikdo nen�. Po t�ch slovech seskupuj� se voj�ci kolem n�ho, jeden vyn�� ortel smrti zast�elen�m, druh� p�istupuje k n�mu s revolverem v ruce a pokl�d� mu jej ke sp�nku. Mlyn�� kles� mrtev k zemi�Te� ji� n�me�t� n�siln�ci nemaj�, koho by poslali do bunkru a sami se tam boj� vkro�it. Pou��vaj� v�ech zbran�, kter� maj� p�i sob�: pu�ek, strojn�ch ou�ek, automat�, ru�n�ch gran�t� a panc��ov�ch p�st�, tak�e d�m se valil z om�tky a zdiva. Kone�n� ust�vaj� v marn�m ost�elov�n� a volaj� mlyn��ova syna, jeho� pos�laj� do bunkru pro zb�vaj�c� partyz�ny. Syn poslu�n� odch�z� do bunkru, aby se rad�ji zadusil, ne�li zem�el venku p�ed N�mci, kte�� se radovali z tekouc� �esk� krve. Ale N�mc�m se st�le zd�lo, �e to nejsou v�ichni partyz�ni, na kter� se s tak velikou p�esilou vypravili. Dva partyz�ni 9) v nest�e�en�m okam�iku se schovali do p�lmetrov�ho rourov�ho betonov�ho potrub�, kde prot�kala voda od vodn�ho kola. Museli v t�to z ��sti je�t� vod� se sn�hem, setrvat �estn�ct hodin. A kone�n� zn� posledn� rozkaz: �P�ive�te ihned obyvatele tohoto domu!�
A tak p�ich�zej� �lenov� Ju���kovy rodiny. Posledn� bolestn� v�k�ik a t�i jednotliv� r�ny zakon�uj� rodinou trag�dii.
Jako divok� zv�� se vrhaj� N�mci na dobytek, dr�be� a cenn�j�� v�ci. U� nen� nikoho, kdo by jim br�nil. Zapaluj� celou hospod��skou usedlost a sna�� se vhodit sv� ob�ti do ho��c�ho ohn�. Kdy� N�mci nemohli vhodit mrtvoly do ohn�, nah�zeli na n� prkna a hospod��sk� n��ad�, aby z nich p�ece jen nic nez�stalo. Sm�chem velebili sv�j �in a z r�dia si nechali na plno hr�t n�meckou stanici. V jednu hodinu po poledni se chystaj� k odchodu a odv�d�j� s sebou i zajat�ho partyz�na Fr. Agapitusa Bl�hu a vrchn�ho str�mistra vset�nsk� stanice Gureck�ho, jeho� p�ivedli s sebou.
     A dnes u� nemus�me s b�zn� ve�er l�hat anebo r�no p�i vst�v�n� se b�t, �e budeme snad obkl��eni N�mci. Vl�da v�c� Tv�ch se k Tob� zase navr�tila, v�ce ne� po �estilet� porob�, � lide �esk� !. Haj pravdu a p�ej sv�mu bli�n�mu a dob�e n�m bude v na�� svobodn� a samostatn� republice
 
Josef  Martinec
Leskovec
 
 

1)

Jan Ju���ek (10. 2. 1895 Leskovec � 3. 4. 1945 Leskovec), Leskovec �.p. 67 � majitel usedlosti. Syn Martina Ju���ka gruntovn�ka z Leskovce 67 a jeho �eny Mariny Ju���kov� (rozen� Mach�lkov�), vnuk Josefa Ju���ka gruntovn�ka z Leskovce �.p. 61 a jeho �eny Terezy Ju���kov� rozen� Muchov�, Jana Mach�lka v�mink��e z Leskovce 67 a jeho �eny Roziny Mach�lkov� (rozen� Martincov�). Z�znam o narozen� v Leskovsk� matrice . 

2)

Franti�ka Ju���kov�, rozen� Masa�ov� (16. 7. 1902 Leskovec � 3. 4. 1945 Leskovec), Leskovec 67 � man�elka majitele usedlosti. Dcera Pavla Masa�e roln�ka z Leskovce 1 a jeho �eny Franti�ky Masa�ov� (rozen� Kotrlov�) ze St�eln�. Z�znam o odd�n� v Leskovsk� matrice .

3)

Franti�ka Ju���kov� ml. (13. 3. 1929 Leskovec � 3. 4. 1945 Leskovec), Leskovec 67  � star�� dcera majitele usedlosti a jeho �eny.

Marie Ju���kov� (10. 5. 1931 Leskovec � 3. 4. 1945 Leskovec), Leskovec 67 � mlad�� dcera majitele usedlosti a jeho �eny.

4)

Jan Ju���ek ml. (5. 11. 1926 Leskovec � 3. 4. 1945 Leskovec), Leskovec 67 � syn majitele usedlosti a jeho �eny.

5)

o�et�ovatel bratr Agapitus, ob�. jm. Old�ich Bl�ha (27. 12. 1911 Lo�tice u Litovle � 22. 5. 1971 Zl�n) pochov�n v ��dov� hrobce ve Vizovic�ch) Zl�nsk� 467, Vizovice � od 50 let nejvy��� p�edstaven� (spr�vce) nemocnice milosrdn�ch brat�� ve Vizovic�ch.

6)

partyz�n komisa� Sergej Sorokin (1921 � 4. 3. 1945 Leskovec) � bli��� informace zat�m nezji�t�ny. Podle neov��en�ch informac� pl�noval spole�n� �ivot s Ane�kou Ondr�kovou z Prlova, kter� byla 23. dubna 1945 zabita a up�lena p�i prlovsk� trag�dii.

7)

krimin�ln� tajemn�k Jan Nowok (23. 1. 1903 Jan�w Polsko - popraven 12. 11. 1946 Uhersk� Hradi�t�) Leo�e Jan��ka 17b, Brno-Kr�lovo Pole - p�id�len gestapo Opava (1939), Moravsk� Ostrava (1940-1941), Brno (1942-1943), Zl�n (1944-1945), ran�n p�i akci.

8)

partyz�n Alexandr Trofimovi� Kotljarov zvan� Sa�ka �ornyj (23. 4. 1918 � 3. 4. 1945 Leskovec) � prvn� velitel plo�tinsk�ho odd�lu. Ran�n� p�i p�est�elce v Lipin�, zajat dne 7. srpna 1941. Dokumenty z moskevsk�ho archivu zde . Kotlarov p�ich�z� do Leskovce v pr�b�hu b�ezna roku1945 od far��e Vladim�ra R��ky z �jezdu (byl p�evle�en za far��e), kde byl o�et�ov�n Annou Han�kovou a MUDr. Franti�kem Lape�em z Vizovic.

9)

partyz�n Vasilij Fjodorovi� Sapelnik (1917 � ?) � bli��� informace zat�m nezji�t�ny

nebo partyz�n Vasilij Ivanovi� Lavri��ev (1920 � 3. 5. 1945 Vizovice) �velitel odd�lu Prlov. Zem�el p�i osvobozov�n� Vizovic, kdy na kopci Bar�k padl do l��ky vlasovc�m a spolu s dal��mi p�ti partyz�ny je poh�ben na h�bitov� ve Vizovic�ch. P�ed v�lkou pracoval v kolchozu Zarja Ochrannijevi� oblast Dn�tropetrovsk jako kombajnista

a partyz�n Konstantin Jefimovi� Kalabalin zvan� Kos�a (18. 12. 1918 � asi 1946) � po v�lce do roku 1946 pob�val ve Vala�sk� Polance u m�stn� u�itelky. Pozd�ji odvezen do Ruska, kde byl s nejv�t�� pravd�podobnost� popraven NKVD. Zajat dne 10.7.1941 v Rize. Dokumenty z moskevsk�ho archivu zde .

Tato str�nka byla naposledy aktualizov�na dne 10. 03. 2018