Co je nov�ho

P�r slov �vodem

O Leskovci

Transport KL3

Odboj na Vala�sku

Olga Franti��kov�

Pod�kov�n�

Email

 

V�e o trag�dii:

Osoby spojen� s trag�di�

V�pov�di sv�dk�

Pov�le�n� �et�en�

Vzpom�nky z roku 1969

Rodinn� dokumenty

Fotogalerie

Fotografie z piet. akc�

�l�nky od jinud

F�my

Zaj�mavosti

Pietn� m�stnost

Literatura

Kronika

 

Padl� ob�an� Leskovce:

za 1 sv�tov� v�lky

za 2 sv�tov� v�lky

 

V�pov�� Josefa Martince, Leskovec �.91, zapsan� v �koln� kronice
 
o�it�ho sv�dka o tragick� ud�losti na samot� Jana Ju���ka 1), roln�ka v Leskovci �. 67, kter� se stala dne 3. dubna 1945. Vypov�d� Josef Martinec 2), roln�k z Leskovce �. 91.
 
 
Bylo to 3. dubna 1945 v �ter� r�no o p�t� hodin�, kdy� jsem p�i obsluze dobytka ve chl�v� byl vyru�en ne�ekanou st�elnou ranou. Vych�z�m na dv�r, abych se p�esv�d�il, odkud vy�la r�na, a tu vid�m n�meck� voj�ky se zbran� v ruce, p�ipravuj�c� se ke st�elb�. Ne� jsem sta�il pochopit, byl n� dv�r obklopen des�tkami esesman� se psy.
Ptaj� se mne, jsou-li u n�s partyz�ni. Odpov�d�m, �e ne. Zdali pr� alespo� o nich n�co v�m. Odpov�d�m znovu, �e ne. N�sledovala domovn� prohl�dka, pro�hl�dka legitimac�  a a�koliv  bylo v�e v po��dku, odv�d�j� mne i m�ho pat�n�ctilet�ho syna.
A nyn� to za��nᅅ P�ed n�mi p�iv�d�j� do les�ka Jana Ju���ka �. 67 a hned za n�m jeho man�elku 3), syna 4) s dv�ma dcerami 5)  s rukama sepjat�ma za  krk krkem.
Esesmani se vrhaj� na hospod��e a bij� ho pa�bami, a� tento pod rana�mi kles�. Pak ho n�siln� zvedaj�, svazuj� mu ruce a p�ivazuj� ho ke stromu.
Jin� gestap�ci "dob�vaj�" obytn� m�stnosti a bunkr, kter� byl tak duniyl! d�mysln� postaven, �e by jej ��dn� nena�el, jen ten, kdo v n�m skute�n� jed�nou byl. Ale oni byli tak p�esn� o v�em informov�ni. Jene esesman ze vzd�lenosti asi 20 m st�elil z panc��ov� p�sti p��mo do okna bunkru, kter� bylo zazd�no a je�t� zamaskov�no bukov�mi fo�nami. Tato r�na zp�sobuje takovou detonaci, �e ��st krytiny se sesypala a ostatn� popraskala. Jin� st��lej� do v�ech oken a dve�� do ka�d�ho otvoru cel�ho domu. Ale ani po del�� st�elb� nikdo nevych�z�.
Dobytek chr�nila ze�. Jen ro�n� h��b�, kter� st�lo proti dve��m, bylo zast�eleno.
Cel� rodina mus� na cel� b�sn�n� p�ihl�et z prot�j�� str�n�, o�ek�vaj�c rozhodnut� o vlastn�m �ivot�.
Na kolenou kle�� �trn�ctilet� Ma�enka a �estn�ctilet� Franti�ka a v pl��i pros� sepjat�ma rukama: "Zachra�te n�s, zachra�te n�m rodi�e!"
Ani v t�to hrozn� chv�li neumdl�v� l�ska mat�e mate�sk�. Maminka obj�m� sv� d�v�ata a pot�uje je: "Nebojte se, zase bude dob�e!"
Devatn�ctilet� syn Jan stoj� u stromu a chv�li hled� na sv� sestry, chv�li na milovanou matku a chvilkami spo�ine zrak na otci.
Tu p�ich�z� rozkaz: "Majitel usedlost� nech� je ihned p�edveden!". Voj�k odvazuje Jana Ju���ka a vede jej na provaze s �astou pob�dkou: "Schnell, schnell!". Na dvo�e obstoupili hospod��e a poru�ili mu, aby vyvedl v�echen dobytek ze chl�va. Po vykon�n� tohoto rozkazu dost�v� nov�: "Tak, a te� p�ive�te ty va�e partyz�ny, ale rychle, nebo v�m pom��eme!".
Hospod�� odch�z� do chl�va, odkud byl vchod do bunkru. Za ch�li se vrac� se slovy: "U� id�!".
V�e je p�ipraveno ke st�elb�. Vych�z� partyz�n-o�et�ovatel Franti�ek Bl�ha 6), �sl. p��slu�n�k, se zvednut�mi pa�emi. Je obklopen, zajat a sv�zan� Kdy� nikdo z bunkru nevych�z�, po s�laj� tam hopo hospod��e, aby p�ivedl oste ostatn�.
Po del�� chv�li se hospod�� vrac� a za n�m vyb�h� partyz�n Sergej 7). Rus, state�n� a zmu�il� postavy. St��l� do des�tek nep��tele. Zp�sobuje zmatek v prv�ch �ad�ch "hrdin�"". Jeden N�mec pad� k zemi. Ale asi po deseti kroc�ch pad� Sergej mrtev.
A znovu �enou hospod��e pro dal��. Tentokr�t vych�z� za hospod��em partyz�n S�ka 8), Rus. I ten se vrh� proti p�esile, ale i on podl�h� v nerov�n�m boji.
A zase pos�laj� hospod��e pro dal��. Hospod�� odpov�d�, �e v krytu nikdo nen�. Po t�chto slovech se seskupuj� esesmani kolem hospod��e a jeden vyn�� ortel smrti zast�elen�m. Dal�� esesman p�istupuje k hospo�d��i s revolverem v ruce, pokl�d� jej hospod��i ke sp�nku a pod jedinou ranou se k�c� hospod�� k zemi.
A nyn� se znovu rozb�s�uje germ�nsk� zv��eckost! V�echny zbran� za�m��uj� na d�m a znovu p�l� do cel� budovy.
Po del�� dob� ustali a zavolali mlad��ho Jendu a pos�laj� ho, aby on p�ivedl ostatn� partyz�ny, Janek odch�z� do bunkru. Nevrac� se v�ak v�bec. Mezi t�m v�ak dva partyz�ni 9) vyu�ili situace a ukryli se do betonov�ho potrub�, kudy prot�kala voda od vodn�ho kola. Tu ve sn�hov� vod� museli setrvat 16 hodin, ale zachr�nili se.
Kone�n� posledn�, ale nejhrozn�j�� rozkaz:P�ive�te ihned obyvatele tohoto domu "Rodina Ju���kova p�ich�z�, , . . . . .
Posledn�' v�k�ik Ma�enky a t�i ojedin�l� r�ny zakon�uj� tragedii, kterou nen� mo�n� vyj�d�it slovy.
K vyvrcholen� sv� zb�silosti vypaluj� vrahov� usedlost a lidsk� ob�ti h�zej� do ohn�. K uml�en� posledn�ch v�k�ik� vnit�n�ho hlasu zap�naj� radiovou stanici, kterou p�inesli s sebou.
Kolem 13. hodiny soust�e�uj� se k odchodu, aby odvedli s sebou zaja�t�ho partyz�na Franti�ka Bl�hu a s sebou p�iveden�ho poru��ka �etnictva vset�nsk� stanice Gureck�ho 10).
Pozn�mka kronik��e:
Gureck� byl poru��k �etnictva a byl okresn�m �et. velitelem. Pat�il k odbojov� skupin� Sousedikov� , kter� si nechala bunkr u Ju���ka vybudovat. Teprve pozd�ji se tu nast�hovali ru�t� partyz�ni. Poru��k Gureck� byl zat�en 28.3.1945 a v�zn�n v Brn�. Osudn�ho dne byl p�iveden jako v�zen k Ju���k�m gestap�ky.
 
 
V�pis ze �koln� kroniky ZD� /1.-.5.r./ v Leskovci
Origin�l v�pov�di je ulo�en v Moravsk�m Zemsk�m muzeu v Brn�, fotokopii najdete zde .
 

1)

Jan Ju���ek (10. 2. 1895 Leskovec � 3. 4. 1945 Leskovec), Leskovec �.p. 67 � majitel usedlosti. Syn Martina Ju���ka gruntovn�ka z Leskovce 67 a jeho �eny Mariny Ju���kov� (rozen� Mach�lkov�), vnuk Josefa Ju���ka gruntovn�ka z Leskovce �.p. 61 a jeho �eny Terezy Ju���kov� rozen� Muchov�, Jana Mach�lka v�mink��e z Leskovce 67 a jeho �eny Roziny Mach�lkov� (rozen� Martincov�). Z�znam o narozen� v Leskovsk� matrice .  

2)

Josef Martinec (12. 12. 1906 - ?) Leskovec 91 - k jeho domu (takt� ml�n) s nejv�t�� pravd�podobnost� dovedl skupinu Hanse Kocha zat�en� okresn� �etnick� velitel Rudolf Gureck�.

3)

Franti�ka Ju���kov�, rozen� Masa�ov� (16. 7. 1902 Leskovec � 3. 4. 1945 Leskovec), Leskovec 67 � man�elka majitele usedlosti. Dcera Pavla Masa�e roln�ka z Leskovce 1 a jeho �eny Franti�ky Masa�ov� (rozen� Kotrlov�) ze St�eln�. Z�znam o odd�n� v Leskovsk� matrice .

4)

Jan Ju���ek ml. (5. 11.1926 Leskovec � 3. 4. 1945 Leskovec), Leskovec 67 � syn majitele usedlosti a jeho �eny.

5)

Franti�ka Ju���kov� ml. (13. 3. 1929 Leskovec � 3. 4. 1945 Leskovec), Leskovec 67  � star�� dcera majitele usedlosti a jeho �eny.

Marie Ju���kov� (10. 5. 1931 Leskovec � 3. 4. 1945 Leskovec), Leskovec 67 � mlad�� dcera majitele usedlosti a jeho �eny.

6)

spr�vn� o�et�ovatel bratr Agapitus, ob�. jm. Old�ich Bl�ha (27. 12. 1911 Lo�tice u Litovle � 22. 5. 1971 Zl�n) pochov�n v ��dov� hrobce ve Vizovic�ch) Zl�nsk� 467, Vizovice � od 50 let nejvy��� p�edstaven� (spr�vce) nemocnice milosrdn�ch brat�� ve Vizovic�ch.

7)

partyz�n komisa� Sergej Sorokin (1921 � 4. 3. 1945 Leskovec) � bli��� informace zat�m nezji�t�ny. Podle neov��en�ch informac� pl�noval spole�n� �ivot s Ane�kou Ondr�kovou z Prlova, kter� byla 23. dubna 1945 zabita a up�lena p�i prlovsk� trag�dii.

8)

partyz�n Alexandr Trofimovi� Kotljarov zvan� Sa�ka �ornyj (23. 4. 1918 � 3. 4. 1945 Leskovec) � prvn� velitel plo�tinsk�ho odd�lu. Ran�n� p�i p�est�elce v Lipin�, zajat dne 7. srpna 1941. Dokumenty z moskevsk�ho archivu zde . Kotlarov p�ich�z� do Leskovce v pr�b�hu b�ezna roku1945 od far��e Vladim�ra R��ky z �jezdu (byl p�evle�en za far��e), kde byl o�et�ov�n Annou Han�kovou a MUDr. Franti�kem Lape�em z Vizovic.

9)

partyz�n Vasilij Fjodorovi� Sapelnik (1917 � ?) � bli��� informace zat�m nezji�t�ny

nebo partyz�n Vasilij Ivanovi� Lavri��ev (1920 � 3. 5. 1945 Vizovice) �velitel odd�lu Prlov. Zem�el p�i osvobozov�n� Vizovic, kdy na kopci Bar�k padl do l��ky vlasovc�m a spolu s dal��mi p�ti partyz�ny je poh�ben na h�bitov� ve Vizovic�ch. P�ed v�lkou pracoval v kolchozu Zarja Ochrannijevi� oblast Dn�tropetrovsk jako kombajnista

a partyz�n Konstantin Jefimovi� Kalabalin zvan� Kos�a (18. 12. 1918 � asi 1946) � po v�lce do roku 1946 pob�val ve Vala�sk� Polance u m�stn� u�itelky. Pozd�ji odvezen do Ruska, kde byl s nejv�t�� pravd�podobnost� popraven NKVD. Zajat dne 10.7.1941 v Rize. Dokumenty z moskevsk�ho archivu zde .

10)

Rudolf Gureck� (13. 4. 1896 v Lubn� u Fr�dku - 10. 4. 1945, n�kdy uv�d�no 1.5.1945 KT Mauthausen) - okresn� �etnick� velitel kryc� jm�no David - odboj�� spojka Clay-Soused�k-Murzin zem�el pravd�podobn� v plynov� komo�e KT Mauthausen. Bli��� informace zde .

Tato str�nka byla naposledy aktualizov�na dne 10. 03. 2018