Co je nov�ho

P�r slov �vodem

O Leskovci

Transport KL3

Odboj na Vala�sku

Olga Franti��kov�

Pod�kov�n�

Email

 

V�e o trag�dii:

Osoby spojen� s trag�di�

V�pov�di sv�dk�

Pov�le�n� �et�en�

Vzpom�nky z roku 1969

Rodinn� dokumenty

Fotogalerie

Fotografie z piet. akc�

�l�nky od jinud

F�my

Zaj�mavosti

Pietn� m�stnost

Literatura

Kronika

 

Padl� ob�an� Leskovce:

za 1 sv�tov� v�lky

za 2 sv�tov� v�lky

 

Protokol s Maxem Rauschem 

                      

L E S K O V E C, okres Vset�n
 
 MLS Brno, Isp 8/47 ,Max R a u s c h 1), p��lohy: 
Oblastn� ��adovna Stb Brno, 26.7.1946 zpr�va:
6.4.1946 po��dali ZNV v Praze o p�e�et�en� �daj� Old�icha B l � h y 2), o�et�ovatele v Nemocnici Milosrdn�ch brat�� v Praze, �e vyzrazen� Ju���kova ml�na m� na sv�dom� �Mal� Franta� 3). Bl�ha v� z doslechu, �e p�ed Mal�m Frantou m�li uprchnout z Ostravska Old�ich K a � o k 4), n�jak� J e n d a 5) a Tonda F o l t � n 6), kter� m�l p�ed odchodem do Leskovce prov�d�t udava�stv� a kdy� se b�l prozrazen�, ujel do Leskovce a skryl se mezi partyz�ny. Po osvobozen� se stal n�rodn�m spr�vcem p�lenice ve Vizovic�ch, pozd�ji byl zat�en pro udava�stv� a nach�z� se n�kde ve vazb�.
Oblastn� ��adovna Stb v Ostrav� vyslechla F o l t � n a, kter� je ve vazb� krajsk�ho soudu v Ostrav�.
Ten ud�v�, �e Old�icha B l � h u poznal na ja�e 1945 v Ju���kov� ml�n� v Leskovci, kde o�et�oval partyz�ny, k Murzinov� 7) skupin� p�i�el v �moru 1945. Nen� mu zn�mo, zda lazaret prozradil ��d�c� Franti�ek B e d n � � , mal� Franta. Pop�r�, �e by to prozradil on, tvrd�, �e v uveden� dob� v Leskovci nebyl, proto�e se zab�val destrukcemi v obvodu Vset�na a v Ho���lkov�. Sly�el, �e celou akci prozradil jist� b�v. poru��k �etnictva, kter�ho zn� pod kryc�m jm�nem David 8).
D�le tam byla vyslechnuta konfidentka Ji�ina M u c h o v � 9), t.�. ve vazb�, kter� sice o lazaretu v�d�la, ale nev� kdo �kryt prozradil, proto�e v on� dob� byla v�zn�na v Kounicov�ch kolej�ch v Brn� na �ensk�m odd�len�.
V�slechy zat�en�ch prov�d�li krim. komisa� C o r d e s a 10),  krim.zam. Jind�ich Wagner 11), akci vedla brn�nsk� slu�ebna gestapa pod veden�m K o s l o w s k � h o 12), R � m e r a 13) a L e i s c h k � h o 14), za pomoci Schupo a ZbV-komanda.
L e i s c h k e ud�v� , �e Franti�ek B e d n � � po zat�en� v listopadu 1945 vypov�dal o jednon �krytu, kter� si spolu s Franti�kem � m � d e m 15) vybudoval ve ml�n� v Leskovci u Vset�na. Kryt m�l slou�it pro p��pad, �e by se gestapo dov�d�lo o jejich spolupr�ci s para�utistou  P e t e r e m ( Anton�n B a r t o � 16)� pozn. LK). Stavebn� materi�l jim dal k dispozici mlyn�� B e d n � � tak� vypracoval  podrobn� situa�n� pl�n, tak�e o jeho �daj�ch nebyla ��dn� pochybnost. P�i v�slechu B e d n � � e o jeho vztahu k ileg�ln�mu NV na Vset�n� padlo jm�no �etnick�ho poru��ka B u r e c k � h o 8) jako spolupracovn�ka a spojky k partyz�n�m. Kdy� koncem roku 1944 za�alo na Vset�n� zat�k�n� , B u r e c k �  onemocn�l a ukryl se u zn�m�ch v obci nedaleko Vset�na 17). Zat�en byl teprve v �noru 1945, kdy byl p�edvol�n k l�ka�sk� prohl�dce na zemsk� �etnick� velitelstv�, po v�slechu byl spolu s B e d n � � e m p�ed�n odd�ln� IV 2 brn�nsk�ho gestapa. R � m e r pak s K o s l o w s k � m smluvili akci v Leskovce, je� byla provedena koncem b�ezna nebo za��tkem dzbna 1945. Do akce za�ad�n  L e i s c h k e , kter� dostal rozkaz, aby informoval vedouc�ho ZbV komanda ��s. 31 v Ro�nov� SS-Hautpsturmf�hrera S c h r a d e r a 18), jen� m�l obsadit severn� �sek. Akci vedl osobn� R � m e r. L e i s c h k e odjel ve�er spolu
 S W i e d e r m e r t h e m 19)  a dal��m gestap�kem ( bu� Schieferm�ller 20) nebo Klement 21)) do Vset�na autem, kter� ��di l Anton D o r a z i l 22).
Na gestapu ve Vset�n� potkal S c h r a d e r a, jemu� podle mapy dal rozkaz k obsazen� �seku, jeho komando ��talo 30 mu��, krom� toho mu p�id�lil n�kolik psovod� ze Slezska. Komando za sv�t�n� dorazilo na ur�en� m�sto v bl�zkosti ml�na, �sek obsadili tak, �e �et�zem nemohl nikdo proj�t. Kr�tce pot� p�i�lo komando brn�nsk�, je� obsadilo ji�n� �sek, v tomto �seku bylo tak� velitelstv� v �ele s R � m e r e m  a  K o c h e m 23).
 S c h r a d e r  �el za  R � m e r e m, L e i s c h k e z�stal na m�st�, ��m� pr� byl jeho �kol spln�n, na dal�� akci nem�l vliv. Brn�nsk� komando bylo mnohem po�etn�j�� ne� vset�nsk�, byli do n�j za�ad�ni i �lenov� brn�nsk�ho gestapa z r�zn�ch refer�t�, p��slu�n�ci Grenzpolizeikommissariatu ze Zl�na a Jagdkommanda-Polizeiregimentu 21. D�le bylo brn�nsk�m gestapem p�ibr�no k akci rusk� komando pod veden�m �lena gestapa H i l d e b r a n d a 24), je� pat�ilo k odd�len� IV 2a brn�nsk� slu�ebny. L e i s c h k e vid�l , jak jeden mu�, pravd�podobn� Rus, �el do vedlej��ho staven� a vr�til se s mu�em, kter� pr�v� �el do ml�na 25). Po chv�li �li oba spolu s mlyn��em na velitelstv� komanda. Mlyn�� se vr�til do ml�na a vz�p�t� p�i�el se svoj� rodinou , kterou odvedl na kraj lesa, kde bylo velitelstv�. Pak vyrazil K o c h se skupinou 5-6 mu�� z prot�j��ho svahu proti ml�nu. Kdy� se skupina p�ibl�ila ke ml�nu, sly�el jednotliv� v�st�ely, pravd�podobn� za ml�na. K o c h se se skupinou ukryl do k�ov� a vyst�elil proti ml�nu panc��ovou p�st�, pak se skupina jednotliv� pl�ila ke ml�nu, za nimi se daly do pohybu i ostatn� skupiny. Partyz�ni se st�hli do krytu a st��leli proti bl��c� se skupin�. Akce trvala cel� dopoledne, do krytu bylo v�trac�m kom�nem hozeno n�kolik ru�n�ch gran�t�. Mezit�m se poda�ilo n�kolika p��slu�n�k�m brn�nsk�ho gestapa, mezi nimi� byli R � m e r a  a  dr M a r q u o r t  26)vniknout na dv�r. L e i s c h k e se cht�l p�esv�d�it, zda uz�v�ra dosud trv�, �el proto za Schraderem, cestou mohl b�t zast�elen, zabr�nil tomu jeden �len komanda, kter� partyz�na zast�elil. Vr�til se pak na p�vodn� stanovi�t� a do bl�zkosti ml�na ji� nep�i�el. Pak vid�l rabov�n� a po��r ml�na. - Odpoledne byla uz�v�ra odvol�na, jednotliv� komanda se vracela, vr�til se p�es Vset�n a Olomouc do Brna. � P�i dodate�n�m rozhovoru s komisa�em A r m b r e c h t e m 27) na brn�nsk� slu�ebn� se dov�d�l, �e akce se z��astnil tak� �etnick� poru��k G u r e c k �, kter� byl v Brn� v�zn�n, ukazoval gestapu cestu ke ml�nu. S�m jej nevid�l. Krom� partyz�na, kter� byl zast�elen v jeho bl�zkosti, byl zast�elen dal�� partyz�n v budov� a dal�� sp�chal sebevra�du, jm�na nezn�. B�hem akce byl post�elen jeden civilista �esk� n�rodnosti, kter� byl selsk�m povozem odvezen do nemocnice, prvn� pomoc mu poskytl M a r q u o r t. Rodina mlyn��e Ju���ka byla na m�st� zast�elena pro pomoc partyz�n�m. Akce se z��astnili:  R � m e r, K o c h , A r m b r e c h t , M a r q u o r t , S c h r a d e r, N o w o k 28), S ch r o t t. 29), Vincenc M a y e r h o f e r 30), W i t t m a n a 31) dal��. � P�i akci padl jeden p��slu�n�k Jagdkommanda-Polizeiregimentu 21, tajemn�k  N o w o k  ran�n na nadlokt�.
M a r q u o r t vypov�dal, �e byl vyzv�n k akci, jeli z Brna p�es Zl�n, kde p�ibrali n�kolik ��edn�k�. � Po vystoupen� z vozu je k ml�nu vedl v � z e � 8), jeho� jm�no nezn�. Krom� 70-80 �len� gestapa se akce z��astnila  Schupo. Krom� zn�m�ch gestap�k� se akce z��astnil  jeden  U k r a j i n e c . V lese si pak na rozkaz z��dil obvazi�t�. V�, �e jeden mu� ze sousedn�ho domu byl posl�n do ml�na  R � m e r e m , jen� mu dal pokyny. Jinak nevid�l nic. K o c h  pr� mu ��kal, �e rodina mlyn��e p�ijde do ochrann� vazby, ��dn�ho mrtv�ho nevid�l.
W i t t m a n n  vypov�dal, �e c�l cesty znali jen R�mer, Koch a Leischke. Kdy� se kolem 21,40 hodin dostavil na fakultu, bylo tam ji� shrom�d�no asi 70 p��slu�n�k� gestapa, celkem se jich se�lo asi 100, asi ve 22 hod. p�i�el R�mer s Kochem a Marqourtem. Odjeli autobusy, kolem 2 hodiny v noci zastavili na gestapu ve Zl�n�, n�kolik gestap�k� se k nim p�idalo. Civilista, o n�m� se pozd�ji dozv�d�l, �e to byl n�jak� �etnick� d�stojn�k, jim ukazoval cestu ke ml�nu. Pak se se�li se skupinou L e i s c h k e h o, kter� postupovala proti nim, �li ve sm�ru od Vset�na. � V autobuse jelo 4-5 Rus� v uniform�ch SS, jeden z nich m�l uniformu Untersturmf�hrera, jejich jm�na nezn�. � Na m�sto ur�en� dorazili ji� za sv�t�n�.
- Byl za�ad�n do skupiny, ji� vedl krim. taj. Max  K r e n 32), d�le se v n� byli Alfred  H a n k e  33)a dal��. � Vytvo�en uzav�rac� �et�z R � m e r , K o c h , Marquort, tlumo�n�k  H i l d e b r a n d, S c h r o t t , T r i t t n e r 34) a 5 Rus� �lo do �dol�, kde st�lo n�jak� staven�. R � m e r  dal  K o c h o v i  rozkaz toto staven�  obsadit , proto�e se v n�m skr�vaj� partyz�ni. � Pak k jejich skupin� p�ivedli zat�en�ho mu�e 35), jen� vypr�v�l, �e je hled�n zl�nsk�m gestapem, proto�e uprchl po zat�en� jednoho l�ka�e z Vizovic. Bavili se s n�m asi hodinu, kdy zpozorovali ze staven� vych�zej�c� kou��..
Jak se Wittmann pozd�ji z vypr�v�n� dov�d�l, z��astnil se st�elby tak�  H i l d e b r a n t,  kter� m�l strojn� pu�ku. � Akce trvala asi 3 hodiny. Teprve po cest� se dov�d�l, �e bylo zast�eleno n�kolik partyz�n�. � Kolem 13 hodiny p�ijeli do Zl�na, nezn�m�ho mu�e, jeho� Wittmann v lese hl�dal  (Old�ich Bl�ha) p�edali zl�nsk� slu�ebn�, pak se bez zast�vky vr�tili do Brna. � Kulomety, automaty, gran�ty, panc��ov� p�sti, krom� jin�ch i p��slu�n�ci katovick�ho gestapa.
W i e d e r m e r t h  vypov�dal, �e bylo st��leno na  S c h r o t t a, ale  R a d i f  36) v�as partyz�na zahl�dl a odst�elil jej. �len ZbV komanda p�ipravil gestrekte Ladung, na kus prkna p�ipevnil odji�t�n� gran�ty, posledn� gran�r byl neodji�t�n a na tomto bylo n�jak� zapalovac� za��zen�, prkno pak hodil oknem do sklepa, v n�m� se ukryli partyz�ni. � Zast�elen 1 �len Schupa, N o w o k post�elen do ramene, jako odvetu  K o c h  zap�lil ml�n i hospod��sk� objekty.
-Ve Zl�n� se K o c h  asi hodinu radil s Z i e g l e r e m 37) o proveden� akce. � M a y e r h o f sly�el, �e  K o c h odst�elil dv� �eny, je� m�ly pat�it k partyz�n�m.
- R a d i f vid�l u ml�na le�et t�i zast�elen� partyz�ny. Jednoho m�l zast�elit  S c h r o t t , dal�� dva �lenov� ZbV komanda.
P�� m�mi  sv�dky  akce v Leskovci  byli:
Jan   J a � e k  38), Hov�z� Paseky 156,
Josef   V y c h o p e �  39), Leskovec �. 52,
Jan   M a c h � l e k  40), Leskovec �. 53,
Josef   L a b a j 41), b�val� starosta, Leskovec �. 133,
Josef   M a r t i n e c  42), t.�. Vysok�  M�to,
Akce se z��astnili: R � m e r, K o c h ,  S c h r a d e r, S c h r o t t , M a y e r h o f e r, K r e n,  H a n k e , H i l d e b r a n d  Herrmann, pomocn� zam�stnanec, K n i p p e l b e r g e r 43) ,  E l s e s s e r 44) , P e u s e  45) ,  Z i t o w s k i 46), K e r n e r 47), G r i g a r 48), A d a m  Jind�ich 49),
Jejich pobyt nen� zn�m, d�le  Engler Erich 50), Kropa�ek Otto 51), Walzberger  Leopold 52), Hauser Karl. 53)-
 
 
Origin�l v�pov�di je ulo�en v Moravsk�m Zemsk�m muzeu v Brn�, fotokopii najdete zde .
 

1)

SS-Obersturmbannf�hrer Max Rausch  (14. 10. 1898 Georgenthal - popraven 1. 3. 1947 Brno)  od prosince roku 1944 velitel Brn�nsk�ho gestapa a vrchn� velitel tajn� policie na Morav�. 

2)

o�et�ovatel bratr Agapitus, ob�. jm. Old�ich Bl�ha (27. 12. 1911 Lo�tice u Litovle � 22. 5. 1971 Zl�n) pochov�n v ��dov� hrobce ve Vizovic�ch) Zl�nsk� 467, Vizovice � od 50 let nejvy��� p�edstaven� (spr�vce) nemocnice milosrdn�ch brat�� ve Vizovic�ch.

3)

agent B35 Franti�ek Bedn��, kryc� jm�no Mal� Franta, Va�ek, Posp�il, Karpentsk� (4. 10. 1904 Brno-Chrlice � 10. 4. 1945 KT Mauthausen) Chrlice 384 � zakladatel bunkru. Jako u�itel p�sobil v Albrechtic�ch a v Karpentn� ve Slezsku. Zde v roce zakl�d� tzv. skupinu Slezk�ho odboje nam��enou v t� dob� proti polsk�mu nacionalizmu a rozp�navosti. Po Mnichovu a z�boru T��nska polskou arm�dou na podzim roku 1938 se vr�til na Brn�nsko (do rodn�ch Chrlic). Do odboje se znovu zapojil za��tkem kv�tna roku 1939 a to v Obran� n�roda a v organizaci Peti�n� v�bor V�rni z�staneme. Organizoval a pod�lel se na p�ev�d�n� osob do zahrani�� na trase p�es Uhersk� Hradi�t�, Vset�n (spolupracoval s Josefem Soused�kem), na T��nsko, kdy byly vyu��v�ny slu�by jeho sestry Marie. V �noru roku 1940 se dostal do pozornosti konfidenta brn�nsk�ho gestapa Viktora Ry��nka (25. 12. 1902 � popraven 7. 10. 1946 v Brn� � d�stojn�k �s. arm�dy. Po okupaci za�al pracovat jako agent gestapa pod kryc�m jm�nem Pavel V�voda A13). Od dubna roku 1940 �il v ilegalit�. Zat�en 15. listopadu 1942 a v�zn�n do 8. prosince 1943. Pot� se stal konfidentem brn�nsk�ho gestapa. V prosinci 1944, na ud�n� konfidenta Franti�ka �m�da, �e pracuje pro ob� strany, byl znovu zat�en a 7. 4. 1945 odesl�n s transportem KL3 (stejn�m transportem byl odesl�n i okresn� �etnick� velitel Rudolf Gureck�) z brn�nsk�ch Kounicov�ch kolej� do plynov�ch komor v Mauthausenu. Franti�ek Bedn�� byl odd�n s Evou Bedn��ovou, se kterou m�l p�t d�t�. Z�znam o narozen� v matrice kostela Zv�stov�n� Panny Marie v Brn�-Tu�anech .  Vice o t�to osob� zde .

4)

Old�ich Ka�ok, n�kdy ps�no Kaniok (3. 1. 1927 Fr�dek-M�stek � 3. 4. 1945 Leskovec), T�anovsk�ho 1153 (334), Fr�dek-M�stek �odbojov� pracovn�k z Fr�dku-M�stku (spolupracoval se Soused�kovou organizac�). Ud�n Franti�kem �m�dem a Franti�kem Bedn��em. Po zat�en� podepsal spolupr�ci s gestapem a byl propu�t�n. Po zat�en� Franti�ka Bedn��e odch�z� do ilegality a za��tkem ledna se p�emis�uje do usedlosti Jana Ju���ka. Z n�mi z�skan�ch dokument� nen� z�ejm�, �e by n�koho zradil �i udal. Dokumenty z archivu SOkA ve Fr�dku-M�stku zde  .

5)

partyz�n Jan Ju�i�ka (3. 7. 1899 Leskovec - 6. 1. 1982 Star� Ves nad Ond�ejn�kem), syn Josefa Ju�i�ky a Anny Ju�i�kov� rozen� Ju�icov�. Osobn� domlouval zalo�en� bunkru, poch�zel s Leskovce viz matrika narozen� .

6)

Anton�n Folt�n (12. 2. 1916 - ?) Ostrava Hrabov� 69 - odboj��, d�ln�k s V�tkovick�ch �elez�ren, p�ed�n Franti�kem Bedn��em gestapu a na jeho radu podepsal spolupr�ci (dle gestap�ka Cordese a Wagnera nepodal ��dn� zpr�vy). Je�t� p�ed zat�en�m prozradil nev�domky �kryt Karla B�enka u Arno�ta Myslikovjana (v�ce o B�enkov� organizaci v knize Radom�ra Sedi "P�t proti Gestapu"). Koncem roku 1944 posl�n na kop�n� z�kop� okolo Ostravy odkud uprchl. Od 4.1.1945 vstupuje do odd�lu J� Prlov, od 15.3.1945 �esk� z�stupce velitele 2 sabot�n�ho odd�lu Kosti Kalabalina. 22.2.1945 se m�l z��astnit neopr�vn�n� popravy Martina Hrt�n�, kter� byla provedena  p�ed obchodem v �st�. Po v�lce m�l kr�tkou dobu d�lat spr�vce Vizovick�ch pal�ren. Po vyp�tr�n� jeho �dajn� udava�sk� minulosti z Ostravska byl zatknut a uv�zn�n v Ostravsk� v�znici. Dle � 90 trestn�ho ��du bylo proti n�mu zastaveno trestn� ��zen� pro nedostatek d�kaz�. Zaj�mavost� je, �e bydlel b�hem v�lky na stejn� adrese jako Jan Ju�i�ka (zakladatel bunkru) u Gustava Vl�ka, kter� kv�li �idovsk�mu p�vodu sv� man�elky schov�val svoji dceru Alici u Anny Ju���kov� v Leskovci.  Z odbojov� �innosti se dob�e znal i s Ji�inou Muchovou z Leskovce, kter� byla po v�lce odsouzena v Ostrav� k 6 let�m �al��e za spolupr�ci s gestapem. Ru�n� psanou v�pov�� o Anton�nu Folt�novi od Jind�icha Wagnera s Ostravsk�ho gestapa najdete zde  .

7)

velitel Dajan Bajanovi� Murzin N�mci naz�van� �ern� gener�l (12. 12. 1921 Star� Baltika, n�kdy chybn� uv�d�no 20. 1. 1921 - 9. 2. 2012 Ufa) - druh� velitel 1. �s. partyz�nsk� brig�dy Jana �i�ky. Nositel 86 ��d� a vyznamen�n�, �estn� ob�an 16 m�st v �ech�ch, na Morav� i na Slovensku.

8)

Rudolf Gureck� (13. 4. 1896 v Lubn� u Fr�dku - 10. 4. 1945, n�kdy uv�d�no 1.5.1945 KT Mauthausen) - okresn� �etnick� velitel kryc� jm�no David - odboj�� spojka Clay-Soused�k-Murzin zem�el pravd�podobn� v plynov� komo�e KT Mauthausen. Bli��� informace zde .

9)

Ji�ina Muchov� (18. 9. 1919 Leskovec  - ?) udan� agentem B105 Franti�kem �m�dem (Velk� Franta, 5. 10. 1913-7. 2. 1945), v dob� Leskoveck� trag�die zav�en� v Kounicov�ch kolej�ch.  Pod�lela se na odhalen� B�enkovi organizace a m�la udat partyz�ny z Malenovic u Zl�na. Jej�m ��d�c�m org�nem byl gestap�k Steindorf. Po v�lce dostala 6 let t�k�ho �al��e a v roce 1949 propu�t�na na amnestii. Provdala se za Aloise Muchu z Leskovce a bydlela do roku 1954 u pan� Anny Ju���kov� v Leskovci 1. Ru�n� psanou v�pov�� o Ji�in� Muchov� od Jind�icha Wagnera s Ostravsk�ho gestapa najdete zde  .  

10)

krimin�ln� komisa� Karl Cordes (17. 5. 1916 Rheine - popraven 21. 2. 1947 Ostrava), p�id�len gestapo Brno (1939-1943), Moravsk� Ostrava (1943-1945),  z�stupce velitele ostravsk�ho gestapa od dubna 1943-30.dubna.1945.

11)

krimin�ln� zam�stnanec Jind�ich W�gner (25. 7. 1912 Ostrava - popraven 3. 12. 1946 Ostrava), p�id�len gestapo Moravsk� Ostrava (1942-1945).

12)

krimin�ln� komisa� Otto Koslowski (17. 4. 1900 Reisenburg - popraven 3. 5. 1947 Brno) - p�id�len gestapo Brno (1939-1945), vedouc�ho refer�tu II A (komunismus, marxismus, levicov� odboj, ru�t� navr�tilci a emigranti z Ukrajiny) , II G/C (zbran�, t�askaviny, p�e�iny proti z�konu o tzv. z�ludn�ch �toc�ch na st�t, reakce, opozice, poslech zak�zan�ch radiov�ch stanic), II S (mravn� z�le�itosti, homosexu�lov� � nem�l jedin�ho zam�stnance a pozd�ji byl tento refer�t zcela zru�en) a II H (Erkennungsdienst � poru�en� z�kona N�mci) v Brn�. Po zat�en� se pokusil dvakr�t sp�chat sebevra�du a to v Plzni (20. 1. 1947 pod�ez�n� �il �iletkou) a pak v Brn� (3.4.1947 pistol� � dva pr�st�ely prsou).

13)

krimin�ln� rada Hugo R�mer (21. 9. 1897 �ern�, okr. Dortmund - ?), U botanick� zahrady 36, Brno � p�id�len gestapo Brno refer�t III L (1942�1945). Do Brna p�elo�en dne 11. dubna1942 z Dortmundu m�sto Wilhelma Herzbergera (odsouzen na 12 let k�znice za bran� �platk� a pa�ov�n� zbo�� ze Slovenska).

14)

krimin�ln� komisa� Kurt Leischke (22. 11. 1905 Guthersee - popraven 9. 4. 1947 Brno) Dlouh� 10b Brno - od l�ta 1941 vedouc� refer�tu II BM/L (1941-1945) a pot� IV � 1b (�esk� pravicov� hnut� odporu) v Brn�.

15)

agent B105 Franti�ek �m�d, kryc� jm�no Velk� Franta, Ing. Franti�ek Nov�k (5. 10. 1913 Rosenberg, dnes Brno-Chrlice � 7. 2. 1945 zast�elen ve Vala�sk�m Mezi����) Brno 105. Zam�stnanec brn�nsk� Zbrojovky, �len KS�. Po Mnichovu za�al p�sobit v odboji a to v ileg�ln�m ml�de�nick�m sdru�en� mlad�ch komunist� a byl napojen i na Obranu n�roda. Po ud�n� Anny ���kov� byl 31.��jna 1939 zat�en gestapem a po podpisu spolupr�ce fingovan� propu�t�n. Nepoda�ilo se mu ov�em z�skat d�v�ru odboj���, a tak byl znovu zat�en a p�evezen na dvan�ct let do k�znice ve Waldheimu v N�mecku. V lednu 1943 znovu propu�t�n (na ��dost Otty Koslowsk�ho) a stal se z n�j jeden z nejv�t��ch agent� gestapa. Zlikvidov�n v �noru roku 1945 Mal�kovou skupinou ve Vala�sk�m Mezi����. Vice o t�to osob� zde  .

16)

Anton�n Barto� (12. 9. 1910 v Lan�hot� - 13. 12. 1998 New York) velitel parav�sadku CLAY vysazen�ho na Morav� (u obce Hosti�ov�) dne 13. dubna 1944 (dal�� �lenov� Ji�� �tokman a �estm�r �ikola).

17)

Gureck� p�est�hoval celou svoj� rodinu do Seninky �.p. 50 k panu Janu Cedidlovi  viz. v�pov�� zde . Naproti jejich sv�tnice byli ubytov�ni N�me�t� voj�ci a proto pan Cedidla vyd�val pan� Gureckou za svoji setru.

18)

SS Hauptsturmf�hrer krimin�ln� komisa� Hans Schrader (8. 10. 1919 - ?) � velitel ZbV Kommando 31 v Ro�nov� pod Radho�t�m, 4. 5. 1945 zadr�en Rudou arm�dou u Havl��kova Brodu.

19)

krimin�ln� asistent Karel Wiedermerth (5. 1. 1908 Brno - popraven 31. 3. 1947 Ostrava) - p�id�len gestapo Moravsk� Ostrava (1940-1944), Brno (1945).

20)

krimin�ln� tajemn�k Karel Schieferm�ller (26. 10. 1907 Sankt Ulrich, Rakousko - popraven 24. 4. 1947 Nov� Ji��n) Falkensteinerova 38, Brno - v roce 1939 p�id�len do Malacek pozd�ji gestapo Vset�n, Moravsk� Ostrava (1942-1943), Brno (1943-1945). Jeden z mo�n�ch vrah� Josefa Soused�ka. Dle pov�le�n�ch sv�dectv� m�l v kancel��i ��adovny vset�nsk�ho Gestapa podrobit Soused�ka nelidsk�mu v�slechu, p�i n�m� jej Soused�k po jednom z fyzick�ch �tok� kopnul tak, a� Schieferm�ller spadl na zem. Tuto verzi po v�lce potvrdil tak� n�meck� �editel Zbrojovky ve Vset�n� Gritzbeck.

21)

krimin�ln� tajemn�k Alois Klement (?) - p�id�len gestapo Brno (1939-1945) - bli��� informace zat�m nezji�t�ny.

22)

pomocn� zam�stnanec Anton�n Dorazil (10. 3. 1896 Brno - popraven 12. 10.  1946 Brno) - �idi� gestapa Brno refer�t I G 2.

23)

krimin�ln� komisa� Jan Koch (27. 2. 1914 Stuttgart - ?), Pis�rky 10, Brno � p�id�len na gestapo v Brn� (1944�1945). �dajn� m�l zap�lit stodolu i s autem pana Maliny z Leskovce �.p. 106 (ze� pana V�clava Franti�ka Schmiedkeho obchodn�ka ze d�evem a jeho man�elky Franti�ky �tefkov�, b�val� u�itelky ru�n�ch prac� v Leskovci. Bratr pana Schmiedkeho byl jeden z nejvy���ch p�edstavitel� slovensk�ho n�rodn�ho povst�n� Karol �midke <Schmiedke>). �dajn� m�l b�t po v�lce v�zn�n v Sov�tsk�m svazu.

24)

smluvn� pomocn� zam�stnanec a p�ekladatel Herman Hildebrand (13. 1. 1914 Kronsfelder-Soporoti - ?) Cejl 6, Brno - p�id�len gestapo Brno, bli��� informace zat�m nezji�t�ny.

25)

pravd�podobn� Jan Luk�ek (16. 5. 1988 - ?) - Leskovec 91, zem�d�lsk� d�ln�k, �eled�n.

26)

standartenf�hrer MUDr Walter Marquort (23. 4. 1905 Dortmund - popraven 11. 12. 1946 Brno) - vedouc� l�ka� intern�ho odd�len� Zemsk� nemocnice v Brn�, od dubna 1940 nav�zal s Gestapem �zk� styky, kdy� se stal jeho smluvn�m l�ka�em. Na ja�e roku 1944 byl pov��en na vedouc�ho l�ka�e o�et�ovny na Kounicov�ch kolej�ch. Spadal pod refer�t II A.

27)

asi krimin�ln� komisa� Ruppert Albrecht (28. 7. 1912 Mariazell - ?) Pra�sk� 9, Brno - bli��� informace zat�m nezji�t�ny.

28)

krimin�ln� tajemn�k Jan Nowok (23. 1. 1903 Jan�w Polsko - popraven 12. 11. 1946 Uhersk� Hradi�t�) Leo�e Jan��ka 17b, Brno-Kr�lovo Pole - p�id�len gestapo Opava (1939), Moravsk� Ostrava (1940-1941), Brno (1942-1943), Zl�n (1944-1945), ran�n p�i akci.

29)

vrchn� krimin�ln� asistent Gerhard Schrott (24. 3. 1907 �ternberk - ?) Silni�n� 39a, Brno - p�id�len gestapo Moravsk� Ostrava (1942-1943), Brno (1943-1945) p�sobil proti partyz�n�m v oblasti severn� Moravy i na �eskomoravsk� vrchovin� a tak� se z��astnil akce proti desantu Komensk�. Krom� toho ��dil st�lou agenturn� s� v regionu. Byl to v�born� sportovec a vynikaj�c� st�elec z ru�n�ch zbran�. B�hem z�sah� proti odboj���m b�val v�dy vyzbrojen dv�ma pistolemi r�e 9 mm (mo�n� n�boj z jeho pistole nalezen nedaleko Ju���kova ml�na). Jeho pov�le�n� osud nen� zn�m.

30)

krimin�ln� tajemn�k Vincenc Mayerhofer (26. 2. 1897 V�de� - ?) Stojanova 8, Brno - p�id�len gestapo Brno refer�t III C (1939-1945), v roce 1946 m�l b�t ji� po smrti, bli��� informace zat�m nezji�t�ny.

31)

krimin�ln� zam�stnanec Alfred Wittmann (14. 3. 1906 Brno - popraven 3. 4. 1947 Brno) Na rybn��ku 4, Brno - p�id�len gestapo Hodon�n, Brno refer�t I SD (1939-1945).

32)

krimin�ln� tajemn�k Maxmili�n Kren (21. 8. 1903 Seeboden K�rnten - ?) Falkenstensrova 38, Brno � p�id�len na gestapo v Brn�, refer�t III B (1939-1945). �dajn� zadr�en na na�em �zem� � bli��� informace zat�m nezji�t�ny.

33)

krimin�ln� asistent Alfr�d Hanke (?) - p�id�len gestapo Brno II BM 2 (1939-1945), bli��� informace zat�m nezji�t�ny.

34)

krimin�ln� tajemn�k Hanz Trittner (8. 2. 1899 V�de� - popraven 25. 3. 1947 Brno) Merhautova 5, Brno - p�id�len gestapo Brno (1939-1945), jeho man�elka Anna Tritnerov� roz. Protiv�nsk�-pomocn� s�la na gestapu v Brn� refer�t II F (1939-1945).

35)

o�et�ovatel bratr Agapitus, ob�. jm. Old�ich Bl�ha (27. 12. 1911 Lo�tice u Litovle � 22. 5. 1971 Zl�n) pochov�n v ��dov� hrobce ve Vizovic�ch) Zl�nsk� 467, Vizovice � od 50 let nejvy��� p�edstaven� (spr�vce) nemocnice milosrdn�ch brat�� ve Vizovic�ch.

36)

krimin�ln� tajemn�k Franz Radif (28. 9. 1908 Klagenfurt - popraven 8. 1. 1947 Brno) Akademick� 22, Brno - p�id�len gestapo Brno (1939-1945).

37)

krimin�ln� rada Hanu� Ziegler (16. 2. 1899 Obelshausen - sp�chal sebevra�du 3. 2. 1948) - p�id�len gestapo Zl�n, Uhersk� Hradi�t�, Moravsk� Ostrava. Od ledna 1940 do 2.5.1945 velitel Zl�nsk�ho gestapa.

38)

Jan Ja�ek (20. 1. 1902 Hov�z� - 5. 1. 1974 Hov�z�) Hov�z� 135 - pasek��, kter� byl donucen pod hrozbou zast�elen�m dov�st skupinu vedenou asi krimin�ln�m komisa�em Maxe Kremem (Hov�zsk�) k usedlosti u Ju���k� (Leskovec 67). S�m se m�lem stal ob�t�, ale nakonec na p��mluvu n�meck�ho velitele, kter� byl na vojn� jeho nad��zen�m a poznal ho, nebyl zast�elen za spolupr�ci s partyz�ny. Z�znam o narozen� v Hov�zsk� matrice .

39)

Josef Vychope� st. (29. 4. 1903 Leskovec - 4. 10. 1966 Leskovec) Leskovec 52 - ��astn�k trag�die, kdy ze sv�m synem museli zap��hnout vozy s uloupen�mi v�cmi z Ju���kovy usedlosti v Leskovci 67. Tyto uloupen� v�ci odvezli p�ed hospodu u �tastn�ch a odtud je odvezl pan Mucha do bl�zk� vesnice Hov�z�, kde je N�mci prod�vaj� nebo vym��uj� za j�dlo.

40)

Jan Mach�lek (7. 4. 1924  Leskovec - ?) Leskovec 53 - ��astn�k trag�die. Bydlel spolu s maminou Roz�ri�, sestrou Franti�kou a bratry Josefem, Aloisem a Ladislavem ve vedlej�� usedlosti, nejbli��� soused� rodiny Ju���kov�ch (babi�ka pana Mach�lka a matka Jana Ju���ka st. byly sestry).

41)

Josef Labaj (1. 4. 1888 Leskovec - ) Leskovec 138 - v t� dob� starosta obce, p��m� ��astn�k Leskovsk� trag�die. Z�znam o narozen� v matrice Doln�ho sboru ve Vset�n� . Z�znam o svatb� v Leskovsk� matrice .

42)

Josef Martinec (12. 12. 1906 - ?) Leskovec 91 - k jeho domu (takt� ml�n) s nejv�t�� pravd�podobnost� dovedl skupinu Hanse Kocha zat�en� okresn� �etnick� velitel Rudolf Gureck�.

43)

krimin�ln� tajemn�k Adolf Knippelberg (19. 7. 1907 V�de� - ?) Dlouh� 44, Brno - p�id�len gestapo Jihlava (1939-1942), Brno refer�t III A (1943-1945), 29.3.1944 m�l v Ostrav� Hrab�vce nedaleko kostela zast�elit dva piloty RAF a to Godena A. Kiddera a Thomase G. Kirby�Greena (utekli ze zajateck�ho t�bora Stalag III Sagan v dne�n�m jihoz�padn�m Polsku), koncem v�lky zadr�en Rudou arm�dou v Rakousku a v roce 1945 p�ed�n do �eskoslovensk�ho v�zen� odkud utekl. Dal�� informace zat�m nezji�t�ny.

44)

pomocn� zam�stnanec Jan Els�sser (?) - p�id�len gestapo Brno, bli��� informace zat�m nezji�t�ny.

45)

krimin�ln� tajemn�k Augustin Peuse (18. 7. 1908 Belkoro - ?) Mar�ova 4, Brno - p�id�len gestapo Moravsk� Ostrava (1939-1940), Brno (1945), bli��� informace zat�m nezji�t�ny.

46)

krimin�ln� asistent Alois Zitowski (?) - bli��� informace zat�m nezji�t�ny.

47)

krimin�ln� zam�stnanec Franz Kerner (27. 8. 1903 - ?) - p�id�len gestapo Brno II BM/So (1940-1945), p�vodem �ech vlastn�m jm�nem Franti�ek Kop�iva, druh� mo�n� vrah Josefa Soused�ka.

48)

krimin�ln� zam�stnanec Adolf Grigar (?) - p�id�len gestapo Brno II BM 1 (1940-1945), bli��� informace zat�m nezji�t�ny.

49)

vrchn� krimin�ln� asistent Jind�ich Adam (?) - p�id�len gestapo Brno refer�t II BM 1 - bli��� informace zat�m nezji�t�ny.

50)

krimin�ln� asistent Erich Engler (5. 8. 1914 D�seeldorf - 12. 11. 1945 Brno) Kounicova 29, Brno - p�id�len gestapo Brno, zem�el ve v�znici.

51)

krimin�ln� asistent Otto Kropatschek (Krop��ek) (?) - p�id�len gestapo Brno refer�t II BM/So (1939-1945) - bli��� informace zat�m nezji�t�ny.

52)

vrchn� krimin�ln� asistent Leopold Walzberger (?) - p�id�len gestapo Brno refer�t II MB/So (1939-1945), vedl vy�et�ov�n� ileg�ln� sokolsk� organizace.

53)

policejn� tajemn�k Karel Hauser (?) - p�id�len gestapo Brno I E 1 (1940-1945), bli��� informace zat�m nezji�t�ny.

Tato str�nka byla naposledy aktualizov�na dne 10. 03. 2018