Co je nov�ho

P�r slov �vodem

O Leskovci

Transport KL3

Odboj na Vala�sku

Olga Franti��kov�

Pod�kov�n�

Email

 

V�e o trag�dii:

Osoby spojen� s trag�di�

V�pov�di sv�dk�

Pov�le�n� �et�en�

Vzpom�nky z roku 1969

Rodinn� dokumenty

Fotogalerie

Fotografie z piet. akc�

�l�nky od jinud

F�my

Zaj�mavosti

Pietn� m�stnost

Literatura

Kronika

 

Padl� ob�an� Leskovce:

za 1 sv�tov� v�lky

za 2 sv�tov� v�lky

 

V�pov�� Pavla Muchy, Leskovec �.97                     

 
 
 
Dne 3. dubna 1945 p�i�li n�me�t� okupanti znenad�n� k n�m. V noci esesmani a r�no 3 auta gestap�k�. Obstoupili paseky, �. 67. Byli tam partyz�ni a m�li tam lazaret. N�mci za�ali hned do staven� st��let a 5 �len� rodiny Jana Ju���ka1) vyvra�dili a co bylo �ikovn�ho, vynesli na dv�r. Statek vypustili, jeden p�r kon� sebrali a d�m zap�lili. H��b� tam uho�elo. Byl tam men�� ml�n, na kter�m ob�as pro sebe mleli, a to v�e sho�elo. Asi o p�l dev�t� hodin� p�i�el vzkaz, aby starosta Josef Labaj 2) poslal 10 mu�� s krump��i a lopatami. Jeliko� lid� byli ji� v poli, nemohl nikoho sehnat a p�i�el k n�m. Nebyl jsem doma, byl jsem na poli, na t� str�ni, kde byli N�mci. P�i�la pro mne dcera, abych �el se starostou na paseky. Nechal jsem pr�ce, starosta ji� na mne volal, �e N�mci maj� asi cvi�en� a �e budeme n�co kopat. Bylo sly�et st�elbu, ale nevid�li jsme, co se tam vlastn� d�je. A� jsme p�i�li bl�e, vid�li jsme v�dy n�kolik voj�k� pohromad�. Voj�ci n�s sebrali a vedli k velitel�m. Ti sed�li na dvo�e a v�echno prohl�eli. Pak prohl�dli n�s, jestli nem�me zbran�, a vedli n�s p�es dv�r, kde jsme vid�li 3 mrtv� partyz�ny u stodoly 3). Zavedli n�s do sklepa, kde byla p�ep�ka z cihel 4). Tu jsme musili rozkopat, ud�lat otvor, aby se tam mohlo vl�zt. Uvnit� byly p���ky a pokr�vky, co� jsme vyh�zeli. Potom si N�mci dovedli psy, kte�� v�ak do tmy necht�li vl�zt. Voj�k poru�il mn�, abych tam vlezl, a kdy� jsem se zdr�hal, pohrozil mi, �e dostanu kulku. Proto jsem vlezl dovnit� a podle rozkazu vyh�zel v�e ven. Bylo tam na hromad� n�kolik pln�ch pytl�. Co bylo v nich, nev�m. Nejd��v jsem vzal t�kou aktovku (co v n� bylo, tak� nev�m) a podal jsem ji t�m otvorem ogarovi Mach�lkovi. Esesmani ��hali se zbran�mi v rukou. Pak jsem vzal druhou v�c : n�co v pytli, a beru t�et� v�c, vtom jsem v�ak byl zasa�en st�elou do ramene p�es kost. Klesal jsem. N�mci m� vyt�hli a dovedli na dv�r p�ed stodolu a tam mne polo�ili. Le�el jsem tam u t�ch mrtv�ch partyz�n�. Bylo mi zima a krv�cel jsem mnoho. N�mci mne v�ak neobv�zali. Pak mi donesli n�jak� pe�iny a polo�ili m� na n� a p�ese mne st��leli slepice a husy, h�zeli do pytl� a do domu h�zeli panc��ov� p�st�, a� kusy malty padaly na mne. Za p�l druh� hodiny rozk�zal velitel, aby mne odt�hli pry� do pole a partyz�ny hodili do stodoly. Stodolu pak zap�lili. Teprve tehdy mne trochu obv�zali, co� v�ak nepomohlo, nebo� jsem krv�cel d�le.
     Potom �el voj�k do vesnice ke starostovi a na��dil, aby poslali povoz a lidi. Nalo�ili mne na v�z a starosta telefonoval pro sanitn� auto. P�edt�m sepsali v m�m dom� protokol, ale j� jsem jej nevid�l. Pak mne odvezli do nemocnice na Vset�n, kde m� l�ka�i o�et�ili a dali na �est t�dn� do s�dry. Tak jsem zesl�bl, �e m� krmili jako d�t�. P�i hore�ce 40 stup�� jsem skoro nic nejedl. Po 18 dnech mne propustili dom�. Doma jsem byl nemocen na srdce a to mi p�it�ilo. Ruka m� bol�, tak�e se j� nemohu ani naj�st. Te� jsem byl u prohl�dky a jsem odesl�n do l�zn� Pod�brad v �ech�ch. Nev�m, jak se mi d�l povede. jsem vdovec a byl jsem okresn�m cest��em. Jsem na pensi a m�m 860.- K�s m�s��n�. Narodil jsem se 19. 2. 1879 v Senince a bydl�m v Leskovci 30 let. Kdo m� poranil, to nemohu dok�zat, pon�vad� tam byla k��ov� palba. St��leli partyz�ni i N�mci. N�mc� tam bylo na 500, partyz�n� 6, t�i byli mrtv�, dva se zachr�nili 5) a jeden padl do zajet� 6). Pozd�ji ho na�i voj�ci osvobodili. ��kal, �e kdy� jsme tu ze� bo�ili, zbyl� partyz�ni tajn� ode�li.
     Co jsem uvedl, je �ist� pravda. 
 
Pavel Mucha, Leskovec 97
 

1)

Jan Ju���ek (10. 2. 1895 Leskovec � 3. 4. 1945 Leskovec), Leskovec �.p. 67 � majitel usedlosti. Syn Martina Ju���ka gruntovn�ka z Leskovce 67 a jeho �eny Mariny Ju���kov� (rozen� Mach�lkov�), vnuk Josefa Ju���ka gruntovn�ka z Leskovce �.p. 61 a jeho �eny Terezy Ju���kov� rozen� Muchov�, Jana Mach�lka v�mink��e z Leskovce 67 a jeho �eny Roziny Mach�lkov� (rozen� Martincov�). Z�znam o narozen� v Leskovsk� matrice  

d�le Franti�ka Ju���kov�, rozen� Masa�ov� (16. 7. 1902 Leskovec � 3. 4. 1945 Leskovec), Leskovec 67 � man�elka majitele usedlosti. Dcera Pavla Masa�e roln�ka z Leskovce 1 a jeho �eny Franti�ky Masa�ov� (rozen� Kotrlov�) ze St�eln�. Z�znam o odd�n� v Leskovsk� matrice

d�le Jan Ju���ek ml. (5. 11. 1926 Leskovec � 3. 4. 1945 Leskovec), Leskovec 67 � syn majitele usedlosti a jeho �eny

d�le Franti�ka Ju���kov� ml. (13. 3. 1929 Leskovec � 3. 4. 1945 Leskovec), Leskovec 67  � star�� dcera majitele usedlosti a jeho �eny

a Marie Ju���kov� (10. 5. 1931 Leskovec � 3. 4. 1945 Leskovec), Leskovec 67 � mlad�� dcera majitele usedlosti a jeho �eny.

2)

Josef Labaj (1. 4. 1888 Leskovec - ) Leskovec 138 - v t� dob� starosta obce, p��m� ��astn�k Leskovsk� trag�die. Z�znam o narozen� v matrice Doln�ho sboru ve Vset�n� . Z�znam o svatb� v Leskovsk� matrice .

3)

Old�ich Ka�ok, n�kdy ps�no Kaniok (3. 1. 1927 Fr�dek-M�stek � 3. 4. 1945 Leskovec), T�anovsk�ho 1153 (334), Fr�dek-M�stek �odbojov� pracovn�k z Fr�dku-M�stku (spolupracoval se Soused�kovou organizac�). Ud�n Franti�kem �m�dem a Franti�kem Bedn��em. Po zat�en� podepsal spolupr�ci s gestapem a byl propu�t�n. Po zat�en� Franti�ka Bedn��e odch�z� do ilegality a za��tkem ledna se p�emis�uje do usedlosti Jana Ju���ka. Z n�mi z�skan�ch dokument� nen� z�ejm�, �e by n�koho zradil �i udal. Dokumenty z archivu SOkA ve Fr�dku-M�stku zde  

d�le partyz�n Alexandr Trofimovi� Kotljarov zvan� Sa�ka �ornyj (23. 4. 1918 � 3. 4. 1945 Leskovec) � prvn� velitel plo�tinsk�ho odd�lu. Ran�n� p�i p�est�elce v Lipin�, zajat dne 7. srpna 1941. Dokumenty z moskevsk�ho archivu zde . Kotlarov p�ich�z� do Leskovce v pr�b�hu b�ezna roku1945 od far��e Vladim�ra R��ky z �jezdu (byl p�evle�en za far��e), kde byl o�et�ov�n Annou Han�kovou a MUDr. Franti�kem Lape�em z Vizovic

d�le partyz�n komisa� Sergej Sorokin (1921 � 4. 3. 1945 Leskovec) � bli��� informace zat�m nezji�t�ny. Podle neov��en�ch informac� pl�noval spole�n� �ivot s Ane�kou Ondr�kovou z Prlova, kter� byla 23. dubna 1945 zabita a up�lena p�i prlovsk� trag�dii.

4)

viz. obr�zek kudy se cht�li prokopat. 

5)

partyz�n Vasilij Fjodorovi� Sapelnik (1917 � ?) � bli��� informace zat�m nezji�t�ny

partyz�n Vasilij Ivanovi� Lavri��ev (1920 � 3. 5. 1945 Vizovice) �velitel odd�lu Prlov. Zem�el p�i osvobozov�n� Vizovic, kdy na kopci Bar�k padl do l��ky vlasovc�m a spolu s dal��mi p�ti partyz�ny je poh�ben na h�bitov� ve Vizovic�ch. P�ed v�lkou pracoval v kolchozu Zarja Ochrannijevi� oblast Dn�tropetrovsk jako kombajnista

a partyz�n Konstantin Jefimovi� Kalabalin zvan� Kos�a (18. 12. 1918 � asi 1946) � po v�lce do roku 1946 pob�val ve Vala�sk� Polance u m�stn� u�itelky. Pozd�ji odvezen do Ruska, kde byl s nejv�t�� pravd�podobnost� popraven NKVD. Zajat dne 10.7.1941 v Rize. Dokumenty z moskevsk�ho archivu zde . 

6)

o�et�ovatel bratr Agapitus, ob�. jm. Old�ich Bl�ha (27. 12. 1911 Lo�tice u Litovle � 22. 5. 1971 Zl�n) pochov�n v ��dov� hrobce ve Vizovic�ch) Zl�nsk� 467, Vizovice � od 50 let nejvy��� p�edstaven� (spr�vce) nemocnice milosrdn�ch brat�� ve Vizovic�ch.

Tato str�nka byla naposledy aktualizov�na dne 10. 03. 2018